Dz. Urz. Mon. 11 35 decyzja nr 28/mon ministra obrony narodowej
Pobierz 436.11 Kb.
NazwaDz. Urz. Mon. 11 35 decyzja nr 28/mon ministra obrony narodowej
strona4/7
Data konwersji11.10.2012
Rozmiar436.11 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

Karta zmian programu uzbrojenia


Wersja

programu

Data wprowadzenia zmiany

Zakres wprowadzonych zmian

St. nazwisko i imię osoby akceptującej zmiany
Uwaga: W kolumnie "St. nazwisko i imię osoby akceptującej zmiany" należy również podać nr dokumentu (pisma) potwierdzający akceptację zmian.

______

1) Przez "Kartę programu uzbrojenia" rozumie się również dokument "Program uzbrojenia. Założenia realizacji programu" dla programów uzbrojenia opracowanych i ustanowionych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

Procedura realizacji pracy rozwojowej

Zależność Cykl-Faza-Etap-Stadium


CYKL POZYSKIWANIA UiSW


FAZA REALIZACYJNA


ETAP OZP

ETAP PiRStadium PK

Stadium OP

Stadium WPP
PW

PT


ETAP PRODUKCJI


PK,

PW,

ZTT

Partia próbna,

ZAKUPY


Model,

Prototyp,

DTPS,


ATE,

ZTT,

DTPP,

...ZTT


...

...

...

1. Zasadniczym celem pracy rozwojowej (PR) jest opracowanie Dokumentacji Technicznej UiSW do produkcji seryjnej (DTPS).

2. Podstawę formalną rozpoczęcia PR stanowią łącznie:

1) wniosek w sprawie pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla SZ RP w drodze realizacji PR;

2) ujęcie PR w stosownych PMT SZ RP z zabezpieczeniem finansowym wynikającym ze Studium Wykonalności (SW) lub Pełnego Studium Wykonalności (PSW).

3. Podstawę merytoryczną rozpoczęcia PR stanowią Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne (WZTT).

4. Realizacja PR obejmuje etapy:

1) Określenia Założeń do Projektowania (OZP), w ramach którego realizowane jest stadium Projektu Koncepcyjnego (PK) rozpatrywanego UiSW;

2) Projektowania i Rozwoju (PiR), w ramach którego realizowane są stadia:

a) Opracowania Prototypu (OP) - obejmujące wykonanie projektu wstępnego i projektu technicznego, mające na celu opracowanie prototypu (OP) UiSW wraz z Dokumentacją Techniczną do Wykonania Partii Próbnej (DTPP),

b) opracowania partii próbnej (OPP) - obejmujące Wykonanie Partii Próbnej (WPP) UiSW i opracowanie Dokumentacji Technicznej do Produkcji Seryjnej (DTPS).

5. PR może być realizowana, w zależności od potrzeb, poprzez zawarcie:

1) jednej umowy - przy realizacji całego cyklu PR (łącznie PK, OP i WPP);

2) dwóch umów - rozdzielnie na stadium PK i na pełny etap PiR (łącznie OP i WPP);

3) trzech umów - rozdzielnie na stadium PK, stadium OP i stadium WPP.

Ustalenia w tej sprawie dokonywane są w SW lub PSW.

6. Instytucjami współpracującymi z IU w trakcie realizacji prac realizowanych w etapach OZP i PiR są odpowiednio, co do kompetencji, komórki organizacyjne Sztabu Generalnego WP, dowództwa RSZ, Przedstawicielstwa Wojskowe oraz inne komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej stosownie do wskazanych przez IU potrzeb. Na wniosek Szefa IU instytucje te typują swoich przedstawicieli, którzy będą je reprezentować w procesie kontroli, oceny i odbioru prac.

7. Przedstawiciele gestora i właściwego Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW) mają obowiązek, na wniosek IU, uczestniczyć w kontroli i odbiorze istotnych etapów prac, w tym w Badaniach Kwalifikacyjnych (Państwowych) (BK), Badaniach Zdawczo-Odbiorczych (BZO), badaniach typu, badaniach okresowych i końcowych odbiorach poszczególnych etapów PR oraz odbiorze końcowym PR.

Zasady realizacji etapu OZP

8. Podstawą merytoryczną rozpoczęcia etapu OZP (stadium PK) są zatwierdzone przez gestora Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne (WZTT).

9. Etap OZP (stadium PK) może być wykonywany przez IU lub przez Wykonawcę, z którym IU zawarł umowę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Decyzję o samodzielnym opracowaniu przez IU etapu OZP (stadium PK) podejmuje Szef IU.

10. W uzasadnionych przypadkach Szef IU może zawrzeć jednocześnie kilka umów na realizację etapu OZP (stadium PK), w celu wyłonienia rozwiązania optymalnego.

11. Propozycja sposobu realizacji etapu OZP (stadium PK) w zakresie:

1) zawarcia jednej umowy;

2) zawarcia kilku umów;

3) siłami własnymi IU

powinna zostać ujęta w SW lub PSW.

12. W trakcie realizacji etapu OZP (stadium PK) Wykonawca pracy opracowuje:

1) Projekt Koncepcyjny (PK);

2) Analizę Techniczno-Ekonomiczną (ATE);

3) Projekt Założeń Taktyczno-Technicznych (PrZTT);

4) inne dokumenty wynikające ze specyfiki UiSW, w szczególności Dokumentację Bezpieczeństwa Systemu (DBS) w zakresie Projektu Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa (PrSWB), który Wykonawca uzgadnia z właściwą służbą ochrony państwa.

13. PK powinien w szczególności zawierać:

1) analizę możliwości osiągnięcia parametrów technicznych UiSW niezbędnych do spełnienia wymagań ujętych w WZTT pod kątem dostępnych na rynku technologii, popartą w razie potrzeby badaniami elementów modelowych (demonstratorów technologii), obliczeniami, symulacjami wraz z ewentualną propozycją weryfikacji tych parametrów wraz z uzasadnieniem;

2) identyfikację problemów dotyczących kompatybilności, unifikacji, ochrony informacji, zabezpieczenia metrologicznego oraz kodyfikacji i standaryzacji, w tym koniecznych do zastosowania norm krajowych, międzynarodowych i właściwych dokumentów standaryzacyjnych NATO;

3) propozycje rozwiązań technicznych UiSW, spełniających wymagania ujęte w WZTT, w tym w razie potrzeby rozwiązań wariantowych;

4) rekomendację optymalnego rozwiązania technicznego UiSW;

5) szczegółową specyfikację techniczną rozwiązania optymalnego;

6) w przypadku zawarcia umowy na realizacje jedynie etapu OZP - także oszacowanie kosztów i czasu trwania pozostałych etapów pracy rozwojowej.

14. ATE powinna w szczególności zawierać:

1) analizę szacunkowych kosztów cyklu życia, możliwych i proponowanych rozwiązań lub proponowanych wariantów UiSW;

2) oszacowanie kosztów i czasu trwania pozostałych etapów pracy rozwojowej w przypadku zawarcia umowy na realizację jedynie etapu OZP (stadium PK);

3) oszacowanie kosztów i czasu trwania pozostałych etapów i stadiów pracy rozwojowej w przypadku zawarcia umowy wykraczającej poza etap OZP (stadium PK);

4) plany finansowo-czasowe.

15. Dokument PrZTT powinien zostać opracowany zgodnie z zał. C normy obronnej NO-06-A 101 i zawierać wskazanie parametrów kluczowych pozyskiwanego UiSW.

16. Na podstawie dokumentów opracowanych na etapie OZP, IU opracowuje Ocenę Projektu Koncepcyjnego (OPK) i Założenia Taktyczno-Techniczne (ZTT).

17. W przypadku realizacji kilku umów na realizację etapu OZP (stadium PK), dotyczących tego samego UiSW, w OPK ujmuję się ocenę porównawczą koncepcji ujętych w poszczególnych PK. Szef IU wybiera rozwiązanie optymalne.

18. W przypadkach, gdy istnieje uzasadniona potrzeba zawarcia więcej niż jednej umowy na wykonanie prototypów w różnych wersjach, Minister Obrony Narodowej na wniosek Szefa IU rekomendowany przez RU może wyrazić zgodę na taki tryb postępowania. Wniosek powinien zawierać procedurę dalszego postępowania.

19. OPK powinna w szczególności zawierać ocenę możliwości spełnienia funkcji i parametrów zawartych w WZTT w rozwiązaniu proponowanym przez Wykonawcę. W przypadku niespełnienia danej funkcji lub parametru zawartego w WZTT, OPK powinna zawierać uzasadnienie braku możliwości spełnienia danego wymagania, proponowaną nową wartość rozważanego parametru dotyczącego danego wymagania wraz z uzasadnieniem.

20. OPK i ZTT Szef IU uzgadnia z gestorami UiSW, których UiSW dotyczy, z Szefem ZPS - P5 oraz - w razie potrzeby - z Wykonawcą etapu OZP (stadium PK). Nieuzgodnienie dokumentów wymaga pisemnego wyjaśnienia, które przekazuje się do Szefa IU. Szef IU ocenia zasadność wniesionych uwag i podejmuje decyzję o zatwierdzeniu ZTT lub o skierowaniu spornych kwestii do rozstrzygnięcia przez RU.

21. Szef IU, po zatwierdzeniu OPK i ZTT, informuje Szefa ZPR - P8 o konieczności ujęcia stosownych środków w PMT SZ RP na realizację kolejnych etapów PR. Nie dotyczy to przypadków, gdy zawarta umowa, stanowiąca podstawę opracowania dokumentów, o których mowa w pkt 12, obejmuje już stadium OP.

Zasady realizacji etapu PiR

22. Realizacja etapu PiR rozpoczyna się od stadium OP.

23. Wykonawcą prac na etapie PiR jest Wykonawca, z którym IU zawarł umowę zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

24. Należy dążyć, żeby Wykonawcą prac na etapie PiR był wykonawca etapu OZP.

25. Wykonawca prac na etapie PiR powinien posiadać zdolności produkcyjne w zakresie pozyskiwanego UiSW.

Zasady realizacji stadium OP

26. Podstawą formalną rozpoczęcia stadium OP są:

1) pozytywne wyniki etapu OZP (stadium PK) - zatwierdzona przez Szefa IU OPK rekomendująca dalszą realizacji przedmiotowej PR;

2) środki finansowe na realizację PR ujęte w PMT SZ RP w zakresie całego etapu PiR (stadiów OP i WPP) lub przynajmniej na realizację stadium OP, jeżeli umowa dotyczy tylko tego etapu. Nie dotyczy to przypadków, gdy zawarta umowa obejmuje już realizację co najmniej stadium OP.

27. Podstawą merytoryczną realizacji stadium OP są ZTT i OPK, zatwierdzone przez Szefa IU.

28. Stadium OP jest wykonywane przez Wykonawcę, z którym IU zawarł umowę zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

29. Stadium OP realizuje się w celu opracowania Dokumentacji Technicznej do Wykonania Partii Próbnej (DTPP).

30. Cel ten realizuje się poprzez opracowanie prototypu UiSW i jego weryfikację na zgodność z ZTT, a w tym:

1) wykonanie Projektu Wstępnego (PW) UiSW, w ramach którego Wykonawca opracowuje między innymi Dokumentację Techniczną Modelu (DTM) UiSW, model UiSW lub jego istotne elementy, przeprowadza i dokumentuje badania modelu oraz opracowuje analizy niezbędne do potwierdzenia możliwości spełnienia wymagań ujętych w ZTT, dokument Projekt Wstępny oraz, w razie potrzeby, proponuje weryfikację ZTT wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian dołączając projekt zweryfikowanej wersji ZTT oraz modyfikuje i uzgadnia z właściwą służbą ochrony państwa dokument SWB;

2) wykonanie Projektu Technicznego (PT) UiSW, w ramach którego Wykonawca opracowuje między innymi Dokumentację Techniczną Prototypu (DTP), prototyp UiSW; Program Badań Kwalifikacyjnych wraz z metodykami badań (PBK), w razie potrzeby Dokumentację Bezpieczeństwa Systemu (DBS), oraz wykonuje i dokumentuje Badania Wstępne (Zakładowe) (BW) i Badania Kwalifikacyjne (Państwowe) (BK) ; w razie potrzeby Wykonawca modyfikuje i uzgadnia z właściwą służbą ochrony państwa dokument SWB; przed zakończeniem wykonania prototypu UiSW dopuszcza się weryfikację ZTT wraz z opracowaniem przez Wykonawcę uzasadnienia dla proponowanych zmian i dołączeniem projektu zweryfikowanej wersji ZTT - przy uwzględnieniu trybu procedowania zweryfikowanej wersji ZTT jak dla stadium PK i PW;

3) opracowanie Dokumentacji Technicznej na wykonanie Partii Próbnej (DTPP), uwzględniającej zalecenia z BK. Skład i zawartość DTPP powinny być zgodne z DUTW-73 i zawierać przede wszystkim:

a) Dokumentację Konstrukcyjną UiSW (DK), w tym Warunki Techniczne (WT) na wykonanie i odbiór partii próbnej opracowane zgodnie z zał. D normy obronnej NO-06-A 101,

b) Dokumentację Eksploatacyjną (DE).

31. Na podstawie dokumentów opracowanych w ramach PW, IU opracowuje Ocenę Projektu Wstępnego (OPW) i w razie potrzeby weryfikuje Założenia Taktyczno-Techniczne (ZTT).

32. OPW powinna w szczególności zawierać ocenę możliwości spełnienia funkcji i parametrów zawartych w ZTT w rozwiązaniu proponowanym przez Wykonawcę. W przypadku niespełnienia danej funkcji lub parametru zawartego w ZTT, OPW powinna zawierać uzasadnienie braku możliwości spełnienia danego wymagania, proponowaną nową wartość rozważanego parametru dotyczącego danego wymagania wraz z uzasadnieniem.

33. OPW i zweryfikowane, w ramach PW lub PT, ZTT Szef IU uzgadnia z gestorami UiSW, których UiSW dotyczy, z Szefem ZPS - P5 oraz - w razie potrzeby - odpowiednio z Wykonawcą PW lub PT. Nie uzgodnienie dokumentów wymaga pisemnego wyjaśnienia, które przekazuje się do Szefa IU. Szef IU ocenia zasadność wniesionych uwag i podejmuje decyzję o zatwierdzeniu ZTT i OPW lub o skierowaniu spornych kwestii do rozstrzygnięcia przez RU.

34. W przypadku zakończenia BK z wynikiem pozytywnym i braku zaleceń Komisji BK (KBK), wymagających weryfikacji poprzez dodatkowe badania, dopuszcza się pominięcie wykonania stadium WPP i dostosowanie oraz kwalifikację DT prototypu UiSW do postaci Dokumentacji Technicznej do Produkcji Seryjnej (DTPS). Decyzję w tej sprawie podejmuje Szef IU.

35. W przypadku opracowania w stadium OP zweryfikowanej wersji ZTT, o której mowa w pkt 30, ppkt 1-2, podlegają one ocenie i zatwierdzeniu przez Szefa IU zgodnie z procedurą przyjęta dla OPK.

36. Prototyp UiSW wykonany w stadium OP etapu PiR poddawany jest Badaniom Wstępnym (Zakładowym) (BW) i Badaniom Kwalifikacyjnym (Państwowym) (BK) zgodnie z procedurami zawartymi w odpowiednich normach, w tym w szczególności w Normach Obronnych serii od NO-06-A101 do NO-06-A108 oraz mających zastosowanie innych Normach Obronnych. Dla UiSW pracujących w systemie przeprowadza się także badania sprawdzające ich pracę w otoczeniu systemowym.

37. BW prototypu przeprowadza Wykonawca pracy w celu sprawdzenia jego zasadniczych charakterystyk ujętych w ZTT zgodnie z Programem Badań Wstępnych (PBW) i oceny możliwości przedstawienia prototypu do BK.

38. PBW opracowuje Wykonawca pracy. PBW podlega uzgodnieniu z Przedstawicielem Wojskowym i Szefem IU.

39. W BW uczestniczy przedstawiciel RPW, który uzgadnia protokół z BW. Przedstawiciele IU, SG WP, dowództw RSZ lub gestora sprzętu mogą uczestniczyć w BW w charakterze obserwatora.

40. Na podstawie protokółów BW Wykonawca opracowuje orzeczenie z BW, które podlega zatwierdzeniu przez kierownika Wykonawcy.

41. Po zakończeniu BW Wykonawca przekazuje do IU zgłoszenie o gotowości do rozpoczęcia BK prototypu, uprzednio uzgodnione z właściwym RPW. Do zgłoszenia dołącza protokoły BW, zatwierdzone przez kierownika Wykonawcy orzeczenie z BW, Program Badań Kwalifikacyjnych wraz metodykami badań (PBK) oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami i normami.

42. Prototypy przedstawione do BK powinny mieć pozytywne wyniki BW, wykonanych w pełnym zakresie zgodnym z PBW, powinny być przyjęte przez Kontrolę Jakości (KJ) Wykonawcy i sprawdzone przez właściwe RPW, na zgodność z DK wyrobu, zweryfikowaną na podstawie wyników BW.

43. PBK opracowuje Wykonawca pracy. Powinien być on opracowany zgodnie z zał. A normy obronnej NO-06-A105.

44. Wykonawca, przed przesłaniem PBK do IU, uzgadnia go z właściwym RPW.

45. IU uzgadnia PBK z gestorem oraz innymi instytucjami stosownie do potrzeb.

46. PBK, po dokonaniu wymaganych uzgodnień, podlega zatwierdzeniu przez Szefa IU.

47. Na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 41, Szef IU opracowuje decyzję o przeprowadzeniu BK prototypu UiSW.

48. BK przeprowadza się pod nadzorem Komisji Badań Kwalifikacyjnych (KBK), powołanej decyzją Szefa IU. KBK przewodniczy przedstawiciel gestora, a jego zastępcą jest przedstawiciel IU.

49. W razie konieczności, decyzja Szefa IU o przeprowadzeniu BK powinna zostać uzgodniona z zainteresowanymi instytucjami oraz Wykonawcą pracy. Powinna ona w szczególności określać skład Komisji Badań Kwalifikacyjnych (KBK), w tym Przewodniczącego KBP, w razie potrzeby Grupę Badawczą (GrB) i jej kierownika, cel BK, podstawę prowadzenia BK, miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia BK, a także odpowiedzialnego za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie BK.

50. BK prototypu wykonuje się zgodnie z PBK w celu:

1) sprawdzenia zgodności charakterystyk prototypu z wymaganiami ujętymi w ZTT;

2) sprawdzenia poprawności wykonania DT prototypu przedstawionej do BK;

3) określenia możliwości uruchomienia stadium WPP.

51. Do zadań KBK należy w szczególności:

1) nadzorowanie realizacji BK zgodnie z PBK przez GrB lub Wykonawcę BK, wskazanego w decyzji Szefa IU;

2) analiza wyników BW, pod kątem przyjęcia uzyskanych w BW wyników na potrzeby BK;

3) w zależności od potrzeb uczestniczenie w badaniach na stanowiskach badawczych;

4) ocena wyników BK wykonywanych przez GrB lub Wykonawcę BK ujętych w protokołach poszczególnych badań;

5) ocena DT prototypu;

6) opracowanie wraz z GrB lub Wykonawcą BK protokołu końcowego BK;

7) sporządzenie orzeczenia z BK prototypu, stwierdzającego m.in. czy prototyp spełnia wymagania ujęte w ZTT i czy uzyskane wyniki umożliwiają WPP;

8) w uzasadnionych przypadkach KBK może proponować rezygnację ze stadium WPP i dostosowanie oraz kwalifikację DT prototypu UiSW do postaci Dokumentacji Technicznej do Produkcji Seryjnej (DTPS).

52. Orzeczenie z BK, w zależności od wyników badań, zawiera uwagi i zalecenia, które powinny być uwzględnione w trakcie dalszych etapów rozwoju UiSW. Uwagi i zalecenia KBK powinny być podzielone na dwie grupy - wynikające z ZTT i wykraczające poza ZTT wraz z, w przypadku gdy to możliwe, propozycją sposobu ich realizacji. KBK w orzeczeniu z BK określa wymagane terminy realizacji wypracowanych zaleceń i wskazuje ich wykonawcę.

53. W uzasadnionych przypadkach DTPP może być zatwierdzona najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem BZO.

54. Szef IU, po wprowadzeniu przez Wykonawcę uwag i zaleceń KBK oraz po uzgodnieniu z właściwymi instytucjami, zatwierdza DT wyrobu w wersji DTPP.

55. W przypadku zakończenia BK z wynikiem negatywnym i wypracowania przez KBK uwag i zaleceń wynikających z ZTT, Szef IU może:

1) na wniosek KBK - podjąć decyzję o przeprowadzeniu Badań Uzupełniających (BU) prototypu. Koszt badań uzupełniających ponosi Wykonawca pracy, jeśli negatywny wynik BK jest konsekwencją działalności Wykonawcy pracy. Zasady organizacji i prowadzenia BU są takie same jak dla BK;

2) wystąpić z wnioskiem do RU o powtórną realizację PR od wskazanego we wniosku stadium;

3) podjąć decyzję o przerwaniu realizowanej umowy lub wystąpić do RU z wnioskiem o odstąpienie od pozyskania danego UiSW albo przerwanie realizowanej PR.

56. W przypadku zakończenia BK z wynikiem pozytywnym i wypracowania przez KBK uwag i zaleceń wykraczających poza ZTT, Szef IU może:

1) podjąć decyzję o realizacji zaleceń w ramach stadium WPP;

2) podjąć decyzję o odstąpieniu lub realizacji częściowej zaleceń KBK;

3) wystąpić z wnioskiem do RU o powtórną realizację PR od wskazanego we wniosku stadium.

57. Protokół końcowy BK podpisują Przewodniczący komisji, członkowie komisji i kierownik grupy badawczej. Orzeczenie z BK podpisuje Przewodniczący komisji i członkowie komisji. Nie podpisanie protokołu końcowego badań przez członka komisji wymaga pisemnego, oddzielnego wyjaśnienia, które składa on Przewodniczącemu komisji. Zostaje ono dołączone do dokumentacji badań kwalifikacyjnych. KBK zajmuje stanowisko wobec złożonego zdania odrębnego przez jej członka i dołącza je do protokołu końcowego BK.

58. Protokół końcowy BK stanowi załącznik do orzeczenia z BK. Orzeczenie z BK Przewodniczący komisji przedstawia Szefowi IU do zatwierdzenia, po uprzednim uzgodnieniu dokumentu z gestorem.

59. Kopię zatwierdzonego orzeczenia BK wraz z protokołem końcowym BK przekazuje się do gestora oraz, w razie potrzeby, do odpowiednich komórek SG WP oraz dowództw RSZ.

60. Prototyp, w zależności od potrzeb, może być w tym stadium poddany odpowiednim badaniom i ocenie bezpieczeństwa w ramach certyfikacji prowadzonej przez ABW lub SKW. Należy dążyć, aby UiSW przeznaczone do ochrony informacji niejawnych w tym stadium uzyskały stosowny certyfikat (jeśli jest wymagany) wydany przez właściwe służby ochrony państwa, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

61. Szef IU przedstawia RU informację o wynikach stadium OP.

Zasady realizacji stadium WPP

62. Podstawą formalną rozpoczęcia stadium WPP są:

1) pozytywne wyniki BK (stadium OP);

2) środki finansowe na realizację PR w stadium WPP ujęte w PMT SZ RR Nie dotyczy to przypadków, gdy zawarta umowa obejmuje już realizację stadium WPP.

63. Podstawą merytoryczną realizacji stadium WPP jest DTPP zatwierdzona przez Szefa IU.

64. Stadium WPP wykonywane jest przez Wykonawcę, z którym IU zawiera umowę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

65. Stadium WPP realizuje się w celu opracowania Dokumentacji Technicznej UiSW do produkcji seryjnej (DTPS) i wykonania partii próbnej (PP) opracowywanego UiSW.

66. PP podlega Badaniom Zdawczo-Odbiorczym (BZO).

67. W uzasadnionych przypadkach, przed wykonaniem PP dopuszcza się wykonanie egzemplarza wyrobu lub partii wyrobów w celu sprawdzenia skuteczności wprowadzenia zaleceń z badań kwalifikacyjnych. Badania sprawdzające przeprowadza się pod nadzorem komisji w trybie przewidzianym dla komisyjnych BZO.

68. BZO przeprowadza się w celu sprawdzenia PP opracowywanego UiSW na zgodność z DTPP wyrobu, a w szczególności z warunkami technicznymi (WT) oraz w razie potrzeby na zgodność z innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

69. UiSW przedstawione przez Wykonawcę do BZO powinno być w stanie kompletnym, włączając w to także wymaganą DE przewidzianą w WT.

70. BZO dla PP przeprowadza się z wykorzystaniem sił Wykonawcy.

71. BZO realizowane są pod nadzorem właściwego RPW w przypadku, gdy badania prowadzone są wyłącznie na zgodność z WT oraz brak zaleceń KBK wykraczających poza ZTT sformułowanych w stadium OP.

72. W przypadku potrzeby przeprowadzenia BZO w zakresie szerszym niż wynikającym z WT lub potrzeby sprawdzenia wprowadzenia zaleceń KBK, realizowane są one jako komisyjne BZO pod nadzorem Komisji Badań Zdawczo-Odbiorczych (KBZO) powołanej decyzją Szefa IU. Szef IU w decyzji może powołać także GrB i wskazać jej kierownika, tak jak to ma miejsce w przypadku BK.

73. Przewodniczącym KBZO dla BZO jest przedstawiciel gestora UiSW, a jego zastępcą przedstawiciel IU lub RPW. Decyzję w tej sprawie podejmuje Szef IU.

74. W skład KBZO mogą wejść w razie potrzeby inni przedstawiciele IU, jednostek naukowych lub innych instytucji wskazanych przez IU.

75. Podstawą merytoryczną prowadzenia komisyjnych BZO jest Program Badań Zdawczo-Odbiorczych (PBZO) wraz z metodykami bazujący na WT i uzupełniony o badania istotne z punktu widzenia weryfikacji systemowej wdrażanego UiSW. Projekt PBZO wraz z metodykami badań opracowuje Wykonawca pracy.

76. PBZO zatwierdza Szef IU, który podejmuje decyzję o potrzebie uzgodnienia go z zainteresowanymi instytucjami.

77. W przypadku komisyjnych BZO komisja powołana przez Szefa IU opracowuje protokół końcowy BZO i orzeczenie z Badań Zdawczo-Odbiorczych.

78. Orzeczenie z BZO podpisują wszyscy członkowie KBZO wraz z Przewodniczącym KBZO, a protokół końcowy BZO będący załącznikiem do orzeczenia z BZO - wszyscy członkowie KBZO wraz z Przewodniczącym KBZO oraz Kierownikiem GrB (jeżeli występuje). Orzeczenie BZO uzgadnia się z Wykonawcą oraz przedstawicielem wojskowym, a po podpisaniu przez KBZO uzgadnia się z gestorem.

79. W przypadku BZO na zgodność z WT, nadzorowanych przez RPW, protokół z przeprowadzonych BZO opracowuje i zatwierdza Szef właściwego RPW, a następnie przesyła do Szefa IU.

80. Orzeczenie z BZO zatwierdza Szef IU na zasadach jak dla procedury zatwierdzania orzeczenia z badań kwalifikacyjnych.

81. Orzeczenie z BZO powinno zawierać wnioski o spełnieniu wymagań ujętych w WT lub PBZO oraz możliwości podjęcia produkcji seryjnej wyrobu. Kopię zatwierdzonego orzeczenia IU przesyła się do gestora.

82. W przypadku zakończenia BZO z wynikiem negatywnym Szef IU może:

1) na wniosek KBZO - podjąć decyzję o przeprowadzeniu Badań Uzupełniających (BU) partii próbnej. Koszt badań uzupełniających ponosi Wykonawca pracy, jeśli negatywny wynik BZO jest konsekwencją działalności Wykonawcy pracy. Zasady organizacji i prowadzenia BU są takie same jak dla BZO;

2) wystąpić z wnioskiem do RU o powtórną realizację PR od wskazanego we wniosku stadium;

3) podjąć decyzję o przerwaniu realizowanej umowy lub wystąpić do RU z wnioskiem o odstąpieniu od pozyskania danego UiSW albo przerwanie realizowanej PR.

83. W stadium WPP może być przeprowadzone szkolenie załóg przewidzianych do obsługi UiSW.

84. Szef IU, po wprowadzeniu przez Wykonawcę uwag i zaleceń KBZO oraz po uzgodnieniu z właściwymi instytucjami, zatwierdza DT wyrobu w wersji DTPS.

85. Szef IU przedstawia RU informacje o wynikach stadium WPP.

Kontrola, nadzór i odbiór prac rozwojowych

86. Instytucją odpowiedzialną za kontrolę, nadzór, odbiór i ocenę istotnych etapów i stadiów PR jest IU.

87. Instytucjami współpracującymi z IU w trakcie czynności, o których mowa w pkt 86 są komórki organizacyjne Sztabu Generalnego WP, dowództw RSZ, SKW, SWW, RPW i inne jednostki (komórki) organizacyjne resortu obrony narodowej stosownie do wskazanych przez IU potrzeb. Na wniosek IU instytucje typują swoich przedstawicieli, którzy będą ją reprezentowali w procesie kontroli, oceny i odbioru PR.

88. W kontroli, odbiorze i ocenie istotnych etapów PR, w tym w końcowym odbiorze PR oraz badaniach mają obowiązek uczestniczyć, na wniosek Szefa IU, przedstawiciele gestora oraz właściwego RPW.

89. W uzasadnionych przypadkach Szef IU może powołać, w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami, stały zespół międzyinstytucjonalny, który będzie włączony w proces nadzoru i koordynacji realizacji PR.

90. Komisję odbioru PR powołuje Szef IU zgodnie z przyjętą wewnętrzną procedurą.

91. Po zakończeniu odbioru PR (zadania, etapu umowy lub końcowego pracy) każdorazowo sporządzany jest przez komisję odbioru protokół zdawczo-odbiorczy (odpowiednio: zadania, etapu umowy lub końcowy), który po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przedstawiany jest Szefowi IU do akceptacji, realizowanej zgodnie z wewnętrznymi przepisami IU. Zaakceptowany przez Szefa IU protokół zdawczo-odbiorczy jest podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury.

92. W trakcie odbioru ostatniego etapu umowy dotyczącej PR sporządza się protokół końcowy odbioru pracy. Powinien on zawierać, między innymi, wyszczególnienie rezultatów pracy, rozliczenie nakładów finansowych oraz listę składników majątkowych, zakupionych i wytworzonych w trakcie realizacji pracy. W miarę możliwości protokół powinien również zawierać propozycje zagospodarowania składników majątkowych, w tym wykonanych prototypów oraz aparatury badawczej nabytej ze środków zamawiającego.

93. Po zakończeniu (przerwaniu) PR, IU opracowuje orzeczenie o zakończeniu (przerwaniu) pracy rozwojowej. Orzeczenie to syntetycznie podsumowuje przebieg i wyniki PR. Prezentuje wykaz istotnych dokumentów opracowanych w ramach PR, przedstawia poniesione nakłady finansowe, proponuje sposób zagospodarowania składników majątkowych oraz zawiera wnioski odnoszące się do etapu produkcji wyrobu. Orzeczenie uzgadniane jest z gestorem. Orzeczenie zatwierdza Szef IU. Informację o zakończeniu (przerwaniu) PR Szef IU przedstawia do wiadomości RU.

94. Orzeczenie o zakończeniu PR z wynikiem pozytywnym stanowi podstawę dla gestora do uruchomienia procedury wprowadzania UiSW do SZ RP, zgodnie z decyzją nr 74/MON z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie trybu wprowadzania do SZRP uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywania UiSW nieodpowiadającego wymaganiom wojska.

95. Dokumentacje DTPP i DTPS powinny być zatwierdzane zgodnie z zasadami określonymi w załączniku Nr 5 do decyzji.

Zasady i tryb wprowadzania zmian w pracach rozwojowych

96. Zmiany kosztów realizacji PR ujętych w stosownych PMT SZ RP dokonywane są jedynie w uzasadnionych przypadkach, na wniosek IU, po uzgodnieniu zmian z ZPR - P8.

97. Zmiany terminów zakończenia PR dokonywane są po uzgodnieniu zmian z ZPR - P8, ZPS - P5 i gestorem.

Szef IU ma prawo podjąć samodzielnie decyzję o zmianie terminu zakończenia umowy, nie wykraczającej poza dany rok budżetowy oraz terminów zakończenia pośrednich etapów (zadań) umowy na realizację PR.

98. Podczas realizacji etapu PiR pracy dopuszcza się wprowadzenie do ZTT zmian na dowolnym etapie realizacji pracy. Proponowane zmiany w ZTT mogą wynikać:

1) ze zmiany WO;

2) ze stwierdzenia w trakcie realizacji PR braku możliwości osiągnięcia wymaganego poziomu parametrów technicznych ujętych w ZTT;

3) ze zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;

4) z oceny, że ujęte w ZTT wymagania skutkują koniecznością zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych zagrażających życiu lub zdrowiu obsługi;

5) z oceny że ujęte w ZTT wymagania skutkują koniecznością zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych ekonomicznie nieuzasadnionych.

99. Propozycje zmian wymagań ujętych w ZTT podlegają ocenie i zatwierdzeniu przez Szefa IU, zgodnie z procedurą przyjętą dla etapu OZP (stadium PK).

100. Projekt zweryfikowanych ZTT wraz z wynikami analiz oraz propozycjami ewentualnych zmian w realizacji PR Szef IU uzgadnia z gestorami UiSW, których UiSW dotyczy, z Szefem ZPS - P5 oraz - w razie potrzeby - z Wykonawcą PW. Nie uzgodnienie dokumentów wymaga pisemnego wyjaśnienia, które przekazuje się do Szefa IU. Szef IU ocenia zasadność wniesionych uwag i podejmuje decyzję o zatwierdzeniu ZTT lub o skierowaniu spornych kwestii do rozstrzygnięcia przez RU.

101. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji PR braku możliwości osiągnięcia przez UiSW wymaganego poziomu parametrów technicznych, Szef IU w uzgodnieniu z właściwym gestorem UiSW, którego UiSW dotyczy, opracowuje zweryfikowane ZTT i dokonuje analizy wpływu możliwych do uzyskania parametrów technicznych na spełnienie źródłowego WO. W przypadku, gdy zidentyfikowana potrzeba zmiany ZTT skutkuje brakiem możliwości spełnienia WO, Szef IU kieruje sprawę do rozpatrzenia przez RU w celu wypracowania decyzji odnośnie dalszej realizacji pracy.

102. Wszelkie zmiany formalne w przebiegu PR wprowadzane są w formie aneksu do umowy zawartej z Wykonawcą pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpowiedzialnym za ten proces jest Szef IU.
1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Dz. Urz. Mon. 11 35 decyzja nr 28/mon ministra obrony narodowej iconDz. Urz. Mon. 08. 23. 293 Decyzja nr 531/mon ministra obrony narodowej

Dz. Urz. Mon. 11 35 decyzja nr 28/mon ministra obrony narodowej iconDz. Urz. Mon. 09. 17. 197 Decyzja nr 324/mon ministra obrony narodowej

Dz. Urz. Mon. 11 35 decyzja nr 28/mon ministra obrony narodowej iconDz. Urz. Mon. 09. 15. 174 Decyzja nr 267/mon ministra obrony narodowej

Dz. Urz. Mon. 11 35 decyzja nr 28/mon ministra obrony narodowej iconDz. Urz. Mon. 08. 15. 198 Decyzja nr 353/mon ministra obrony narodowej

Dz. Urz. Mon. 11 35 decyzja nr 28/mon ministra obrony narodowej iconDz. Urz. Mon. 07. 13. 150 Decyzja nr 279/mon ministra obrony narodowej

Dz. Urz. Mon. 11 35 decyzja nr 28/mon ministra obrony narodowej iconDz. Urz. Mon. 11. 10. 141 Decyzja nr 186/mon ministra obrony narodowej

Dz. Urz. Mon. 11 35 decyzja nr 28/mon ministra obrony narodowej iconDz. Urz. Mon. 08. 19. 255 Decyzja nr 463/mon ministra obrony narodowej

Dz. Urz. Mon. 11 35 decyzja nr 28/mon ministra obrony narodowej iconDz. Urz. Mon. 08. 16. 205 Decyzja nr 357/mon ministra obrony narodowej

Dz. Urz. Mon. 11 35 decyzja nr 28/mon ministra obrony narodowej iconDz. Urz. Mon. 07. 20. 205 Decyzja nr 456/mon ministra obrony narodowej

Dz. Urz. Mon. 11 35 decyzja nr 28/mon ministra obrony narodowej iconDz. Urz. Mon. 07. 20. 203 Decyzja nr 449/mon ministra obrony narodowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom