Definicja nieruchomości
Pobierz 11.04 Kb.
NazwaDefinicja nieruchomości
Data konwersji09.10.2012
Rozmiar11.04 Kb.
TypDokumentacjaDefinicja nieruchomości

Nieruchomość jest jedną z najstarszych kategorii ekonomicznych i łączy się ściśle z pojęciem własności. Charakteryzuje ją stałość zajmowanego miejsca w przestrzeni. Jako fragment gruntu nie jest możliwa do zlikwidowania (fizycznego zniszczenia), chociaż można zniszczyć wszystkie posadowione na niej budynki i budowle. Podstawowym pojęciem nieruchomości jest pewien wycinek powierzchni ziem. Powinien być on oznakowany w sposób dający jednoznaczną możliwość precyzyjnego określenia jego kształtu i granic.

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”.

Dodatkowo kategoria nieruchomości obejmuje wszystko to co jest trwale z tym wycinkiem gruntu związane. Stara zasada prawa rzymskiego głosiła, że właścicielem wszystkich naniesień na gruncie jest jego właściciel. Zasada ta przetrwała aż do naszych czasów i jest również w polskim kodeksie cywilnym.


Cechy nieruchomości

Nieruchomość jest złożona – składa się z wielu elementów. W skład wchodzą budynki, budowle, zasadzenie wieloletnie i inne rośliny.

Stałość w miejscu – brak możliwości przemieszczania majątku nieruchomego.

Trwałość – cecha ta dotyczy ziemi, która jest wieczna. Fizyczna niezniszczalność powoduje że jest ona postrzegana jako lokata kapitału. Wartość ziemi rośnie na ogół wraz z upływem czasu. Budynki i budowle cechuje wysoka trwałość sięgająca od kilkudziesięciu do kilkuset lat. Dlatego również budynki i budowle chętnie są postrzegane jako lokata kapitału.

Różnorodność – każda nieruchomość jest inna pod względem położenia, wielkości i kształtu. Również budynki i budowle różnią się, zbudowane nawet wg tego samego projektu mogą różnić się zastosowanymi rozwiązaniami materiałowym, jakością wykonania, usytuowaniem w terenie. Każdy z budynków posiada

Niepodzielność – nie chodzi tu o niepodzielność w sensie geodezyjnym. Cecha ta dotyczy głownie niedzielności kapitału, ulokowanego w nieruchomości (trudności odzyskiwania cząstek kapitału, jaką np. posiada właściciel portfela akcji czy obligacji), a także niepodzielności fizycznej (nierozerwalny związek budynku z gruntem).


Rodzaje nieruchomości

Nieruchomość gruntowa – jest oznaczonym wycinkiem (obszarem) powierzchni ziemi, przy czym prawo własności tej nieruchomości, rozciąga się na przestrzeń, zarówno ponad jak i pod powierzchnią tego gruntu. Do nieruchomości gruntowych należą:

- użytki rolne

- pod lasami

- pod wodami

- użytki kopalne

- zajęte w inny sposób

- nieużytki


Nieruchomość zabudowana – to wycinek powierzchni ziemi na którym zrealizowano proces inwestycyjny, w wyniku którego powstały naniesienia trwale związane z gruntem.

Nieruchomość budynkowa – jest to taka sytuacja w której właściciel gruntu nie jest właścicielem budynków, gdyż zostały one wzniesione przez inne osoby (za zgodą właściciela). Sytuacja taka występuje, kiedy właścicielem gruntu jest skarb państwa, gmina, który to właściciel przekazał swoją własność w wieczyste użytkowanie innej osobie. Użytkownik wieczysty natomiast postawił na tej nieruchomości budynek, na co miał mieć zgodę właściciela gruntu.

Nieruchomość lokalowa – lokal jest uznany za samodzielną nieruchomość, chociaż jest zlokalizowany w obiekcie składającym się z wielu lokali (mieszkalnych i użytkowych).


Funkcja zastawu – są bardzo dobrym i tradycyjnym zabezpieczeniem pożyczek i kredytów, jest to forma wieloletniego poświadczenia zobowiązania i obciążenia nim nieruchomości.

Funkcja dochodowa – nieruchomość może przynosić pożytki swojemu właścicielami.

Funkcja lokacyjna (tezauryzacyjna) – często jest ona traktowana jako sposób lokowania środków finansowych. Lokata taka, jako relatywnie trwała, a przez to specyficznie bezpieczna, jest szczególnie pożądana w okresie nasilania się zjawisk inflacyjnych w gospodarce, a atrakcyjność jej rośnie, jeśli równocześnie przynosi stały dochód swojemu właścicielowi.

Funkcja spekulacyjna – nabycie nieruchomości ma czysto spekulacyjny charakter. Jest poprzedzone wiedzą spekulanta na temat przewidywanego wzrostu wartości użytkowej nieruchomości, a w konsekwencji także ceny. Przykładem jest odrolnienie gruntów na obrzeżach miast, powodujące wzrost ceny działek pod budownictwo mieszkaniowe lub usługowe. Spekulacja w nieruchomościach nie jest bardziej ryzykowna niż w innych dziedzinach, a przy dobrym rozpoznaniu rynku być może nawet mniej ryzykowna, wymaga natomiast większych środków finansowych i dłuższego okresu trwania takiej operacji.

Funkcja fiskalna – nieruchomości stanowią majątek osób prawnych i fizycznych. Wykorzystywane są jako podstawa naliczenia podatku majątkowego. Podatek jest świadczeniem na rzecz państwa i jest ono:

-przymusowe

-bezzwrotne

-nieodpłatne

W Polsce podatek od nieruchomości wyznaczany jest odpowiednio do jej rozdziału i wielkości. Stawki podatku określone są w odniesieniu do 1 metra kwadratowego jej powierzchni uzależnionej od jej rozdziału. Najniższa stawka dotyczy powierzchni mieszkalnych domów i mieszkań. Wielokrotnie wyższa jest nakładana na garaże, inna jest stosowana wobec nieruchomości użytkowanych gospodarczo, jeszcze inna w odniesieniu do nieruchomości rolnych. Stawka dotycząca jednego metra kwadratowego powierzchni przemnożona przez faktyczną wielkość nieruchomości wyznacza wymiar podatku.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Definicja nieruchomości iconDoradztwo na rynku nieruchomości rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa rynek nieruchomości Definicje

Definicja nieruchomości iconStanowisko ds nabywania nieruchomości bądź innych praw do nieruchomości na potrzeby inwestycyjne bądź dla realizacji zadań własnych m st. Warszawy

Definicja nieruchomości iconDefinicja pornografii Marek Derlatka Definicja pornografii a zasada nullum crimen sine lege

Definicja nieruchomości iconDefinicja etyki, jej źRÓDŁa I metoda, etyka a inne nauki definicja etyki

Definicja nieruchomości iconRozdział 2 – Handel ludźmi: definicja I aktualna sytuacja 1 Definicja handlu ludźmi

Definicja nieruchomości iconTatarkiewicz – Definicja sztuki Starożytna a nowożytna definicja sztuki

Definicja nieruchomości iconM kontroli była „Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste”. Kontrolą objęto okres od dnia 2007 01 01 do dnia jej przeprowadzenia

Definicja nieruchomości iconA definicja, funkcje I istota pieniądza definicja pieniądza

Definicja nieruchomości iconDefinicja masażu definicja masażu klasycznego

Definicja nieruchomości iconDefinicja

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom