Temat lekcji dopuszczająCA
Pobierz 378.14 Kb.
NazwaTemat lekcji dopuszczająCA
strona2/6
Data konwersji08.10.2012
Rozmiar378.14 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6


Ocenę celującą otrzymują uczniowie, których wiedza wykracza poza obowiązujący program nauczania oraz laureaci i finaliści konkursów historycznych na szczeblu wojewódzkim.

Kryteria ocen z historii dla klasy II gimnazjum
Temat lekcji
DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna / potrafi
ROZDZIAŁ : ODRODZENIE W EUROPIE.

2.Kultura okresu odrodzenia.

 • pojęcia: renesans, odrodzenie,humanizm,

 • postacie: Jan Gutenberg, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Erazm z Rotterdamu, Mikołąj Kopernik, Andrzej Frycz Modrzewski, Jan Kochanowski, Mikołaj Rej
 • pojęcia: styl renesansowy, mecenas, arrasy, układ heliocentryczny, układ geocentryczny

 • wie na czym polegały zmiany w kulturze, nauce, technice i gospodarce na przełomie XV i XVI wieku
 • wymienia niektóre dzieła Michała Anioła i Leonarda da Vinci

 • ocenia działalność wielkich Polaków epoki odrodzenia

 • przedstawia własne rozumienie hasła „Człowiekiem jestem...”

 • wskazuje związki między ideałami głoszonymi przez twórców starożytnych a rodzącym się humanizmem

 • wyodrębnia dziedziny wiedzy i sztuki , w których Polacy dorównywali najwybitniejszym postaciom odrodzenia

ROZDZIAŁ : REFORMACJA I KOTRREFORMACJA W EUROPIE.

3.Reformacja w Europie

i w Polsce.

 • postacie: Marcin Luter, Jan Kalwin, Henryk VIII

 • pojęcia: reformacja, kalwinizm, dziesięcina, konfederacja

 • pojęcia: doktryna religijna, eucharystia, anglikanizm

 • Postacie: Jan Łaski, Faust Socyn

 • Daty: 1573r

 • wyjaśnić dlaczego nauka Marcina Lutra wywoływała tak gwałtowną reakcję

 • omówić poglądy antytrynitarzy

 • uzasadnić słuszność tezy „Rzeczpospolita państwem bez stosów”

 • wymienić główne nurty reformacji w Polsce

 • uzasadnić słuszność tezy, że zrozumienie drugiego człowieka, poznanie cudzych obyczajów i poglądów prowadzi do tolerancji

 • przedstawić czym była rzeź hugenotów w Paryżu

4. Kontrreformacja w Europie

i w Polsce.

 • pojęcia: zakon, unia, sobór

 • postacie: Ignacy Loyola, Stanisław Hozjusz, Piotr Skarga

 • pojęcia: seminaria duchowne, kolegia, herezja, Święta Inkwizycja, Sobór Trydencki, Unia Brzeska

 • postacie: jezuici

 • daty: 1545r., 1563r., 1596r.

 • omówić różnice między religią greckokatolicką a katolicką

 • wymienić uchwały trydenckie

 • wyjaśnić różnice między prawosławiem a katolicyzmem

 • wyjaśnić na czym polegała kontrreformacja

 • wyjaśnić przyczyny powrotu dużej części społeczeństwa do katolicyzmuROZDZIAŁ : RZECZPOSPOLITA W OKRESIE DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ.

5.Polityka ostatnich Jagiellonów.

 • postacie: Zygmunt I Stary, Stańczyk

 • pojęcia: zakon krzyżacki

 • postacie: Albrecht Hohenzollern, Habsburgowie, Prusy Zakonne, Prusy Książęce,

 • pojęcia:pokój toruński, wojna z zakonem, hołd pruski

 • daty: 1466r., 1519r., 1525r.

 • wymienić przyczyny wybuchu wojny z zakonem krzyżackim

 • ocenić znaczenie hołdu pruskiego dla zapewnienia pokoju na północnej granicy Polski

6.Demokracja szlachecka.

 • pojęcia: demokracja, szlachta, sejm, senat, hetman

 • pojęcia: Rzeczpospolita, sejmik, ruch egzekucyjny, sejm walny, liberum veto, konstytucja, przywileje szlacheckie

 • daty: 1505r.

 • wymienić prawa konstytucji Nihil novi

 • wyjaśnić dlaczego egzekucje dóbr królewskich można uznać za sukces demokracji szlacheckiej

7. Państwo polsko- litewskie.

 • pojęcia: unia, Krewo, Lublin

 • postacie: Zygmunt II August

 • daty: 1385r., 1569r.
 • pojęcia: unia personalna, Rzeczpospolita Obojga Narodów, unia realna, Zakon Kawalerów Mieczowych

 • postacie: Gottard Kettler

 • daty: 1561r.

 • wymienić skutki unii lubelskiej

 • przedstawić argumenty na rzecz unii Polski z Litwą w XVI wieku oraz przeciw niej

8.Pierwsze wolne elekcje

w Polsce

 • pojęcia: elekcja, sejm, unia

 • postacie: Henryk III Walezy, Stefan Batory, Jan Zamoyski, Anna Jagiellonka, Iwan Groźny

 • daty: 1573r., 1577r.

 • pojęcia: sejm konwokacyjny, sejm elekcyjny, artykuły henrykowskie, pacta conventa, interreks

 • wskazać na mapie Rzeczpospolitą Obojga Narodów i państwa z nią graniczące

 • omówić wyprawy Stefana Batorego na Rosję

 • ocenić okresy panowania Henryka Walezego i Stefana Batorego

9. Gospodarka Polska

w XVI wieku.

 • pojęcia: gospodarka, pańszczyzna, folwark, czynsz, eksport, trójpolówka

 • wymienić produkty rolne, które stały się głównym towarem polskiego eksportu

 • pojęcia: bracia polscy

 • postacie: Andrzej Wolan, Jan z Ludziska

 • wykazać ważność Wisły jako szlaku komunikacyjnego

 • uzasadnić tezę, że rozwój gospodarczy umożliwił bogacenie się różnych grup społecznych w XVI- wiecznej Polsce

ROZDZIAŁ : RZECZPOSPOLITA I EUROPA W XVII WIEKU.

10-11-12.Rzeczpospolita

w czasach Zygmunta III Wazy.

 • pojęcia: bojar, husaria, rokosz

 • postacie: Zygmunt III Waza, Jan Karol Chodkiewicz, Mikołąj Zebrzydowski, Stanisłąw Zółkiewski

 • daty: 1605r., 1606r., 1610r.

 • pojęcia: lenno, potop szwedzki

 • postacie: Augustyn Kordecki, Stefan Czarniecki, Władysłąw IV Waza, Jan II Kazimierz

 • daty: 1621r., 1634r., 1655r.-1660r.

 • wymienić najważniejsze bitwy w wojnach Rzeczpospolitej ze Szwecją i Rosją

 • omówić wojny Rzeczpospolitej ze Szwecją i Rosją

 • omówić skutki wojen Rzeczpospolitej z sąsiadami w pierwszej połowie XVI wieku

13.Powstanie kozackie

Bohdana Chmielnickiego.

 • pojęcia: Zaporoże, Sicz, konflikt, powstanie

 • postacie: Bohdan Chmielnicki, Jan II Kazimierz, Tuhaj-bej, Jeremi Wiśniowiecki

 • daty: 1648r.

 • pojęcia: Korsuń, Żółte Wody, Piławce, Beresteczko, Perejasław, Andruszów

 • postacie: car Aleksy, Jan Wyhowski

 • daty: 1651r., 1654r., 1667r., 1686r.

 • wymienić powody konfliktu Kozaków z Polakami

 • znać przyczyny powstania Chmielnickiego

 • podać powody konfliktu z Rosją

 • opisać przebieg powstania Chmielnickiego i interwencji Rosji

 • wyjaśnić zasady rozejmu w Andruszowie

14-15. Między Cecorą

a Wiedniem.

 • pojęcia: bitwa, konflikt, Cecora, Chocim, Wiedeń

 • postacie: Stanisław Żółkiewski, Jan Karol Chodkiewicz

 • daty: 1620r., 1621r.

 • pojęcia: sułtan, wezyr, Buczacz, Chocim, Wiedeń, Karłowice

 • postaci: Jan III Sobieski, Maria Kazimiera, Mehmed IV, Kara Mustafa

 • daty: 1672r., 1673r., 1674r., 1683r., 1699r.,

 • wymienić przyczyny konfliktu Rzeczpospolitej z Turcją w XVII wieku

 • omówić wojny Rzeczpospolitej z Turcją w XVII wieku

 • przedstawić okoliczności i przebieg bitwy pod Wiedniem

 • ocenić panowanie władców polskich w XVII wieku

17. Monarchia absolutna

we Francji.

 • pojęcia: monarchia, absolutyzm, Bastylia, intendent

 • postaci: Ludwik XIV

 • daty: 1643r.

 • pojęcia: merkantylizm, akademia naukowa

 • potaci: Armand Richelieu, Jean Baptiste Colbert

 • opisać francuską modę dworską z epoki Ludwika XIV

 • wymienić zmiany zachodzące na wsi francuskiej

 • wyjaśnić na czym polegał rozwój gospodarki, kultury i sztuki za panowania Ludwika XIV

 • wymienić charakterystyczne cechy rządów Ludwika XIV

 • ocenić politykę gospodarczą ministra Colberta

18. Parlamentaryzm

angielski w XVII wieku.

 • pojęcia: parlament, Izba Lordów, Izba Gmin, Tudorowie

 • postacie: Henryk VIII, Elżbieta I

 • pojęcia: monarchia absolutna, monarchia parlamentarna, Stuartowie, lord protektor

 • postacie: Karol I, Oliwier Cromwell, Jakub II, Wilhelm Orański

 • daty: 1641r., 1649., 1689r.

 • określić podobieństwa i różnice między monarchią absolutną a monarchią parlamentarną

 • charakteryzować postacie: Oliwiera Cromwella, Karola I Stuarta, Wilhelma Orańskiego
 • przedstawić interesy grup społecznych dążących do ograniczenia władzy krółewskiej

19. Kultura okresu baroku.

 • pojęcia: barok, sarmatyzm, Wersal, Wilanów

 • postaci: Molier

 • pojęcia: makaronizm, żupan, kontusz

 • postacie: Racine, Lope de Vega, Monteverdi, Wacław Potocki, Wespazjan Kochowski, Jan Andrzej Morsztyn

 • wymienić cechy charakterystyczne baroku

 • opisać na czym polegała kultura sarmacka w Rzeczpospolitej XVII wieku

 • podać przykłady sztuki barokowej i sarmackiej

 • ocenić stan rozwoju kultury polskiej w XVII wieku

 • porównać cechy charakterystyczne sztuki baroku i odrodzenia

ROZDZIAŁ : UTRATA MOCARSTWOWEGO ZNACZENIA RZECZPOSPOLITEJ W XVIII WIEKU.

20.Wzrost znaczenia Rosji,

Prus i Austrii w XVIII

wieku.

 • pojęcia: senat, kolegia, gubernator

 • postacie: Piotr I, Maria Teresa, Józef II, Fryderyk Wilhelm I, Fryderyk II

 • wymienić reformy, które wzmocniły Austrię, Rosję i Prusy w XVIII wieku

 • wskazać na mapie państwa odgrywające dominującą rolę w Europie w XVIII wieku

 • scharakteryzować zmiany jakie dokonywały się w Rosji, Austrii i Prusach w XVIII wieku
 • porównać te zmiany z sytuacją w Polsce

21.Polska pod rządami Sasów.

 • pojęcia: unia personalna, wojna północna, wolna elekcja, wojna domowa, Wettini

 • postacie: August II Mocny, August III, Stanisław Leszczyński

 • daty: 1697r., 1700r., 1704r.

 • pojęcia: sejm niemy, sejm pacyfikacyjny, Połtawa, Tarnogród

 • postaci: Stanisłąw Ledóchowski, Henryk Bruhl,

 • daty: 1709r., 1717r., 1736r.

 • Przedstawić pozytywne i negatywne skutki unii z Saksonią

 • Wyjaśnić sens przysłów dotyczących czasów saskich

 • Ocenić panowanie Augusta II i Augusta III w Polsce

22.Ostatnia wolna elekcja

w Polsce.

 • pojęcia: porozumienie rozbiorowe, sejm rozbiorowy

 • postacie: Stanisław August Poniatowski, Katarzyna II, Tadeusz Rejtan

 • daty: 1764r., 1772r., 1773r.

 • pojęcia: prawa kardynalne, konfederacje innowiercze, pierwszy rozbiór Polski, Rada Nieustająca, Toruń, Słuck, Bar

 • postaci: Józef Pułaski, Michał Krasiński

 • daty: 1767r., 1768r.

 • wymienić państwa, które dokonały pierwszego rozbioru Polski

 • wskazać na mapie tereny zabrane podczas pierwszego rozbioru

 • wymienić reformy i dokonać oceny sejmu konwokacyjnego

 • ocenić postawę Tadeusza Rejtana na sejmie rozbiorowym

 • wyjaśnić czy konfederacja barska była aktem buntu, czy też przejawem patriotyzmu jej uczestników


ROZDZIAŁ : KULTURA OŚWIECENIA. REWOLUCJE W AMERYCE I WE FRANCJI.


23. Ideologia oświecenia. • pojęcia: oświecenie, wiek nauki, szczepionka, epidemia

 • postacie: Izaak Newton, James Watt

 • daty: 1782r.

 • pojęcia: ateista, deista, masoneria, arystokracja, filozofia, encyklopedia

 • postacie: Antoine Lavoisier, Anders Celsjusz, Wolter, Dens Diderot

 • scharakteryzować XVIII-wieczne wynalazki, które zmieniły życie człowieka

 • wyjaśnić dlaczego w okresie oświecenia nasiliła się krytyka przywilejów stanowych i Kościoła

24.Powstanie Stanów

Zjednoczonych Ameryki

Północnej

 • pojęcia: kolonia, plantacja, deklaracja, konstytucja

 • postacie: Jerzy Waszyngton, Beniamin Franklin, Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko

 • daty: 1776r., 1787r.

 • pojęcia: władza ustawodawcza, władza wykonawcza, Boston, Filadelfia, Paryż

 • daty: 1764r., 1773r., 1786r.

 • ocenić rolę konstytucji amerykańskiej w uporządkowaniu sytuacji w państwie

 • wyjaśnić powody, dla których mieszkańcy kolonii podjęli walkę przeciwko Anglikom

25-26.Francja w przededniu

rewolucji. Przebieg

rewolucji.

 • pojęcia: burżuazja, Bastylia, republika

 • postacie: Ludwik XVI, Maria Antonina

 • daty: 1789r.

 • pojęcia: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, monarchia konstytucyjna, koalicja antyfrancuska, jakobini, terror, Dyrektoriat

 • postacie: Maksymilian Robespierre, Jakub Danton, Leopold II, Valmy

 • daty: 1791r., 1792r., 1794r.

 • wyjaśnić pojęcia: Stany Generalne, Zgromadzenie Narodowe

 • omówić reformy, które zmieniły sytuację społeczeństwa we Francji

 • przedstawić przyczyny i skutki prowadzenia polityki terroru

 • udowodnić słuszność twierdzenia: „ Rewolucja pożera własne dzieci”

27.Kultura polskiego

oświecenia.

 • pojęcia: Colegium Nobillium, Szkoła Rycerska, manufaktura, Komisja Edukacji Narodowej, pańszczyzna, czynsz

 • postacie: Stanisłąw Konarski, Ignacy Krasicki, Antoni Tyzenhauz

 • daty: 1740r., 1765r., 1773r.

 • pojęcia: Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, warszawskie Łazienki, obiady czwartkowe

 • postacie: Grzegorz Piramowicz, Stanisłąw Staszic, Hugo Kołłątaj, Wojciech Bogusławski

 • daty: 1775r., 1787r., 1790r.

 • wymienić dziedziny gospodarki i kultury, które rozwinęły się w czasach króla Stanisława Augusta

 • wyjaśnić, które z osiągnięć kolejnych przedstawicieli oświecenia stanisławowskiego uważa za najważniejsze

28.Konstytucja 3-go Maja.

 • pojęcia: stronnictwo dworskie, patriotyczne, hetmańskie, Sejm Wielki, czarna procesja

 • postacie: Ignacy i Stanisław Potoccy, Stanisław August, Franciszek Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski, Jan Dekert

 • daty: 1788r., 1789r.

 • pojęcia: Straż Praw, prawo o miastach królewskich, nobilitacja, plenipotenci, ustawa rządowa

 • postacie: Hugo Kołłątaj

 • wyjaśnić na czym polega trójpodział władzy

 • daty: 1791r.

 • podać różnice dzielące stronnictwa polityczne Sejmu Wielkiego

 • wyjaśnić dlaczego próby przeprowadzenia reform w Rzeczpospolitej budziły niechęć sąsiednich państw

 • ocenić znaczenie Konstytucji 3-go Maja

29.Wojna z Rosją w obronie

Konstytucji 3-go Maja.

 • pojęcia: konfederacja targowicka, drugi rozbiór Polski

 • postacie: książę Józef Poniatowski, Katarzyna II

 • daty: 1792r.

 • pojęcia: Order Virtuti Militari, Zieleńce, Dubienka, Grodno

 • postacie: Tadeusz Kościuszko

 • wymienić państwa, które dokonały drugiego rozbioru

 • wskazać na mapie ziemie polskie zajęte przez zaborców w drugim rozbiorze

 • daty: 1793r.

 • ocenić decyzję króla Stanisława Augusta o przystąpieniu do obozu Targowicy

 • omówić skutki wojny w obronie Konstytucji 3-go Maja

30-31.Insurekcja

Kościuszkowska i upadek

Rzeczpospolitej.

 • pojęcia: insurekcja, dyktator, Uniwersał połaniecki, trzeci rozbiór, akt rozbiorowy, Racławice, Szczekociny, Maciejowice, Warszawa

 • postacie: Antoni Madaliński, Tadeusz Kościuszko, Jan Kiliński, Jakub Jasiński, Aleksander Suworow

 • daty: 1794r.,

 • wymienić państwa, które dokonały trzeciego rozbioru

 • wymienić główne przyczyny upadku powstania kościuszkowskiego

 • wskazać na mapie tereny, które w wyniku trzeciego rozbioru przypadły Rosji, Austrii i Prusom

 • wymienić państwa, które brały udział w bitwach pod Szczekocinami i Maciejowicami

 • udowodnić, że likwidacja państwa nie oznaczała upadku narodu

 • ocenić okres panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego


ROZDZIAŁ : EUROPA NAPOLEONA.


32.Europa pod wpływami

Napoleona.

 • pojęcia: konsul, dyktator, konkordat, kodeks, Campo Formio, Egipt

 • postacie: Napoleon Bonaparte, Paweł I

 • daty: 1796r., 1797r., 1798r., 1799r., 1801r., 1804r.

 • pojęcia: koalicja, plebiscyt, Związek Reński, cesarz, Trafalgar,Austerlitz

 • postacie: Horacy Nelson

 • daty: 1802r., 1804r., 1805r., 1806r.

 • wymienić prawa, które były zawarte w Kodeksie Napoleona

 • pojęcia: blokada kontynentalna, Jena, Auerstadt, Iława Pruska, Frydland, Tylża, Księstwo Warszawskie, Samosierra

 • postacie: Jan Kozietulski, Józef Bonaparte

 • opisać powstanie w Hiszpanii

 • wymienić postanowienia traktatu w Tylży

 • daty: 1806r., 1807r., 1808r.
 • przedstawić kolejne podboje Napoleona w Europie

33.Napoleon a sprawa polska.

 • pojęcia: Księstwo Warszawskie, Legiony Polskie, pieśń Legionów Polskich

 • postacie: Napoleon Bonaparte, Jan Henryk Dąbrowski, karol Kniaziewicz, Józef Wybicki

 • daty: 1797r., 1807r.

 • pojęcia: konstytucja Księstwa Warszawskiego, reformy wprowadzone w Księstwie Warszawskim, wojna polsko-austriacka

 • postaci: Fryderyk August, Józef Poniatowski

 • daty: 1807r., 1809r.

 • przedstawić przebieg wojny polsko-austriackiej

 • omówić politykę prowadzoną przez Napoleona w stosunku do Księstwa Warszawskiego

34.Upadek cesarza Francuzów.

 • pojęcia: Wielka Armia, zasada „ spalonej ziemi” , Smoleńsk, Borodino, Berezyna

 • postacie: Napoleon Bonaparte, Michaił Baryclay de Tolly, Michaił Kutuzow

 • daty: 1812r.

 • pojęcia: “ bitwa narodów”, Lipsk, Elstera, abdykacja, Elba, Waterloo, wyspa Świętej Heleny

 • postacie: Józef Poniatowski, Artur Wellington, Gebhard Blucher

 • daty: 1813r., 1814r., 1815r., 1821r.

 • wymienić przyczyny klęski Napoleona w „bitwie narodów”

 • wymienić miejsca zesłania Napoleona

 • omówić przyczyny i przebieg wojny rosyjsko-francuskiej

 • scharakteryzować epokę Napoleona


ROZDZIAŁ: EUROPA I ŚWIAT W LATACH 1815 - 1848.


36.Postanowienia kongresu

wiedeńskiego.

 • pojęcia: „tańczący kongres”, neutralność, państwo kościelne, Rzeczpospolita Krakowska

 • postacie: Klemens von Metternich, Robert Castlereagh, Karol de Talleyrand

 • daty: 1814r.-1815r.

 • pojęcia: restauracja, legitymizm, sygnatariusz

 • Omówić zasady nowego porządku w Europie uchwalone podczas kongresu wiedeńskiego

 • wymienić zmiany terytorialne w Europie po kongresie wiedeńskim

 • powiedzieć czym było Święte Przymierze

 • wiedzieć jakie konsekwencje przyniosła restauracja i zasada równowagi

 • wymienić cele, jakie miało realizować Święte Przymierze

 • ocenić jak rozstrzygnięto sprawę polską na kongresie wiedeńskim

37.Rewolucja przemysłowa.

 • pojęcia: ogradzanie, wolność osobista, postęp techniczny

 • wiedzieć na czym polegał postęp techniczny na początku XIX wieku

 • postacie: James Watt, Robert Fulton, George Stephenson, Aleksander Volt, Samuel Morse, Louis Jacques Daguerre

 • daty: 1807r., 1825r., 1800r., 1835r., 1837r.

 • wymienić wynalazców i ich odkrycia

 • scharakteryzować gospodarkę surowcową w koloniach

 • wymienić główne ośrodki przemysłowe w Anglii w drugiej połowie XIX wieku

38.Nowe ideologie.

 • pojęcia: liberalizm, wolna konkurencja, wolnomularze, karbonariusze

 • pojęcia: romantyzm, socjalizm, komunizm

 • postacie: Wiktor Hugo, Aleksander Puszkin, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid

 • wymienić główne cechy romantyzmu

 • wymienić polskich przedstawicieli romantyzmu

 • pojęcia: trade-union, Manifest Komunistyczny

 • postacie: Karol Marks, Fryderyk Engels

 • daty: 1824r., 1848r.

 • przedstawić zmiany społeczne, jakie spowodowała rewolucja przemysłowa

 • scharakteryzować poglądy głoszone przez twórców komunizmu i socjalizmu

39.Ruchy narodowe w Europie.

 • pojęcia: pacyfikacja, autonomia, cenzura, Młode Włochy, dekabryści

 • postacie: Giuseppe Mazzini, Mikołąj I

 • daty: 1820r., 1825r.

 • wymienić państwa w Europie, w których tworzyły się ruchy narodowe

 • wyjaśnić, dlaczego rewolucje w Grecji, Francji i Belgii zakończyły się sukcesem, a w pozostałych krajach porażką

 • wskazać na mapie miejsca interwencji wojsk Świętego PrzymierzaROZDZIAŁ: ZIEMIE POLSKIE OD KONGRESU WIDEŃSKIEGO DO WIOSNY LUDÓW

40.Królestwo Polskie w latach

1815 – 1830.

 • pojęcia: Wielkie Księstwo Poznańskie, Rzeczpospolita Krakowska, protektorat, Kongresówka

 • postacie: Antoni Radziwiłł, Stanisław Staszic, Józef Zajączek, wielki książę Konstanty

 • daty: 1815r.

 • pojęcia: Galicja, romantycy, klasycy, uwłaszczenie

 • postacie: Adam Mickiewicz

 • daty: 1808r., 1823r.

 • wymienić różnice między romantykami a klasykami

 • wiedzieć na czym polegała kwestia chłopska

 • wymienić skutki reformy uwłaszczeniowej w Prusach

 • porównać rozwój cywilizacyjny w poszczególnych zaborach

41.Opozycja i powstanie

listopadowe.

 • pojęcia: opozycja, detronizacja, represja, „kaliszanie”

 • postacie: Wincenty i Bonawentura Niemojowscy

 • daty: 29/30.11.1830r.

 • pojęcia: związki tajemne, Towarzystwo Patriotyczne, Związek Filomatów, Sprzysiężenie Podchorążych

 • postacie: Walerian Łukasiński, Adam Mickiewicz, Piotr Wysocki

 • daty: 1828r.

 • wymienić dowódców powstania

 • wyjaśnić bezpośrednie przyczyny wybuchu powstania listopadowego

 • scharakteryzować okoliczności, które doprowadziły do wybuchu powstania listopadowego

 • omówić wojnę polsko-rosyjską i jej skutki

42.Wielka Emigracja.

 • pojęcia: Wielka Emigracja, represje popowstaniowe, Cytadela warszawska

 • postacie: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, Fryderyk Chopin

 • daty: 1831r.-1847r.

 • pojęcia: Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Hotel Lambert, germanizacja

 • postacie: Adam Jerzy Czartoryski
 • pojęcia: działalność spiskowa, emisariusze, Związek Plebejuszy, praca organiczna, Towarzystwo Pomocy Naukowej

 • postacie: Joachim Lelewel, Szymon Konarski, Dezydery Chłapowski
 • scharakteryzować okres Wielkiej Emigracji w Europie i na ziemiach polskich

43-44. Wiosna Ludów w Europie

i na ziemiach polskich.

 • pojęcia: Wiosna Ludów, bunty chłopskie, demonstracja, rabacja galicyjska

 • postacie: Napoleon III, Franciszek Józef, Edward Dębowski, Jakub Szela

 • daty: 1846r., 1848r.

 • pojęcia: parlament frankfurcki, gwardia narodowa, Państwo Kościelne

 • postacie: Fryderyk Wilhelm IV, Józef Bem, Lajos Kossuth, Pius IX

 • daty: 1848r., 1849r.

 • przedstawić przebieg rewolucji w krajach niemieckich i na Węgrzech

 • omówić charakter walk o zjednoczenie narodowe w państwach włoskich

 • omówić przebieg rewolucji we Francji

 • wyjaśnić okoliczności początku konfliktu niemiecko-polskiego w zaborze pruskim


ROZDZIAŁ: EUROPA W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU.


45.Przyczyny wybuchu wojny

krymskiej.

 • pojęcia: Bosfor, Dardanele, Krym, ukaz

 • postacie: Mikołaj I, Aleksander II, Michał Czajkowski, Adam Mickiewicz

 • daty: 1853r., 1856r., 1861.

 • pojęcia: Mołdawia, Wołoszczyzna

 • wymienić przyczyny wybuchu wojny krymskiej
 • znać wydarzenia związane z wojną krymską

 • omówić zmiany, jakie zaszły w Rosji po wojnie krymskiej

 • scharakteryzować udział Polaków w walkach w Turcji

46-47.Zjednoczenie Włoch

i Niemiec.

 • pojęcia: Piemont, republika, Magenta, Solferino, Sadowa, Ems, Komuna Paryska

 • postacie: Giuseppe Garibaldi, Wiktor Emanuel, Otto von Bismarck

 • daty: 1859r., 1870r., 1871r.

 • pojęcia: Camillo Cavour, Toskania, Parma, Modena, Dania, Szlezwik i Holsztyn, Metz, Sedan, komunardzi

 • postacie: Adolf Thierse, Jarosław Dąbrowski

 • opisać przygotowania do wojny o zjednoczenie Włoch

 • wyliczyć etapy zjednoczenia Włoch

 • wyliczyć etapy prowadzące do zjednoczenia Niemiec

 • scharakteryzować postacie: Giuseppe Garibaldiego, Wiktora Emanuela

 • wyjaśnić wpływ wydarzeń Wiosny Ludów na zjednoczenie Niemiec

 • wymienić reformy, jakie wprowadziła Komuna Paryska

 • omówić wpływ wydarzeń Wiosny Ludów na zjednoczenie Włoch

 • ocenić politykę zagraniczną Otto von BismarckaROZDZIAŁ: ŚWIAT W XIX WIEKU - PRZEMIANY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE.

48.Stany Zjednoczone Ameryki

Północnej.

 • pojęcia: „ gorączka złota”, Dziki Zachód, Indianie, Luizjana, Floryda, Teksas, rezerwat

 • postacie: Abraham Lincoln

 • daty: 1803r., 1819r., 1845r.

 • pojęcia: unia, secesja, konfederacja, Ku-Klux-Klan, jankes, dekret

 • postacie: Jefferson Davis, Robert Lee, William Sherman, Ulisses Grant

 • daty: 1860r., 1861r., 1863r., 1865r., 1866r.

 • wyliczyć etapy rozwoju terytorialnego Stanów Zjednoczonych

 • wiedzieć, jak doszło do wojny secesyjnej i jakie były jej skutki

 • wiedzieć, na czym polegał problem niewolnictwa

 • scharakteryzować i porównać rozwój gospodarczy stanów północnych i południowych

 • dokonać moralnej oceny istnienia niewolnictwa

49-50.podboje kolonialne

i rozwój gospodarczy świata

w XIX wieku.

 • pojęcia: kolonializm, mocarstwo, dominium, Legia Cudzoziemska

 • daty: 1831r.

 • pojęcia: Alaska, Berlin, Kanał Sueski, Kanał Panamski

 • daty: 1867r., 1884r., 1856r.-1869r., 1914r.

 • przedstawić główne cechy polityki kolonialnej mocarstw

 • powiedzieć, w jaki sposób mocarstwa europejskie budowały swoje imperia kolonialne

 • ocenić politykę kolonialną mocarstw

51-52.Rozwój kulturalny

i polityczny społeczeństwa

przełomu XIX i XX wieku.

 • pojęcia: prądnica, koncern, maszyna parowa

 • pojęcia: szogun, urbanizacja, metro

 • postacie: Matsuhito

 • daty: 1868r.

 • powiedzieć na czym polegał rozwój gospodarczy w Europie i w Japonii

 • wymienić wynalazki, które przyczyniły się do rozwoju gospodarczego w XIX wieku

 • opisać proces urbanizacji

 • pojęcia: Port Arthur, Mukden, Cuszima, automobil, aeroplan, akademizm, impresjonizm

 • postacie: Karol Fryderyk Benz, Gottlieb, Daimler, Henryk Ford, Maria Skłodowska-Curie, Piotr Curie, Ludwik Pasteur, Claude Monet

 • daty: 1904r., 1905r., 1885r., 1893r., 1898r., 1874r.

 • omówić przyczyny konfliktu japońsko-rosyjskiego w latach 1904-1905

 • wymienić osiągnięcia w dziedzinie medycyny i fizyki • omówić osiągnięcia w innych dziedzinach nauki i sztukiROZDZIAŁ: POWSTANIE STYCZNIOWE W POLSCE.

54-55.Królestwo Polskie przed

i w trakcie postania

styczniowego.

 • pojęcia: demonstracja, „Czerwoni”, „Biali”

 • postacie: Katarzyna Sowińska, Aleksander Wielopolski, jarosław Dąbrowski, Andrzej Zamoyski, Leopold Kronenberg

 • daty: 1860r., 1862r., 22/23styczeń 1863r.

 • pojęcia: branka, wojna partyzancka

 • postacie:Marian Langiewicz, Ludwik Mierosławski, Stefan Bobrowski, Romuald Traugutt, Stanisław Brzóska

 • daty: 1864r.

 • omówić politykę margrabiego Aleksandra Wielopolskiego

 • wymienić przyczyny upadku powstania styczniowego

 • omówić znaczenie powstania styczniowegoROZDZIAŁ: ZIEMIE POLSKIE W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU.

56-57.Rozwój narodu polskiego.

 • pojęcia: naród nowoczesny, germanizacja, rusyfikacja, autonomia

 • pojęcia: Komisja Kolonizacyjna, „hakata”, kulturkampf, rugi pruskie

 • daty: 1886r., 1901r., 1876r.

 • omówić czym była rusyfikacja i germanizacja

 • omówić na czym polegała autonomia galicyjska

 • omówić różnice między narodem szlacheckim a narodem nowoczesnym

 • omówić związek między rozwojem uprzemysłowienia a coraz silniejszą identyfikacją narodową

 • wyjaśnić pojęcie kulturkampf

 • porównać rusyfikację i germanizację na ziemiach polskich

58-59.Ludnośc żydowska na

ziemiach polskich.

 • pojęcia: emancypacja, judaizm

 • pojęcia: chasydyzm, ortodoksja, haskala, asymilacja

 • omówić status Żydów w dawnej Rzeczpospolitej

 • omówić proces asymilacji Żydów

 • wyjaśnić, dlaczego Żydzi byli najlepiej przygotowani do uczestnictwa w nowoczesnym społeczeństwie

60-61.Rozwój gospodarczy

i polska kultura pod koniec

XIX wieku.

 • pojęcia: pozytywizm, praca organiczna, praca u podstaw

 • postacie: Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz

 • omówić jak rozwijały się przemysł i nowoczesne rolnictwo w zaborze pruskim, rosyjskim i austriackim

 • wymienić przedstawicieli literatury i sztuki okresu pozytywizmu

 • wymienić najważniejsze ośrodki przemysłowe na ziemiach polskich

 • wyjaśnić czym różnił się romantyzm od pozytywizmu

 • ocenić postawę polskiej inteligencji wobec zaborcówROZDZIAŁ: PRZEMIANY SPOŁECZNE NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU.

62-63.Początki polskiego ruchu

robotniczego.

 • pojęcia: patriotyzm, „Proletariat”, socjalizm, endecja

 • postacie: Ludwik Waryński, Józef Piłsudski, Stanisłąw Wojciechowski, Feliks Dzierżyński, Roman Dmowski

 • daty: 1882r., 1892r., 1893r.,1900r.

 • omówić ówczesną sytuację robotników

 • omówić przebieg rewolucji 1905r.

 • wymienić polskie partie robotnicze

 • wyjaśnić jak rozumieli patriotyzm romantycy i endecy

 • omówić czym jest patriotyzm w obecnych czasach

64.Kultura okresu Młodej Polski.

 • pojęcia: Młoda Polska, „sztuka dla sztuki”, modernizm

 • postacie: Stanisław Przybyszewski, Władysław Reymont, Stefan Żeromski

 • pojęcia: secesja, „góralszczyzna”

 • postacie: Artur Górski, Stanisłąw Wyspiański, Stanisłąw Witkiewicz

 • omówić założenia, na których opierała się kultura Młodej Polski

 • porównać cechy charakterystyczne kultury Młodej Polski i romantyzmu
1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Temat lekcji dopuszczająCA iconTemat Ocena dopuszczająca

Temat lekcji dopuszczająCA iconNiedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą

Temat lekcji dopuszczająCA iconNiedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą

Temat lekcji dopuszczająCA iconNiedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą

Temat lekcji dopuszczająCA iconNiedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą

Temat lekcji dopuszczająCA iconScenariusz lekcji historii w klasie trzeciej Liceum Ogólnokształcącego Temat lekcji

Temat lekcji dopuszczająCA iconScenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja?

Temat lekcji dopuszczająCA iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Temat lekcji dopuszczająCA iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Temat lekcji dopuszczająCA iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom