Pojęcia z zakresu odzysku, recyklingu I gospodarki odpadami 7
Pobierz 1.3 Mb.
NazwaPojęcia z zakresu odzysku, recyklingu I gospodarki odpadami 7
strona10/17
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar1.3 Mb.
TypPojęcia
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

6.3Wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów do roku 2020


Zgodnie z KPGO 2014 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęte zostały cele osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu:

• zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

 w 2013 r. więcej niż 50%,

 w 2020 r. więcej niż 35%

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

• zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,

• przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej tj. papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych minimum 50 % masy do 2020 roku.

W odniesieniu do odpadów niebezpiecznych określone zostały poziomy wymaganego odzysku oraz recyklingu dla oleju odpadowego oraz poziom osiągnięty w skali kraju.

Tabela 6 6 Odzysk oraz recykling dla oleju odpadowego


Lata

Wymagany poziom

[%]

Osiągnięty poziom

[%]

odzysku

recyklingu

Odzysku

recyklingu

2004

40

22

42,3

30,5

2006

45

32

52,1

38,8

2007

50

35

56,6

42,4

2008

50

35

51,5

39,0

Określone zostały także wielkości wymaganego oraz osiągniętego odzysku i recyklingu dla baterii

i akumulatorów.

Tabela 6 7 Odzysk i recykling dla baterii akumulatorów

Lata
Wymagany poziom odzysku

[%]

Osiągnięty poziom

[%]

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

2004

akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe

25

25

35,0

39,3
akumulatory niklowo-kadmowe wielko-

gabarytowe (>2000g)

40

40

40,8

41,0
baterie

i ogniwa galwaniczne

10

10

9,7

6,8

2006

akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe

35

35

68,7

68,5
akumulatory niklowo-kadmowe wielko-gabarytowe (>2000g)

60

60

93,6

93,6
baterie

i ogniwa galwaniczne

15

15

18,9

14,1

2007

akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe

50

50

59,4

58,0
akumulatory niklowo-kadmowe wielko-gabarytowe (>2000g)

70

70

59,4

58,0
baterie

i ogniwa galwaniczne

50

50

29,2

32,4

2008

akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe (>2000g)

40

40

35,1

35,0
akumulatory niklowo-kadmowe wielko-gabarytowe (>2000g)

60

60

91,8

91,8
baterie

i ogniwa galwaniczne

18

18

13,8

11,2

W odniesieniu do baterii i akumulatorów zaobserwowano następujące problemy:

1. brak na terenie kraju instalacji do zagospodarowania zużytych baterii alkalicznych,

2. istniejące w kraju instalacje do prowadzenia odzysku baterii i akumulatorów ołowiowych mają znacznie niewykorzystane moce przerobowe.


W Polsce w 2008 r. w zakresie odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego osiągnięto wymagane poziomy, z wyjątkiem narzędzi elektrycznych i elektronicznych (z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych urządzeń przemysłowych). Natomiast w 2009 r. osiągnięto wymagane poziomy odzysku i recyklingu dla wszystkich grup.


Wartości wymaganego oraz uzyskanego odzysku i recykling dla zużytych opon kształtują się następująco:


Tabela 6 8 Odzysk i recykling zużytych opon


Lata

Wymagany poziom

[%]

Osiągnięty poziom

[%]

odzysku

recyklingu

odzysku

Recyklingu

2004

50

6

58,9

11,5

2006

70

12

91,3

19,7

2007

75

15

91,2

23,7

2008

75

15

82,2

23,0


W Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami ustalono cele krótkookresowe na lata 2009-2012.

W odniesieniu do wymaganych poziomów odzysku oraz recyklingu odpadów, jeden z tych celów został określony jako:

- doskonalenie systemu selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu.

Poziomy te zostały określone następująco:

• dla odpadów wielkogabarytowych na poziomie 45%,

• dla odpadów niebezpiecznych na poziomie 20%,

• dla odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55% - 80%,


Do celów długookresowych, na lata 2013-2016 zaliczono:

- doskonalenie systemu selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu dla:

• odpadów wielkogabarytowych na poziomie 65%,

• odpadów niebezpiecznych na poziomie 35%,

• odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55% - 80%;

6.3.1 Wymagany poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych


Zgodnie z Polskim prawem każdy przedsiębiorca, który wprowadza na rynek zapakowane produkty zobowiązany jest do zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w ten sposób realizuje zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach producenci mają obowiązek zapewnienia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opakowań. Jeżeli poziomy te nie zostaną osiągnięte, wówczas przedsiębiorca zobowiązany jest on do uiszczenia opłaty produktowej obliczanej na podstawie różnicy pomiędzy wymaganym a uzyskanym poziomem odzysku

i recyklingu.


Wymagane poziomy odzysku i recykling określone zostały w Dyrektywie Opakowaniowej 94/62 (z późn. zm.). Dla Polski oznacza to konieczność osiągnięcia poziomów określonych w Dyrektywie do roku 2014.

Wartości wymaganych poziomów odzysku i recyklingu określone zostały także w rozporządzeniu MŚ z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.2007.109.752) i przedstawiają się one następująco:

 • 50% poziom recyklingu dla aluminium i stali,

 • 60% poziom dla papieru i szkła,

 • 22,5% dla tworzyw sztucznych,

 • 15% poziom recyklingu dla opakowań z drewna (w tym palety);

Docelowe poziomy ustalone dla całego kraju na rok 2014 r. to:

 • odzysku opakowań – 60%,

 • recyklingu opakowań – 55%.

Z tym, że wartości te nie dotyczą przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania oraz inne produkty, takie jak. Opony samochodowe, urządzenia chłodnicze, akumulatory i ogniwa, oleje smarowe, lampy wyładowcze, opony samochodowe.


Dla odpadów opakowaniowych zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, 2014 za cel ustalono osiągnięcie określonych w tabeli poziomów odzysku do roku 2014, a dla kolejnych lat celem będzie utrzymanie tego poziomu.

Tabela 6 9 Cele w gospodarce odpadami opakowaniowymi

Lp.

Odpad powstały z:

Poziom w %
Rodzaj opakowań

odzysku

recyklingu

1

opakowania razem

601)

551)

2

opakowania z tworzyw sztucznych

-

22,51) 2)

3

opakowania z aluminium

-

501)

4

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

-

501)

5

opakowania z papieru i tektury

-

601)

6

opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami

-

601)

7

opakowania z drewna

-

151)

________

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego,

2) Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego.

Zgodnie z danymi zaczerpniętymi w KPGO 2014, w poszczególnych okresach (tj. 2004, 2006, 2007 i 2008) zostały osiągnięte wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Tabela 6 10 Odzysk i recyklingu odpadów opakowaniowych

Lata
Wprowadzone na rynek

[tys. Mg]

Wymagany poziom

[%]

Osiągnięty poziom

[%]

ogółem

podlegające obowiązkowi odzysku

i recyklingu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

2004

tworzywa sztuczne

488,3

482,8

-

14,0

-

22,4
aluminium

38,3

38,3

-

25,0

-

33,3
stal

133,9

133,6

-

11,0

-

17,3
papier

i tektura

822,7

820,2
39,0

-

57,0
szkło

914,7

914,7

-

22,0

-

31,2
drewno

i tekstylia

400,2

159,0

-

9,0

-

19,4
razem

2890,2

2640,6

-

-

-

35,6

2006

tworzywa sztuczne

580,2

3833,4

-

22,0

54,5

36,9
aluminium

62,7

62,7

-

35,0

-

110,4
stal

126,9

126,5

-

18,0

-

34,1
papier

i tektura

1037,1

1036,0

-

45,0

-

85,6
szkło

699,7

698,9

-

35,0

-

48,0
drewno

i tekstylia

475,9

152,1

-

13,0

-

73,4
razem

2982,5

5909,6

-

-

54,5

62,5

2007

tworzywa sztuczne

515,8

515,2

-

25,0

-

28,0
aluminium

22,1

22,1

-

40,0

-

82,0
stal

132,2

131,2

-

20,0

-

21,2
papier

i tektura

959,1

957,5

-

48,0

-

69,1
szkło

777,5

77,5

-

38,0

-

39,7
drewno

i tekstylia

726,9

157,5

-

15,0

-

47,8/
razem

3133,7

5683,6

50,0

25,0

60,0

48,2

2008

tworzywa sztuczne

669,9

667,9

-

16,0

-

23,9
aluminium

81,4

80,9

-

41,0

-

60,9
stal

167,2

166,0

-

25,0

-

26,5
papier

i tektura

1237,0

1235,3

-

49,0

-

67,2
szkło

1019,0

1017,6

-

39,0

-

43,9
drewno

i tekstylia

1007,4

1006,0

-

15,0

-

26,3
razem

4181,9

7829,1

50,0

27,0

60,6

43,0


Z kolei dla roku 2016 KPGO wymagany recykling selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych wynosi:

 • dla opakowań z tworzyw sztucznych 22,5 %

 • dla opakowań z aluminium 50 %

 • dla opakowań ze stali 50 %

 • dla opakowań z papieru i tektury 60 %

 • dla opakowań ze szkła 60 %

 • dla opakowań wielomateriałowych 25 %.

W przypadku osiąganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zaobserwowano następujące problemy:

 1. poziomy odzysku i recyklingu, które osiągnięto dotychczas są wynikiem uzyskanym dzięki przetwarzaniu odpadów z działalności gospodarczej, w tym sektora handlu, a sektor ten nie wpływa znacząco na zmianę gospodarki odpadami komunalnymi,

 2. wykazano konieczność kontroli tego sektora gospodarki w zakresie sprawozdawczości
  i sposobu potwierdzania realizacji obowiązków,

 3. w dalszym ciągu konieczna jest praca nad rozpowszechnianiem selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych.


Cele krótkookresowe na lata 2009-2012 zawarte w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu zgorzeleckiego określają osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na poziomie:

 • odzysk 60%

 • recykling 55% - 80%,

w tym:

Tabela 6 11 Planowane poziomy odzysku odpadów opakowaniowych na lata 2009 i 2012

Lata

Opakowania z:

tworzyw sztucznych

aluminium

stali

papieru i tektury

Szkła

wielomateriałowe

2009

17%

43%

29%

50%

41%

25%

2012

20%

48%

42%

56%

49%

25%


W kolejnych latach (2013-2016) określono zamierzone do osiągnięcia poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów opakowaniowych na poziomach:

 • odzysk 60%

 • recykling 55% - 80%,

Tabela 6 12 Planowane poziomy odzysku odpadów opakowaniowych na rok 2016

Lata

Opakowania z:

tworzyw sztucznych

aluminium

stali

papieru i tektury

Szkła

wielomateriałowe

2016

22,5%

50%

50%

60%

60%

25%


Kolejnym źródłem określającym wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych określone zostały w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. 109 poz.752 z dnia 14 czerwca 2007 roku) określa roczne poziomy odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2014 roku.

W poniższej tabeli przedstawiono wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na lata 2008-2014.

Tabela 6 13 Wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na lata 2008-2014

Rodzaj opakowania

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

% poziomu

% poziomu

% poziomu

% poziomu

% poziomu

% poziomu

% poziomu

O

R

O

R

O

R

O

R

O

R

O

R

O

R

Opakowania razem

50

27

51

30

53

35

55

40

57

45

58,5

50

60

55

opakowania z tworzyw sztucznych

-

16

-

17

-

18

-

19

-

20

-

21,5

-

22,5

opakowania z aluminium

-

41

-

43

-

45

-

47

-

48

-

49

-

50

opakowania ze stali, w tym blachy stalowej

-

25

-

29

-

33

-

37

-

42

-

46

-

50

opakowania z papieru i tektury

-

49

-

50

-

52

-

54

-

56

-

58

-

60

opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami

-

39

-

41

-

43

-

46

-

49

-

55

-

60

opakowania z drewna

-

15

-

15

-

15

-

15

-

15

-

15

-

15


Aby możliwe było uzyskanie, przynajmniej w stosunku do papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych i metali z gospodarstw domowych w 2020 r. poziomu przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu w wysokości 50%, konieczny jest bardzo intensywny rozwój selektywnego zbierania oraz sortowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych.


6.2.2 Wymagany poziom odzysku i recyklingu odpadów biodegradowalnych


Zgodnie z założeniami KPGO z 2010 roku, planowane jest aby odpady komunalne ulegające biodegradacji kierowane były na składowiska w ilościach:

2010 r. ≤ 75% *

2013 r. ≤ 50 % *

2020 r. ≤ 35 % *

*% masy odpadów wytworzonych w 1995 r.


W poniższej tabeli przedstawiono ilości odpadów ulegających biodegradacji występujących w odpadach komunalnych w gminie Zgorzelec.

Tabela 6 14 Ilości odpadów ulegających biodegradacji występujących w odpadach komunalnych w gminie Zgorzelec
Wymagane w 2010

Osiągnięte w 2010

Max. Ilość odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowisko (Mg)

4293

4293

Min. Ilość odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwionych
w innej metodzie niż składowane (Mg)

1431

6928,57


Zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2011, selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji (w czystych frakcjach) prowadząca do recyklingu lub kompostowania oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych w instalacji o określonej przepustowości części mechanicznej, powinno zapewnić uzyskanie obowiązujących w poszczególnych latach stopni redukcji odpadów ulegających biodegradacji. Niestety prawidłowość takich założeń okazuje się niezbyt trafiona w odniesieniu do powiatu zgorzeleckiego ze względu na konieczność przetworzenia zbyt dużej ilości odpadów ulegających biodegradacji w odniesieniu do istniejącej na tym terenie instalacji. Z założeń tych wynika konieczność zwiększenia przepustowości instalacji po roku 2012.


Według posiadanych danych w gminie Zgorzelec roku 2010 osiągnięto planowane minimalne ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwionych w innej metodzie niż składowanie.


Przewiduje się, że selektywne zbieranie odpadów biodegradowalnych, nie zapewni całkowitego wypełnienia celów redukcji składowania tych odpadów. Z tego względu konieczne będzie wdrożenie innych działań skierowanych na przetwarzanie odpadów zmieszanych w celu wydzielenia odpadów spożywczych/kuchennych. Najprawdopodobniej wiązać się to będzie z koniecznością wybudowania dodatkowych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych mających na celu wydzielenie i unieszkodliwienie odpadów ulegających biodegradacji.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Powiązany:

Pojęcia z zakresu odzysku, recyklingu I gospodarki odpadami 7 iconPojęcia z zakresu gospodarki odpadami (rodzaje odpadów, recykling, utylizacja)

Pojęcia z zakresu odzysku, recyklingu I gospodarki odpadami 7 iconSprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami, odnosi się do zmian w aspekcie gospodarki odpadami, które zaszły na terenie gminy od dnia uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami do 31 grudnia 2006 r

Pojęcia z zakresu odzysku, recyklingu I gospodarki odpadami 7 iconSzkolenia z zakresu gospodarki odpadami

Pojęcia z zakresu odzysku, recyklingu I gospodarki odpadami 7 icon1 załĄcznik 1 wykaz literatury z zakresu gospodarki odpadami

Pojęcia z zakresu odzysku, recyklingu I gospodarki odpadami 7 iconO wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań I produktów, osiągniętych wielkościach odzysku I recyklingu

Pojęcia z zakresu odzysku, recyklingu I gospodarki odpadami 7 iconStanowisko Polskiej Izby Gospodarki Odpadami do projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010

Pojęcia z zakresu odzysku, recyklingu I gospodarki odpadami 7 icon1. 3 Aktualny stan prawny I organizacyjny gospodarki odpadami oraz planów gospodarki odpadami 12

Pojęcia z zakresu odzysku, recyklingu I gospodarki odpadami 7 iconPojęcia ekonomiczne z zakresu gospodarki rynkowej

Pojęcia z zakresu odzysku, recyklingu I gospodarki odpadami 7 iconPojęcia ekonomiczne z zakresu gospodarki rynkowej

Pojęcia z zakresu odzysku, recyklingu I gospodarki odpadami 7 iconPojęcia z zakresu gospodarki wodno-elektrolitowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom