Protokół z Zebrania Założycielskiego
Pobierz 16.35 Kb.
NazwaProtokół z Zebrania Założycielskiego
Data konwersji08.10.2012
Rozmiar16.35 Kb.
TypProtokół


Karczew 25.05.2003 r.


Protokół z Zebrania Założycielskiego

Klubu Honorowych Dawców PCK

przy Urzędzie Miejskim w Karczewie


Porządek obrad:

1.Uroczyste rozpoczęcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad. Wyznaczenie protokolanta.

3.Przywitanie zaproszonych gości.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Informacja o działaniach związanych z utworzeniem koła.

7.Wystąpienie Pana Bolesława Tuzina, wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa, redaktora naczelnego Biuletynu Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK „Dar Serca”

8.Wybory Prezesa.

9.Wystąpienie dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pana Dariusz Piotrowskiego

10.Wybory

a) Zarządu

b) Komisji Rewizyjnej

c) Przedstawicieli do Rady Reprezentantów (dwóch)

11.Przerwa w obradach.

a)Ukonstytuowanie się Zarządu.

b) Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej.

12.Wystąpienie Prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku.

13.Dyskusja – wnioski do pracy Klubu HDK przy Urzędzie Miejskim w Karczewie.

14.Wystąpienie Burmistrza Karczewa Pana Władysława Dariusza Łokietka.

16.Odczytanie i przyjęcie uchwały programowej.

17.Zakończenie obrad.


Obrady rozpoczął kol.Krzysztof Kasprzak. Przedstawił zebranym porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Na protokolanta zebrania został wyznaczony kol. Jan Rychalski.


Prowadzący zebranie kol. K.Kasprzak przywitał zaproszonych gości, a wśród nich wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa pana Bolesława Tuzina, dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pana Dariusza Piotrowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Karczewa pana Waldemara Pawlika, wiceprzewodniczącą rady Miejskiej Karczewa panią Lucynę Komorowską, burmistrza Karczewa pana Władysława Dariusz Łokietka, wiceprzewodniczących Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku panią Renatę Kabalę i pana Marka Kopkę. Krzysztof Kasprzak podziękował władzom Karczewa za umożliwienie założenia przy Urzędzie Miejskim w Karczewie Klubu HDK oraz za zobowiązanie pokrywania kosztów biurowych Klubu. Podziękował także sponsorom. Do prezydium zabrania poprosił panów: Bolesława Tuzina, Dariusza Piotrowskiego, Dariusza Łokietka oraz Waldemara Pawlika.

Prowadzący poinformował zebranych, że na sali, zgodnie z listą obecności, znajduje się jedenastu członków założycieli klubu. Ponieważ zgodnie z Regulaminem Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK do założenia Klubu potrzebnych jest dziesięciu krwiodawców, w tej sytuacji zebrani mogą założyć Klub HDK oraz powołać władze Klubu. Prowadzący zebranie zaproponował, żeby wybrać trzyosobowy Zarząd oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną. Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do wyborów komisji skrutacyjnej. Do komisji zostali zgłoszeni Tadeusz Chordak, Bartosz Orłowski, Zbigniew Piotrowski, Magdalena Cisak i Zdzisław Cyrta. Przyjęto, że wybory będą przebiegały jawnie. W pierwszym głosowaniu do Komisji Skrutacyjnej weszli Tadeusz Chordak i Magdalena Cisak. Ponieważ Bartosz Orłowski i Zbigniew Piotrowski uzyskali po pięć głosów zarządzono dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi dwoma kandydatami. W drugim głosowaniu Bartosz Orłowski uzyskał 8 głosów i on został członkiem Komisji Skrutacyjnej.

Gdy Komisja Skrutacyjna wyszła by się ukonstytuować, głos zabrał pan Bolesław Tuzin. Podziękował on za zaproszenie do Karczewa, a przede wszystkim za podjęcie tak ważnego i szczytnego zadania, jakim jest utworzenie klubu Honorowego Krwiodawstwa i promowanie tej idei w lokalnym środowisku. Omówił nowy model przeprowadzania akcji krwiodawstwa. Podkreślił znaczenie współpracy z lokalnymi władzami, bez których Klubom Honorowego Krwiodawstwa byłoby bardzo ciężko działać.

Po wystąpieniu p.Bolesława Tuzina przystąpiono do wyborów Prezesa Klubu. Przyjęto jednogłośnie, że głosowanie będzie jawne.

Na Prezesa Klubu został zaproponowany Krzysztof Kasprzak. Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, została przegłosowana kandydatura Krzysztofa Kasprzaka. Został on wybrany na Prezesa Klubu jednogłośnie.

Przed wyborami Członków Zarządu Klubu głos zabrał dyrektor Dariusz Piotrowski. Powiedział między innymi, że członkowie klubu powinni w swoim środowisku być pozytywnie napiętnowani, by przynależność do Klubu była przedmiotem zazdrości i pożądania innych członków społeczności lokalnej. Przypomniał, że krew jest niezastąpionym lekarstwem ratującym ludzkie życie. Obiecał pomóc Zarządowi Klubu w jego działalności. Przypomniał jednak, że ilość ekip pobierających krew jest mała i wszelkie akcje należy wcześniej uzgadniać.

Po wystąpieniu dyrektora Piotrwskiego przystąpiono do wyborów Członków Zarządu. Zgłoszono dwie kandydatury: Władysława Dariusz Łokietka oraz Jana Rychalskiego. Ponieważ więcej kandydatur nie było przeprowadzono głosowanie. Prowadzący obrady przed głosowaniem przypomniał, że wybranym do Zarządu może być ta osoba, która uzyska ponad pięćdziesiąt procent głosów. W głosowaniu obaj kandydaci uzyskali maksymalną ilość głosów i zostali wybrani do Zarządu Klubu.

Przed wyborami Komisji Rewizyjnej Klubu prowadzący obrady poinformował, że pan Jacek Sawczuk złożył wcześniej oświadczenie, w którym zgadza się na kandydowanie do składu Komisji Rewizyjnej. Z sali zgłoszono do Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Piotrowskiego i Jerzego Rybaka. W głosowaniu zebrani maksymalną ilością głosów wybrali Komisję Rewizyjną w składzie: Zbigniew Piotrowski, Jerzy Rybak i Jacek Sawczuk.

Następnie wybrano przedstawicieli do Rady Reprezentantów. Zgłoszono dwie kandydatury: Krzysztofa Kasprzaka i Dariusza Łokietka. Obaj panowie zostali wybrani jednogłośnie.

Po wyborach głos zabrała wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku pani Renata Kabala. Pogratulowała wyboru nowym władzom i w imieniu Zarządu Rejonowego PCK obiecała wszelką pomoc. Poinformowała zebranych, że Zarząd Rejonowy podjął już działania na rzecz krwiodawstwa i organizuje podczas festynu z okazji Dnia Dziecka akcję w Parku Miejskim w Otwocku. Zaprosiła wszystkich krwiodawców do wzięcia udziału w tej akcji i promowaniu jej w swoim środowisku.

Po wystąpieniu pani wiceprezes Renaty Kabali ogłoszono przerwę w trakcie której nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu Klubu. Ze względu na brak pana Jacka Sawczuka Komisja Rewizyjna zobowiązała się spotkać w możliwie najkrótszym terminie by ze swojego grona wybrać przewodniczącego komisji i jego zastępcę.

Po przerwie ogłoszono, że zastępcą prezesa Klubu został Władysław Dariusz Łokietek, zaś skarbnikiem Jan Rychalski.

Po ogłoszeniu pełnego składu Zarządu Klubu przystąpiono do dyskusji nad Uchwałą Programową oraz na Planem Pracy na 2003 rok. Oba dokumenty zostały przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Na zakończenie zebrania głos zabrał burmistrz Karczewa, a jednocześnie wiceprezes klubu Władysław Dariusz Łokietek. Zadeklarował on pomoc i przychylność w działaniach Klubu ze strony władz samorządowych. Zwrócił uwagę, że tak szczytne cele nie mogą być bez odzewu ze strony lokalnych władz.

Kończąc obrady prezes klubu Krzysztof Kasprzak podziękował wszystkim za udział w zebraniu założycielskim. Podziękował gościom za przybycie. Poinformował wszystkich, że biuro Klubu czynne będzie w każdy poniedziałek od godziny 14.00 do 16.00.

Na tym obrady zakończono.Protokółował

Przewodniczył obradom

Jan Rychalski

Krzysztof KasprzakDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Protokół z Zebrania Założycielskiego iconPrzykład protokołu z zebrania załOŻycielskiego protokóŁ zebrania załOŻycielskiego

Protokół z Zebrania Założycielskiego iconProtokóŁ z zebrania załOŻycielskiego

Protokół z Zebrania Założycielskiego iconProtokół z zebrania założycielskiego

Protokół z Zebrania Założycielskiego iconProtokół z Zebrania Założycielskiego

Protokół z Zebrania Założycielskiego iconProtokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia

Protokół z Zebrania Założycielskiego iconProtokół z zebrania założycielskiego Związku Zawodowego

Protokół z Zebrania Założycielskiego iconP r o t o k ó ł z zebrania założycielskiego Koła „Giving Back Childhood” uk branch

Protokół z Zebrania Założycielskiego iconProtokóŁ z zebrania uczestnicy zebrania

Protokół z Zebrania Założycielskiego iconProtokół z wyboru komitetu założycielskiego oraz informacje o adresie tymczasowym stowarzyszenia

Protokół z Zebrania Założycielskiego iconProtokół z zebrania, protokół zdawczo- odbiorczy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom