Co to jest ochrona przeciwpożarowa (definicja)?
Pobierz 42.47 Kb.
NazwaCo to jest ochrona przeciwpożarowa (definicja)?
Data konwersji08.10.2012
Rozmiar42.47 Kb.
TypDokumentacja
. Co to jest ochrona przeciwpożarowa (definicja)?

Ochrona przeciwpożarowa to realizacja przedsięwzięć, które mają na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową, innym miejscowym zagrożeniem.


. Jakie są podstawowe zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego? (jest ich pięć)

Podstawowe zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego to:

1/ walka z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,

2/ ratownictwo techniczne,

3/ ratownictwo chemiczne,

4/ ratownictwo ekologiczne,

5/ ratownictwo medyczne.


. Wymień jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej? (jest ich sześć)

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są :

1/ Komenda Główna,

2/ komenda wojewódzka,

3/ komenda powiatowa / miejska /,

4/ Szkoła Główna Służby Pożarniczej, pozostałe szkoły oraz ośrodki szkolenia,

5/ jednostki badawczo – rozwojowe,

6/ Centralne Muzeum Pożarnictwa.


. Wymień stopnie w korpusie podoficerów Państwowej Straży Pożarnej?

Stopnie w korpusie podoficerów Państwowej Straży Pożarnej to: sekcyjny, starszy sekcyjny, młodszy ogniomistrz, ogniomistrz, starszy ogniomistrz.


. Wymień stopnie w korpusie aspirantów Państwowej Straży Pożarnej?

Stopnie w korpusie aspirantów PSP to: młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant, aspirant sztabowy.


. Jakie to jest spalanie bezpłomieniowe i podaj dwa przykłady substancji spalającej się w ten sposób.

Spalanie bezpłomieniowe dotyczy substancji, które w czasie spalania nie przechodzą w stan lotny. Tak spalają się: węgiel drzewny, koks, torf.


. Co to jest strefa spalania?

Strefa spalania jest to przestrzeń, w której następuje spalanie materiałów palnych.


. Co to jest strefa oddziaływania cieplnego?

Strefa oddziaływania cieplnego jest to przestrzeń wokół strefy spalania, w której wydzielające się ciepło stwarza niebezpieczeństwo zmian w sytuacji pożarowej i zagrożenie ludzi.


. Co to jest strefa zadymienia?

Strefa zadymienia to przestrzeń wypełniona dymem, w której prowadzenie działań jest utrudnione i występuje zagrożenie życia i zdrowia ludzi.


. Co to jest dym?

Dym to gazowe produkty spalania materiałów organicznych, w których rozproszone są małe cząsteczki gazowe i ciekłe.


. Jakie parametry charakteryzują rozwój i rozprzestrzenianie się pożaru?

Rozwój i rozprzestrzenianie się pożaru charakteryzują: szybkość spalania, temparatura, intensywnośc wymiany gazowej.


. Co to jest szybkość spalania?

Szybkość spalania to ilość substancji palnej spalającej się w jednostce czasu na powierzchni spalania.


. Wymień rodzaje (sposoby) działania środków gaśniczych na płonące materiały.

Działanie środków gaśniczych na płonące materiały może być: chłodzące, izolujące, rozcieńczające i inhibicyjne.


. Wymień grupy środków gaśniczych?

Grupy środków gaśniczych to: woda i jej roztwory, piany gaśnicze, proszki gaśnicze, gazy gaśnicze, (halony).


. Wymień grupy pożarów w zależności od rodzaju palącego się materiału i sposobu jego spalania?

Grupy pożarów w zależności od rodzaju palącego się materiału i sposobu jego spalania to:

A - pożary ciał stałych pochodzenia organicznego,

B - pożary cieczy palnych,

C - pożary gazów,


D - pożary metali,

E – pożary urządzeń elektrycznych pod napięciem,

F – pożary tłuszczów i olejów jadalnych w urządzeniach kuchennych.


. Jakich substancji nie wolno gasić wodą?

Wodą nie wolno gasić:

- metali alkalicznych (sód, potas), metali, które spalając się w wysokiej temperaturze powodują dysocjację wody,

- karbidu (pożarów w pomieszczeniach, gdzie magazynowany jest karbid),

- olejów i innych cieczy palnych o wysokiej temperaturze wrzenia,

- materiałów palnych w obrębie urządzeń będących pod napięciem.


. Co to jest liczba spienienia?

Liczba spienienia jest to stosunek objętości piany do objętości wodnego roztworu środka pianotwórczego zużytego do wytworzenia tej piany.


. Na czym polega działanie gaśnicze piany?

Działanie gaśnicze piany polega na działaniu izolującym i chłodzącym oraz rozcieńczającym. Właściwości izolujące piany wynikają z oddzielenia materiału palnego od utleniacza warstwa piany o odpowiedniej strukturze i grubości.


. Jakie grupy pożarów można gasić pianą mechaniczną?

Pianą mechaniczną można gasic pożary grupy A i B,


. Czego, jakich pożarów, nie wolno gasić pianą mechaniczną?

Piany mechanicznej nie należy stosować tam gdzie zabrania się stosowania wody (ponieważ piana zawiera wodę).


. Jakie urządzenia służą do podawania gazów gaśniczych?

Do podawania gazów gaśniczych służą: gasnice i agregaty śniegowe, stałe urządzenia gaśnicze.


. Podaj podział prądów gaśniczych, w zależności od kształtu strumienia wody?

Prądy gaśnicze dzielimy na prądy gasnicze zwarte, prady gaśnicze rozproszone, które z kolei dzielą się na kropliste i rozpylone.


. Jakie są różnice w stosowaniu i działaniu gaśniczym pomiędzy prądami zwartymi a rozproszonymi?

Wodę w postaci prądu gaśniczego zwartego: można podawać na znaczną odległość, woda łatwiej przenika do strefy spalania i oddziaływania cieplnego, możliwość rozbicia strumieniem wody słabych elementów konstrukcyjnych, możliwość podania duzych ilości wody w jednostce czasu.

Woda podawana w postaci prądów kroplistych i rozpylonych odznacza się wyższą skutecznością gaśniczą lecz zasięg prądu wodnego jest mniejszy.


. Co to jest pozycja ogniowa?

Pozycja ogniowa to teren od miejsca ustawienia rozdzielacza do pożaru (obejmuje linie i stanowiska gaśnicze).


. Co to jest pozycja wężowa?

Pozycja wężowa to teren między pozycją ogniową a wodną, obejmuje linię główną, linię wężową wraz ze stanowiskiem rozdzielacza.


. Co to jest pozycja wodna?

Pozycja wodna to teren na którym rozmieszczone są punkty czerpania wody oraz organizowane jest stanowisko wodne.


. Jakie ma uprawnienia (prawa) kierujący akcją ratowniczą?

Kierujący akcją ratowniczą ma prawo: wydawania rozkazów i poleceń, zarządzenia ewakuacji ludzi z rejonu objętego działaniami ratowniczymi, zarządzenia ewakuacji mienia, wprowadzenia zakazu przebywania na terenie objętym działaniami ratowniczymi, zarządzenia prac wyburzeniowych oraz rozbiórkowych, wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym, przyjęcia w użytkowanie na czas działąń ratowniczyc; pojazdów, środków technicznych, wody, nieruchomości, przedmiotów.


. Ilu ratowników wchodzi w skład Sekcji?

Sekcja to pododdział złożony z dwóch zastępów, liczący od dziewięciu do 12 ratowników, w tym dowódca,


. Ilu ratowników wchodzi w skład Zastępu?

Zastęp to pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego.


. Ilu ratowników wchodzi w skład Roty?

Rota – dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu wykonujący zadania ratownicze, wyposażony w sprzęt ochrony osobistej.


. Wymień rodzaje zasysaczy liniowych (lub podaj ich symbole)?

Zasysacz liniowy o wydajności 200 litrów na minutę (Z-2), o wydajności 400 litrów na minutę (Z-4), o wydajności 800 litrów na minutę (Z-8).


. Wymień rodzaje prądownic pianowych (lub podaj ich symbole)?

Prądownice pianowe: o wydajności 200 litrów na minutę (PP 2-12 lub PWP 200), o wydajności 400 litrów na minutę (PP 4-12 lub PWP 400), o wydajności 800 litrów na minutę (PP 8-12).


. Jakiej długości są węże ssawne?

Węże ssawne mają długość 1,6 i 2,4 metra


. Jak zbudowany jest smok ssawny?

Smok ssawny wyposażony jest w nasadę wielkości 110 mm. Posiada zamontowany wewnątrz zawór zwrotny i kółko na linę sprzężoną z dźwignią do otwierania zaworu. Ponadto smok posiada ucho do otwierania zaworu. Ponadto smok posiada ucho do mocowania pływaka.


. Do czego służy przełącznik (będący jednym z elementów armatury wodnej)?

Przełącznik służy do zmiany wielkości (średnicy) łączonych elementów w liniach ssawnych i tłocznych.


. Do czego służy rozdzielacz?

Rozdzielacz służy do zakończenia linii głównej i rozdzielenia jej na dwie linie gaśnicze. Wyloty rozdzielacza wyposazone są w zawory kulowe lub grzybkowe służące do zamknięcia wody.


. Do czego służy zbieracz?

Zbieracz umożliwia doprowadzenie wody do węża o wielkości 110 mm z dwóch źródeł zasilania wężami o wielkości 75 mm lub do węża o wielkości 75 z dwóch węży wielkości 52 mm.


. Do czego służy mostek przejazdowy?

Mostek przejazdowy służy do zabezpieczania węży tłocznych przed zgnieceniem.


. Do czego służy siodełko wężowe?

Siodełko wężowe służy do ochrony węży tłocznych przed uszkodzeniem o ostre krawędzie parapetów, ogrodzeń, dachów itp.


. Co to jest hydronetka?

Hydronetka to zbiornik na wodę o pojemności 15 -20 litrów wyposazony w pompę ssąco tłoczącą, napędzana ręcznie, służącą do wyrzucenia wody do pożaru, za pośrednictwem węża i prądownicy.


. Co zaliczamy do sprzętu tłumiącego?

Do sprzętu tłumiącego zaliczamy: koce gasnicze, tłumice i sita kominowe.


. Jakie są rodzaje gaśnic, w zależności od zawartości środka gaśniczego?

Gaśnice płynowe, gaśnice pianowe, gaśnice proszkowe, gaśnice śniegowe, (gaśnice halonowe).


. Wymień oznaczenia (symbole) stref zagrożenia wybuchem?

Strefa 0, Strefa 1, Strefa 2, Strefa 20, Strefa 21 lub 22.


. Z jakich elementów składa się hydrant wewnętrzny?

Hydrant wewnętrzny skłąda się z szafki, zaworu hydrantowego, węża pożarniczego i prądownicy wodnej.


. Jak dzielą się członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych?

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych dzielą się na: czynnych, wspierających, honorowych i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.


. Co to są agregaty gaśnicze i do czego służą?

Agregaty gaśnicze – są to duże gaśnice, zawierające większą ilość środków gaśniczych /od 50 do 250kg/. Wyposażone są w koła. Służą do gaszenia pożarów w zakładach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej.


. Co to koce gaśnicze i do czego służą?

Koce gaśnicze – wykonane są z tkaniny niepalnej (z włókna szklanego) o powierzchni ok. 2m2. Służą do gaszenia niewielkich pożarów (w zarodku).


. Do czego służą węże ssawne?

Węże ssawne – służą do połączenia nasady ssawnej zamontowanej na korpusie pompy z otwartym zbiornikiem wody w celu jej zassania i dalszego tłoczenia przez pompę.


. Do czego służą węże tłoczne?

Węże tłoczne – pożarnicze węże tłoczne służą do podawania wody oraz wodnych roztworów środków pianotwórczych.


. Co zaliczamy do armatury wodnej (wymień pięć)?

Do armatury wodnej zalicza się łączniki, nasady, przełączniki, pokrywy, klucze do łączników i hydrantów, rozdzielacze, zbieracze, regulatory ciśnienia, smoki ssawne, pływaki, prądownice i działka wodne, zbiorniki przenośne.


. Do czego służą łączniki (co to są łączniki)?

Łączniki - służą do łączenia między sobą odcinków węzy lub łączenia odcinków węży z hydrantami, pompami i prądownicami.


. Do czego służą nasady (co to są nasady)?

Nasady – stosowane są do połączenia węży tłocznych lub ssawnych z rozdzielaczem, pompą, hydrantem, prądownicą, zbieraczem.


. Do czego służą (co to są) przełączniki?

Przełączniki – służą do łączenia ze sobą łączników oraz nasad o różnych średnicach w przypadku, gdy chce się zmniejszyć lub zwiększyć średnicę przepływu wody.


. Do czego służą (co to są) pokrywy?

Pokrywy – służą do zabezpieczenia nasad tłocznych i ssawnych pompy przed zanieczyszczeniem. Stosuje się je do zamykania odcinka węza albo nasady ssawnej pompy.


. Do czego służą (co to są) zbieracze?

Zbieracze stosowane są do łączenia dwóch linii zasilających W – 75 z nasadą o średnicy 110 (lub dwóch linii 52 z nasadą o średnicy 75).


. Do czego służą (co to są) smoki ssawne?

Smoki ssawne stanowią zakończenie linii ssawnej zanurzonej w wodzie i mają chronić przed przedostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza moto – lub autopompy.


. Do czego służą (co to są) pływaki?

Pływaki służą do utrzymywania smoka ssawnego na stałej głębokości poniżej lustra wody. Wyporność pływaka dostosowana jest do masy smoka i linii ssawnej.


. Do czego służą (co to są) prądownice?

Prądownice są sprzętem służącym do nadawania określonego kierunku, ciśnienia, kształtu i prędkości wypływu środka gaśniczego z węży tłocznych (podawania wody z węży tłocznych do pożaru).


. Do czego służą (co to są) stojaki hydrantowe?

Stojaki hydrantowe umożliwiają pobór wody do celów gaśniczych z hydrantów podziemnych. Za ich pośrednictwem łączy się sieć hydrantową z wężami pożarniczymi.


. Do czego służą (co to są) działka wodne?

Działka wodne to urządzenia przeznaczone do gaszenia dużych pożarów przy konieczności intensywnego podawania środków gaśniczych na odległość do 50m.


. Wymień nazwy, rodzaje bosaków strażackich (przynajmniej trzy)?

Bosak podręczny, bosak ciężki, bosak lekki, bosak sufitowy, bosak strzechowy.


. Co wchodzi w skład uzbrojenia osobistego strażaka?
W skład uzbrojenia osobistego strażaka wchodzą: hełm strażacki, pas strażacki, toporek, ubranie ochronne, zatrzaśnik, obuwie.


. Jakimi cechami winno charakteryzować się ubranie ochronne strażaka?

Odpornością na przesiąkanie wody i działanie podwyższonej temperatury, częściową odpornością na działanie czynników chemicznych, być dobrze widoczna w różnych warunkach oświetlenia. Nie powinna krępować ruchów strażaka i być zbyt ciężka, a także być odpowiednio dostosowana do zmieniających się warunków atmosferycznych. Powinna cechować się odpornością mechaniczną. Musi być łatwa do czyszczenia i prania, i ponadto nie powinna tracić swoich właściwości po praniu.


. Przed czym winny zabezpieczać strażaka buty?

Buty strażaka zabezpieczają nogi przed urazami mechanicznymi, czynnikami szkodliwymi, wysokimi i niskimi temperaturami, wilgocią i wodą, prądem elektrycznym.


. Do czego służy zatrzaśnik?

Zatrzaśnik – jako element pasa strażackiego służy do zabezpieczenia strażaka pracującego na wysokościach oraz służy także do celów ratowniczych.


. Do czego służą (co to są) ubrania żaroodporne?

Ubrania żaroodporne służy do ochrony ratownika przed promieniowaniem cieplnym i krótkotrwałym zetknięciem z płomieniami.


. Do czego służą (co to są) ubrania gazoszczelne?

Ubrania gazoszczelne służą do ochrony ratownika przed trującymi związkami znajdującymi się we wdychanym powietrzu miekscu prowadzenia akcji ratunkowej.


. Co to jest pozycja wodna?

Pozycja wodna – teren, na którym rozmieszczone są punkty czerpania wody, ustawione zostały pompy, sprawione zostały linie ssawne i zasilające.


. Co to jest pozycja wężowa?

Pozycja wężowa – teren, na którym przebiegają główne linie wężowe /magistrale/ od nasad tłocznych pomp, hydrantów do rozdzielaczy włącznie z nimi.


. Co to jest pozycja ogniowa?

Pozycja ogniowa – teren między rozdzielaczami a pożarem, na którym ułożone zostały linie gaśnicze od nasad tłocznych rozdzielaczy do stanowisk gaśniczych.


. Jakie wyróżniamy stanowiska bojowe, czyli miejsca zajmowane podczas akcji przez dowódców i strażaków?

Stanowiskami bojowe to: stanowisko wodne, stanowisko rozdzielacza, stanowisko gaśnicze, stanowisko dowodzenia.


. Przedstaw podział linii wężowych?

Linie wężowe w zależności od przeznaczenia dzieli się na: tłoczne, w tym; główne, gaśnicze, zasilające i linie ssawne.


. Co to jest linia główna?

Linia główna to linia wężowa, od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustanowionej na stanowisku wodnym do rozdzielacza.


. Co to jest linia gaśnicza?

Linia gaśnicza to linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej, hydrantu, rozdzielacza do stanowiska gaśniczego.


. Co to jest linia zasilająca?

Linia zasilająca to linia wężowa od nasad hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczego.


. Co to jest linia ssawna?

Linia ssawna to linia wężowa, od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej.


. Na czym polega (co to jest) natarcie?

Natarcie stanowi główną formę walki z pożarem i polega na bezpośrednim zwalczaniu ogniska pożaru środkami gaśniczymi w celu przerwania procesu palenia.


. Na czym polega (co to jest) obrona (jako element taktyki pożarniczej)?

Obrona jest to forma działania taktycznego, polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na obiekty zagrożone pożarem.


. Wymień rodzaje natarcia?

Natarcie frontalne, oskrzydlające, okrążające.


. Wymień rodzaje obrony (jako element taktyki pożarniczej)?

Obrona bliższa, obrona dalsza, obrona przez opóźnianie /obrona manewrowa/.


. Wymień rodzaje pożarów lasów?

Pożary podpowierzchniowe, pożary upraw podrostów i podszytów, pożary całkowite drzewostanu.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Co to jest ochrona przeciwpożarowa (definicja)? iconPojęcia związane z bezpieczeństwem I higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska I ergonomią

Co to jest ochrona przeciwpożarowa (definicja)? iconPojęcia związane z bezpieczeństwem I higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska I ergonomią

Co to jest ochrona przeciwpożarowa (definicja)? iconPojęcia związane z bezpieczeństwem I higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska I ergonomią

Co to jest ochrona przeciwpożarowa (definicja)? iconPojęcia związane z bezpieczeństwem I higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska I ergonomią

Co to jest ochrona przeciwpożarowa (definicja)? iconPojęcia związane z bezpieczeństwem I higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska I ergonomią

Co to jest ochrona przeciwpożarowa (definicja)? iconPojęcia związane z bezpieczeństwem I higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska I ergonomią

Co to jest ochrona przeciwpożarowa (definicja)? iconM I n I s t e r s t w o o b r o n y n a r o d o w e j wojskowa ochrona przeciwpożarowa

Co to jest ochrona przeciwpożarowa (definicja)? iconVademecum „bezpieczne wakacje” ochrona przeciwpożarowa

Co to jest ochrona przeciwpożarowa (definicja)? iconMinisterstwo obrony narodowej wojskowa ochrona przeciwpożarowa

Co to jest ochrona przeciwpożarowa (definicja)? iconTemat: Ochrona przeciwpożarowa I zasady ewakuacji w szkole

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom