Pojęcia z kodeksu drogowego
Pobierz 44.32 Kb.
NazwaPojęcia z kodeksu drogowego
Data konwersji11.10.2012
Rozmiar44.32 Kb.
TypPojęcia

niedostateczny

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

 Nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania

 Nie jest w stanie rozwiązać najprostszych zadań

 Nieumiejętnie używa prostych narzędzi

 Nie potrafi organizować pracy

 Jest niesamodzielny

 Nie korzysta z żadnych źródeł informacji


 zna historię rozwoju

roweru

 zna definicję motoroweru

 rozumie znaczenie

wprowadzenia przepisów

ruchu drogowego

 potrafi bezpiecznie

korzystać ze środków

komunikacji publicznej

 zna zasady bezpiecznego

poruszania się pieszych

 rozumie konieczność

posiadania karty

motorowerowej

 rozumie pojęcie „kodeks

drogowy

 rozumie pojęcie „manewr na

drodze"

 rozumie znaczenie znaków

drogowych

 rozumie pojęcie

„skrzyżowanie drogowe"

 rozumie pojęcie „bezpieczna

prędkość"

 potrafi prawidłowo

zachować się w miejscu

wypadku

 rozumie konieczność

przestrzegania przepisów

ruchu drogowego

zna budowę motoroweru

 zna podstawowe pojęcia z

kodeksu drogowego

 wie z jakich elementów składa się droga

 zna zasady bezpiecznego

poruszania się rowerzystów i

motorowerzystów po drodze

indywidualnie

 zna obowiązkowe wyposażenie

motoroweru

 rozumie pojęcia: „ruch

prawostronny", „szczególna

ostrożność", „ograniczenie

zaufania”

 rozróżnia poszczególne manewry

na drodze

 zna poszczególne grupy znaków

drogowych

 zna zasady obowiązujące na

skrzyżowaniach oznaczonych

 zna czynniki wpływające na

zatrzymanie pojazdu

 zna numery alarmowe

 potrafi wymienić przyczyny

powstawania wypadków

drogowych

 zna obowiązkowe wyposażenie

motoroweru

 potrafi odczytać ze zrozumieniem

instrukcję obsługi motoroweru

 zna skutki nieprawidłowego

zachowania się na drodze

 zna zasady bezpiecznego

poruszania się rowerzystów i

motorowerzystów po drodze w

grupie

 zna zasady prawidłowego

poruszania się indywidualnie i w

kolumnie motorowerowej

 zna hierarchię ważności norm,

znaków i sygnałów oraz poleceń

 potrafi prawidłowo omówić

poszczególne manewry

 zna znaczenie znaków drogowych

dotyczące pieszych, rowerzystów i

motorowerzystów

 zna zasady obowiązujące na

skrzyżowaniach oznaczonych i

nieoznaczonych

 zna czynniki mające wpływ na

czas reakcji

 potrafi prawidłowo powiadomić

służby ratunkowe o miejscu

wypadku i stanie poszkodowanych

 rozumie zasady działania

poszczególnych układów

motoroweru

 rozumie międzynarodowe

znaczenie oznakowania dróg

 zna wszystkie znaki dotyczące

pieszego i rowerzysty w ruchu

drogowym

 zna przyczyny zatrzymania

dowodu rejestracyjnego

motoroweru

 zna zasady przewożenia osób i

bagażu motorowerem

 zna znaczenie wszystkich

znaków drogowych

 wie jak zachować się wobec

pojazdów uprzywilejowanych

 potrafi zmierzyć swój czas

reakcji

 potrafi udzielić pierwszej

pomocy

 potrafi odczytać informację z

opakowania leków dotyczące

prowadzenia pojazdów po ich

zażyciuOcena celująca, otrzymuje ją uczeń, który;

  • Biegle posługuje się nabytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych, a jego wiedza znacznie wykracza poza program nauczania

  • Osiąga sukcesy w konkursach

  • Twórczo rozwija własne uzdolnienia

  • Śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki

  • Racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach

  • Stosuje rozwiązanie nietypowe

  • Wykonuje dokumentację dotyczącą ciekawych rozwiązań technicznych

  • Prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęćSPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 odpowiedzi ustne,

 testy sprawdzające wiadomości z wychowania komunikacyjnego,

 ocena na lekcji z wykonanej pracy

 na ocenę ma wpływ estetyka, staranność wykonywanych prac oraz wysiłek w nie włożony i umiejętność pracy w zespole.

ZASADY POPRAWIANIA OCEN CZĄSTKOWYCH

 sprawdziany, prace praktyczne umiejętności pracy są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich wykonać z całą klasą, to powinien to uczynić w ciągu miesiąca od momentu przybycia do szkoły poza lekcjami terminie ustalonym, z nauczycielem. Niespełnienie powyższego warunku jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej

 w trakcie śródrocza uczniowie piszą kartkówki bez wcześniejszego uprzedzenia (sprawdzające systematyczną pracę ucznia i bieżące przygotowanie do zajęć). Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

 ocenę niedostateczna bądź dopuszczająca ze sprawdzianu uczeń ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni w terminie ustalonym

z nauczycielem. Po tym terminie możliwość poprawy przepada. Poprawa może nastąpić tylko jeden raz.


 raz w ciągu śródrocza uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji lub brak zadania

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pojęcia z kodeksu drogowego iconPojęcia związane z ruchem drogowym pozwolą one dobrze zrozumieć przepisy ruchu drogowego

Pojęcia z kodeksu drogowego iconO domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego I innych ustaw

Pojęcia z kodeksu drogowego iconOd kodeksu rycerskiego do kodeksu szkolnego

Pojęcia z kodeksu drogowego iconInspekcją Transportu Drogowego kieruje Główny Inspektor Transportu Drogowego jako centralny organ administracji rządowej podległy ministrowi właściwemu do spraw

Pojęcia z kodeksu drogowego iconTemat: bezpieczeństwo ruchu drogowego I czynniki wpływające na jego poziom; przyczyny wypadków drogowych; kultura jazdy jako czynnik wpływający na bezpieczenstwo I płynnośĆ ruchu drogowego

Pojęcia z kodeksu drogowego iconAby zapewnić do końca programu przesunięcie przyrostu międzynarodowego drogowego transportu towarowego, mierzonego w tonokilometrach, na krótkodystansowy transport morski, kolejowy I wodny śródlądowy lub łączony sposób transportu, w którym odcinek transportu drogowego byłby możliwie najkrótszy

Pojęcia z kodeksu drogowego iconWymagania związane z uzyskaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy w Częstochowie

Pojęcia z kodeksu drogowego iconO wprowadzeniu humanizmu do kodeksu karnego Marek Smarzewski o wprowadzeniu humanizmu do kodeksu karnego Streszczenie

Pojęcia z kodeksu drogowego iconSosnowiec: kruszywa kamienne : dostawę (sprzedaż wraz z transportem): grysu mineralnego dolomitowego do produkcji masy mineralno-asfaltowej kruszywa I tłucznia mineralnego dolomitowego do budownictwa drogowego piasku budowlanego do budownictwa drogowego I do produkcji masy mineralno-asfaltowej

Pojęcia z kodeksu drogowego iconPojęcia "adaptacja filmowa" Swoją pracę chciałabym rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia "

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom