Uwagi metodyczne tablice opracowano na podstawie: bilansów stanu I struktury ludności faktycznie zamieszkałej
Pobierz 37.02 Kb.
NazwaUwagi metodyczne tablice opracowano na podstawie: bilansów stanu I struktury ludności faktycznie zamieszkałej
Data konwersji10.10.2012
Rozmiar37.02 Kb.
TypDokumentacja
UWAGI  METODYCZNE


1.Tablice opracowano na podstawie:

 1. bilansów stanu i struktury ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy. Bilanse ludności sporządza się dla okresów międzyspisowych w oparciu o wyniki ostatniego spisu powszech­nego przy uwzględnieniu:

 • zmian w danym okresie spowodowanych ru­chem naturalnym (urodzenia, zgony) i mi­gracjami ludności (zameldowania i wy­meldowania na pobyt stały z innych gmin i z zagranicy), a także przesunięciami adreso­wymi ludności z tytułu zmian administracyj­nych,

 • różnicy między liczbą osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące na tere­nie gminy a liczbą osób czasowo nieobec­nych uzyskiwanej z cyklicznie przeprowa­dzanych badań, która stanowi jednocześnie różnicę między liczbą osób zameldowanych na pobyt stały w gminie a liczbą osób faktycznie mieszkających na te­renie gminy;

 1. rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały;

 2. sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego – o zarejestrowanych małżeństwach, urodzeniach i zgonach;

 3. sprawozdawczości sądów okręgowych – o prawomocnie orzeczonych separacjach i rozwodach.

2. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozu­mie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18–64 lata, dla kobiet 18–59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat, oraz ludność w wieku poproduk- cyjnym, tj. mężczyn w wieku 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i więcej.

3. Dane o ruchu naturalnym ludności w podziale terytorialnym opracowano w odniesieniu do:

 • małżeństw – według miejsca zameldowania na pobyt stały męża przed ślubem (gdy mąż przed ślubem mieszkał za granicą, przyjmuje się miejsce zamel­dowania żony przed ślubem);

 • separacji – według miejsca zamieszkania oso­by wnoszącej powództwo (gdy osoba wnosząca powództwo mieszka za granicą, przyjmuje się miejsce zamieszkania współmałżonka; w przypadku zgodnego wniosku stron przyjmuje się miejsce zamieszkania męża);

 • rozwodów – według miejsca zamieszkania oso­by wnoszącej powództwo (gdy osoba wnosząca powództwo mieszka za granicą, przyjmuje się miejsce zamieszkania współmałżonka);

 • urodzeń – według miejsca zameldowania na pobyt stały matki noworodka;

 • zgonów – według miejsca zameldowania na pobyt stały osoby zmarłej.

4. Dane o małżeństwach uwzględniają związki małżeńskie zawarte w formie przewidzianej prawem w urzędach stanu cywilnego. Na mocy ustawy z dnia 24 VII 1998 r. (Dz. U. Nr 117, poz. 757) w urzędach stanu cywilnego rejestrowane są także małżeństwa podlegające prawu wewnętrznemu Kościoła lub Związku Wyznaniowego zawarte w obecności duchownego. Małżeństwo zawarte w tej formie podlega prawu polskiemu i pociąga za sobą takie same skutki cywilnoprawne, jak małżeństwo zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Małżeństwa wyznaniowe mogą być zawierane jedynie w dziesięciu Kościołach i Związku Wyzna­niowym, do których należą: Kościół Katolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Adwentystów Dnia Siómego, Kościół Polskokatolicki, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Kościół Staro­katolicki Mariawitów, Kościół Zielonoświątkowy.

5. Przyrost naturalny ludności stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie.

6. Niemowlęta to dzieci w wieku poniżej 1 roku.

7. Informacje o urodzeniach i zgonach (w tym o zgo­nach niemowląt) prezentowane są według kry­teriów definicji urodzenia i zgonu noworodka rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia.

8. Dane o migracjach wewnętrznych ludności opracowano na podstawie informacji ewidencyjnych gmin o zameldowaniach osób na pobyt stały. Informacje te nie uwzględniają zmian adresu w obrębie tej samej gminy (miasta), z wyjątkiem gmin miejsko-wiejskich, dla których został zachowany podział na tereny miejskie i wiejskie.

9. Dane o migracjach zagranicznych opracowano na podstawie informacji ewidencyjnych gmin o zameldowaniu osób przyjeżdżających do Polski na pobyt stały (imigracja) oraz o wymeldowaniach osób wyjeżdżających z Polski za granicę na stałe (emigracja).

10.Saldo migracji stanowi różnicę między napływem i odpływem wędrówkowym. Napływ i odpływ migracyjny (wędrówkowy) jest to ogół osób przybywających (napływ) lub wyjeżdżających (odpływ) na stałe w badanym okresie na określonym terenie (jednostce administracyjnej).

11.Współczynniki dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności w podziale terytorialnym obli­czono jako iloraz liczby faktów określonego rodzaju i liczby ludności zameldowanej na pobyt stały (we­dług stanu w dniu 30 VI).

12.Nazwy „województwo wielkopolskie” i „Wielkopolska” są używane zamiennie.

KOMENTARZ ANALITYCZNY


W końcu 2005 r. województwo wielkopolskie zamieszkiwało 3372417 osób. W ciągu roku liczba ludności zwiększyła się tu o 7,1 tys., tj. o 0,2%. Pod względem liczby ludności Wielkopolska zajmuje 3. miejsce w kraju po województwach mazowieckim i śląskim, natomiast pod względem gęstości zaludnienia (113 osób na km2, przy przeciętnej w kraju 122 osoby na km2) – 9. miejsce.

Większość ludności Wielkopolski zamieszkuje miasta. Mimo systematycznego spadku udziału – na rzecz mieszkańców wsi – w 2005 r. ludność miejska stanowiła tu 57,1% (w porównaniu z 2004 r. spadek o 0,2 pkt.; w kraju 61,4%; spadek o 0,1 pkt.). Liczba osób mieszkających w Wielkopolsce na wsi w ciągu roku zwiększyła się o 0,7% (w kraju o 0,2%).

Kobiet w Wielkopolsce jest więcej niż mężczyzn; podobnie jak w latach poprzednich, w 2005 r. na 100 mężczyzn przypadało tu przeciętnie 106 kobiet (w kraju 107). Największą przewagę obserwuje się w miastach na prawach powiatu, gdzie współczynnik feminizacji wyniósł, odpowiednio: 115 w Poznaniu, 114 w Kaliszu, 110 w Lesznie i 109 w Koninie. Najbardziej wyrównane pod względem proporcji płci są powiaty: grodziski, słupecki i leszczyński, gdzie na 100 mężczyzn przypadało 101 kobiet.

Na stan i strukturę ludności województwa duży wpływ mają zjawiska demograficzne określane jako ruch naturalny ludności. W 2005 r. w województwie wielkopolskim zawarto 18950 małżeństw (o 11,7% więcej niż w 2004 r.), zarejestrowano 35299 urodzeń żywych (o 5,1% więcej niż przed rokiem) oraz 30234 zgony (o 1,3% mniej niż w 2004 r.).

W porównaniu z poprzednim rokiem, w 2005 r. w województwie wielkopolskim nie zaobserwowano znaczących zmian w wielkości współczynników demograficznych liczonych na 1000 ludności. Współczynnik urodzeń żywych, który w 2004 r. wynosił 10,00‰, w 2005 r. wzrósł do 10,49‰ (w kraju 9,55‰ wobec 9,33‰ w 2004 r.). Współczynnik zgonów obniżył się z 9,12‰ w 2004 r. do 8,99‰ w 2005 (w kraju wzrost z 9,52‰ do 9,65‰). Współczynnik małżeństw w 2005 r. ukształtował się na poziomie 5,63‰, tj. o 0,58 wyższym od notowanego przed rokiem (w kraju 5,42‰ wobec 5,02‰). W 2005 r. w Wielkopolsce odnotowano większy niż przed rokiem przyrost naturalny; współczynnik liczony na 1000 ludności wyniósł tu 1,51‰ wobec 0,88‰ w 2004 r. Tylko w 3 powiatach liczba zgonów przewyższała liczbę urodzeń żywych, co oznacza ujemny przyrost naturalny (przed rokiem zjawisko takie odnotowano w 5 powiatach Wielkopolski). Najniższą wartość współczynnik przyrostu naturalnego przyjął w powiecie kolskim (-0,82‰) oraz w Kaliszu (-0,49‰) i Poznaniu (-0,01‰). Największy przyrost (na 1000 ludności) zanotowano natomiast w powiatach: śremskim (4,18‰), obornickim (3,58‰), poznańskim (3,28‰) i nowotomyskim (3,23‰). W kraju w 2005 r., podobnie jak w poprzednich latach, współczynnik przyrostu naturalnego był ujemny i wyniósł -0,10‰ (w 2004 r. było -0,19‰).

W porównaniu z rokiem 2004 w województwie wielkopolskim obniżył się nieco współczynnik salda migracji (wewnętrznej i zagranicznej) na pobyt stały. W 2005 r. wyniósł on 0,68‰ wobec 0,73‰ przed rokiem (w kraju saldo migracji liczone na 1000 ludności miało wartość ujemną i wyniosło -0,34‰ wobec -0,25‰ w 2004 r.).


W 2005 r. w województwie wielkopolskim nie zaobserwowano istotnych przesunięć (w porównaniu z poprzednim rokiem) w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym zwiększył się w ciągu roku o 0,1 pkt., do 13,8%, a odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się w tym czasie o 0,6 pkt., do 21,6%. Nieco większy udział zyskała ludność w wieku produkcyjnym (kobiety od 18–59 lat, mężczyźni od 18–64 lat); w stosunku do 2004 r. odnotowano wzrost udziału tej grupy o 0,5 pkt., do 64,6%, przy wzroście jej liczebności o 1,0%. W kraju ludność w wieku produkcyjnym w 2005 r. stanowiła 64,0%, tj. o 0,5 pkt. więcej niż w poprzednim roku.

Obciążenie demograficzne, rozumiane jako liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym (przed- i poprodukcyjnym) przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym, w 2005 r. w województwie wielkopolskim wyniosło średnio 55 osób, czyli o 1 osobę mniej niż w 2004 r. (w kraju na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 56 osób w wieku nieprodukcyjnym, wobec 57 osób przed rokiem). Stosunkowo najmniejsze wartości współczynnik obciążenia demograficznego w 2005 r. przyjął w Poznaniu (48 osób), w Koninie (50 osób) oraz w Lesznie i w powiecie poznańskim (51 osób). Natomiast relatywnie najbardziej „obciążone” były powiaty: kaliski (63 osoby w wieku nieoprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym), koniński (62 osoby), turecki (61 osób) oraz kolski i gostyński (60 osób).


Migracje


Czynnikami wpływającymi na spadek lub przyrost ludności są migracje, zarówno wewnętrzne – rozpatrywane w skali kraju i województwa – jak i zagraniczne. W 2005 r. poza granicami Polski osiedliło się na stałe 578 mieszkańców województwa wielkopolskiego (najwięcej w Niemczech i Wielkiej Brytanii), natomiast z zagranicy przybyło w tym czasie do Wielkopolski 356 osób. W ramach wewnętrznego ruchu wędrówkowego, w 2005 r. w miastach województwa wielkopolskiego zanotowano napływ migracyjny obejmujący 20665 osób, a na wsi – 22192 osoby. Odpływ migracyjny w miastach Wielkopolski dotyczył 24225 osób, z których 14302 wyprowadziło się na wieś. Ze wsi wymeldowało się w tym czasie 16109 osób; do miasta przeniosły się 9333 spośród nich. Saldo migracji w ruchu wewnętrznym wyniosło 2523 osoby, przy czym w miastach – ze względu na większy odpływ ludności – miało ono wartość ujemną (-3560). W przeliczeniu na 1000 ludności współczynnik salda migracji wewnętrznej w województwie wielkopolskim ukształtował się na poziomie 0,75‰ (wobec 0,73‰ w 2004 r.), przy czym w miastach przyjął on wartość ujemną (-1,86‰, wobec -1,82‰ w 2004 r.), podczas gdy na wsi wyniósł +4,20‰ (wobec 4,12‰ przed rokiem). Wliczając migrację zewnętrzną, saldo migracji stałej w Wielkopolsce w 2005 r. wyniosło 0,68‰ (w miastach -1,97‰; na wsi +4,18‰).


Małżeństwa


W 2005 r. w województwie wielkopolskim zawarto 18950 związków małżeńskich, tj. o 11,7% więcej niż przed rokiem. W miastach liczba nowo zawieranych małżeństw zwiększyła się o 13,3% w porównaniu z rokiem 2004, a na wsi o 9,6%. W przeliczeniu na 1000 ludności w 2005 r. w Wielkopolsce zawarto średnio 5,63 małżeństw, przy czym współczynnik ten wahał się między 4,91‰ w powiecie kaliskim a 6,83‰ w Koninie. Najczęściej związek małżeński zawierały osoby mające wykształcenie średnie, wyższe lub zasadnicze zawodowe. W 19,9% ogółu nowo zawartych małżeństw oboje małżonkowie legitymowali się średnim wykształceniem, w 15,7% – wyższym, a w 13,3% – zasadniczym zawodowym, natomiast w 15,1% małżeństw kobieta miała wykształcenie średnie, zaś mężczyzna zasadnicze zawodowe. Najliczniejszą grupę wśród nowożeńców stanowiły osoby w wieku od 20 do 29 lat (65,4%; w kraju 63,8%). W blisko 70% zawieranych małżeństw mąż był starszy od żony, przy czym najczęściej (w 52,5% małżeństw) różnica ta nie przekraczała 5 lat. Większość nowożeńców stanowili kawalerowie i panny; udział związków zawieranych po raz pierwszy w ogólnej liczbie małżeństw zawartych w 2005 r. wyniósł 88,6% (w kraju 86,5%).

W 2005 r. trzy czwarte małżeństw zawartych w województwie wielkopolskim stanowiły związki wyznaniowe, czyli zawarte w kościołach i jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego, a 24,9% związki cywilne (w kraju, odpowiednio: 71,2% i 28,8%). W miastach udział małżeństw wyznaniowych wynosił 70,8%, natomiast na wsi – 80,6% (w kraju, odpowiednio: 66,4% i 78,5%).


Rozwody


W 2005 r. w województwie wielkopolskim rozwiodło się 4601 par małżeńskich, tj. o 280 (o 6,5%) więcej niż w 2004 r. Wskaźnik przeprowadzonych rozwodów w przeliczeniu na 1000 ludności wyniósł 1,368‰ (1,287‰ przed rokiem), na 1000 ludności w wieku 20 lat i więcej – 1,830‰ (1,741‰ w 2004 r.), a na 1000 zawartych małżeństw – 242,8‰ (254,6‰ w 2004 r.). W kraju wskaźniki te wyniosły, odpowiednio: 1,771‰, 2,334‰ i 326,6‰ (wobec 1,475‰, 1,966‰ i 293,7‰ w 2004 r.). Zdecydowanie więcej rozpadów związków odnotowano w miastach (75,7% ogólnej liczby rozwodów; w kraju 79,3%). Wskaźnik rozwodów na 1000 ludności osiągnął tu 1,821‰ wobec 0,770‰ na wsi (w kraju 2,296‰ w miastach wobec 0,935‰ na wsi); biorąc pod uwagę ludność w wieku 20 lat i więcej – 2,356‰ wobec 1,077‰ (w kraju 2,939‰ wobec 1,293‰). Na 1000 zawartych małżeństw w miastach przypadało średnio 328 rozwodów, na wsi – 134 (w kraju, odpowiednio: 427 i 170).

Najwięcej rozwodów, w przeliczeniu na 1000 ludności, zarejestrowano w miastach na prawach powiatu: w Kaliszu (2,914), Lesznie (2,884) i Koninie (2,591) oraz w powiecie pilskim (2,027), natomiast stosunkowo najmniej orzeczeń rozwodowych wystawiono w powiatach: średzkim (0,841), grodziskim (0,849), nowotomyskim (0,863), konińskim (0,872) i śremskim (0,887).

Najczęstszymi przyczynami rozwodów były: niezgodność charakterów, niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu oraz naganny stosunek do członków rodziny. W 73,1% przypadków przeprowadzonych rozwodów nie orzeczono o winie, w 21,3% winę orzeczono po stronie męża, w 3,0% spraw – po obu stronach, a w 2,6% – po stronie żony. Najczęściej rozwodzą się małżeństwa z 1 dzieckiem (39,8%) oraz bezdzietne (30,1%).

W 2005 r. w województwie wielkopolskim orzeczono prawomocnie 835 separacji, tj. o 38,9% więcej niż w 2004 r. (w kraju blisko 2-krotnie więcej niż w 2004 r.). W przeliczeniu na 1000 ludności w wieku 20 lat i więcej wskaźnik separacji wyniósł 0,332‰ (w kraju 0,401‰), a na 1000 zawartych małżeństw – 44,1‰ (w kraju 56,1‰). Większość separacji przeprowadzono w miastach, gdzie wskaźniki wyniosły, odpowiednio: 0,358‰ i 49,8‰ wobec 0,295‰ i 36,7‰ na wsi (w kraju, odpowiednio: 0,422‰ i 61,3‰ w miastach wobec 0,364‰ i 48,0‰ na wsi).


Urodzenia


W 2005 r. w województwie wielkopolskim odnotowano łącznie 35445 urodzeń, w tym 35299 urodzeń żywych. W porównaniu z rokiem 2004 liczba urodzeń żywych zwiększyła się o 5,1% (w kraju wzrost o 2,3%). Wśród noworodków przeważali chłopcy (51,7%; w kraju 51,4%). Współczynnik urodzeń żywych – liczony na 1000 ludności – kształtował się w Wielkopolsce na poziomie 10,49‰ (w kraju 9,55‰), przy czym w przypadku chłopców osiągnął on 11,18‰ (w kraju 10,15‰). Relatywnie najwięcej urodzeń odnotowano w powiecie nowotomyskim, gdzie współczynnik wyniósł 12,10‰, a najmniej w Koninie, gdzie przyjął on wartość 8,83‰. Ponad połowę urodzeń żywych odnotowano w miastach (53,8%; w kraju 58,0%). W przeliczeniu na 1000 ludności przypadało tam średnio 9,93 urodzeń żywych (wobec 11,24 na wsi). Wśród urodzeń przeważają pojedyncze; w 2005 r. w województwie wielkopolskim odnotowano ich 34388, co stanowiło 97,4% wszystkich urodzeń żywych (w kraju 97,7%). Z ciąż bliźniaczych urodziło się w tym czasie 878 dzieci (o 143 urodzenia żywe więcej niż w 2004 r.), a z trojaczych – 33 dzieci (tj. o 9 więcej niż w 2004 r.). Zdecydowaną większość urodzeń zarejestrowano jako małżeńskie; w 2005 r. w województwie wielkopolskim ich udział wyniósł 82,0%, podczas gdy w kraju urodzenia małżeńskie stanowiły 81,5%. Kobiety najczęściej rodzą między 25 a 29 rokiem życia, jednak granica wieku zmienia się w zależności od wykształcenia. W 2005 r. w województwie wielkopolskim matki z grupy wiekowej 25–29 lat urodziły łącznie 13801 dzieci, czyli 38,9% ogółu żywo urodzonych (w kraju 37,7%), a płodność, mierzona relacją liczby urodzeń żywych do 1000 kobiet, wyniosła w tej grupie 98,09 (w kraju przeciętnie 90,29). Wśród kobiet z wykształceniem wyższym udział grupy wiekowej od 25 do 29 lat wyniósł 52,7%, a grupy od 30 do 34 lat – 29,5% (w kraju, odpowiednio: 51,2%, 30,3%). Kobiety z wykształceniem policealnym, średnim oraz zasadniczym zawodowym najczęściej rodziły między 25 a 29 rokiem życia (odpowiednio: 44,8% ogółu urodzeń żywych, 37,8% i 34,4%; w kraju, odpowiednio: 40,5%, 35,8% i 32,8%) oraz między 20 a 24 rokiem życia (odpowiednio: 27,2%, 33,6% i 31,9%; w kraju, odpowiednio: 27,3%, 34,8% i 30,4%.). Dla kobiet z wykształceniem podstawowym granica wieku jest niższa; 30,8% ogółu dzieci urodziły matki w wieku 19 lat i mniej, a 25,2% w wieku od 20 do 24 lat (w kraju, odpowiednio: 27,8% i 28,2%).


Zgony


W 2005 r. w województwie wielkopolskim zanotowano 30234 zgony. Współczynnik zgonów na 1000 ludności przeciętnie w Wielkopolsce wyniósł 8,99‰, czyli o 0,13 mniej niż przed rokiem (w kraju 9,65‰ wobec 9,52‰ w 2004 r.). W przypadku mężczyzn współczynnik był wyższy i kształtował się na poziomie 9,71‰ (w kraju 10,66‰), wobec 8,30‰ dla kobiet (w kraju 8,71‰). Stosunkowo największą umieralność w 2005 r. odnotowano w powiecie kolskim, gdzie na 1000 ludności przypadło blisko 11 zgonów, natomiast najniższą wartość współczynnik zgonów przyjął w Koninie (7,36‰). Liczba zgonów wyraźnie wzrasta po 70 roku życia. W przedziale „70 lat i więcej” mieści się 60,2% ogólnej liczby zgonów w województwie wielkopolskim, a w przypadku kobiet odsetek ten sięga 73,4%. W przypadku mężczyzn granica wieku przebiega wcześniej; liczba zgonów po 70 roku życia stanowi niespełna połowę (48,1%) wszystkich zgonów zarejestrowanych wśród mężczyzn, natomiast blisko 30% zgonów notuje się między 55 a 69 rokiem życia (dla porównania, zgony kobiet z tego przedziału wiekowego stanowią 16,1%).

W 2005 r. w województwie wielkopolskim zanotowano 207 zgonów niemowląt, o 31 mniej niż w 2004 r. Współczynnik liczony na 1000 urodzeń żywych ukształtował sie na poziomie 5,86‰ wobec 7,09‰ przed rokiem (w kraju 6,42‰ wobec 6,80‰). Częściej umierają chłopcy (6,30‰ wobec 5,40‰ w przypadku dziewczynek), więcej zgonów niemowląt notuje się w miastach (średnio 5,90 zgonów na 1000 urodzeń żywych wobec 5,83 na wsi). W 2005 r. stosunkowo największą umieralność wśród niemowląt zanotowano w powiecie ostrzeszowskim (11,93‰), a najmniejszą (2,95‰) – w powiecie śremskim (w Koninie nie zarejestrowano w tym czasie żadnego zgonu niemowląt). Na utratę życia najbardziej narażone są noworodki do pierwszego tygodnia; w 2005 r. 58,0% wszystkich zgonów niemowląt w Wielkopolsce nastapiłow ciągu pierwszych siedmiu dni życia (w kraju 52,7%).

Wśród osób w wieku 13 lat i więcej w 2005 r. w województwie wielkopolskim odnotowano łącznie 29937 zgonów; nieznacznie przeważali mężczyźni (52,4%; w kraju 53,4%). Większość osób w wieku 13 lat i wiecej, które zmarły w roku 2005, miało wykształcenie podstawowe (45,9%; w kraju 49,7%).

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Uwagi metodyczne tablice opracowano na podstawie: bilansów stanu I struktury ludności faktycznie zamieszkałej iconNa 20% ludności zamieszkałej w krajach najbogatszych, przypada aż 86% globalnego pkb, podczas gdy 20% ludzi z krajów najbiedniejszych ma tylko 1% światowego dochodu

Uwagi metodyczne tablice opracowano na podstawie: bilansów stanu I struktury ludności faktycznie zamieszkałej iconWykład 9 Struktury, tablice struktur przykłady programów w c /C++. Zastosowanie const

Uwagi metodyczne tablice opracowano na podstawie: bilansów stanu I struktury ludności faktycznie zamieszkałej iconUwagi metodyczne

Uwagi metodyczne tablice opracowano na podstawie: bilansów stanu I struktury ludności faktycznie zamieszkałej iconUwagi metodyczne

Uwagi metodyczne tablice opracowano na podstawie: bilansów stanu I struktury ludności faktycznie zamieszkałej iconUwagi metodyczne

Uwagi metodyczne tablice opracowano na podstawie: bilansów stanu I struktury ludności faktycznie zamieszkałej iconUwagi metodyczne

Uwagi metodyczne tablice opracowano na podstawie: bilansów stanu I struktury ludności faktycznie zamieszkałej iconUwagi metodyczne

Uwagi metodyczne tablice opracowano na podstawie: bilansów stanu I struktury ludności faktycznie zamieszkałej iconUwagi metodyczne

Uwagi metodyczne tablice opracowano na podstawie: bilansów stanu I struktury ludności faktycznie zamieszkałej iconU opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003

Uwagi metodyczne tablice opracowano na podstawie: bilansów stanu I struktury ludności faktycznie zamieszkałej iconAnaliza struktury demograficznej ludności gminy jędrzejóW

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom