1. Substancje I ich właściwości
Pobierz 223.66 Kb.
Nazwa1. Substancje I ich właściwości
Data konwersji11.10.2012
Rozmiar223.66 Kb.
TypDokumentacja
1. Substancje i ich właściwości.

1) właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów np. soli kamiennej, cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza; właściwości wybranych substancji ukazane w formie doświadczeń;

2) obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość i objętość;

3) mieszanie się substancji; ziarnista budowa materii; zjawisko dyfuzji, rozpuszczania, mieszania, zmiany stanu skupienia; doświadczenia potwierdzające ziarnistość materii;

5) różnice pomiędzy pierwiastkiem a związkiem chemicznym;

6) klasyfikacja pierwiastków na metale i niemetale; odróżnianie metali od niemetali na podstawie ich właściwości;

7) znajomość symboli pierwiastków:

H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg;

8) opisywanie cech mieszanin jednorodnych i niejednorodnych;

9) opis prostych metod rozdziału mieszanin; różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają ich rozdzielenie; sporządzanie mieszanin i rozdzielanie ich na składniki (np. wody i piasku, wody i soli kamiennej, kredy i soli kamiennej, siarki i opiłków żelaza, wody i oleju jadalnego, wody i atramentu).

10) Sprzęt laboratoryjny, bezpieczne wykonywanie doświadczeń chemicznych


2. Wewnętrzna budowa materii.

1) odczytywanie z układu okresowego podstawowych informacje o pierwiastkach (symbol, nazwa, liczba atomowa, masa atomowa, rodzaj pierwiastka – metal lub niemetal);

2) opisywanie i charakteryzowanie składu atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); elektrony walencyjne;

3) ustalanie liczby protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka, gdy dana jest

liczba atomowa i masowa;

4) wyjaśnienie związku pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową atomów i liczbą elektronów walencyjnych;

5) pojęcie izotopu; dziedziny życia, w których izotopy znalazły zastosowanie; różnice w budowie atomów izotopów wodoru;

6) pojęcie masy atomowej (średnia mas atomów danego pierwiastka,z uwzględnieniem jego składu izotopowego);

7) czym różni się atom od cząsteczki; interpretacja zapisów H2, 2 H, 2 H2 itp.;

8) rola elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów;

9) powstawanie wiązań atomowych (kowalencyjnych); na przykładzie cząsteczek H2, Cl2, N2, CO2, H2O, HCl, NH3; wzory sumaryczne i strukturalne tych cząsteczek;

10) pojęcie jonów i opisywanie, jak powstają; zapis elektronowy mechanizmu powstawania jonów, na przykładzie Na, Mg, Al, Cl, S; powstawanie wiązania jonowego;

11) porównanie właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia,rozpuszczalność w wodzie, temperatury topnienia i wrzenia);

12) pojęcie wartościowości jako liczby wiązań, które tworzy atom, łącząc się z atomami innych pierwiastków; odczytywanie z układu okresowego wartościowoci maksymalnej dla pierwiastków grup: 1., 2., 13., 14., 15., 16. i 17. (względem tlenu i wodoru);

13) wzór strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego (o wiązaniach kowalencyjnych) o znanych wartościowościach pierwiastków;

14) ustalanie dla prostych związków dwupierwiastkowych, na przykładzie tlenków: nazwy na podstawie wzoru sumarycznego; wzoru sumarycznego na podstawie nazwy; wzoru sumarycznego na podstawie wartościowości.


3. Reakcje chemiczne.

1) różnice w przebiegu zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej; przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka; doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną;

2) reakcja syntezy, analizy i wymiany; przykłady różnych typów reakcji, zapis odpowiednich równań; substraty i produkty; dobór współczynników w równaniach reakcji chemicznych; doświadczenia ilustrujące typy reakcji

3) pojęcia: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, którym towarzyszy wydzielanie się energii do otoczenia, np. procesy spalania) i reakcje endoenergetyczne (do przebiegu których energia musi być dostarczona, np. procesy rozkładu – pieczenie ciasta);

4) obliczanie mas cząsteczkowych prostych związków chemicznych; obliczenia związane z zastosowaniem prawa stałości składu i prawa zachowania masy.


4. Powietrze i inne gazy.

1) doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną;skład i właściwości powietrza;

2) właściwości fizyczne i chemiczne azotu, tlenu, wodoru, tlenku węgla(IV); odczytywanie z układu okresowego pierwiastków i innych źródeł wiedzy informacji o azocie, tlenie i wodorze; doświadczenia dotyczące badania

właściwości wymienionych gazów;

3) przyczyny bardzo małej aktywności gazów szlachetnych; ich zastosowania;

4) równania reakcji otrzymywania: tlenu, wodoru i tlenku węgla(IV) (np. rozkład wody pod wpływem prądu elektrycznego, spalanie węgla);

5) powstawanie dziury ozonowej; sposoby zapobiegania jej powiększaniu;

6) obieg tlenu w przyrodzie;

7) rdzewienie żelaza i sposoby zabezpieczania produktów zawierających w swoim składzie żelazo przed rdzewieniem;

8) zastosowania tlenków wapnia, żelaza, glinu;

9) doświadczenie pozwalające wykryć CO2 w powietrzu wydychanym z płuc;

10) źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza; sposób postępowania pozwalający chronić powietrze przed zanieczyszczeniami.


5. Woda i roztwory wodne.

1) badanie zdolności do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie;

2) budowa cząsteczki wody; wyjaśnienie, dlaczego woda dla jednych substancji jest rozpuszczalnikiem, a dla innych nie; przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe; przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc koloidy i zawiesiny;

3) doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie;

4) różnice pomiędzy roztworem rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym;

5) odczytywanie rozpuszczalności substancji z wykresu jej rozpuszczalności; obliczanie ilości substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej temperaturze;

6) obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość; obliczanie stężenia procentowego roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności);

7) sposoby racjonalnego gospodarowania wodą.


6. Kwasy i zasady.

1) pojęcia: wodorotlenek, kwas, zasada; wzory sumaryczne najprostszych wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3 i kwasów: HCl, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4, H2S;

2) budowa wodorotlenków i kwasów;

3) doświadczenia, w wyniku których można otrzymać wodorotlenek, kwas beztlenowy i tlenowy (np. NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, HCl, H2SO3); zapis odpowiednich równań reakcji;

4) właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków i kwasów;

5) dysocjacja elektrolityczna zasad i kwasów; równania dysocjacji elektrolitycznej zasad i kwasów; kwasy i zasady (zgodnie z teorią Arrheniusa);

6) zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego); rozróżnianie doświadczalnie kwasów i zasad za pomocą wskaźników;

7) rodzaje odczynu roztworu i przyczyny odczynu kwasowego, zasadowegoi obojętnego;

8) interpretacja wartości pH w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny); doświadczenie, które pozwoli zbadać pH produktów występujących w życiu codziennym człowieka (żywność, środki czystości itp.);

9) proces powstawania kwaśnych opadów i skutki ich działania; sposoby ograniczające ich powstawanie.


7. Sole.

1) przebieg reakcji zobojętniania (np. HCl + NaOH);

2) wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków; nazwy soli na podstawie wzorów i odwrotnie;

3) równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej wybranych soli;

4) równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu, kwas + tlenek metalu, kwas + metal, wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu);

5) pojęcie reakcji strąceniowej; doświadczenie pozwalające otrzymywać sole w reakcjach strąceniowych( równania reakcji zapis cząsteczkowy i jonowy; wnioskowanie na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków o wyniku reakcji strąceniowej;

6) zastosowania najważniejszych soli: węglanów, azotanów(V), siarczanów(VI), fosforanów(V) i chlorków


8. Węgiel i jego związki z wodorem.

1) naturalne źródła węglowodorów;

2) pojęcia: węglowodory nasycone i nienasycone;

3) tworzenie wzoru ogólnego szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów trzech

kolejnych alkanów) i układanie wzóru sumarycznego alkanu o podanej liczbie atomów węgla; wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów;

4) właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje spalania) alkanów na przykładzie metanu i etanu;

5) zależność pomiędzy długością łańcucha węglowego a stanem skupienia alkanu;

6) wzory ogólne szeregów homologicznych alkenów i alkinów; zasady tworzenia nazw alkenów i alkinów w oparciu o nazwy alkanów;

7) właściwości (spalanie, przyłączanie bromu i wodoru) oraz zastosowania etenu i etynu;

8) doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych;

9) równanie reakcji polimeryzacji etenu; właściwości i zastosowania polietylenu.


9. Pochodne węglowodorów. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym.

1) nazwy prostych alkoholi, ich wzory sumaryczne i strukturalne;

2) właściwości etanolu; właściwości i zastosowania metanolu i etanolu; równania reakcji spalania metanolu i etanolu; negatywne skutki działania alkoholu etylowego na organizm ludzki;

3) wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu; właściwości glicerolu, jego zastosowania;

4) przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie, ich zastosowania; wzory prostych kwasów karboksylowych i ich nazwy zwyczajowe i systematyczne;

5) właściwości kwasu octowego (reakcja dysocjacji elektrolitycznej, reakcja z zasadami, metalami i tlenkami metali);

6) reakcja estryfikacji; równania reakcji pomiędzy prostymi kwasami karboksylowymi i alkoholami jednowodorotlenowymi; nazwy estrów pochodzących od podanych nazw kwasów i alkoholi; doświadczenie

pozwalające otrzymać ester o podanej nazwie;

7) właściwości estrów w aspekcie ich zastosowań;

8) nazwy i wzory wyższych kwasów karboksylowych nasyconych (palmitynowy, stearynowy) i nienasyconych;

9) właściwości długołańcuchowych kwasów karboksylowych; doświadczenie, które pozwoli odróżnić kwas oleinowy od palmitynowego lub stearynowego;

10) klasyfikacja tłuszczy pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru chemicznego;właściwości fizyczne tłuszczów; doświadczenie pozwalające odróżnić tłuszcz nienasycony od nasyconego;

11) budowa i właściwości fizyczne i chemiczne pochodnych węglowodorów zawierających azot na przykładzie amin (metyloaminy) i aminokwasów (glicyny);

12) znajomość pierwiastków, których atomy wchodzą w skład cząsteczek białek; białka jako związki powstające z aminokwasów;

13) zachowanie się białka pod wpływem ogrzewania, stężonego etanolu, kwasów i zasad, soli metali ciężkich (np. CuSO4) i soli kuchennej; różnice w przebiegu denaturacji i koagulacji białek; czynniki, które wywołują te procesy; wykrywanie obecności białka w różnych produktach spożywczych;

14) znajomość pierwiastków, których atomy wchodzą w skład cząsteczek cukrów; podział cukrów na proste i złożone;

15) wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; właściwości fizyczne glukozy, jej zastosowania;

16) wzór sumaryczny sacharozy; właściwości fizyczne sacharozy, jej zastosowania; równanie reakcji sacharozy z wodą (za pomocą wzorów sumarycznych);

17) występowanie skrobi i celulozy w przyrodzie; wzory sumaryczne tych związków; różnice w ich właściwościach; znaczenie i zastosowania tych cukrów; wykrywanie obecności skrobi w różnych produktach spożywczych.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Substancje I ich właściwości iconSubstancje I ich właściwości

1. Substancje I ich właściwości iconSubstancje I ich właściwości. Uczeń

1. Substancje I ich właściwości iconPoziomy wymagań edukacyjnych z chemii dział 1: substancje I ich włAŚciwośCI

1. Substancje I ich właściwości iconSubstancje mutagenne – substancje wywołujące mutacje, mają ujemny wpływ na otoczenie. Substancje rakotwórcze

1. Substancje I ich właściwości iconSubstancje chemiczne I ich przemiany

1. Substancje I ich właściwości iconSurowce zielarskie skład I własciwosci lecznicze zióŁ substancje lecznicze ziołA

1. Substancje I ich właściwości iconDział "substancje chemiczne I ich przemiany"

1. Substancje I ich właściwości iconZ działu- „substancje chemiczne I ich przemiany” zad. 1

1. Substancje I ich właściwości iconSubstancje chemiczne I ich przemiany wybierz 1 prawidłową odpowiedź. Test I

1. Substancje I ich właściwości iconSzczegółowy rozkład materiału Część I dział Substancje chemiczne I ich przemiany

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom