Głównym prądem umysłowym epoki renesansu był humanizm. Twórcy humanizmu pochodzili z Florencji, która w XV w pod rządami Medyceuszów osiągnęła najwyższą
Pobierz 26.91 Kb.
NazwaGłównym prądem umysłowym epoki renesansu był humanizm. Twórcy humanizmu pochodzili z Florencji, która w XV w pod rządami Medyceuszów osiągnęła najwyższą
Data konwersji08.10.2012
Rozmiar26.91 Kb.
TypDokumentacja
Humanizm:

Głównym prądem umysłowym epoki renesansu był humanizm. Twórcy humanizmu pochodzili z Florencji, która w XV w. pod rządami Medyceuszów osiągnęła najwyższą pozycję wśród miast włoskich. Podstawą tego nurtu była niczym nie ograniczona wiara w istotę ludzką i jej możliwości na ziemi. Humanizm odrzucił średniowieczny teocentryzm, żeby zastąpić go antropocentryzmem, który stawiał człowieka w centrum wszechświata. Wzorców dostarczył humanizmowi antyk: pietyzm dla siły duchowej i piękna fizycznego, umiłowanie mądrości czerpanej wprost z natury i wierne naśladowanie owej natury - mimesis. Wszechstronne, kierowane, harmonijne formowanie osobowości oraz twórczych zdolności człowieka (humanitas) było niejako powtórzeniem greckiego ideału wychowawczego (starożytna nazwa "paideia"). Humanistyczne przejęcie się antykiem nie miało znamion amatorszczyzny, było dogłębne; chciano poznać możliwie najwięcej i najdokładniej. Tak zrodziły się nauki humanistyczne uprawiane na wielu uniwersytetach europejskich, w tym na liczącej się Akademii Krakowskiej.

Wybitni przedstawiciele:

Leonardo da Vinci (Mona Liza), Michał Anioł (Kaplica Sykstyńska) i Rafael (Madonny) Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, jakby zamykającego okres Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego

Sztuka:

Renesans zmienił też funkcję sztuki, która stała się źródłem przyjemności, pożytku, artysta zaś zyskał wysoką rangę społeczną. Renesans przypomniał również wspaniałe dokonania twórców i filozofów starożytnych, z ich dorobku czerpał wzory, inspiracje. Nawiązano do poglądów Arystotelesa, Horacego, ich koncepcji piękna. Pozwoliło to sformułować renesansowe reguły tworzenia oparte na czystości i jasności stylu, szukać u Horacego i Cycerona wzorów do naśladowania, inspiracji

Reformacja:

Reformacja w XVI - wiecznej Polsce okazała się ożywczym ruchem umysłowym, mimo, że nawet w okresie największych triumfów protestantyzmu polski Kościół katolicki utrzymywał pełnię swych przywilejów. Jednocześnie władzy Rzeczpospolitej, nawet po ogłoszeniu uchwał soboru trydenckiego (1563), nie dostosowali się do jego sugestii, aby wprowadzić represje wobec różnowierców. Ówczesna Polska wyróżniała się niespotykaną w Europie tolerancją religijną.

Filozofia:

Filozofia renesansowa w początkowym okresie tej epoki opierała się na koncepcji jeszcze starożytnej, stworzonej bowiem przez Epikura (341 - 270 p.n.e.). Epikureizm, bo tak nazywała się owa koncepcja filozoficzna, opierał się na dążeniu do przyjemności i szczęścia. Jednak te stany osiągnąć może wyłącznie człowiek mądry i sprawiedliwy. Epikurejczycy uważali, że należy żyć rozumnie, cnotliwie i sprawiedliwie. Warunkiem szczęśliwego życia jest brak cierpienia. Taka koncepcja filozoficzna kierowała uwagę humanistów w stronę wspaniałego dzieła bożego - natury. Epikureizm, typowy dla wczesnego renesansu, głosił pochwałę społecznej aktywności, cnoty jako zalety samej w sobie, a wię bezinteresownej, a także ładu świata i harmonijnego rozwoju wnętrza człowieka. Humanizm poszukiwał zgody, porozumienia, piękna a jednocześnie dawał świadectwo wierze człowieka, dla którego nic nie było zbyt trudne.


Piotr Skarga (właściwie Piotr Powęski) (urodzony 2 lutego 1536 w Grójcu - zmarł 27 września 1612 w Krakowie) jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja. Był czołowym polskim przedstawicielem kontrreformacji i nadwornym kaznodzieją Zygmunta III.


Miał pochodzenie szlacheckie. W latach 1552-1555 studiował na Akademii Krakowskiej, następnie udał się do Włoch, gdzie w Rzymie w roku 1559 wstapił do zakonu jezuitów. Powróciszy po dwóch latach do kraju zajął się zakładaniem w Polsce kolegiów jezuickich (był między innymi pierwszy rektorem Kolegium w Poznaniu), a także działalnością filantropijną (założył w Krakowie Bank Pobożny dla ochrony ludzi przed lichwą). W Krakowie założył lombard dla ubogich, pierwowzór instytucji charytatywnej. W roku 1564 we Lwowie przyjął święcenie kapłańskie i jako kanonik zaczął działalność kaznodziejską. między innymi przy katedrze Św. Jana w Warszawie. Był wybitnym duszpasterzem Litwy i Białorusi. Zapisał się jako założyciel wielu kolegiów jezuickich, np. w Połocku, Rydze, Dorpacie.


Był pierwszym rektorem akademii jezuickiej w Wilnie (1579-1584). Od 1588 roku przez 24 lata pełnił funkcję nadwornego kaznodzieji Zygmunta III Wazy, który cenił go za wyjątkową osobowość i talenty krasomówcze. Stał się zwolennikiem ograniczenia władzy Sejmu i zwiększenia władzy królewskiej. Piętnował wady polskiej szlachty. Był przeciwnikiem przyjęcia przez Zygmunta III korony szwedzkiej. Był współtwórcą unii brzeskiej.

Dzieła

Żywoty świętych (1579, ukazało się 8 wydań za życia autora)

Kazania sejmowe (1597, w rzeczywistości nigdy nie wygłoszone)

Żołnierskie nabożeństwo (1618)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Głównym prądem umysłowym epoki renesansu był humanizm. Twórcy humanizmu pochodzili z Florencji, która w XV w pod rządami Medyceuszów osiągnęła najwyższą iconPojęcia charakterystyczne dla epoki Renesansu, np humanizm, reformacja, antropocentryzm

Głównym prądem umysłowym epoki renesansu był humanizm. Twórcy humanizmu pochodzili z Florencji, która w XV w pod rządami Medyceuszów osiągnęła najwyższą iconWskaż wpływ humanizmu I reformacji na literaturę renesansu. Przywołaj 4 przykłady literackie

Głównym prądem umysłowym epoki renesansu był humanizm. Twórcy humanizmu pochodzili z Florencji, która w XV w pod rządami Medyceuszów osiągnęła najwyższą iconWykształcenie I kultura umysłowa w epoce renesansu humanizm I utopie humanistyczne

Głównym prądem umysłowym epoki renesansu był humanizm. Twórcy humanizmu pochodzili z Florencji, która w XV w pod rządami Medyceuszów osiągnęła najwyższą icon1. Reformacja I humanizm jako najdawniejsze prądy epoki

Głównym prądem umysłowym epoki renesansu był humanizm. Twórcy humanizmu pochodzili z Florencji, która w XV w pod rządami Medyceuszów osiągnęła najwyższą iconRzeczpospolita pod rządami Sasów

Głównym prądem umysłowym epoki renesansu był humanizm. Twórcy humanizmu pochodzili z Florencji, która w XV w pod rządami Medyceuszów osiągnęła najwyższą iconTemat: Rzeczpospolita pod rządami Sasów

Głównym prądem umysłowym epoki renesansu był humanizm. Twórcy humanizmu pochodzili z Florencji, która w XV w pod rządami Medyceuszów osiągnęła najwyższą iconUkraińska szlachecka rodzina Tustanowskich, która pieczętowała się herbem "Sas", widoczna jest w Galicji od końca XV w. Z tej rodziny pochodzili znani

Głównym prądem umysłowym epoki renesansu był humanizm. Twórcy humanizmu pochodzili z Florencji, która w XV w pod rządami Medyceuszów osiągnęła najwyższą icon[Od Redakcji. W celu przybliżenia klimatu epoki napoleońskiej przedstawiamy kolejny z serii odnalezionych tekstów z epoki. Poniższy tekst, dotyczący batalii pod

Głównym prądem umysłowym epoki renesansu był humanizm. Twórcy humanizmu pochodzili z Florencji, która w XV w pod rządami Medyceuszów osiągnęła najwyższą iconBędzie ostro! czyli pod kulinarnymi rządami papryki

Głównym prądem umysłowym epoki renesansu był humanizm. Twórcy humanizmu pochodzili z Florencji, która w XV w pod rządami Medyceuszów osiągnęła najwyższą iconPrzewodniki z prądem zostało wykryte przez H. Ch. Oersteda I A. M. Ampère'a. Znajdziemy wzór na siłę, z którą pole magnetyczne oddziałuje na przewodnik z prądem
Поэтому при a = 0 контур оказывается в устойчивом равновесии, а при a = p – в неустойчивом

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom