Szkolenie podstawowe strażaka osp
Pobierz 0.77 Mb.
NazwaSzkolenie podstawowe strażaka osp
strona5/7
Data konwersji09.10.2012
Rozmiar0.77 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7
to:

• przodownik roty III

• przodownik roty drugiej

• pomocnik przodownika roty II

Pytanie 50. Linia prostopadła do frontu pożaru i przechodząca przez teren pożaru zgodnie z kierunkiem jego rozprzestrzeniania się to:

• skrzydło pożaru

• środek pożaru

• oś pożaru,

Pytanie 51. Kierowanie działaniem ratowniczym realizowane jest przez:

• sztab w przypadku gdy siły przekraczają jedną kompanię

• kilku kierujących w zależności od typu kierowania

• zawsze jednoosobowo bez względu na wielkość zdarzenia

Pytanie 52. Pas przeciwpożarowy to.

• powierzchnia wylesiona i oczyszczona do warstwy mineralnej;

• Ściana pełna oddzielająca obiekty zlokalizowane na obszarach leśnych;

• Rozwiązania wymienione w p-tach „a” i „b” opisują różne rodzaje pasów przeciwpożarowych

• system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym;

Pytanie 53. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:

• komendant powiatowy/miejski PSP

• komendant wojewódzki PSP

• właściwy terytorialnie starosta

• wojewoda

Pytanie 54. W budynku użyteczności publicznej – miejsce przeznaczone do ewakuacji ludzi z budynku określone jest w:

• dokumentacji budowlanej obiektu

• obiekty użyteczności publicznej nie muszą posiadać wyznaczonego miejsca ewakuacji ludzi –takie miejsce określa wyłącznie kierujący działaniami ratowniczymi.

• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu

• książce obiektu

Pytanie 55. Elementem pożaru nie jest:

• tył pożaru

• front pożaru

• odcinek bojowy

Pytanie 56. „Odcinek bojowy” jest to:

• część terenu akcji, przez którą biegną linie główne

• część obwodu pożaru, na której można prowadzić skuteczne działania jednym prądem gaśniczym

• ściśle określona część terenu akcji, na której działają wydzielone siły pod wspólnym dowództwem

Pytanie 57. Linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, pompy pożarniczej lub hydrantu, zakończona prądownicą lub wytwornicą to:

• Linia zasilająca

• Linia główna

• Linia gaśnicza

Pytanie 58. Wyposażenie pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego powinno umożliwić udział w działaniach ratowniczych bez zaprowiantowania, przez okres co nie krótszy niż:

• 12 godzin;

• 36 godzin;

• 24 godziny;

Pytanie 59. Podczas gaszenia pożaru wewnętrznego pomieszczenia, podstawowym celem schłodzenia strefy podsufitowej jest:

• Rozrzedzenie dymu i poprawa widoczności

• Obniżenie temperatury – zapobieżenie zjawisku rozgorzenia

• Spowolnienie procesu spalania i uniknięcie tzw. pułapki wodnej

Pytanie 60. Poważna awaria to:

• emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, o skutkach określonych w przepisach;

• Każde zdarzenie, wynikające z awaryjnego stanu pracy instalacji technologicznych bądź z wypadków i katastrof w transporcie, powodujące wysokie straty materialne i środowiskowe

• zdarzenie powodujące istotna przerwę w funkcjonowaniu zakładu przemysłowego, a w szczególności: pożar, katastrofa budowlana lub awaryjny stan pracy instalacji i urządzeń technologicznych

Pytanie 61. Przy ewakuacji mienia w pierwszej kolejności ratujemy:

• Pościel.

• Sprzęt elektroniczny ,

• Dzieła sztuki,

• Materiały, które pod wpływem wysokiej temperatury lub w wyniku kontaktu z wodą grożą gwałtownym rozszerzeniem się pożaru lub wybuchem,

Pytanie 62. Spalanie cieczy palnych, gazów i ciał stałych, które w wyniku ogrzewania wytwarzają palną fazę lotną określamy jako:

• spalanie płomieniowe

• spalanie bezpłomieniowe,

• żarzenie,

Pytanie 63. Rozprzestrzenianie się pożaru to:

• Zwiększanie przez pożar powierzchni lub kubatury;

• Intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;

• Zwiększenie powierzchni zagrożonej w wyniku promieniowania cieplnego;

Pytanie 64. Kompania to:

• Oddział;

• Pododdział;

• Związek taktyczny;

Pytanie 65. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej na otwartej przestrzeni, operując prądem gaśniczym z kosza drabiny mechanicznej strażak musi używać sprzętu ochrony dróg oddechowych:

• Zawsze

• Konieczność taka uzależniona jest od sytuacji pożarowej

• Nie jest wymagane zabezpieczenie sprzętem ODO jako warunek konieczny

Pytanie 66. Główną zaletą prądu zwartego wody jest:

• Wysoka energia kinetyczna prądu gaśniczego, pozwalająca dotrzeć środkowi gaśniczemu w głąb niektórych materiałów palnych;

• Duży zasięg rzutu środka i duża wydajność przepływu;

• Niski koszt prądownic;

Pytanie 67. Które z poniższych rodzajów pożarów zaliczamy w całości do pożarów leśnych:

• podpowierzchniowe, wewnętrzne, podszytów,

• podrostów, składów drewna, drzewostanu.

• podpowierzchniowe, pokrywy gleby, całkowitego drzewostanu,

Pytanie 68. Zastęp GBA 2/16 o 6 osobowej obsadzie, prowadząc działania połączone, może podać maksymalnie:

• Trzy prądy wody.

• Cztery prądy wody.

• Jeden prąd wody.

• Dwa prądy wody.

Pytanie 69. „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:

• niezwłocznie, gdyż musi ona dotrzeć do GIOŚ nie później niż do godz. 10-tej dnia następnego;

• tygodnia od daty wystąpienia poważnej awarii;

• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;

Pytanie 70. Wentylację (oddymianie) należy prowadzić:

• dopiero po zakończeniu działań gaśniczych i ewakuacji

• praktycznie równocześnie z działaniami gaśniczymi

• przed rozpoczęciem działań gaśniczych

Pytanie 71. Likwidując pożar, którego powierzchnia lub kubatura nie byłą cechą odzwierciedlającą skalę działań gaśniczych podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia?

• Duży.

• Bardzo duży

• Średni.

Pytanie 72. Do rozpoznania ogniowego zaliczymy:

• rozpoznanie szczegółowe

• rozpoznanie wodne

• rozpoznanie mikroklimatyczne

Pytanie 73. Co z wymienionego sprzętu wchodzi w skład wyposażenie patrolu rozpoznania wodnego:

• kamera termowizyjna

• radiotelefon

• podręczny sprzęt gaśniczy

Pytanie 74. Podczas gaszenia otwartych zbiorników magazynowych w bazach paliw pianę gaśniczą optymalnie podajemy:

• jednocześnie na całą powierzchnię zbiornika;

• od zewnątrz do środka

• na wewnętrzną ścianę zbiornika, pozwalając rozlać się pianie po powierzchni lustra płonącej cieczy.

Pytanie 75. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem to pożar:

• zewnętrzny przestrzenny.

• wewnętrzny ukryty,

• wewnętrzny otwarty,

Pytanie 76. W przypadku gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły przekraczające wielkością jeden batalion, realizowane jest kierowanie:

• interwencyjne.

• operacyjne.

• strategiczne.

Pytanie 77. Zaletą systemu dostarczania wody przez przetłaczanie jest:

• zaangażowanie stosunkowo niewielkiej ilości sprzętu

• możliwość stworzenia przy pompach zapasu wody

• nie występuje uderzenie hydrauliczne

• łatwa obsługa motopomp

Pytanie 78. Czas zapełniania linii tłocznej W 75 na długość 900 m pompą o wydajności 800 l/min wynosi:

• 4 min 10 s

• 4 min 35 s.

• 4 min

• 4 min 45 s.

Pytanie 79. Prowadzenie natarcia w działaniach gaśniczych polega na:

• Podaniu środka gaśniczego z właściwą intensywnością wymaganą dla powstrzymania rozprzestrzeniania się pożaru;

• pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania

• Podaniu środka gaśniczego bezpośrednio na ognisko pożaru;

Pytanie 80. Rejon ewakuacji to:

• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie;

• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie, wraz z obszarem przez który skierowany jest ruch ewakuacji;

• Obszar poza strefą zagrożenia, dokąd ewakuowani są ludzie i mienie;

Pytanie 81. Celem działań ratowniczo – gaśniczych jest:

• Wyrobienie w społeczności lokalnej poczucia bezpieczeństwa, wynikającego ze sprawnie prowadzonych rozwinięć gaśniczych;

• Uratowanie możliwie jak najwięcej zagrożonych pożarem dóbr;

• Ugaszenie pożaru;

Pytanie 82. Pod względem taktycznym teren akcji gaśniczej można podzielić na:

• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję gaśniczą.

• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję ogniową,

• Pozycję wodną, pozycję wężową, pozycję ogniową,

Pytanie 83. W modelowym rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamkniętym zjawisko rozgorzenia występuje:

• w fazie drugiej

• na granicy fazy pierwszej i drugiej

• na granicy fazy drugiej i trzeciej

Pytanie 84. Prawidłowa asekuracja ratowników wchodzących do strefy zagrożonej polega na:

• Zapewnieniu trwałego połączenia ratowników znajdujących się w strefie zagrożonej z przestrzenią bezpieczną i wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej;

• Wykorzystaniu linki strażackiej do połączenia ratowników i pozostawienia jednego strażaka w strefie bezpiecznej trzymającego linkę;

• Wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej bez wykorzystania linki strażackiej do połączenia ratowników, pod warunkiem włączenia sygnalizatorów bezruchu przez strażaków wchodzących do strefy zagrożonej;

Pytanie 85. Wadą systemu dostarczania wody przez przepompowywanie jest:

• możliwość natychmiastowego zachwiania pracy przy awarii jakiejś pompy

• duża ilość sprzętu

• długi czas uruchamiania systemu

Pytanie 86. Sekcja to:

• pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca.

• zespół 6 ratowników wyposażonych w samochód pożarniczy;

• Załoga dwóch samochodów gaśniczych niezależnie od ilości osób;

Pytanie 87. Który z niżej podanych pożarów zakwalifikujesz jako duży:

• lasów, upraw, traw, torfowisk lub nieużytków, o powierzchni ponad 100 ha;

• składowiska opon o powierzchni 700 m2;

• odwiertu gazu ziemnego, gdy podczas działań podano 10 prądów gaśniczych;

Pytanie 88. Czy przekazanie przez kierującego działaniami ratowniczymi pogorzeliska właścicielowi /administratorowi terenu lub obiektu może nastąpić w formie ustnej ?

• nie

• tak

Pytanie 89. Schemat wypracowania rozkazu bojowego przedstawia:

• rozpoznanie – ocena sytuacji – podjęcie decyzji – zamiar taktyczny –rozkaz bojowy.

• rozpoznanie – podjęcie decyzji – ocena sytuacji – zamiar taktyczny –rozkaz bojowy.

• rozpoznanie – ocena sytuacji – ocena własnych możliwości – zamiar taktyczny –podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.

• rozpoznanie – zamiar taktyczny – ocena sytuacji –podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.

Pytanie 90. Podczas pożaru poddasza, strychu (bez okien i świetlików), gdy prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze, w celu oddymienia należy wykonać otwory oddymiające o wymiarach 1x1 m. Wykonać je należy:

• w górnej części dachu, tam gdzie jest największa kumulacja dymu,

• w każdym miejscu, nie ma to znaczenia.

• w dolnej części dachu, skąd szczelinami wydobywa się dym,

Pytanie 91. Podczas ewakuacji mienia ruchomego można stosować system:

• 24/24

• 24/48

• brygadowy lub potokowy

Pytanie 92. Odstąpienie od zasad uznanych powszechnie za bezpieczne następuje tylko i wyłącznie gdy:

• jest możliwe uratowanie mienia o bardzo dużej wartości;

• strażak jest zbyt daleko, aby wrócić po właściwy sprzęt;

• istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego;

Pytanie 93. Do których z niżej wymienionych substancji odnosi się pojęcie BLEVE :

• gazy skroplone

• ropa naftowa

• materiały wybuchowe

Pytanie 94. Temperatura płomieni przy pożarze składowiska cieczy ropopochodnych wynosi ok.:

• 2000-22000C

• 700-8000C

• 1100-13000C

Pytanie 95. Po przybyciu na miejsce pożaru, gdzie istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym:

• możemy wyłączyć napięcie korzystając z oznakowanego wyłącznika przeciwpożarowego;

• możemy wyłączyć napięcie poprzez użycie wyłącznika głównego;

• bezwzględnie musimy czekać na przybycie Pogotowia Energetycznego;

Pytanie 96. Podstawową formą prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych jest:

• Obrona;

• Obie formy są podstawowe.

• Natarcie;

Pytanie 97. Liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest to:

• prędkość , z jaką następuje ubytek masy paliwa ulegającemu spalaniu

• szybkość, z jaką następuje powierzchniowe zwęglanie się materiału palnego

• prędkość przesuwania się frontu płomienia po powierzchni materiału palnego

Pytanie 98. Podczas gaszenia cysterny paliwowej najskuteczniejszym działaniem jest:

• Podanie prądu gaśniczego piany ciężkiej

• Podanie prąd gaśniczego dwufazowego

• Podanie rozproszonego prądu gaśniczego wody

Pytanie 99. Działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania to:

• Rozpoznanie ratownicze;

• Rozpoznanie pełne;

• Rozpoznanie szczegółowe;

Pytanie 100. KDR prowadząc działania ratowniczo – gaśnicze podejmuje decyzję o ewakuacji szpitala w porozumieniu z:

• Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego

• ordynatorem lub lekarzem dyżurnym

• dowódcą jednostki

Pytanie 101. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej w pierwszej fazie działań należy:

• otworzyć wszystkie wyjścia aby ludzie zagrożeni mogli wyjść,

• nie otwierać ani wyjść ani okien aby nie dopuścić do szybkiego rozwoju pożaru a ludzi ewakuować przy pomocy sprzętu ratowniczego,

• otworzyć tylko drzwi w stronę których będą kierować się ludzie.

Pytanie 102. Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza.

• Linia gaśnicza;

• Linia zasilająca;

• Linia główna;

Pytanie 103. Stosując wentylacje nadciśnieniową w piwnicy należy pamiętać o:

• zamknąć okna i zgasić światło

• asekuracji drożnego otworu wentylacyjnego

• ustawić wentylator w pomieszczeniu leżącym najdalej wejścia do piwnicy

Pytanie 104. Teren pożaru to:

• Obszar pomiędzy rozdzielaczem a miejscem pożaru,

• Obszar, przez który biegną główne linie wężowe, ułożone między stanowiskiem wodnym a rozdzielaczem,

• Obszar, na którym znajdują się pomieszczenia, budynki, lasy, a także inne obiekty palące się oraz zagrożone bezpośrednio i pośrednio,

Pytanie 105. Wskaż poprawny podział typów kierowania działaniami ratowniczymi:

• podstawowy, szczególny oraz operacyjny

• interwencyjny, ratowniczy oraz gaśniczy

• interwencyjny, taktyczny oraz strategiczny

Pytanie 106. Rozpoznanie wstępne prowadzone jest:

• do czasu uzyskania informacji niezbędnych do wydania rozkazu szczegółowego przez dowódcę

• przez cały czas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej

• przez czas od 5 do 10 min. od chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia

Pytanie 107. Przygotowanie zastępu do działań gaśniczych w trakcie rozpoznawania zdarzenia, polegające na zbudowaniu linii głównej i zasilającej, bądź zbudowaniu stanowiska wodnego to:

• rozwinięcie wstępne,

• rozwinięcie podstawowe,

• rozwinięcie zasadnicze,

Pytanie 108. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy dotyczy:

• działań ratowniczych i pomocniczych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na terenie zakładu dużego ryzyka;

• działań różnych podmiotów w przypadku rozprzestrzenienia się skutków awarii poza teren zakładu;

• wykorzystania zakładów służb do realizacji zadań poza terenem zakładu

Pytanie 109. Po zakończonych działaniach gaśniczych stwierdziłeś, że pożarem objęte było 70m2 powierzchni, oraz 355m3 jego kubatury. Podczas sporządzania informacji ze zdarzenia, zdarzenie to zaznaczysz jako pożar:

• duży.

• średni.

• mały.

• bardzo duży.

Pytanie 110. Cykl dobowy pożaru dotyczy:

• pożarów powstałych na terenach leśnych i nieużytkach.

• pożarów powstałych na terenie powiatu w ciągu jednej doby,

• pożarów powstałych w rejonie chronionym określonej JRG w ciągu jednej doby,

Pytanie 111. Celem tworzenia odwodu taktycznego na terenie akcji jest:

• Umożliwienie kierującemu działaniami ratowniczymi reagowanie na zmiany sytuacji pożarowej, lub obniżenie potencjału sił wprowadzonych do działań.

• Stworzenie zapasu sprzętu i środków gaśniczych dla jednostek realizujących główny zamiar taktyczny.

• Zabezpieczenie terenu akcji gaśniczej;

Pytanie 112. W niżej podanym wzorze, który określa ilość samochodów potrzebnych na dowożenie wody, w mianowniku brakuje jednego czynnika – jakiego?


• pojemność zbiornika wody samochodu dowożącego wodę,

• wydajność jednej prądownicy,

• odległość punktu czerpania wody od miejsca pożaru,

Pytanie 113. Celem tworzenia centralnego odwodu operacyjnego jest:

• Podniesienie standardu technicznego pododdziałów ratowniczych;

• Pozostawienie w dyspozycji Komendanta Głównego PSP pododdziałów i oddziałów gotowych do podjęcia działań w sytuacjach, gdy występuje ilościowy lub jakościowy deficyt sił ratowniczych na poziomie wojewódzkim;

• Utworzenie pododdziałów zdolnych do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

Pytanie 114. Wydzielone siły na miejscu prowadzonych działań, nie biorące udziału w bezpośrednich działaniach gaśniczych pozostające w dyspozycji kierującego działaniem ratowniczym to siły:

• odwodu taktycznego.

• odwodu wojewódzkiego.

• odwodu centralnego.

• odwodu operacyjnego.

Pytanie 115. Przy pożarach lasów zjawisko rozgorzenia może wystąpić:

• przy pożarach poszycia;

• przy pożarach całkowitych drzewostanu;

• jest ono niemożliwe.

Pytanie 116. Co oznacza liczba 24 w oznaczeniu GCBA 5/24

• Wydajność autopompy w hektolitrach / min;

• Pojemność zbiornika wody w hektolitrach;

• Masę pojazdu wyrażoną w tonach.

Pytanie 117. Zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia to:

• Rozpoznanie pełne;

• Rozpoznanie

• Rozpoznanie operacyjne;

Pytanie 118. Warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia natarcia gaśniczego jest:

• Zgromadzenie na terenie akcji wystarczającej ilości sił ratowniczych;

• Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w środek gaśniczy z wydajnością nie mniejszą niż wymagana dla realizacji wszystkich zadań gaśniczych;

• Nie istnieją żadne uwarunkowania, natarcie można podjąć w każdym momencie działań, gdy wymaga tego sytuacja pożarowa;

Pytanie 119. Zastęp to:

• zespół ratowników 3 do 6 ratowników wykonujący te same zadania ratownicze;

• Pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego

• pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników

Pytanie 120. Co oznacza skrót PW 1000

• Przyczepka wężowa z 1000 m odcinków tłocznych.

• Prądownica wodna o wydajności 1000 l/min

• Punkt czerpania wody o zasobach 1000 m3

Pytanie 121. Stanowisko gaśnicze na drabinie to:

• stanowisko gaśnicze wewnętrzne

• stanowisko gaśnicze wysunięte

• stanowisko gaśnicze wyższe

Pytanie 122. Porównanie zdolności operacyjnej i przydatności sił ratowniczych zgromadzonych na terenie akcji do rozmiarów i rodzaju zdarzenia to:

• Ocena możliwości

• Ocena sytuacji

• Kalkulacja sił i środków

Pytanie 123. Co zawiera Dyspozycja WSKR o alarmowaniu pododdziału odwodowego, kierowana do powiatowych/miejskich stanowisk kierowania?

• rodzaj sprzętu, cel użycia, czas i miejsce koncentracji oraz punkt przyjęcia sił

• rodzaj sprzętu, ilość osób, czas i miejsce koncentracji

• pododdział, cel użycia oraz czas i miejsce koncentracji pododdziału

Pytanie 124. Rozkaz wstępny kończy się komendą:

• do boju

• sprzęt do akcji gotuj

• wykonać

Pytanie 125. Rozpoznanie miejsca pożaru w budynku mieszkalnym rozpoczynamy od:

• kondygnacji pod miejscem pożaru,

• kondygnacji objętej pożarem,

• kondygnacji nad miejscem pożaru,

• kondygnacji najwyższej.

Pytanie 126. Na samochodzie GBA 2,5/16 zainstalowano działko o wydatku 1600 l/min. Ile czasu można podawać skuteczny prąd gaśniczy z tego działka przy zasilaniu samochodu z hydrantu o wydatku 10 l/s?

• Około 5 min,

• Około 1,5 min.

• Około 2,5 min,

Pytanie 127. Spośród podanych poniżej parametrów natarcia w działaniu gaśniczym, zaznacz najbardziej istotny:

• Intensywność podawania środka gaśniczego;

• Rodzaj środka gaśniczego;

• Stopień rozpylenia wody jako środka gaśniczego;

Pytanie 128. Czy przeprowadzenie rozpoznania pożaru jest warunkiem koniecznym do podjęcia skutecznych działań w natarciu:

• tak

• nie

Pytanie 129. Wentylacja korzystająca z unoszenia się gorących gazów, wspomagana ciągami powietrznymi to:

• wentylacja wyciągowa,

• wentylacja nadciśnieniowa,

• wentylacja grawitacyjna,

Pytanie 130. Okresowy wypływ płomieni w płonącym pojeździe świadczy o:

• wybuchu zbiornika z benzyną,

• zadziałaniu nadmiarowego zaworu bezpieczeństwa zbiornika z gazem propan-butan,

• rozszczelnieniu zbiornika z gazem propan-butan.

Pytanie 131. Podczas gaszenia pożarów piwnic należy stosować prądy gaśnicze:

• rozproszone,

• zwarte i rozproszone,

• zwarte,

• zwarte i kropliste.

Pytanie 132. Podczas działań gaśniczych rozpoznanie wodne przeprowadza:

• przodownik roty drugiej z dowódcą zastępu

• przodownik roty drugiej z kierowcą

• przodownik roty drugiej z pomocnikiem roty drugiej

Pytanie 133. Działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich wykorzystania to:

• Rozpoznanie wodne;

• Rozpoznanie bojem;

• Rozpoznanie logistyczne;

Pytanie 134. Podczas pożarów w lasach front przesuwa się w kierunku:

• Zawsze równomiernie w każdym kierunku

• Zależnym od rodzaju drzewostanu

• Zgodnym z kierunkiem wiatru, zależnie od prędkości wiatru

Pytanie 135. Przodownik roty I upewniwszy się o rzeczywistej gotowości do odjazdu poleca kierowcy wyjazd hasłem „Odjazd”:

• decyzję o wyjeździe podejmuje dowódca i to on sprawdza gotowość zastępu

• tak, jeśli jest to zastęp czteroosobowy

• dzieje się tak zawsze podczas wyjazdu alarmowego zastępu z garażu

Pytanie 136. Dolną granicę wybuchowości dla gazów wyraża się w:

• g/m2 ,

• g/m3 s-1 ,

• procentach i g/m3,

• g/cm3 .

Pytanie 137. Brak widocznych symptomów skutecznego oddziaływania prądem gaśniczym w strefie pożaru (np. zmniejszanie intensywności spalania, spadek temperatury ) jest oznaką:

• Zbyt niskiej intensywności podawania środka gaśniczego

• Zbyt niskiego ciśnienia podawania strumienia gaśniczego

• Złego doboru środka gaśniczego

• Niedostatecznego stopnia rozproszenia środka gaśniczego

Pytanie 138. W numerze operacyjnym stosowanym do oznaczenia pojazdów pożarniczych pierwsze trzy cyfry określają?

• województwo lub wyróżnik jednostki centralnej

• pojazd wg rodzaju i w kolejności w danej jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej,

• jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej,

• masę pojazdu.

Pytanie 139. Brygada to:

• Pododdział;

• Oddział;

• Związek oddziałów i pododdziałów;

Pytanie 140. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z niewidzialnym ogniskiem to pożar:

• zewnętrzny przestrzenny.

• wewnętrzny otwarty,

• wewnętrzny ukryty,

Pytanie 141. Za prawidłowość danych zawartych w informacji ze zdarzenia odpowiada:

• dyżurny PA.

• dyspozytor PSK (MSK),

• sporządzający tę informację,

• dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,

Pytanie 142. Podczas pożaru w wyniku konwekcji:

• Następuje rozszczelnienie okien i drzwi i wyparcie dymów z pomieszczenia;

• Następuje podgrzewanie materiałów znajdujących się w strefie przypodłogowej;

• Następuje transport energii cieplnej ku górze i rozgrzanie stropów;

Pytanie 143. Podczas których z poniższych pożarów należy unikać podawania piany gaśniczej:

• Cieczy palnych lżejszych od wody

• Olejów i tłuszczy wrzących w wysokich temperaturach

• Urządzeń elektrycznych będących pod napięciem

Pytanie 144. Proces spalania dla większości materiałów palnych zostaje zahamowany po obniżeniu stężenia tlenu do około:

• 2% - 5%

• 6% - 10%

• 12% - 14%

Pytanie 145. Który z rodzajów natarć wymaga użycia największej ilości sił gaśniczych.

• natarcie oskrzydlające ,

• natarcie frontalne

• natarcie okrążające.

Pytanie 146. Uśredniona szerokość działania jednego stanowiska gaśniczego pracującego w natarciu wynosi:

• 20 m

• 10 m

• 15 m

Pytanie 147. „Informację uzupełniającą” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:

• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;

• siedmiu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;

• czternastu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;

Pytanie 148. Kto może zadecydować o odstąpienia od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne podczas akcji ratowniczo – gaśniczej:

• Sztab doradców i specjalistów na miejscu akcji

• Strażak osobiście, ale tylko w stosunku do siebie;

• Kierujący działaniami ratowniczymi

Pytanie 149. Które stwierdzenie jest prawdziwe:

• Wybuch jest możliwy tylko w przedziale wybuchowości określonym przez dolną i górną granicą stężenia w powietrzu;

• Im wyższe stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym wyższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;

• Im niższe jest stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym niższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;

Pytanie 150. Działania na obiekty zagrożone pośrednio z zadaniem niedopuszczenia do wytworzenia nowych ognisk pożaru to:

• Obrona dalsza

• Opóźnianie;

• Asekuracja;

Pytanie 151. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii specjalnej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest

• zastęp

• pluton

• sekcja

Pytanie 152. Źródłem informacji o obiektach objętych lub zagrożonych pożarem są:

• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, informacje od innych osób

• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych

• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych osób, rozpoznanie osobiste

Pytanie 153. Pod pojęciem rozpoznania pożaru rozumiemy:

• działania prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej

• ocenę zniszczeń, które zostały dokonane przez pożar przed podjęciem czynności gaśniczych

• wykonywanie czynności zmierzających do ustalenia przybliżonego czasu rozwoju pożaru

Pytanie 154. Rozgorzeniem nie jest:

• spalanie powierzchniowe

• gwałtowne przejście pożaru z fazy I w fazę II

• przejście od pożaru kontrolowanego przez paliwo do pożaru kontrolowanego przez wentylację

Pytanie 155. W trakcie gaszenia pożaru torfu, rów izolacyjny powinien mieć głębokość:

• 1,7 m.

• do poziomu wód gruntowych,

• 1 m,

Pytanie 156. Dla jakiego typu pododdziału centralnego odwodu operacyjnego najmniejszą dysponowaną jednostką jest zastęp?

• Kompania Szkolna

• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego

• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego

Pytanie 157. Podczas jazdy do zdarzenia nie wolno:

• uchylać okna,

• zakładać odzieży specjalnej,

• otwierać drzwi,

• korzystać z mapy.

Pytanie 158. Zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie to:

• gotowość operacyjna

• mobilność

• dyspozycyjność

Pytanie 159. Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez nie spalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne, nazywamy:

• rozgorzeniem,

• wstecznym ciągiem płomieni.

• burzą ogniową,

Pytanie 160. Podczas pożaru wierzchołkowego w lasach średnia prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi:

• 40-100 m /min

• 10-40 m / min

• 5-10 m / min

Pytanie 161. Kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczyna się z chwilą:

• wyjazdu pierwszej jednostki z garażu.

• przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,

• rozpoczęcia pierwszych działań ratowniczych,

• wydania pierwszego rozkazu bojowego przez dowódcę najniższego szczeble w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego,

Pytanie 162. Rota to:

• Dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające,

• Każdy dwuosobowy zespół ratowników,

• Kierowca i ratownik;

Pytanie 163. Które z typów kierowania powinien być uruchomiony gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły i środki powyżej jednej kompanii ?

• Interwencyjny, taktyczny i strategiczny.

• Taktyczny.

• Taktyczny i strategiczny.

• Interwencyjny i taktyczny.

Pytanie 164. W warunkach pożaru zjawisko radiacji polega na:

• Transportowaniu energii cieplnej w drodze promieniowania elektromagnetycznego;

• Występuje jedynie w pożarach, podczas których doszło do rozszczelnienia źródeł promieniotwórczych;

• Transportowaniu energii cieplnej przy wykorzystaniu pojemności cieplnej gazów i dymów pożarowych;

Pytanie 165. Działania skierowane na obiekty zagrożone bezpośrednio to obrona:

• bliższa

• dalsza;

• połączona

Pytanie 166. Ilość materiału palnego spalonego w wyniku pożaru w jednostce czasu to:

• Masowa szybkość spalania;

• Wydajność pożaru;

• Masowa prędkość spalania;

Pytanie 167. Określ zakres ewakuacji ludzi w sytuacji pożaru mieszkania na poziomie 1 piętra w budynku pięciokondygnacyjnym :

• Należy ewakuować ludzi z poziomu parteru oraz z poziomu 2 piętra

• Zakres ewakuacji określa kierujący działaniami ratowniczymi w oparciu o ocenę sytuacji pożarowej.

• Należy ewakuować ludzi tylko z pięter znajdujących się powyżej piętra 1

Pytanie 168. Którą z sekcji gaśniczych o niżej podanym składzie zadysponujesz do pożaru na strychu 8-kondygnacyjnego budynku?

• 2 x GBA, SD 25

• GBA, GCBA, SH 18

• GBA, GCBA, SH 40

Pytanie 169. Linię gaśniczą prowadzoną po drabinie mechanicznej przedłużamy:

• od rozdzielacza,

• od prądownika,

• nie ma to znaczenia,

Pytanie 170. Funkcyjny w zastępie 6 – osobowym oznaczony to:

• pomocnik przodownika roty II

• przodownik roty I

• przodownik roty drugiej

Pytanie 171. Podczas wstępnego rozpoznania w trakcie pożaru hotelu najważniejszych informacji o ilości osób w obiekcie udzielić Ci może:

• dyrektor hotelu

• recepcjonista

• właściciel hotelu

Pytanie 172. W punkcie przyjęcia sił obsady osobowe pododdziałów:

• mogą opuścić samochody za zgodą dowódcy pododdziału (kompanii/specjalistycznej grupy ratowniczej), który określa doraźne zasady gotowości do wyjazdu;

• mogą opuścić pojazdy pod warunkiem utrzymania kontaktu z pododdziałem

• pozostają w samochodach za wyjątkiem dowódcy pododdziału, który zgłasza przybycie pododdziału obsadzie punktu;

Pytanie 173. Rozkaz bojowy to.

• Polecenie kierującego działaniami ratowniczymi obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe oraz sposoby ich realizacji w celu ratowania zagrożonych i likwidowania pożaru (B);

• Obie odpowiedzi - tak „A” jak i „B” są prawidłowe;

• Polecenie (nakaz) podjęcia lub zaniechania działania podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej (A);

Pytanie 174. Wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:

• zarządzający zakładem dużego ryzyka

• komendant powiatowy/miejski PSP

• komendant wojewódzki PSP

Pytanie 175. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii gaśniczej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest

• pluton

• sekcja

• zastęp

Pytanie 176. Samochód gaśniczy jadący do pożaru może zostać zawrócony do jednostki przez:

• kierowcę zastępu.

• dowódcę zastępu,

• właściwe Stanowisko Kierowania,

• dowódcę JRG,

Pytanie 177. Zastęp oznaczony symbolem SW to:

• zastęp ze sprzętem oświetleniowym,

• zastęp wężowy,

• zastęp kwatermistrzowski.

Pytanie 178. Czy stwierdzenie, że „zjawisko konwekcji w środowisku pożarowym jest główną przyczyną pionowego transportu ciepła poprzez ogrzane gazy”, jest :

• fałszywe

• prawdziwe

Pytanie 179. Podczas którego z niżej wymienionych pożarów nie należy stosować jako środka gaśniczego wody:

• Archiwów.

• Składowisk węgla.

• Mieszkań.

Pytanie 180. Jakie wyróżniamy sposoby wentylacji pomieszczeń?

• grawitacyjna, podciśnieniowa i nadciśnieniowa;

• podciśnieniowa, autowentylacja;

• hiperwentylacja, stosowanie wody do oddymiania.

Pytanie 181. Liniową szybkość spalania zaliczamy do parametrów

• Rozwoju pożaru,

• Lokalizacji pożaru,

• Rozprzestrzeniania się pożaru,

Pytanie 182. Podczas której z faz rozwoju pożaru działania gaśnicze są najbardziej efektywne:

• spalanie pełne;

• swobodny rozwój;

• rozgorzenie;

• wygasanie

Pytanie 183. Ruch ogrzanych produktów spalania i rozkładu cieplnego, postępujący od strefy palenia do atmosferycznego powietrza jest nazywany

• Turbulencją,

• Masową szybkością spalania.

• Wymianą gazową,

Pytanie 184. Ilu ratowników powinno oczekiwać przed wejściem do strefy zagrożonej w gotowości do natychmiastowego wejścia ?

• 2.

• 3.

• 1.

Pytanie 185. Podczas pożaru pokrywy gleby i podszytów w lasach prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi

• 1-5 m/s

• 1-5 m/min

• 5-10 m/min

Pytanie 186. Do gaszenia pożaru tunelu kablowego użyjesz:

• halonu

• piany lub gazu gaśniczego

• zwartego strumienia wody

Pytanie 187. Rozpoznanie sytuacji pożarowej dzielimy na rozpoznanie:

• wstępne, końcowe , cząstkowe

• wstępne, szczegółowe, bojem

• pełne oraz niepełne

Pytanie 188. Końcowy etap działań, polegający na ostatecznym ugaszeniu pożaru i wykluczeniu możliwości jego wznowienia to:

• lokalizacja pożaru

• opanowanie pożaru

• likwidacja pożaru

Pytanie 189. Uprawnieniem kierującego działaniem ratowniczym nie jest:

• przejęcie ujęć wody niezbędnych do prowadzenia działań.

• przeprowadzenie wysiedlenia ludzi.

• wstrzymanie ruchu w komunikacji drogowej.

Pytanie 190. Największą skuteczność gaśniczą wody uzyskujemy stosując:

• Prąd zmienny

• Prąd rozproszony mgłowy

• Prąd zwarty

Pytanie 191. Którego z druków wymienionych poniżej Kierujący Działaniami Ratowniczymi nie wypełnia na miejscu zdarzenia:

• Decyzja Kierującego Działaniem Ratowniczym.

• Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie.

• Karta udzielonej pomocy medycznej.

• Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym.

Pytanie 192. Co oznacza liczba 5 w oznaczeniu GCBA 5/24

• Minimalną obsadę pojazdu;

• Pojemność zbiornika wody w m3

• Wydajność autopompy w m3 / min

Pytanie 193. Pożar podpowierzchniowy występuje:

• W każdym przypadku, gdy źródło ognia znajduje się poniżej poziomu gruntu;

• W głębszych warstwach gruntowych, najczęściej na terenach łąk i lasów.

• Na kondygnacjach podziemnych obiektów budowlanych;

Pytanie 194. Informację ze zdarzenia sporządza:

• dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania

• dowódca zmiany JRG właściwej dla miejsca konkretnego zdarzenia

• kierujący działaniami ratowniczymi

Pytanie 195. W trójfazowym modelu pożaru, pożar wewnętrzny osiąga najwyższą temperaturę w:

• III fazie.

• I fazie,

• II fazie,

Pytanie 196. Gwałtowne (chwilowe) spalanie mieszaniny gazowo – powietrznej, połączone ze wzrostem ciśnienia, to:

• Wybuch chemiczny;

• Wybuch fizyczny;

• Detonacja;

Pytanie 197. Przekrój strugi wody w korycie ma kształt prostokąta o wymiarach 100 cm x 100 cm. Prędkość przepływu wody wynosi 0,2 m/s. Zasoby wodne tego źródła wynoszą:

• 12 m3/ min.

• 6 m3/min,

• 9 m3/min.

Pytanie 198. Obrona jest to:

• Forma działania taktycznego mająca na celu chwilowe ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie

• Forma działania taktycznego, polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na obiekty zagrożone pożarem,

• Forma działania taktycznego mająca na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie

Pytanie 199. Które z poniższych zjawisk opisują oddziaływanie na otoczenie (skutki) po wybuchu BLEVE zbiornika LPG:

• powstanie fali nadciśnienia, promieniowania cieplnego o znacznnym natężeniu wywołanego fire ball (kula ognia), odłamkowania fragmentów zbiornika oraz rozpryskiwania palącej się cieczy wzniecającej lokalne pożary.

• powstanie znikomo małej fali nadciśnienia, bardzo dużego promieniowania cieplnego wywołanego fire ball (kula ognia)., odłamkowania fragmentów zbiornika oraz niewielkiego rozpryskiwania palącej się cieczy ponieważ większość spaliła się w czasie wybuchu.

• tylko promieniowanie cieplne wywołanego fire ball (kula ognia). Inne czynniki są znikomo małe i można je zaniedbać.

Pytanie 200. Działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w sytuacji w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania nazywamy:

• Rozpoznaniem ogólnym;

• Rozpoznaniem podstawowym;

• Rozpoznaniem wstępnym;

Pytanie 201. Które z poniższych stwierdzeń opisuje zjawisko rozgorzenia.

• jest to zjawisko mogące wystąpić na granicy fazy II – pożaru w pełni rozwiniętego, a III fazy stygnięcia,

• jest to przejście ze spalania miejscowego w spalanie przestrzenne,

• cechą charakterystyczną jest to, że po wystąpieniu rozgorzenia pożar nie pozostaje w tym stanie,

• przyrost temperatury jest proporcjonalny do czasu.

Pytanie 202. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – kierujący działaniem ratowniczym ma prawo:

• wprowadzić czasowo stan nadzwyczajny na obszarze prowadzonych działań w sytuacjach tego wymagających

• odstąpić od prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zaistnienia sytuacji zbyt dużego ryzyka utraty zdrowia lub życia przez strażaków

• wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działań ratowniczych

Pytanie 203. Jaką dokumentację sporządzamy obowiązkowo z działań podczas poważnej awarii?

• tylko „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID;

• tylko „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, gdyż ewidencję poważnych awarii prowadzi GIOŚ;

• „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID oraz „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

Pytanie 204. Ewakuacja to:

• Forma działań polegająca na niesieniu pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz zagrożonego mienia.

• Zorganizowane działania mające na celu wyprowadzenia ludzi, zwierząt lub mienia ruchomego ze strefy zagrożonej, podejmowane po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu.

• Zorganizowane i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do zagrożenia ludzi, zwierząt oraz mienia.

Pytanie 205. Sporządzając informację z pożaru traw o powierzchni 110 ha zakwalifikujesz ten pożar jako:

• Duży

• Średni

• Bardzo duży;

• Mały

Pytanie 206. Działania połączone mają na celu:

• zmniejszenie szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obronę obiektów położonych przy froncie pożaru,

• szybkie prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych,

• właściwe rozmieszczenie stanowisk gaśniczych oraz umiejętne posługiwanie się prądami gaśniczymi podczas akcji,

Pytanie 207. Maksymalny zasięg taktyczny jest to:

• Maksymalna odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać jeden prąd gaśniczy.

• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).

• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.

• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.

Pytanie 208. Warunki sprzyjające wystąpieniu zjawiska „ognistego podmuchu”

• obecność CO oraz brak bodźca energetycznego.

• niska zawartość tlenu i obecność CO2,

• obecność CO i niska zawartość tlenu,

• wysoka zawartość tlenu i obecność CO2,

Pytanie 209. Zasady prowadzenia działań ratowniczych określone w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dotyczą:

• wszystkich podmiotów przewidzianych do działań ratowniczych na terenie zakładu;

• wyłącznie podmiotów ratowniczych zewnętrznych, gdyż służby zakładowe realizują zadania zgodnie z instrukcjami technologicznymi przewidującymi awaryjny stan pracy;

• wyłącznie służb zakładowych, gdyż zadania służb spoza zakładu określa zewnętrzny plan operacyjno - ratowniczy;

Pytanie 210. Brygadowy, potokowy lub indywidualny system ewakuacji można wykorzystywać podczas:

• ewakuacji ludzi,

• ewakuacji mienia ruchomego,

• ewakuacji zwierząt hodowlanych.

Pytanie 211. Gasząc pianą gaśniczą plamę olejową – prąd gaśniczy kierujemy:

• od środka do zewnątrz , ale tylko w przypadku piany ciężkiej;

• od zewnątrz do środka

• jednocześnie na całą powierzchnię plamy;

Pytanie 212. Czy podając prąd gaśniczy z działka samochodu z podłączoną linią zasilającą mamy do czynienia z :

• stanowiskiem stałym,

• stanowiskiem ruchomym,

• częściowo ruchomym,

Pytanie 213. W przypadku palącej się butli z acetylenem (przy reduktorze) i braku możliwości zakręcenia jej zaworu, postępujemy w następujący sposób :

• nie gasimy płomienia i chłodzimy butlę, aż do całkowitego wypalenia acetylenu,

• butlę z palącym się płomieniem wrzucamy do zbiornika z wodą (beczka, staw, itp.).

• gasimy płomień i chłodzimy butlę,

Pytanie 214. Miejsce pracy strażaka wyposażonego w linie gaśniczą zakończona prądownicą, prowadzącego gaszenie pożaru nazywamy:

• Pozycją ogniową;

• Stanowiskiem gaśniczym;

• Stanowiskiem wysuniętym;

Pytanie 215. Typ kierowania realizowany w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań ratowniczych to:

• kierowanie strategiczne

• kierowanie taktyczne

• kierowanie interwencyjne

Pytanie 216. Podczas pożaru butli z acetylenem, należy:

• Intensywnie schładzać ją prądami wody z zachowaniem bezpiecznej odległości.

• Wynieść butlę ze strefy zagrożenia i intensywnie schładzać prądami wody z zachowaniem bezpiecznej odległości. Jeśli występuje możliwość zanurzyć butlę w zbiorniku z zimną wodą.

• Intensywnie schładzać ją prądami wody z zachowaniem bezpiecznej odległości, a następnie wynieść ze strefy zagrożenia i kontynuować schładzanie. Jeśli jest taka możliwość, zanurzyć butlę w zbiorniku z zimną wodą.

Pytanie 217. Reakcja egzotermiczna przebiega:

• ciepło reakcji nie ma związku z otoczeniem

• z pobieraniem ciepła z otoczenia

• z wydzieleniem ciepła do otoczenia

Pytanie 218. Rozwój pożaru to:

• Zwiększanie powierzchni objętej pożarem;

• Sytuacja, w której następuje intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;

• Przebieg pożaru do czasu podania pierwszego prądu gaśniczego;

Pytanie 219. Główną wadą prądu mgłowego wody jest:

• Brak możliwości stosowania modyfikatorów środka gaśniczego;

• Czułość na zanieczyszczenia wody z sieci hydrantowych i zbiorników naturalnych i wynikająca z tego zawodność prądownic;

• Mały zasięg rzutu środka gaśniczego wynikający z dużych oporów powietrza;

Pytanie 220. W czasie forsowania zamkniętych drzwi do pomieszczenia objętego pożarem należy:

• dokonać oględzin, wyważyć je zabezpieczając, korzystać z osłony ścian, przyjąć jak najniższą pozycję z przygotowaną nawodnioną linią gaśniczą,

• podpierając nogą jak najszybciej je wyważyć i podać do pomieszczenia silny i zwarty prąd wody w celu zbicia płomieni, co wpłynie na szybką lokalizację pożaru,

• stanąć na wprost drzwi i wyważyć je jak najszybciej, gdyż chodzi o życie zagrożonych ludzi.

Pytanie 221. Do gaszenia materiałów sypkich, strzępiastych i włóknistych podamy wodę w postaci prądów gaśniczych:

• zwartych,

• mgłowych.

• kroplistych,

Pytanie 222. Pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu obiektów to:

• Pożar otwarty;

• Pożar przestrzenny;

• Pożar blokowy;

Pytanie 223. Który z symptomów nie jest właściwy dla wstecznego ciągu płomieni:

• deficyt tlenowy

• pulsujący, okresowy charakter

• deficyt palnych par i gazów w pomieszczeniu w którym jest pożar

Pytanie 224. Deflagracja jest wynikiem spalania:

• kinetycznego

• dyfuzyjnego

Pytanie 225. Obiekty przemysłowe kwalifikujemy do grup zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej gdy:

• z analizy zagrożenia w zakładzie wynika wysokie lub podwyższone prawdopodobieństwo powstania awarii

• na terenie zakładu przebywa duża ilość ludzi, przekraczająca limity określone w przepisach;

• na terenie zakładu produkuje się, przetwarza, użytkuje lub magazynuje substancje niebezpieczne w ilościach przekraczających progi określone w przepisach

Pytanie 226. Podczas gaszenia pożaru cieczy palnej na dużej powierzchni:

• pokrywamy lustro cieczy warstwą piany wykorzystując zdolność rozpływania się piany

• podajemy zwarty prąd wody by rozcieńczyć ciecz palną

• podajemy rozproszony prąd wody

Pytanie 227. Inicjowanie procesu spalania to:

• podpalenie

• utlenianie

• zapalenie

Pytanie 228. W skład batalionu wchodzi:

• Od 3 do 5 kompanii;

• Od 4 do 6 kompanii;

• Od 2 do 4 kompanii;

Pytanie 229. Rozpoznanie wodne przeprowadza:

• rota II.

• dowódca zastępu,

• rota I,

Pytanie 230. Podczas ustawiania drabiny w czasie działań należy ją tak opierać aby:

• co najmniej trzy szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.

• co najmniej jeden szczebel wystawał poza krawędź dachu, ściany, itp.

• co najmniej dwa szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.

Pytanie 231. Ustawienie stanowisk bojowych wzdłuż linii frontu pożaru to:

• szyk frontalny

• szyk piętrowy

• szyk okrążający,

Pytanie 232. Kolejność ewakuacji ludzi zależy od:

• ilości ludzi zagrożonych

• wielkości występującego zagrożenia;

• ilości i rodzaju sprzętu będącego w dyspozycji

Pytanie 233. Ze względu na położenie stanowisk gaśniczych dzielimy je na:

• zewnętrzne, wewnętrzne, ukryte

• osłonięte, odkryte, ukryte

• niższe, równe, wyższe

Pytanie 234. Główną zaletą prądu mgłowego wody jest:

• Zdolność do wiązania cząsteczek sadzy;

• Zdolność do przesiąkania przez materiał palny wynikająca z małych rozmiarów kropel;

• Zdolność do szybkiego odbierania ciepła, wynikająca z rozwiniętej powierzchni parowania;

Pytanie 235. W trakcie akcji gaśniczej podczas pożaru lasu podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia?

• Zależy, jaka była powierzchnia pożaru

• Duży

• Bardzo duży

Pytanie 236. Czy istnieje możliwość zadysponowania pododdziału Centralnego Odwodu Operacyjnego w niepełnym składzie?

• nie, gdyż tylko pododdział w pełnym składzie może realizować postawione zadania

• tak, jednakże wysłane siły nie mogą być mniejsze od podstawowej jednostki organizacyjnej pododdziału odwodowego, a wielkość zadysponowanych sił zależy od żądania kierującego działaniami ratowniczymi;

• tak, można zadysponować pojedyncze zastępy – na miejscu akcji przydzielone zostaną im zadania adekwatne do możliwości taktycznych

Pytanie 237. Linie wężowe biegnące pionowo musza być mocowane do wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. Do tego celu służy:

• podpinka

• zatrzaśnik

• opaska wężowa

Pytanie 238. Pluton to:

• Pododdział w sile od trzech do czterech zastępów, liczący od 15 do 21 ratowników w tym dowódca;

• Pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca;

• Pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników

Pytanie 239. Pojęcie lokalizacji pożaru odnosi się do:

• Pojęcia rozwoju pożaru;

• Miejsca, w którym dostrzeżono źródło pożaru;

• Pojęcia rozprzestrzeniania się pożaru;

Pytanie 240. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w obronie polega na:

• Niedopuszczeniu do zapalenia się obiektów bezpośrednio lub pośrednio zagrożonych pożarem;

• Użyciu środków gaśniczych dla zmniejszenia prędkości rozprzestrzeniania się pożaru;

• Gaszeniu zarzewi ognia na obiektach sąsiadujących z pożarem;

Pytanie 241. Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym sporządza się każdorazowo w przypadku:

• wypadku ciężkiego lub zbiorowego, jakiemu ulegli ratownicy prowadzący działania;

• w działaniach użyto siły przekraczające wielkością kompanię pożarniczą;

• skorzystania przez kierującego działaniami ratowniczymi ze szczególnych uprawnień uwarunkowanych stanem wyższej konieczności;

Pytanie 242. Czynnikami inicjującymi wybuch mogą być:

• Przedmioty o temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu mieszaniny gazowo powietrznej,

• Tylko otwarty płomień, iskra elektryczności statycznej i łuk elektryczny;

• dowolne źródło o energii wyższej niż min. energia zapłonu,

Pytanie 243. Prądownik podający prąd wody do palącego się mieszkania z drabiny przez okno zajmuje stanowisko:

• niższe,

• optymalne.

• równe,

Pytanie 244. Zjawisko kondukcji polega na:

• Uszkodzeniu warstw izolujących pod wpływem energii wytworzonej podczas pożaru;

• Przenoszeniu energii cieplnej przez materiały przewodzące ciepło;

• Ogrzewaniu produktów spalania i ich unoszeniu;

Pytanie 245. Batalion to:

• Związek taktyczny;

• Oddział;

• Pododdział;

Pytanie 246. Pożary pokrywy gleby możemy zwalczać poprzez:

• podawanie wody ze zwilżaczem i wykonanie pasa izolacyjnego.

• wykonanie wykopu,

• wypalanie i wykonywanie przerw ogniowych,

Pytanie 247. Zgięta w łokciu i podniesiona w bok w górę, prawą rękę wykonać parokrotnie ruch poprzeczny (przeczący) oznacza:

• Wolniej ,zmniejsz obroty, zmniejsz ciśnienie;

• Zwiększ obroty;

• Ewakuacja;

Pytanie 248. Do poważnej awarii może dojść:

• Tylko na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii;

• Tylko w zakładach przemysłowych niezależnie od tego, czy są one zakwalifikowane do grup dużego lub zwiększonego ryzyka;

• Wszędzie, gdyż kryterium klasyfikacji zdarzenia do poważnej awarii nie zależy od miejsca, a od rodzaju skutków zdarzenia oraz rodzaju substancji, która była przyczyną tych skutków;

Pytanie 249. W skład patrolu rozpoznania, podczas akcji do której na miejsce akcji przybyły jednostki w sile przynajmniej 1 sekcji gaśniczej, wchodzi:

• rota I i dowódca zastępu,

• przodownik roty I i dowódca,

• przodownik roty II i dowódca,

Pytanie 250. Gasząc pożary na powierzchniach pionowych (ściany, przegrody, itp.) prądy wody kierujemy

• z góry na dół,

• z góry.

• z dołu do góry,

Pytanie 251. Pożar średni to pożar:

• w wyniku, którego spaleniu uległ obiekt o powierzchni 380 m2

• instalacji technologicznej przy którym podano 17 prądów gaśniczych

• w wyniku, którego spaleniu uległo część obiektu o kubaturze 420 m3

Pytanie 252. Podczas akcji gaśniczej, do piwnic należy wchodzić:

• Tylko przez okna,

• Zawsze klatką schodową,

• Klatką schodową i przez okna,

• Przez otwory wykonane dla potrzeb akcji.

Pytanie 253. Wykipienie lub wyrzut cieczy może nastąpić w zbiorniku podczas pożaru:

• alkoholu.

• benzyny,

• mazutu,

Pytanie 254. Pożar wewnętrzny komina gasimy poprzez:

• Całkowite wypalenie pianą

• Całkowite zalanie wodą

• Przykrycie komina sitem kominowym

Pytanie 255. Wykipienie i wyrzut należą do charakterystycznych zjawisk towarzyszących pożarom zbiorników:

• z alkoholami,

• z mieszaninami różnych węglowodorów ;

• z lekkimi węglowodorami,

Pytanie 256. Prawną definicja pożaru jest:

• Każde zjawisko palenia budzące niepokój społeczeństwa, powodujące wezwanie jednostek ochrony przeciwpożarowej;

• Niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nie przeznaczonym;

• Wystąpienie procesu spalania, powodujące zagrożenie dla otoczenia;

Pytanie 257. Kula ognista (Fireball) może powstać przy:

• wyrzucie cieczy palnej,

• wykipieniu cieczy palnej,

• wybuchu wrzących par palnych cieczy (BLEVE).

Pytanie 258. Wskaż czynniki decydujące o wyborze miejsca na stanowisko gaśnicze:

• zapewnienie jak najkrótszej linii gaśniczej celem zmniejszenia strat ciśnienia;

• zapewnienie możliwości ewakuowania roty ze stanowiska gaśniczego oraz zapewnienie skutecznego operowania prądem gaśniczym w strefie pożaru;

• zapewnienie widzialność wzrokowej pomiędzy rotą na stanowisku a dowódcą;

Pytanie 259. Podczas pożaru stolarni wprowadza się prądy gaśnicze

• Wody zwarte

• Wody rozproszone / mgłowe

• Proszku

Pytanie 260. W celu ewakuacji dużych stad zwierząt w pierwszej kolejności należy:

• przewodnika stada wyprowadzić w bezpieczne miejsce,

• wynieść zwierzęta.

• zastosować zastrzyki usypiające,

Pytanie 261. Pododdział w sile trzech plutonów lub czterech sekcji to:

• Brygada;

• Batalion;

• Kompania;

Pytanie 262. Natarcie gaśnicze polega na:

• Ugaszeniu pożaru i powrocie jednostki do bazy,

• Pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania.

• Bezpośrednim zwalczaniu pożaru, zmierzająca do całkowitego przerwania procesu spalania


1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Szkolenie podstawowe strażaka osp iconSzkolenie osp – zagadnienia z zakresu bhp wyposażenie techniczne

Szkolenie podstawowe strażaka osp iconNa terenie gminy Parysów działa 7 jednostek osp typu „ S” Co roku w dniu św. Floriana 04 maja przypada „ Dzień Strażaka „. Dzień ten jest dniem szczególnym dla każdej jednostki ochotniczej jak I zawodowej straży pożarnej

Szkolenie podstawowe strażaka osp iconPodstawowe akty prawne dotyczące osp : Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

Szkolenie podstawowe strażaka osp iconPieczątka osp oddział Wojewódzki Związku osp rp

Szkolenie podstawowe strażaka osp iconSzkolenie podstawowe dla kandydatów na przewodników turystycznych

Szkolenie podstawowe strażaka osp iconStatystyczne Sterowanie Procesem (spc) – szkolenie podstawowe spc-p

Szkolenie podstawowe strażaka osp iconSzkolenie dla przewodników po Magurskim Parku Narodowym Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Szkolenie podstawowe strażaka osp iconGminny Dzień Strażaka

Szkolenie podstawowe strażaka osp iconUmundurowanie I uzbrojenie strażaka

Szkolenie podstawowe strażaka osp iconZdjęcia ubrania specjalnego dla strażaka

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom