Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Pobierz 25.63 Kb.
NazwaDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar25.63 Kb.
TypDokumentacja
Suchożebry 22.04.2010 r.


GOC.7625/2/2010


DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( D.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i  ust. 2,  art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2,  ust. 3    ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ) po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 05 luty 2010 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji  przez Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach ul. 11-go Listopada 19, 08 – 110 Siedlce polegającego na ,,budowie budynku warsztatowo-garażowego z częścią socjalną oraz stanowiskiem do mycia pojazdów na terenie ZUO w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2” na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerami: 1381, 1382, 1383, 1384, 1385 w obrębie wsi Wola Suchożebrska gm. Suchożebry.


 

stwierdzam:

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,, budowa budynku warsztatowo-garażowego z częścią socjalną oraz stanowiskiem do mycia pojazdów na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2” na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerami: 1381, 1382, 1383, 1384, 1385 w obrębie wsi Wola Suchożebrska gm. Suchożebry

 


u z a s a d n i e n i e

 

Do Wójta Gminy Suchożebry w dniu 10.02.2010 r. wpłynął wniosek  od Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowo-garażowego z częścią socjalną oraz stanowiskiem do mycia pojazdów na terenie ZUO w Woli Suchożebrskiej. 

Do wniosku została załączona karta informacyjna o przedsięwzięciu, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren,  wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających  informację o środowisku  i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchożebry.

W dniu 12.02.2010 roku,  zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania powiadomiono strony postępowania, zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Suchożebry, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w m. Wola Suchożebrska

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie  działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 oraz art.78 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 )  wystąpił z pismem znak GOC. 7625/2/2010 z dnia 15.02.2010 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie- Oddział w Siedlcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu o określenie jego zakresu.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

- pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach Nr ZNS.712 – 16/10 z dnia 02.03.2010 r. (data wpływu 04.03.2010 r.) który stwierdził, iż nie znajduję podstaw prawnych do wydania opinii obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ocenie PPIS w Siedlcach zgodnie z §2 ust. 2 pkt 1 podpunkt a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) przedsięwzięcie realizowane na terenie zakładu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych w §2 ust. 1 a będące przedsięwzięciem wymienionym w §3 ust. 1 wymaga obligatoryjnie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak RDOŚ-14-WOOŚ-II-MB-6614-307/10 z dnia 18.03.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Oddziaływanie na środowisko będzie powstawać na etapie realizacji przedsięwzięcia i będzie krótkotrwałe. Oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji będą minimalne i będą zamykać się w granicach działki należącej do inwestora.


Przedmiotowa inwestycja polega na budowie na działkach nr 1381, 1382, 1383,1384,1385 w miejscowości Wola Suchożebrska, ul. Sokołowska 2, budynku warsztatowo-garażowego z częścią socjalną oraz stanowiskiem do mycia samochodów, na potrzeby własne Inwestora. Działki, na których planowane jest przedsięwzięcie stanowią część obszaru gdzie Inwestor prowadzi działalność gospodarczą związaną z gospodarką odpadami. Wybudowanie budynku warsztatowo-garażowyego na działkach znajdujących się na terenie administrowanym przez Inwestora nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia i metod zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniami należy:


1.    zapewnić na terenie bazy magazynowej prawidłowe przechowywanie substancji paliwowych i smarowych oraz innych materiałów i surowców w taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i powierzchni,

2.    prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej w godz. od 6.00  do 22.00,  prawidłowo zagospodarować przez wytwórcę odpady powstałe w trakcie wykonywania prac drogowych, zastosować sprzęt sprawny technicznie o możliwie niskich emisjach zanieczyszczeń powietrza i hałasu.


W dniu 06 kwietnia 2010 roku  zgodnie  z art. 10 i  art. 73 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie  zawiadomił w formie obwieszczenia o zakończonym postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się zapoznać w terminie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia  obwieszczenia,  w siedzibie Urzędu Gminy Suchożebry pok. Nr 12 codziennie w dni robocze od 730 – 1530 i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto strony postępowania miały  możliwość  zapoznania  się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy.

Obwieszczenie zostało przekazane stronom postępowania. W trakcie prowadzonego postępowania,  z zebranymi dowodami i materiałami w przedmiotowej sprawie nie zapoznała się ani jedna osoba.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, orzeczono jak w sentencji.


Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie Dostępnym Wykazie.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 w/w ustawy, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Siedlcach.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, oraz fakt, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany w środowisku oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, orzeczono jak w sentencji.


Pouczenie

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach,  za pośrednictwem Wójta Gminy Suchożebry, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody należy dołączyć do wniosku na realizację przedsięwzięcia. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna ( art. 72 ust. 3 i 4 w/cyt. ustawy ).

3.Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

 

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia Wójt


/-/Jacek Świrski

Otrzymują:

1. Inwestor

2. a/a

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – Oddział w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce

  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce.Załącznik nr 1

do decyzji GOC. 7625/2/2010


CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA


Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ) 


Przedmiotowa inwestycja polega na budowie na działkach nr 1381,1382, 1383,1384,1385 (umiejscowienie budynku wg. danych projektowych – wytyczeń geodezyjnych, dopuszczalne tylko na powierzchni opisanych działek) w miejscowości Wola Suchożebrska, ul. Sokołowska 2, Gmina Suchożebry budynku warsztatowo-garażowego z częścią socjalną oraz stanowiskiem do mycia samochodów, na potrzeby własne Inwestora. Działki, na których planowane jest przedsięwzięcie stanowią część obszaru gdzie Inwestor prowadzi działalność gospodarczą związaną z gospodarką odpadami.

W projektowanym budynku będą znajdować się:

- 4 stanowiska garażowe w tym jedno z kanałem ziemnym;

- stanowisko garażowe dostosowane do mycia pojazdów specjalistycznych przy użyciu

myjki ręcznej;

- zaplecze socjalne dla mechanika;

- wydzieloną część socjalną dla 50 osób (szatnia czysta, szatnia brudna, toalety, prysznice);

- magazyn części i narzędzi;

- dodatkowo zaprojektowane miejsca na stoły warsztatowe, podłączenia na podstawowe

urządzenia warsztatowe (min. wyprowadzenia siły, gniazda z prądem);

- stanowisko po zewnętrznej stronie budynku zadaszone z kanałem najezdnym dla spychacza,

z podłożem utwardzonym.

Inwestor, budynek warsztatowo-garażowy wraz z częścią socjalną oraz miejscem do mycia pojazdów będzie wykorzystywał na potrzeby własne, na potrzeby prowadzonej działalności. W planowanym warsztacie będą wykonywane podstawowe naprawy mechaniczne i elektromechaniczne pojazdów, min. naprawa: instalacji elektrycznych, mechanika ogólna, elektromechanika, podstawowe zabiegi konserwacyjne i serwisowe itp. Z myjni samochodowej jednostanowiskowej będą korzystać auta należące do spółki (samochody śmieciarki, samochody dostawcze, urządzenia Zakładu), w celu poprawy wizerunku i estetyki pojazdu bądź urządzeń. Miejsca garażowe to stanowiska, gdzie będą przetrzymywane pojazdy i urządzenia należące do Spółki.

Warsztat wyłącznie będzie prowadził podstawowe naprawy elektromechaniczne i mechaniczne pojazdów. Nie będą prowadzone żadne naprawy blacharsko – lakiernicze.

Część socjalna planowana jest dla 50 osób. Będzie ją stanowić szatnia brudna, szatnia czysta, prysznice, toalety. Powstanie części socjalnej planowane ze względu na rozwój Zakładu.

W pomieszczeniu magazynowym będą przetrzymywane narzędzia i materiały eksploatacyjne potrzebne do bieżących prac w zakładzie.


Biorąc pod uwagę, że lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego to teren funkcjonującego składowiska odpadów w Woli Suchożebrskiej oraz powyższą informację środowiskową należy stwierdzić, że realizacja inwestycji nie wpłynie na stan środowiska jak i na sposób wykorzystania terenów otaczających. Analizowany teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami chronionej przyrody i krajobrazu w oparciu o krajowe przepisy ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880).

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia iconDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia iconDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia iconDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia iconDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia iconDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia iconDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia iconDecyzja Nr 22 /2006 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia iconDecyzja nr 11/UŚ/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia iconDecyzja nr 09 /UŚ/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia iconDecyzja nr 03/UŚ/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom