Plan wynikowy fizyka klasa III
Pobierz 137.56 Kb.
NazwaPlan wynikowy fizyka klasa III
strona1/3
Data konwersji08.10.2012
Rozmiar137.56 Kb.
TypWymagania
  1   2   3
PLAN WYNIKOWY

FIZYKA KLASA III


NAUCZYCIEL : Jolanta Galach NUMER PROGRAMU DKW-4014-93/99


Nr

lekcji

Temat lekcji

Wymagania

Podstawowe

uczeń wie, umie:

Ponadpodstawowe

uczeń wie, umie:


DZIAŁ: ANALIZA ENERGETYCZNA PROCESÓW CIEPLNYCH

1.

Zapoznanie z programem nauczania fizyki w klasie III. Przedmiotowy system oceniania.

 • wie, z jakiego podręcznika będzie korzystał na lekcjach fizyki,

 • jakie wymagania i sposób oceniania będzie stosował nauczyciel,

 • określi kryteria ocen z fizyki,

 • wie, jakie przepisy bezpieczeństwa obowiązują w pracowni fizycznej,2.

Energia wewnętrzna. I zasada termodynamiki.

 • co to jest energia wewnętrzna ciała,

 • jak można zmienić wartość energii wewnętrznej,

 • co to jest temperatura,

 • że zmiana temperatury ciała świadczy o zmianie jego energii wewnętrznej,

 • że ciepło może być przekazywane przez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie,

 • jakie substancje są dobrymi przewodnikami ciepła i jakie są przykłady ich zastosowania,

 • jaka jest treść I zasady termodynamiki,

 • jakie są przykłady pracy wykonanej nad ciałem, która zmienia jego energię wewnętrzną,

 • zmierzy temperaturę ciała w C,
 • przeliczy C na K,

 • wyjaśni zmianę energii mechanicznej na energię wewnętrzną na podstawie modelu cząsteczkowej budowy materii,

 • zademonstruje doświadczenie pokazujące zmianę energii wewnętrznej wskutek wykonanej nad nim pracy oraz dzięki dostarczonemu ciepłu,

3.

Ciepło właściwe.

 • co to jest ciepło właściwe,

 • jak obliczyć ilość pobranego (oddanego) przez ciało ciepła,

 • odszukać w tabeli wartość ciepła właściwego dla danej substancji,
 • zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie pozwalające obliczyć ilość pobranego przez wodę ciepła,

 • obliczy wartość ciepła właściwego substancji na podstawie definicji,

4.

Bilans cieplny.

 • że po zetknięciu ciał następuje samorzutny przepływ ciepła od ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej,

 • jak jest zbudowany kalorymetr i do czego służy,

 • co to jest bilans cieplny,

 • zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie polegające na wyznaczeniu temperatury końcowej mieszaniny,

 • wyznaczy ciepło właściwe wybranej substancji,
5. / 6.

Zasada bilansu cieplnego – rozwiązywanie zadań.

 • wyjaśni na czym polega zasada bilansu cieplnego,

 • poda, co można obliczyć korzystając z zasady bilansu cieplnego,

 • oblicza zadania rachunkowe z wykorzystaniem zasady bilansu cieplnego,
7.

Topnienie i krzepnięcie. Ciepło topnienia.

 • wie, co to jest topnienie i krzepnięcie,

 • wie, co to jest ciepło topnienia i krzepnięcia,

 • wie, że temperatury topnienia i krzepnięcia są sobie równe dla ciała o budowie krystalicznej,

 • korzysta z tablic fizycznych w celu odczytania temperatury topnienia i ciepła topnienia dla danej substancji,
 • rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wiadomości o topnieniu i krzepnięciu,

8.

Parowanie i skraplanie. Ciepło parowania.

 • wie, co to jest parowanie i skraplanie,

 • wie, co to jest ciepło parowania i skraplania,

 • odszuka w tablicach fizycznych wartości ciepła parowania oraz temperatury wrzenia dla danej substancji,
 • rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wiadomości o zjawisku parowania i skraplania,

9.

Zmiany stanu skupienia – rozwiązywanie zadań.

 • wymieni i wyjaśni, na czym polegają zmiany stanu skupienia materii, • rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wiadomości o zmianach stanu skupienia substancji,
10.

Wpływ właściwości termodynamicznych wody na organizmy żywe.

 • wymieni właściwości termodynamiczne wody, które mają wpływ na klimat,

 • wie, jakie właściwości wody pozwalają zwierzętom wodnym przetrwać zimę,

 • wyjaśni, dlaczego woda jest naturalnym zbiornikiem energii cieplnej,
 • odszuka w tablicach wielkości fizycznych ciepło właściwe wody i innych substancji, porówna je i wyciągnie wnioski,

11.

„Analiza energetyczna procesów cieplnych” – podsumowanie wiadomości.

Przypomnienie i podsumowanie wiadomości z poprzednich lekcji.

12.

„Analiza energetyczna procesów cieplnych” – sprawdzenie wiadomości.

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności.


DZIAŁ: ELEKTROSTATYKA

13.

Zjawisko elektryzowania ciał. Dwa rodzaje ładunków elektrycznych.

 • wie, że niektóre ciała wykazują zdolność do elektryzowania się,

 • wie, że ciała naelektryzowane gromadzą ładunki elektryczne jednego rodzaju,

 • wie, że ciała naelektryzowane ładunkami jednoimiennymi odpychają się, a różnoimiennymi przyciągają się,
 • wykaże doświadczalnie właściwości ciał naelektryzowanych,

14.

Pole elektrostatyczne – rodzaje pól.

 • wie, że ciała naelektryzowane wytwarzają wokół siebie pole elektrostatyczne,

 • wyjaśni pojęcie ładunek próbny,

 • poda jak powstaje pole jednorodne,

 • poda jak powstaje pole centralne,

 • wyjaśni, co to jest kondensator,
 • zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie potwierdzające istnienie pola wokół ciała naelektryzowanego,

 • zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie obrazujące pole centralne i jednorodne,

15.

Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego.

 • przedstawi budowę atomu,

 • wie, co to jest ładunek elementarny,

 • poda jednostkę ładunku elektrycznego,

 • wyjaśni jak powstają jony,

 • przedstawi model budowy atomu,
 • przedstawi jak zmieniały się poglądy na budowę atomu,

16.

Przewodniki i izolatory.

 • poda przykłady przewodników i izolatorów,

 • przedstawi budowę wewnętrzną przewodników i izolatorów,

 • poda zastosowanie przewodników i izolatorów,

 • wyjaśni różnicę we właściwościach przewodników i izolatorów,


17.

Wzajemne oddziaływanie ładunków elektrycznych. Prawo Coulomba.

 • zna treść prawa Coulomba,

 • zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie obrazujące treść prawa Coulomba,

 • rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem prawa Coulomba,
18.

Elektryzowanie przez pocieranie.

 • wyjaśni na czym polega elektryzowanie przez pocieranie,

 • zademonstruje elektryzowanie przez pocieranie,

 • wie, do czego służy elektroskop,

 • przedstawi budowę oraz zastosowanie neonówki,

 • zna treść zasady zachowania ładunku elektrycznego,

 • wie, na czym polega zobojętnienie ładunku, a na czym uziemienie,
 • poda pozytywne i negatywne skutki elektryzowania przez pocieranie,

 • poda przykłady zastosowania tego zjawiska w życiu,
19.

Elektryzowanie przez dotyk.

 • wyjaśni na czym polega elektryzowanie przez dotyk,

 • zademonstruje elektryzowanie przez dotyk,

 • wyjaśni zasadę działania elektroskopu,

 • wie, do czego służy maszyna elektrostatyczna,
 • poda pozytywne i negatywne skutki elektryzowania przez dotyk,

 • poda przykłady zastosowania tego zjawiska w życiu,
20.

Elektryzowanie przez indukcję.

 • wyjaśni na czym polega zjawisko indukcji elektrostatycznej,

 • przedstawi budowę elektroforu,

 • zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie wykazujące zjawisko indukcji elektrostatycznej,

 • poda przykłady zastosowania tego zjawiska w życiu,
21.

Wpływ elektryzowania ciał na organizm człowieka.

 • poda ujemne skutki wpływu zjawiska elektryzowania ciał na zdrowie człowieka,

 • poda sposoby zapobiegania skutkom elektryzowania ciał,
 • przedyskutuje wpływ elektryzowania ciał na organizm człowieka, .

22.

Podsumowanie wiadomości z działu „Elektrostatyka”.

Przypomnienie i podsumowanie wiadomości z poprzednich lekcji.

23.

„Elektrostatyka” – sprawdzenie wiadomości.

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności.


DZIAŁ: PRĄD ELEKTRYCZNY

24.

Napięcie i natężenie prądu elektrycznego.

 • wie, co to jest prąd elektryczny,

 • zna jednostkę napięcia elektrycznego,

 • wymieni warunki jakie muszą być spełnione, aby powstało napięcie elektryczne,

 • zna umowny kierunek płynącego prądu,

 • sporządzi rysunek odzwierciedlający układ ciał, między którymi istnieje napięcie elektryczne,

 • wie, co to jest natężenie prądu elektrycznego,

 • zna jednostkę natężenia,
 • rozwiąże zadanie z zastosowaniem wzoru na natężenie prądu elektrycznego,

 • wyjaśni jaki związek z prądem elektrycznym miał Aleksandro Volta i Andre Ampere,
25.

Obwody prądu elektrycznego. Pomiar natężenia i napięcia.

 • wie, co to jest obwód elektryczny,

 • wymieni podstawowe elementy najprostszego obwodu elektrycznego,

 • zmontuje prosty obwód elektryczny na podstawie narysowanego schematu,

 • wymieni przyrządy, którymi mierzy się napięcie i natężenie prądu elektrycznego,
 • zmontuje obwód elektryczny według schematu i zmierzy natężenie oraz napięcie między dwoma punktami obwodu elektrycznego,

26.

Przepływ prądu elektrycznego przez ciecze.

 • wymieni warunki jakie muszą być spełnione, aby prąd płynął przez ciecze,

 • wymieni chemiczne źródła energii elektrycznej,

 • wyjaśni budowę i zasadę działania chemicznych źródeł energii elektrycznej,
 • zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie wykazujące, że prąd elektryczny przepływa przez niektóre ciecze, a przez inne nie przepływa,

 • poda ciekawe informacje związane z budową ogniw galwanicznych,
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan wynikowy fizyka klasa III iconPlan wynikowy fizyka I astronomia – klasa III gimnazjum

Plan wynikowy fizyka klasa III iconPlan wynikowy fizyka klasa III nauczanie specjalne

Plan wynikowy fizyka klasa III iconPlan wynikowy fizyka klasa I

Plan wynikowy fizyka klasa III iconPlan wynikowy fizyka klasa II

Plan wynikowy fizyka klasa III iconPlan wynikowy – klasa III

Plan wynikowy fizyka klasa III iconFizyka kl. III plan wynikowy z fizyki dla klasy trzeciej gimnazjum opracowany przez Jerzego Sudoła

Plan wynikowy fizyka klasa III iconPlan wynikowy chemia klasa III

Plan wynikowy fizyka klasa III iconWynikowy plan nauczania klasa III

Plan wynikowy fizyka klasa III iconPlan wynikowy Historia – klasa III gimnazjum

Plan wynikowy fizyka klasa III iconWynikowy plan nauczania Gimnazjum. Klasa III

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom