OGŁoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu”
Pobierz 76.76 Kb.
NazwaOGŁoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu”
Data konwersji09.10.2012
Rozmiar76.76 Kb.
TypDokumentacja
Trzcianka, 2011-12-21


OGŁOSZENIE

O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM

NA SPRZEDAŻ DRZEW „NA PNIU”


Na podstawie art. 70´ Kodeksu cywilnego, Burmistrz Trzcianki ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 4 sztuk drzew nieściętych, stojących „na pniu”, gatunku robinia akacjowa, które rosną w pasie drogi gminnej, gruntowej, działka numer ewidencyjny 486 w miejscowości Siedlisko, gm. Trzcianka.


I. Dane Sprzedającego:

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, NIP 763 20 94 861, tel. 67 352 73 11


II. Opis przedmiotu sprzedaży, ogólne postanowienia :

  1. Przedmiotem sprzedaży są drzewa nieścięte, stojące „na pniu”, gatunku robinia akacjowa, które rosną w pasie drogi gminnej, gruntowej, działka numer ewidencyjny 486 w miejscowości Siedlisko, gm. Trzcianka.

  2. Pisemny przetarg ofertowy wygrywa ten uczestnik przetargu, ktory złoży najwyższą cenę. Wygrywający przetarg (Nabywca) zobowiązany będzie do kupienia od Sprzedającego w/w drzew, tj. do ich wycinki, uprzątnięcia gałęzi po ściętym drzewie, uprzątnięcia trocin i zabrania drewna.

  3. Jednostkowa cena wywoławcza pozyskanego w wyniku wyrębu drewna wynosi 60,00 (słownie: sześćdziesiątzłotych 00/100). Cena obejmuje wszystkie koszty związane ze ścięciem drzewa, tj.: uprzątnięcie gałęzi po ściętym drzewie, uprzątnięcie trocin, wywóz drewna.

  4. Nabywca, którym staje się Wygrywający przetarg, zobowiązany jest do podpisania umowy ze Sprzedającym, która będzie regulowała sposób i zasadę wycinki drzew.


III. Warunek uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty, na druku będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.


IV. Kryterium oceny oferty:

Kryterium oceny oferty jest zaproponowana przez Kupującego cena– 100%, jednak nie niższa, niż cena wyjściowa Sprzedającego.


V. Termin wykonania zobowiązań umowy:

Do dnia 28 lutego 2012 r.


VI. Termin składania ofert:

Pisemne oferty należy składać listownie bądź osobiście w siedzibie

Zamawiającego, na adres: Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

w terminie do 3. 01. 2012 r. do godz. 12:00.

Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy.


Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyny.


Załączniki:

  1. formularz ofertowy

  2. projekt umowy

  3. informacja dotycząca poszczególnych drzew i krzewów


Załącznik nr 1

do ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż 4 sztuk drzew w miejscowości Siedlisko, gm. Trzcianka z dnia 21.12.2011


..........................................


.........................................


.........................................


……………………………...

dane i adres Kupującego, nr tel.


OFERTA

w ramach pisemnego przetargu ofertowego

na sprzedaż 4 sztuk drzewna pniugatunku robinia akacjowa, które rosną w pasie drogi gminnej, gruntowej, działka numer ewidencyjny 486 w miejscowości Siedlisko, gm. Trzcianka.


1. Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie ogłoszenia o pisemnym

przetargu ofertowym na podstawie kodeksu cywilnego (Dz. U. z dn. 18 maja 1964 r. z

poźn. zm.) z dnia 21.12.2011r., zgłaszam chęć zawarcia umowy ze Sprzedającym oraz


oferuję cenę za w\w drzewa w wysokości brutto:


................................zł brutto (słownie:.....................................................................................................................)


2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzewa „na pniu” gatunku klon pospolity oraz że nie wnoszę do niej zastrzeżeń, natomiast ewentualne informacje, wyjaśnienia, konieczne do złożenia oferty, zdobyłem przed upływem terminu do składania ofert.

3. Akceptuję wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w treści ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym. Akceptuję wszystkie warunki umowy określone w projekcie umowy.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z terminami wykonania zobowiązań określonymi w umowie.

5. Zapoznałem sie z terenem, na którym rośnie drzewo.


.......................................

Podpis Wykonawcy

(osoby upoważnionej)


Miejscowość, data .................................................


Załącznik nr 2

do ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż 4 sztuk drzew w miejscowości Siedlisko, gm. Trzcianka z dnia 21.12.2011


U M O W A (projekt)


zawarta w Trzciance, dnia………………………………….pomiędzy:

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka,

zwana w dalszej części umowy „Sprzedającym”, którego reprezentuje:

1. Burmistrz Trzcianki - Marek Kupś

a:…………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Nabywcą” ktorego reprezentuje:

1……………………………………………………………………….


W wyniku rozstrzygnięcia pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż 4 sztuk drzew na pniu, z dnia ………………. została zawarta umowa następującej treści:


§ 1

1. Sprzedający sprzedaje Nabywcy 4 sztuki drzew gatunku robinia akacjowa, które rosną w pasie drogowym drogi gminnej, gruntowej, działka numer ewidencyjny 486 w miejscowości Siedlisko, gm. Trzcianka. Kupujący, w ramach zawartej umowy jest zobowiązany do:

a) wycinki przedmiotowych drzew,

b) wywozu gałęzi i pozyskanego drewna,

c) uprzątnięcia terenu po wycietych drzewach.

2. Nabywca winien:

a) ściąć drzewa objęte umową bezwzględnie w terminie określonym niniejszą

umową,

b)prowadzić roboty związane z wycinką, załadunkiem i transportem drewna zgodnie z przepisami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) prowadzić roboty z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego przy możliwości jego ograniczenia i krótkotrwałego wstrzymania,

d) uzgodnić z właścicielami linii napowietrznych lub innych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym warunki zabezpieczenia tych urządzeń,

e) utrzymywać miejsce prowadzenia prac w należytym porządku, sukcesywnie uprzątać miejsce wycinki z grubizny i gałęzi, zagospodarować je we własnym zakresie i przywrocić teren do stanu sprzed wycinki w terminie 5 dni od dnia, w którym nastąpiło wycięcie drzewa,

3. Powinności, o których mowa w powyższych punktach Kupujący spełni na własny koszt.

4. Zabronione jest składowanie drewna i gałęzi na poboczu drogi.

5. Kupujący zapewni kompetentne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt, urządzenia, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i usunięcia wad w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przed przystąpieniem do wycinki, Kupujący przedstawi Sprzedającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia do dokonywania wycinki drzew tych osób, ktore będą tę wycinkę realizowały.

7. Kupujący odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zadanie jak za własne.


§ 2

1. Nabywca od dnia zawarcie umowy ze Sprzedającym ponosi całkowitą i wyłączną

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Sprzedającemu lub osobom trzecim będące

skutkiem prowadzenia robot przez Nabywcę.

2. Jeżeli osoba trzecia skieruje do Sprzedającego jakiekolwiek roszczenie będące

skutkiem prowadzenia robot przez Nabywcę, Nabywca zwolni Sprzedającego od tych

roszczeń.

§ 3

1. Nabywca nabędzie 4 sztuki drzew gatunku robinia akacjowa po cenie .................... zł oferowanej w dniu ................... ......w ramach pisemnego przetargu ofertowego.

2. Należność za wycięte drzewo należy wpłacić na konto ………………………….............. w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.


§ 4

1. Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną:

a) za nieterminowe wykonanie zobowiązań umowy o ktorych mowa w §1 lit. od a)

do c) niniejszej umowy, w wysokości 1% całkowitej kwoty należnej Sprzedającemu, za każdy dzień zwłoki.

d) z tytułu odstąpienia od umowy przez ktorąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Nabywcę, w wysokości 50% całkowitej kwoty należnej Sprzedającemu. Odstąpienie od umowy musi być wyrażone – pod rygorem nieważności - w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem.

2. Zapłata kary nastąpi poprzez wpłatę należnej kwoty na konto Sprzedającego.

Nałożenie kary będzie miało formę pisemną, ze wskazaniem przyczyny, należnej kwoty, numeru konta Sprzedającego i terminu dokonania wpłaty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania ponad kary

umowne, w szczegolności w przypadku zniszczenia drogi lub wycinki większej ilości drzew, niż wymienione w przetargu.


§ 5

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie

w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

2.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, nie

może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu,

mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy

dla Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla

Nabywcy i dwóch dla Sprzedającego.


SPRZEDAJĄCY NABYWCA


Załącznik nr 3

do ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż 4 sztuk drzew w miejscowości Siedlisko, gm. Trzcianka z dnia 21.12.2011


WYKAZ DRZEW DO WYCINKI ZAWARTYCH

W PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM

Z DNIA 21 GRUDNIA 2011r.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

OGŁoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu” iconOgłoszenie o przetargu ofertowym

OGŁoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu” iconRegulamin przetargu na sprzedaż majątku ruchomego

OGŁoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu” iconPrzetargu nieograniczonego na sprzedaż I dostawę produktów leczniczych w okresie od

OGŁoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu” iconOgłoszenie o przetargu

OGŁoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu” iconOGŁoszenie o przetargu

OGŁoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu” iconOGŁoszenie o przetargu

OGŁoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu” iconOGŁoszenie o przetargu

OGŁoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu” iconOGŁoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

OGŁoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu” iconOgłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu” iconOgłoszenie o przetargu nieograniczonym

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom