Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010
Pobierz 98.08 Kb.
NazwaSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar98.08 Kb.
TypSprawozdanie
ROCZNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

zawierająca wyniki, wnioski i zalecenia

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010


Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 • Ustawa o systemie oświaty, art. 35 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).


Źródła sprawozdania:


 1. Raporty z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych – załącznik nr 1

 2. Sprawozdania nauczycieli dotyczące efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z przyjętymi do realizacji zadaniami edukacyjnymi na rok szkolny 209/2010 – załącznik nr 2

 3. Sprawozdania nauczycieli dotyczące innej działalności statutowej szkoły – załącznik nr 3:

 1. działania patriotyczne

 2. działania regionalne

 3. działania prozdrowotne

 4. działania ekologiczne

 1. Sprawozdania wicedyrektorów:

 1. do spraw dydaktycznych – załącznik nr 4

 2. do spraw wychowawczo-opiekuńczych – załącznik nr 5

 1. Sprawozdanie z realizacji zaleceń do pracy w II semestrze roku szkolnego 2009/2010 – załącznik nr 6Cel główny: doskonalenie jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności

oraz wykonywanie czynności określonych w § 20.1 ww. rozporządzenia we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze:

 1. przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy;

 2. kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa;

 3. wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań poprzez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru.


Formy nadzoru pedagogicznego:


- ewaluacja,

- kontrola,

- wspomaganie.


EWALUACJACelem ewaluacji było:

 1. Zbieranie i analizowanie informacji o działalności edukacyjnej szkoły - uzyskanie wiarygodnej informacji, jak są odbierane działania szkoły, jakie są ich efekty pożądane i niepożądane.

 2. Określenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań ustalonych przez MEN -eliminowanie czynników, które nie sprzyjają efektywnej pracy, rozwijanie czynników twórczych i wartościowych.

 3. Podnoszenie jakości pracy szkoły - rozwijanie odpowiedzialności rady pedagogicznej za doskonalenie jakości pracy szkoły, umiejętności pracy w zespole.


OBSZAR:

 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁYWYMAGANIE:

  1. W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu zewnętrznego;


WYNIKI EWALUACJI

Co robimy dobrze


Co jest naszym problemem do rozwiązania

Poziom wymagania

- wyniki sprawdzianu są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły;

- w szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu;

- szczegółowa analiza wyników sprawdzianu w poszczególnych Zespołach PrzedmiotowychC


WYMAGANIE:

  1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności


WYNIKI EWALUACJI

Co robimy dobrze


Co jest naszym problemem do rozwiązania

Poziom wymagania

- uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

- formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczących się
CCO PROPONUJEMY ZROBIĆ, żeby poprawić pracę szkoły:ZadanieOsoba odpowiedzialna

- wnioski z analizy wyników sprawdzianu wprowadzić do celów obserwacji, hospitacji zajęć

- dyrektor

- wicedyrektorzy- przeprowadzić WDN dotyczący metod analizy wyników

- egzaminatorzy

- dokonywać szczegółowej analizy wyników sprawdzianu w poszczególnych Zespołach przedmiotowych

- Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych

- dokonywać analizy z osiągnięć uczących się zgodnie ze standardami wymagań

- wszyscy nauczycieleOBSZAR:

 1. PROCESY ZACHODZACE W SZKOLEWYMAGANIE:

  1. Koncepcja pracy szkoły;


WYNIKI EWALUACJI

Co robimy dobrze


Co jest naszym problemem do rozwiązania

Poziom wymagania

- działamy zgodnie z przyjętymi do realizacji planami:

# Statut Szkoły

# Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

# programy nauczania

# Program współpracy z rodzicami

# Regulamin i Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

# plany działalności:

  • patriotycznej

  • regionalnej

  • prozdrowotnej

  • ekologicznej

- koncepcja pracy szkoły jest analizowana

i modyfikowana

- plany pracy szkoły są znane uczniom i rodzicom

- spójność dokumentów, planów szkolnych

- akceptacja koncepcji pracy szkoły przez uczniów i rodzicówB


WYMAGANIE:

  1. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej


WYNIKI EWALUACJI

Co robimy dobrze


Co jest naszym problemem do rozwiązania

Poziom wymagania

- monitorujemy warunki do realizacji nowej podstawy programowej

- monitorujemy realizacje podstawy programowej

- doposażenie pracowni edukacji wczesnoszkolnej

- realizacja nowatorskich rozwiązań programowych

CWYMAGANIE

2.4. Procesy edukacyjne (wychowawczo-opiekuńcze) są efektem współdziałania nauczycieli

WYNIKI EWALUACJI


Co robimy dobrze


Co jest naszym problemem do rozwiązania

Poziom wymagania

- nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów wychowawczo-opiekuńczych

- wspólne, zrozumiale wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesu wychowawczo-opiekuńczego


BWYMAGANIE

  1. Kształtuje się postawy uczących się


WYNIKI EWALUACJI

Co robimy dobrze


Co jest naszym problemem do rozwiązania

Poziom wymagania

- działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczących się, modyfikowane zgodnie z potrzebami

- kładziemy nacisk na wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia

- uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw

- planowanie działań przy współudziale uczniów i ich rodziców

- analiza podejmowanych działań, ich efekty oraz wdrażanie wniosków z tych analizC


WYMAGANIE

  1. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych


WYNIKI EWALUACJI

Co robimy dobrze


Co jest naszym problemem do rozwiązania

Poziom wymagania

- prowadzimy działania zwiększające szanse edukacyjne uczących się

- podstawową zasadą powyższych działań jest indywidualizacja procesu edukacji

- monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, którym udzielamy wsparcia


B


CO PROPONUJEMY ZROBIĆ, żeby poprawić pracę szkoły:ZadanieOsoba odpowiedzialna

- stworzenie jednego planu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego z hasłem wiodącym SZKOŁA MIEJSCEM MOJEGO SUKCESU

- dyrektor

- wicedyrektorzy

- pedagodzy, specjaliści


- stworzenie Kalendarza imprez i uroczystości szkolnych

- opiekunowie grup wiekowych

- przewodniczący Zespołów przedmiotowych

- koordynatorzy działań

- włączyć do tworzenia koncepcji pracy szkoły rodziców

- wicedyrektorzy

- wszyscy wychowawcy

- wdrażanie programów profilaktycznych

- pedagodzy i specjaliści

- sprawdzanie efektów działań wychowawczych oraz wdrażanie wniosków z tych analiz

- ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły

- wicedyrektor do spraw wychowawczych

- opiekunowie grup wiekowych

- stworzenie konkretnej listy, według priorytetów, niezbędnego wyposażenie klas

- stworzenie konkretnej listy dotyczącej biblioteczki klasowej

- przewodniczący Zespołów Przedmiotowych


- opiekunowie grup wiekowych


- promocja oferty edukacyjnej

- monitorowanie sukcesów, osiągnięć ucznia

- koordynatorzy d.s. Promocji Szkoły

- pedagodzyOBSZAR:

 1. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYMWYMAGANIE:

  1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju


WYNIKI EWALUACJI

Co robimy dobrze


Co jest naszym problemem do rozwiązania

Poziom wymagania

- współpraca nauczycieli z instytucjami i organizacjami działającymi środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów

- uzyskanie informacji uwzględniających możliwości i potrzeby środowiska


C


WYMAGANIE:

3.3 Promowana jest wartość edukacji


WYNIKI EWALUACJI

Co robimy dobrze


Co jest naszym problemem do rozwiązania

Poziom wymagania


Brak Raportu Zespołu III


CO PROPONUJEMY ZROBIĆ, żeby poprawić pracę szkoły:ZadanieOsoba odpowiedzialna

- promowanie w środowisku pozytywnego wizerunku szkoły, jej działań służących potrzebie uczenia się

- koordynatorzy do spraw promocji szkoły


- rozpoznanie potrzeb środowiska

- pedagodzyOBSZAR:

 1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄWYMAGANIE:

4.3. Szkołami odpowiednie warunki lokalowe


WYNIKI EWALUACJI

Co robimy dobrze


Co jest naszym problemem do rozwiązania

Poziom wymagania

- warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie podstawy programowej

- podejmowane są działania wzbogacające bazę i wyposażenie

- wyposażenie szkoły umożliwiające poszerzenie oferty edukacyjnej


C


CO PROPONUJEMY ZROBIĆ, żeby poprawić pracę szkoły:ZadanieOsoba odpowiedzialna

- stworzyć ofertę edukacyjną poszerzającą realizację podstawy programowej

- wprowadzić innowacje pedagogiczne

- wicedyrektor do spraw dydaktycznych

- przewodniczący Zespołów Przedmiotowych

- koordynatorzy do spraw promocji szkołyKONTROLA


Temat kontroli

Forma kontroli

Wnioski

Zalecenia

Osoby odpowiedzialne

Dokumentowanie i usprawiedliwianie nieobecności uczniów

- analiza dzienników lekcyjnych

- wprowadzono zmiany do Statutu szkoły, które ujednoliciły sposób dokumentowania i usprawiedliwiania nieobecności

- przestrzegania wprowadzonych zapisów

- przypomnienie rodzicom i uczniom obowiązujących zasad

- wicedyrektor d.s wychowawczych

- wychowawcy

- wszyscy nauczyciele

Dokumentowanie przepracowania przez nauczycieli dodatkowej godziny tygodniowo

- analiza dzienników zajęć dodatkowych

- 41 osób zrealizowało więcej godzin niż wynikało z rozliczenia

- 25 osób zrealizowało zgodnie z wyznaczona ilością godzin

- 6 osób nie zrealizowało obowiązkowej ilości godzin (0,5 – 3)

- 1 osoba nie złożyła dziennika zajęć

- w ramach godzin prowadzenie zajęć specjalistycznych:

# korekcyjno-kompensacyjnych

# dydaktyczno-wyrównawczych

# gimnastyki korekcyjnej

# terapii pedagogicznej

- dyrektor

- wyznaczeni nauczyciele

Tryb wystawiania ocen śródrocznych i rocznych

- analiza dzienników

lekcyjnych


Bez zastrzeżeń
Prawidłowość sprawowania dyżurów przez nauczycieli

- obserwacja

- problemy z opieką na parterze bryły A oraz w szatniach w-f

- zdarzają się sytuacje, że nauczycieli nie ma na dyżurze

- nauczyciele dyżurujący „zajmują się” sobą


- przestrzegać Regulamin dyżurów nauczycieli

- wszyscy nauczyciele

Przebieg i efektywność zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów mających trudności w nauce

- analiza prac kontrolnych

- analiza dzienników zajęć pozalekcyjnych

- zajęcia prowadzone zgodnie z zaleceniami poradni lub nauczycieli
- osoby prowadzące zajęcia

Przestrzeganie praw dziecka, człowieka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach

- obserwacja zajęć

- sprawozdania opiekunów grup wiekowych

- uczniowie dobrze znają prawa dziecka

- duże zaangażowanie nauczycieli w przekazywaniu wiedzy

- ugruntowanie wiedzy uczniów dotyczącej Konwencji Praw Dziecka

- wicedyrektor d,s wychowawczych

- pedagodzy

- opiekunowie S.U.WSPOMAGANIE

  1. Rady szkoleniowe:

- „Współpraca z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną nr 3 w Olsztynie”

- „Bezpieczeństwo ucznia”

- „Prawa człowieka, dziecka w realizacji zadań placówki oświatowej”

- „Ewaluacja w szkole – krok po kroku”

- „Uczenie się przez całe życie” – realizacja Programu Comenius

- „Nowe uregulowania w Ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i ich wpływ na funkcjonowanie szkoły”


  1. Spotkania Rady Pedagogicznej:

- odbyło się 17 spotkań rady pedagogicznej – rok szkolny 2007/2008

- odbyło się 20 spotkań rady pedagogicznej – rok szkolny 2008/2009

- odbyło się 21 spotkań rady pedagogicznej – rok szkolny 2009/2010


  1. Narady, spotkania tematyczne

   • zalecenie – prowadzenie protokołów spotkań
  1. Hospitacje, obserwacje

- zaplanowanych było 15 hospitacji, przeprowadzono 14, w tym

* ocen wyróżniających – 8

* ocen dobrych – 6


Wnioski

Zalecenia

Osoby odpowiedzialne

- zajęcia przeprowadzone w sposób bardzo ciekawy, pobudzający zainteresowania uczniów, pozwalają uczniom poznać tajniki wiedzy i nauki

- zaplanowane cele zajęć były realizowane

- zwracać większą uwagę na cele hospitacji/obserwacji

- zwrócić uwagę na:

  • uzasadnienie

potrzeby opanowania danych wiadomości i umiejętności,

  • efekty uczenia się

  • sprawdzanie osiągniętych

celów

  • cele szczegółowe zajęć

- wszyscy nauczycieleINNE CZYNNOŚCI NADZORU

 1. Oceny pracy i dorobku zawodowego

- zaplanowano z inicjatywy dyrektora Szkoły w Planie Nadzoru Pedagogicznego – 3 oceny pracy, dokonano z zaplanowanych 2 oceny:

* p. H. Soszyńska

* p. P. Loret

- wpłynął 1 wniosek o dokonanie oceny pracy:

* p. U. Kryczka

ZALECENIE – dokonać większej ilości ocen pracy nauczyciela ze względu na:

  • aktualizację oceny

  • możliwość wnioskowania o nagrody


- w tym roku szkolnym dyrektor szkoły dokonał 7 pozytywnych ocen dorobku zawodowego nauczyciela za okres odbytego stażu


 1. Realizacja zadań edukacyjnych

Wnioski

Zalecenia

Osoby odpowiedzialne

- uaktywniona Promocja Szkoły

- podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego


- dyrektor

- koordynatorzy d.s. Promocji szkoły

- wszyscy nauczyciele

- uczniowie dobrze znają prawa dziecka

- ugruntowanie wiedzy uczniów dotyczącej Konwencji Praw Dziecka

- wicedyrektor d.s. wychowawczych

- pedagodzy

- opiekunowie S.U.

- działania profilaktyczne realizowane podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

- wprowadzić konkretne, jednolite programy profilaktyczne

- wicedyrektor d.s. wychowawczych

- pedagodzy

- mało widoczne diagnozowanie uzyskanych efektów w obszarze dydaktyki

- co najmniej trzy razy w roku przedstawiać Radzie Pedagogicznej wnioski z diagnozowania efektów nauczania i uczenia się

- dokonywać szczegółowej analizy wyników sprawdzianu w poszczególnych Zespołach przedmiotowych

- dokonywać analizy z osiągnięć uczących się zgodnie ze standardami wymagań

- wicedyrektor d.s. dydaktycznych


- przewodniczący Zespołów Przedmiotowych


- wszyscy nauczyciele 1. Działania:

DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA

Działania

Cele

 1. Udział w Projektach Programowych

• Program ZSEE

• Program OTOP

• Adopcja rzeki


 • uświadamianie szkodliwości zużytego sprzętu elektrycznego dla środowiska

 • poznawanie gatunków ptaków

 • zapoznanie się z florą i fauną rzeki oraz z jej zanieczyszczeniami
 1. Akcje edukacyjne

• Woda

• Zdrowa żywność

• Szklanka mleka


 • poznanie roli wody

 • uświadomienie prawidłowych nawyków żywnościowych

 • zapoznanie się ze znaczeniem mleka w organizmie człowieka

WNOSKI:

 1. Zachęcenie większej liczby uczniów do udziału w projektach programowych


DZIAŁALNOŚĆ PROZDROWOTNA

Działania

Cele

 1. Realizacja programu prozdrowotnego

Żyjmy zdrowo'' na lekcjach wychowania fizycznego

 • Przekazywanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz kształtowanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu
 1. Prelekcja dla uczniów „ Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”.
 • Nabycie przez uczniów umiejętności udzielania pierwszej pomocy

 1. Przystąpienie do programu

„ Higiena z klasą”


 • Wykształcenie w uczniach umiejętności odpowiedzialnego korzystania ze szkolnych toalet, uświadomienie konieczności szanowania papieru oraz dbania o higienę mycia rąk.
 1. Udział w programie profilaktycznym

Kleszcz mały czy duży – nic

dobrego nie wróży

 • podniesienie wiedzy dzieci z zakresu profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze
 1. Realizacja programu edukacyjnego „ Moje dziecko idzie do szkoły - Moja pierwsza komórka
 • uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci


WNIOSKI:

 1. Zwrócić większą uwagę na bezpieczeństwo zarówno w szkole jak i poza szkołą oraz zachęcać innych nauczycieli do włączenia się w realizację programu „Żyjmy zdrowo”

 2. Należy utrwalać uczniom udzielanie pierwszej pomocy.

 3. Należy utrwalać uczniom umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

 4. Należy przypominać uczniom oraz utrwalać zasady kulturalnego korzystania z toalet oraz dbania o higienę mycia rąk.

DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNA

Działania

Cele

 1. V Edycja Dnia Edukacji Regionalnej

 • Poznanie historii, kultury
  i literatury naszego regionu
  i naszego miasta

 • Promocja szkoły
 1. Wycieczki dydaktyczno-turystyczne

 • Poznanie architektury gotyckiej na Warmii.

 • Poznanie zabytków etnograficznych regionu.

 • Poznanie środowiska przyrodniczego Warmii i Mazur

 • Poznanie fauny regionu

 • Utrwalenie wiedzy o historii i zabytkach naszego miasta.

 1. „Mazury Cud Natury” - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny.

 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci.

 • Poznanie cech charakterystycznych krajobrazu naszego regionu.
 1. Udział w festynie z okazji święta ulicy Wilczyńskiego

 • Poznanie i przybliżenie postaci biskupa Tomasza Wilczyńskiego

 • Promocja SzkołyWNIOSKI:

 1. Zwrócić większą uwagę na przekazywanie informacji o Patronce Szkoły

DZIAŁALNOŚĆ PATRIOTYCZNA

Działania

Cele

 1. Udział w ogólnopolskim programie „Katyń… ocalić od zapomnienia

 • podtrzymywanie pamięci o bohaterze poprzez uroczystości patriotyczne

 • kontynuacja formy oddawania hołdu zasłużonym Polakom poprzez sadzenie drzew w Alei Wielkich Polaków

 1. Uroczysty apel i inscenizacja z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

 • uczczenie święta państwowego

 • uświadomienie znaczenia Konstytucji 3 Maja w dziejach państwa polskiego

 1. Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

 • kształcenie znajomości zasad pisowni polskiej

 • propagowanie poprawności pisowni jako elementu kultury ojczystej

 • promowanie szkoły w środowisku lokalnym


WNIOSKI:

 1. Kontynuacja formy oddawania hołdu zasłużonym Polakom poprzez sadzenie drzew w Alei Wielkich Polaków

 2. Należy przypominać dzieciom ważne fakty z historii Polski i uświadamiać ich znaczeniePrzedstawiono Radzie Pedagogicznej – 26 sierpnia 2010 r.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 iconWnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 iconPlan nadzoru pedagogicznego zespołu szkóŁ w brodach w roku szkolnym 2010/2011

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 iconPlan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Korzybiu im ks. Stanisława Augustyńczyka w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 iconSprawozdanie z działalności szkoły w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 iconPodstawą prawną do przeprowadzenia kontroli jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz. 1324)

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 iconSprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 iconSprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 iconZagadnienia do egzaminu poprawkowego z historii w roku szkolnym 2009/2010 dla klasy I. ( 25 VIII 2010 r. )

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom