Pojęcie I funkcje finansóW Źródłosłów
Pobierz 246.07 Kb.
NazwaPojęcie I funkcje finansóW Źródłosłów
strona2/8
Data konwersji08.10.2012
Rozmiar246.07 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8
część dóbr publicznych jest dzielona na zasadzie częściowej odpłatności

 • Dochody publiczne – świadczenia pieniężne o charakterze bezzwrotnym i obowiązkowym na rzecz państwa oraz innych związków publicznoprawnych, przeznaczane na realizację funkcji określonych w polityce finansowej państwa

Rodzaje dochodów publicznych:

 • Daniny publiczne – podstawowe dochody (podatek, cło)

 • Dochody publiczne z majątku i praw majątkowych – o charakterze dochodów rentierskich, pochodzące z korzystania przez inne podmiotu z majątku publicznego (wynajem, dzierżawa), a także dochody z akcji, odsetki od pożyczek i lokat

 • Pozostałe dochody – składki i wpłaty na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze celowe

Dochody publiczne

Funkcje realizowane za pomocą dochodów publicznych:

 • Funkcje publiczne (administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości)

 • Funkcje społeczne (opieka zdrowotna, edukacja, zabezpieczenie socjalne, zabezpieczenie emerytalno-rentowe, kultura)

 • Funkcje gospodarcze (realizacja celów określonych w polityce gospodarczej państwa)

Wpływy publiczne

Podatek

 • Podatek - przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej (np. samorządy lokalne) na osoby fizyczne i prawne

 • Podatek jest podstawowym, najważniejszym źródłem dochodu państwa nakładanym w celu pokrycia zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do realizacji wydatków państwa

Funkcje podatków:

 • fiskalna – są głównym źródłem dochodów budżetu państwa, gwarantują finansowanie wydatków publicznych (pierwotna, najstarsza funkcja podatków)

 • redystrybucyjna – są instrumentem przesuwania dochodów pomiędzy różnymi grupami społecznymi

 • stymulacyjna – są wykorzystywane przez państwo jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych w celu skorelowania ich z założeniami polityki gospodarczej i społecznej państwa

Podatek-kryteria klasyfikacji

Kryterium przedmiotowe podatków:

 • Majątkowe – podstawą naliczania podatku jest posiadany majątek, w tym prawo majątkowe

 • Od przychodów – naliczany od przychodów osiąganych z działalności gospodarczej

 • Od dochodów – naliczany od dochodów osiąganych z pracy i działalności gospodarczej

 • Od wydatków – nakładany na realizowane wydatki, o charakterze selektywnym (np. podatek od luksusu)

Kryterium związku pomiędzy ciężarem podatkowym a ponoszącym go podatnikiem:

 • Bezpośrednie – podatki płacą podmioty bezpośrednio związane z zaistnieniem zjawiska wywołującego obowiązek podatkowy (zgodność między przedmiotem a podmiotem opodatkowania)

 • Pośrednie – podatek płacą inne podmioty niż te, u których powstało zobowiązanie podatkowe

Kryterium władztwa podatkowego:

 • Państwa – podatki zasilają budżet państwa (pełne uprawnienia do ich kształtowania ma państwo)

 • Samorządu terytorialnego – podatki zasilają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, w ich zakresie posiadają one określone kompetencje

Elementy konstrukcyjne podatku:

 • Podmioty podatku

 • Podmiot czynny – osoba lub instytucja nakładająca i pobierająca podatek

 • Podmiot bierny – osoba lub instytucja zobowiązana do uiszczenia podatku

 • (płatnik podatku – podmiot płacący podatek za inną osobę będąca podmiotem biernym podatku [podatek dochodowy od osób fizycznych])

 • Przedmiot podatku – zjawisko lub przedmiot, którego wystąpienie rodzi konieczność uiszczenia podatku

 • Podstawa opodatkowania – określony ilościowo lub wartościowo przedmiot podatku, od którego nalicza się podatek

 • Stawka podatkowa – określa sposób naliczania podatku w zależności od wielkości podstawy opodatkowania:

 • Kwotowa stawka podatkowa

 • Procentowa stawka podatkowa

 • Stała (proporcjonalna)

 • Progresywna

 • Degresywna (połączenie stałej i progresywnej)

 • Regresywna

 • Skala podatkowa – zestawienie wielkości podstawy opodatkowania i odpowiadających im stawek podatkowych

 • Zwolnienia od podatku – wyłączenie podmiotu z poboru podatku

 • Ulgi – częściowe ograniczenie ciężaru podatkowego

Przykładowe podatki:

 • Dochodowy od osób fizycznych

 • Dochodowy od osób prawnych

 • Od towarów i usług

 • Akcyzowy

 • Od gier

 • Od nieruchomości

 • Leśny

 • Od spadków i darowizn

 • Od środków transportu

 • Od czynności cywilnoprawnych

 • Od psów

Podatek dochodowy

Obowiązująca skala podatku dochodowego

 • Od osób prawnych – 19% (CIT)

 • Od osób fizycznych – 3 progi podatkowe

 • 19%

 • 30%

 • 40%

Podatek dochodowy osób fizycznychWydatki publiczne

 • Wydatki publiczne – wydatkowanie środków pieniężnych przez państwo i inne związki publicznoprawne w celu zaspokojenia potrzeb publicznych

 • spełniające klasyczne funkcje publiczne państwa (obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja publiczna)

 • realizujące socjalne funkcje władz publicznych

 • spełniające ekonomiczne funkcje państwa

Kategorie wydatków publicznych

 • Wydatki osobowe oraz związane z zakupem przez państwo na rynku niezbędnych towarów i usług

 • Transfery socjalne na rzecz gospodarstw domowych jako element realizacji zabezpieczeń socjalnych

 • Subwencjonowanie przedsiębiorstw jako element uzupełniania mechanizmu rynkowego

System budżetowy

 • System budżetowy odnosi się do ram prawnych, organizacyjnych i planistycznych prowadzenia gospodarki budżetowej.

 • Najważniejszym elementem systemu budżetowego państwa jest budżet

Budżet

 • Budżet – plan finansowy (zestawienie dochodów i wydatków) państwa uchwalany na 1 rok

 • Scentralizowany fundusz publiczny, w którym gromadzi się środki pieniężne na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem państwa i związków publicznoprawnych


Wymiary budżetu:

 • Finansowy – zestawienie planowanych dochodów i wydatków państwa

 • Prawny – uchwalany w formie ustawy

 • Programowy – wyraża założenia polityki gospodarczej rządu

Deficyt budżetowy

 • Deficyt budżetowy - niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków (nadwyżka wydatków nad dochodami)

 • Zgodnie z przyjętymi w wielu krajach rozwiązaniami deficyt budżetowy nie powinien przekraczać 3% PKB

 • W praktyce współczesnych państw deficyt budżetowy jest permanentnym zjawiskiem  konieczność wypracowywania rozwiązań gwarantujących jego finansowanie

Dług publiczny

 • Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest dług publiczny – finansowe zobowiązanie władz z tytułu zaciągniętych pożyczek.

 • Dług publiczny to stałe zjawisko współczesnych finansów publicznych; w miarę wzrostu narastania problemów podejmuje się działania zmierzające do jego ograniczenia:

 • Górna granica rozmiaru długu publicznego 60% PKB

 • Racjonalizacja zarządzania długiem publicznym

Zarządzanie długiem publicznym:

 • Regulacja proporcji pomiędzy zadłużeniem krajowym a zagranicznym

 • Regulacja proporcji pomiędzy zadłużeniem krótkookresowym a wieloletnim

 • Dobór instrumentów zaciągania długu oraz zmiany w ich strukturze (kredyt bankowy, weksel skarbowy, obligacje skarbowe)

Celem działań jest zaspokojenie zapotrzebowania rządu na pieniądz przy jak najmniejszym koszcie jego pozyskania

 • W marcu 2006 r dług publiczny Polski wynosił ponad 480 mld złotych, co stanowiło wartość wartość połowy produktu krajowego brutto

 • Wysokość długu publicznego w Polsce wykazuje tendencję rosnącą

 • W ciągu pięciu lat dług publiczny wzrósł o 190 mld zł - napędzają go głównie wydatki socjalne - renty, przywileje emerytalne.

Finanse samorządu terytorialnego

 • Finanse samorządowe nabierają znaczenia na gruncie tendencji decentralizacji finansów publicznych i przekazywania samorządom praw do dysponowania określoną pulą środków publicznych w celu realizacji wcześniej założonych funkcji.

 • Podstawą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest budżet, silnie skorelowany z budżetem państwa

Podział dochodów jednostek samorządu terytorialnego:

 • Dochody własne (podatki lokalne i regionalne, dochody z opłat, z majątku)

 • Udziały we wpływach z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa (część wpływów z podatków dochodowych)

 • Transfery z budżetu państwa (subwencje, dotacje)

Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego:

 • Możliwości kształtowania dochodów własnych (ulgi wpływające na rozwój obszarów)

 • Możliwość zaciągania zobowiązań finansowych (kredyt, emisja obligacji komunalnych) w ramach prawnych ograniczeń

Polityka fiskalna

 • Polityka fiskalna - działalność państwa polegająca na wykorzystaniu instrumentów fiskalnych (podatków i danin publicznych, wydatków, długu publicznego, gwarancji i poręczeń dla podmiotów gospodarczych itd), do osiągania określonych celów (stabilizacji cyklu koniunkturalnego, osiągnięcia wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych itd)

 • Za politykę fiskalną, w ramach której wykorzystuje się dochody publiczne pochodzące z podatków oraz wydatki na realizację zadań państwa, odpowiada rząd przed parlamentem, który uchwala ustawy budżetowe

 • Cele polityki mogą ulegać zmianie pod wpływem czasu i warunków panujących w danym kraju

Cele polityki fiskalnej:

 • Fiskalne - popyt państwa na pieniądz zostaje zaspokojony w wyniku przejmowania części dochodów od podmiotów. Może również zostać zaspokojony przez zaciąganie przez państwo pożyczek

 • Pozafiskalne - wynikające z roli, jakie państwo odgrywa w funkcjonowaniu całego systemu ekonomiczno-społecznego (promowanie wzrostu dochodów, łagodzenie niesprawności mechanizmu rynkowego, ograniczanie cykliczności procesów gospodarczych, walkę z bezrobociem, ograniczanie nadmiernego zróżnicowania dochodów, walkę z nieuczciwą konkurencją)

Podmioty odpowiedzialne za kształt polityki fiskalnej:

 • parlament (władze stanowiące)

 • rząd (władze wykonawcze)

 • minister finansów (ponoszący szczególną odpowiedzialność za przygotowanie koncepcji polityki fiskalnej i jej realizację)

 • aparat skarbowy (zajmujący się zarówno realizacją polityki fiskalnej, jak i dysponujący pewnymi uprawnieniami decyzyjnymi w kwestiach fiskalnych /umarzanie zaległości podatkowych etc/)

Podstawowe instrumenty polityki fiskalnej

Polityka kredytowa

 • W okresie kryzysu gospodarczego państwo może stymulować popyt poprzez wzrost inwestycji

 • Wzrostu inwestycji można oczekiwać, gdy zaistnieje możliwość korzystnego (taniego) finansowania podmiotów ekonomicznych na rynku

 • Sprzyjać temu może polityka państwa: obniżenie stopy procentowej, stopy rezerw obowiązkowych płaconych przez banki, stopy kredytu redyskontowego udzielanego bankom komercyjnym przez bank centralny operacje na otwartym rynku kredytowym

Polityka podatkowa

 • W okresie kryzysu gospodarczego państwo może obniżać stopę podatkową, co spowoduje pozostawienie większej ilości zasobów pieniężnych z gospodarce i przekształcenie ich w inwestycje

 • Przy dodatkowym zmniejszeniu podstawy opodatkowania u przedsiębiorców (np. wprowadzenie zasady przyspieszonej amortyzacji) w gospodarce pozostaje zwiększona ilość środków

 • W okresie rozkwitu gospodarki państwo może przyjąć strategię odwrotną – zacieśniania polityki fiskalnej

Planowanie gospodarcze

 • W gospodarce rynkowej planowanie ma charakter indykatywny – daje przedsiębiorcom i organom państwowym wiedzę o warunkach niezbędnych do utrzymania równowagi gospodarczej

Tworzenie silnego sektora publicznego

 • Ma znaczenie w przypadku stymulacji określonych, nisko rentownych dziedzin życia społecznego

 • Ingerencja sektora publicznego likwiduje lukę wynikającą z braku zainteresowania prywatnych przedsiębiorców danym sektorem

Podstawowe instrumenty polityki fiskalnej

Bodźce podatkowe

 • Bodźce rozwoju regionalnego

 • Przywileje podatkowe dotyczące np. określonych kierunków oszczędzania

Bezzwrotna pomoc finansowa

 • Udzielana przez państwo w celu wspierania określonej działalności

 • Beneficjentami mogą być podmioty gospodarcze, osoby fizyczne, instytucje rządowe i pozarządowe

Doktryny finansów publicznych

MERKANTYLIZM (XVII w)

 • Działalność państwa nakierowana na wspieranie i ochronę gospodarki krajowej, a przede wszystkim akumulacji pierwotnej kapitału

 • Polityka wynikała z przyjętych założeń, iż bogactwo jest zbiorem skończonym, a wzrost zamożności można uzyskać stosując tzw. nieekwiwalwentną wymianę

 • Krajowe podmioty gospodarcze płaciły mniejsze podatki i cła [dochody państwa]

 • Państwo wspierając rozwój gospodarczy finansowało infrastrukturę: budowę dróg, funkcjonowanie poczty i policji, regulację rzek itd [wydatki państwa]

 • Postulaty podatkowe: najwyższe podatki powinni płacić najubożsi-ta grupa społeczne „przeje” swoje dochody, natomiast bogatsi dochody zainwestują

LIBERALIZM GOSPODARCZY (XVIII w)

 • Postulowano ograniczenie interwencji państwa w sprawy gospodarcze do niezbędnego minimum (rola państwa jako „stróża nocnego”), uważając mechanizm rynkowy za doskonały system alokacji kapitału

 • Rozmiary finansów publicznych powinny być dostosowane do zadań stawianych przed państwem-ograniczone do niezbędnego minimum: finansowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego

 • Podatki powinny być jak najniższe (koncepcja „zła” koniecznego) i mieć charakter neutralny (nie powinny powodować zmian w pierwotnie ukształtowanym podziale dochodu narodowego)

ORTODOKSYJNA TEORIA FINANSÓW PUBLICZNYCH (XIX w do 1929 r)

 • Rozwinięcie teorii liberalnej – formułuje tzw. koncepcję małego budżetu, który powinien być bezwzględnie i stale zrównoważony
1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Pojęcie I funkcje finansóW Źródłosłów iconPojęcie I funkcje finansów

Pojęcie I funkcje finansóW Źródłosłów iconOpracowała Irena Herba pojęcie I funkcje finansóW

Pojęcie I funkcje finansóW Źródłosłów iconPojęcie funkcji, nieskończone ciągi liczbowe, dziedzina funkcji, wykres funkcji, funkcje elementarne, funkcje złożone, funkcje odwrotne

Pojęcie I funkcje finansóW Źródłosłów icon1. Pojęcie finansów

Pojęcie I funkcje finansóW Źródłosłów iconPojęcie finansów

Pojęcie I funkcje finansóW Źródłosłów iconPojęcie instytucji społecznej, jej rodzaje, funkcje I struktura. Specyfika pomocy społecznej jako instytucji społecznej: cele, funkcje I instrumenty

Pojęcie I funkcje finansóW Źródłosłów icon1. Wyjaśnij pojęcie finansów publicznych

Pojęcie I funkcje finansóW Źródłosłów iconZdefiniuj pojęcie finansów publicznych

Pojęcie I funkcje finansóW Źródłosłów icon1. Zdefiniuj pojęcie finansów publicznych

Pojęcie I funkcje finansóW Źródłosłów iconPojęcie finansów publicznych I publiczne zasoby pieniężne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom