Wiesława Surdyk-Fertsch
Pobierz 271.37 Kb.
NazwaWiesława Surdyk-Fertsch
strona8/9
Data konwersji08.10.2012
Rozmiar271.37 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9Rozdział VIII – Świat w czasie II wojny światowej

Lp.

Proponowany temat lekcji

Treści programowe

Cele kształcenia w ujęciu operacyjnym

Ścieżki edukacyjne

Uczeń: pamięta, zna

Uczeń: rozumie

Uczeń: potrafi

1

Nad Europę nadciąga widmo wojny

* Dyktatura formą sprawowania władzy

* Dyktatorskie rządy w Niemczech, Włoszech i ZSRR

* Polityka Niemiec i ZSRR zagrożeniem dla światowego pokoju


* pojęcia: dyktatura, łagier, obóz koncentracyjny

* postaci: Józef Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini

* państwa, w których rządy sprawowali dyktatorzy (Niemcy, Włochy i ZSRR)

* znaczenie poznanych pojęć

* sytuację, która sprzyja przejęciu władzy przez dyktatorów

* na czym polega różnica między systemem demokratycznym a dyktaturą

* posługiwać się poznanymi pojęciami

* wyjaśnić, na czym polegał dyktatorski sposób sprawowania władzy

* wskazać na mapie i nazwać państwa europejskie (Niemcy, Włochy, ZSRR), w których władzę sprawowano za pomocą dyktatury

* podać przykłady obrazujące życie codzienne ludności w państwach rządzonych w sposób dyktatorski

* wymienić metody, za pomocą których dyktatorzy utrzymywali posłuch społeczeństwa

* korzystając z mapy wyjaśnić, dlaczego system stalinowski i nazistowski stanowiły realne zagrożenie dla Polski
2

II wojna światowa wojną totalną

* Przyczyny i wybuch II wojny światowej w 1939 roku

* Strony konfliktu oraz zasięg działań wojennych

* Wojna totalna – sposoby prowadzenia walki

* Najnowsza technika w służbie wojny

* Zakończenie wojny w 1945 roku


* pojęcie wojny totalnej

* daty: wybuch II wojny światowej (1 IX 1939), zakończenie II wojny światowej w Europie (8 V 1945 rok)

* strony światowego konfliktu


* znaczenie poznanych pojęć

* dlaczego II wojnę światową nazwano wojną totalną

* cel utworzenia koalicji antyhitlerowskiej


* posługiwać się poznanymi pojęciami

* zaznaczyć na taśmie chronologicznej daty początku i zakończenia II wojny światowej w Europie

* wskazać na mapie Niemcy oraz państwa będące ich sojusznikami w czasie II wojny światowej

* wskazać na mapie państwa będące celem ataków Niemiec i ich sojuszników

* wymienić i wskazać na mapie członków koalicji antyhitlerowskiej

* na podstawie losów ludności cywilnej wyjaśnić, na czym polegała istota wojny totalnej

* podać przykłady wykorzystania najnowszej techniki w prowadzeniu działań wojennych

* pokazać na mapie miejsce zakończenia II wojny światowej w Europie

* przedstawić okoliczności zakończenia wojny na Dalekim Wschodzie
3

Polityka okupantów na ziemiach polskich

* W obronie kraju –wrzesień 1939 roku

* Pod rządami okupantów

* Wojenne losy Polaków i Żydów

* pojęcia: eksterminacja, getto, okupacja

* daty: agresji Niemiec na Polskę (1 IX 1939 rok), agresji ZSRR na Polskę (17 IX 1939 rok)

* znaczenie poznanych pojęć

* że okupanci za pomocą różnych metod prowadzili planową politykę wyniszczenia narodu polskiego

* dlaczego Żydzi zostali przez Niemców uznani za naród skazany na zagładę

* posługiwać się poznanymi pojęciami

* zaznaczyć na taśmie chronologicznej daty agresji niemieckiej i radzieckiej na Polskę

* wskazać na mapie kierunki niemieckich i radzieckich uderzeń na Polskę we wrześniu 1939 roku

* przedstawić sytuację Polski we wrześniu 1939 roku

* przedstawić formy prześladowania ludności polskiej przez okupantów

* wyjaśnić, na czym polegała polityka okupanta hitlerowskiego wobec Żydów

* podać przykłady bohaterskiej postawy żołnierzy polskich we wrześniu 1939 roku

* wymienić i wskazać na mapie miejsca pamięci narodowej w swojej okolicy

Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie

„Elementy historii regionu i ich związki z historią i tradycją własnej rodziny”

„Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju”

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

„Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy)”

4

Postawy i działania Polaków w czasie okupacji

* Walka zbrojna z okupantem

* Walka cywilna z okupantem

* Postawy Polaków

* pojęcia: walka zbrojna, walka cywilna, Armia Krajowa, kolportaż

* datę wybuchu powstania warszawskiego (1 VIII 1944 rok)

* znaczenie poznanych pojęć

* na czym polegają różnice między toczoną przez Polaków walką zbrojna i walką cywilną

* dlaczego Polacy podejmowali różne formy walki z okupantem

* posługiwać się poznanymi pojęciami

* podać przykłady walki cywilnej i walki zbrojnej

* zaznaczyć na taśmie chronologicznej datę wybuchu powstania warszawskiego

* opowiedzieć o postawach Polaków w czasie okupacji

* wyjaśnić przyczyny wybuchu powstania warszawskiego

Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie

„Elementy historii regionu i ich związki z historią i tradycją własnej rodziny”

„Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju”

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

„Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy)”

5

Polacy poza granicami kraju


* Utworzenie wojska polskiego poza granicami kraju

* Walki Polaków poza granicami kraju (u boku aliantów na różnych frontach II wojny światowej)

a) na froncie zachodnim

b) na morzach

c) na froncie wschodnim


* postaci: gen. Władysław Sikorski, gen. Władysław Anders, gen. Stanisław Maczek, gen. Stanisław Sosabowski

* najważniejsze bitwy, w których udział brały polskie jednostki


* znaczenie poznanych pojęć

* przyczyny formowania polskich jednostek na wschodzie i na zachodzie Europy* posługiwać się poznanymi pojęciami

* podać nazwy polskich formacji wojskowych utworzonych na wschodzie i na zachodzie

* wymienić i pokazać na mapie miejsca słynnych bitew II wojny światowej, w których brali udział Polacy

* omówić na przykładach bohaterską postawę żołnierzy polskich

* opowiedzieć o sposobach upamiętnia postawy bohaterskich żołnierzy (np. przez nadawanie ich imion ulicom, szkołom, drużynom harcerskim)Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie

„Elementy historii regionu i ich związki z historią i tradycją własnej rodziny”

„Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju”

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

„Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy)”

6

Lekcja powtórzeniowa

Świat w czasie II wojny światowej

* omówione pojęcia i wydarzenia

* postaci związane z omówionymi wydarzeniami

* znaczenie poznanych pojęć i związków przyczynowo-skutkowych

* posługiwać się poznanymi pojęciami w zakresie omawianych treści

* wypowiadać się na temat realizowanych treści
7.

Sprawdzian wiadomości

Test nr 8
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

Wiesława Surdyk-Fertsch iconWiesława Surdyk-Fertsch

Wiesława Surdyk-Fertsch iconWiesława Surdyk-Fertsch

Wiesława Surdyk-Fertsch iconWiesława Surdyk-Fertsch

Wiesława Surdyk-Fertsch iconWiesława Surdyk-Fertsch

Wiesława Surdyk-Fertsch iconWiesława Surdyk-Fertsch

Wiesława Surdyk-Fertsch iconWiesława Surdyk-Fertsch

Wiesława Surdyk-Fertsch iconKlasa IV: Autor Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Wiesława Surdyk-Fertsch Tytuł: Dzień dobry historio! Podręcznik, klasa IV klasa V

Wiesława Surdyk-Fertsch iconWiesława Borawska

Wiesława Surdyk-Fertsch iconWiesława Podskarbi

Wiesława Surdyk-Fertsch iconWiesława Latecka

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom