Rozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu
Pobierz 1.54 Mb.
NazwaRozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu
strona33/44
Data konwersji11.10.2012
Rozmiar1.54 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   44
Część II -  zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą


Absolwent powinien umieć:


1.  Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

1.1.        rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

1.2.        rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

1.3.        identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2.  Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1.        analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.2.        sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.3.        rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.


Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej:

Opracowanie projektu realizacji oraz wykonanie i dokumentowanie działań z zakresu terapii indywidualnej i grupowej na podstawie danych pacjenta.


Absolwent powinien umieć:


1.  Analizować dokumentację i dane pacjenta pozyskane z różnych źródeł, w celu określenia zdolności funkcjonowania pacjenta.

2.  Opracowywać diagnozę terapeutyczną.

3.  Dobierać metody i techniki terapii indywidualnej i grupowej, z uwzględnieniem możliwości pacjenta do podejmowania samodzielnych działań.

4.  Opracowywać projekt realizacji działań z zakresu terapii indywidualnej i grupowej dla określonego pacjenta, z uwzględnieniem monitorowania efektów pracy.

5.  Opracowywać harmonogram działań terapeutycznych na podstawie postawionej diagnozy z uwzględnieniem warunków pracy z pacjentem.

6.  Wykonywać działania z zakresu terapii indywidualnej i grupowej wobec określonego pacjenta.

7.  Dokumentować działania z zakresu terapii indywidualnej i grupowej.

8.  Oceniać wpływ zaproponowanych działań na efekty terapii.

9.  Opracowywać projekt alternatywnych działań terapeutycznych.


Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:


Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji). Dokumentacja pacjenta. Dokumentacja pracy terapeuty zajęciowego z pacjentem. Pracownia terapii zajęciowej. Pacjent. Materiały stosowane w terapii zajęciowej dzieci, młodzieży i dorosłych, widzących i niewidzących. Apteczka.


Zawód: technik optyk 

symbol cyfrowy: 322[16] 


Etap pisemny egzaminu obejmuje:


Część I -   zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie


Absolwent powinien umieć:


1.  Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

1.1.        stosować nazwy i pojęcia z zakresu diagnostyki narządu wzroku;

1.2.        stosować nazwy i pojęcia z zakresu wytwarzania, konserwacji i naprawy pomocy wzrokowych oraz przyrządów optycznych;

1.3.        rozpoznawać zespoły, podzespoły i elementy pomocy wzrokowych oraz przyrządów optycznych;

1.4.        rozróżniać rodzaje i sposoby połączeń elementów stosowanych w montażu pomocy wzrokowych i przyrządów optycznych;

1.5.        rozpoznawać symbole i oznaczenia dotyczące pomocy wzrokowych i sprzętu optycznego zawarte w dokumentacjach, katalogach i normach.

2.  Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1.        wskazać sposoby wykonania, montażu, konserwacji i naprawy pomocy wzrokowych oraz przyrządów optycznych;

2.2.        dobierać narzędzia, przyrządy i urządzenia do obróbki, montażu i naprawy pomocy wzrokowych i przyrządów optycznych;

2.3.        dobierać przyrządy do wykonywania pomiarów wielkości fizycznych i medycznych dotyczących pomocy wzrokowych i przyrządów optycznych;

2.4.        dobierać pomoce wzrokowe;

2.5.        oceniać jakość surowców i elementów oraz gotowych wyrobów stosowanych w optyce;

2.6.        udzielać fachowych porad z zakresu stosowania pomocy wzrokowych i przyrządów optycznych.

3.  Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

3.1.        przewidywać zagrożenia związane z wykonywaniem i naprawą pomocy wzrokowych i przyrządów optycznych;

3.2.        wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadkach na stanowisku pracy optyka;

3.3.        rozróżniać i stosować sprzęt ochrony przeciwpożarowej zgodnie z jego przeznaczeniem.


Część II -  zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą


Absolwent powinien umieć:


1.  Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

1.1.        rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

1.2.        rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

1.3.        identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2.  Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1.        analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.2.        sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.3.        rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.


Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej:

Opracowanie projektu realizacji i wykonanie lub naprawa pomocy wzrokowych albo przyrządów optycznych na podstawie dokumentacji z uwzględnieniem określonych wymagań klienta w zakładach usługowych, produkcyjnych i salonach optycznych.


Absolwent powinien umieć:


1.  Analizować dokumentację pomocy wzrokowych i przyrządów optycznych w celu ich wykonania lub naprawy.

2.  Dobierać technologie, metody i techniki wykonania lub naprawy pomocy wzrokowych i przyrządów optycznych na podstawie dokumentacji dostarczonej lub sporządzonej.

3.  Dobierać materiały i elementy optyczne z uwzględnieniem sposobu ich mocowania według dokumentacji i wymagań klienta.

4.  Ustalać tolerancje wykonania pomocy wzrokowych i przyrządów optycznych na podstawie dokumentacji i norm.

5.  Sporządzać zamówienia na elementy niezbędne do wykonania lub naprawy pomocy wzrokowych i przyrządów optycznych na podstawie katalogów.

6.  Dobierać narzędzia, przyrządy, maszyny i urządzenia zapewniające realizację przyjętej technologii.

7.  Dobierać metody i przyrządy do pomiaru cech anatomicznych klienta oraz kontroli wielkości parametrów elementów optycznych i sprawdzania ich jakości, ostrości wzroku i refrakcji.

8.  Określać optymalne warunki użytkowania pomocy wzrokowych i przyrządów optycznych w zależności od zastosowanych materiałów, konstrukcji, warunków klimatycznych otoczenia na podstawie dokumentacji, opisu technicznego i norm.

9.  Opracowywać, w formie schematu blokowego, projekty przebiegu procesów wykonania lub napraw pomocy wzrokowych lub przyrządów optycznych, obejmujących obróbkę ręczną, maszynową, montaż, wykończenie powierzchni i przechowywanie wyrobów.

10. Wykonywać pomoce wzrokowe na podstawie dokumentacji.

11. Naprawiać przyrządy optyczne i pomoce wzrokowe na podstawie dokumentacji.

12. Oceniać jakość wykonania pomocy wzrokowych na podstawie dokumentacji.

13. Oceniać jakość wykonania napraw pomocy wzrokowych lub przyrządów optycznych na podstawie dokumentacji.

14. Opracowywać wskazania do użytkowania pomocy wzrokowych i przyrządów optycznych.


Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:


Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet wspomagający kontrolę parametrów optycznych pomocy wzrokowych i przyrządów optycznych. Urządzenia pomiarowo-kontrolne do pomiarów medycznych: foropter, refraktometr lub autorefraktometr, kaseta okulistyczna, tablice optotypów, rzutnik optotypów, keratometr Javala, biomikroskop, pupilometr, linijka optyczna. Urządzenia pomiarowo-kontrolne do pomiarów fizycznych: kolimator, frontofokometr, mikrometr, suwmiarka, kątomierz, sferometr, polaryskop. Maszyny i urządzenia do wykonywania pomocy wzrokowych: szlifierka ręczna, szlifierka automatyczna, szabloniarka, polerka, rowkarka, wiertarka, centroskop, barwiarka, podgrzewacz do opraw, lutownica. Narzędzia: wkrętaki, cęgi, wiertła, rozwiertaki, pilniki, pęsety, wstążki do montażu. Materiały pomocnicze: podkładki, nakrętki, wkręty, uszczelki, kleje, przylepce, tektura, szablony, środki czyszczące, materiały piśmienne, opakowania. Zestaw elementów optycznych i mechanicznych: soczewki, pryzmaty, oprawy i ich elementy. Katalogi soczewek, opraw okularowych, elementów i przyrządów optycznych. Środki ochrony indywidualnej. Pojemnik na odpady. Apteczka.


Zawód: protetyk słuchu 

symbol cyfrowy: 322[17] 


Etap pisemny egzaminu obejmuje:


Część I -   zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie


Absolwent powinien umieć:


1.  Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

1.1.        identyfikować budowę oraz podstawowe funkcje i czynności narządu słuchu;

1.2.        identyfikować rodzaje uszkodzeń narządu słuchu;

1.3.        rozpoznawać zdrowotne i środowiskowe problemy pacjenta z upośledzeniem słuchu;

1.4.        określać metody badania słuchu;

1.5.        interpretować podstawowe pojęcia z zakresu elektroakustyki;

1.6.        identyfikować i wyjaśniać działanie bloków funkcjonalnych aparatu słuchowego;

1.7.        charakteryzować metody doboru aparatów słuchowych.

2.  Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1.        analizować informacje wynikające z badań słuchu oraz zdrowotnych i środowiskowych problemów pacjenta;

2.2.        wykorzystywać dane techniczne pomocy słuchowych do optymalnego rozwiązania problemów pacjenta związanych z ubytkiem słuchu;

2.3.        wspomagać realizację potrzeb pacjenta dostępnymi programami socjalnymi;

2.4.        oceniać stopień zagrożenia hałasem;

2.5.        sporządzać dokumentację prowadzonych czynności.

3.  Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

3.1.        zapobiegać możliwości pogorszenia stanu zdrowia pacjenta na skutek czynności związanych z protezowaniem słuchu;

3.2.        stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

3.3.        wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy.


Część II -  zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą


Absolwent powinien umieć:


1.  Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

1.1.        rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

1.2.        rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

1.3.        identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2.  Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1.        analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.2.        sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.3.        rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.


Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej:

Opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac obejmujących dobór i dopasowanie sprzętu do protezowania i ochrony słuchu dla określonego przypadku ubytku słuchu na podstawie dokumentacji diagnostycznej.


Absolwent powinien umieć:


1.  Analizować dokumentację wyników badań diagnostycznych (dane z wywiadu, audiogramy, wyniki innych metod badań audiologicznych) pacjenta z ubytkiem słuchu.

2.  Dobierać i dopasowywać sprzęt do protezowania i ochrony słuchu na podstawie wyników badań diagnostycznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.

3.  Dobierać wkładki uszne do aparatów słuchowych.

4.  Opracowywać, w formie schematu blokowego, projekt prac obejmujących dobór i dopasowanie sprzętu do protezowania i ochrony słuchu pacjentowi z określonym ubytkiem słuchu z uwzględnieniem wyników badań diagnostycznych.

5.  Dobierać i dopasowywać sprzęt do protezowania i ochrony słuchu pacjentowi o określonym ubytku słuchu.

6.  Udzielać instrukcji posługiwania się sprzętem do protezowania i ochrony słuchu.


Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:


Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji) pakiet do dobierania i dopasowania sprzętu do protezowania słuchu, w tym aparatów słuchowych. Sprzęt do protezowania i ochrony słuchu, w tym aparaty słuchowe różnych producentów wraz z danymi technicznymi. Zestaw wkładek usznych uniwersalnych. Środki ochrony indywidualnej. Pojemnik na odpady. Apteczka.


Zawód: technik elektroniki medycznej 

symbol cyfrowy: 322[18] 


Etap pisemny egzaminu obejmuje:


Część I -   zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie


Absolwent powinien umieć:


1.  Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

1.1.        rozpoznawać elementy, układy i urządzenia elektroniczne na podstawie symboli graficznych, oznaczeń, charakterystyk, parametrów i wyglądu;

1.2.        określać funkcje poszczególnych elementów i układów stosowanych w elektronicznej aparaturze medycznej na podstawie schematów ideowych i blokowych;

1.3.        stosować pojęcia, określenia i nazwy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii oraz biofizyki układów i narządów człowieka;

1.4.        stosować terminologię medyczną dotyczącą procesu diagnostyczno-terapeutycznego;

1.5.        rozróżniać rodzaje i parametry sygnałów biologicznych wytwarzanych przez organizm ludzki, ich statystykę, metody odbioru oraz wielkości stosowane w medycynie;

1.6.        rozróżniać techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w medycynie;

1.7.        rozróżniać izotopy promieniotwórcze stosowane w diagnostyce i terapii.

2.  Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1.        obliczać i szacować wartości podstawowych wielkości elektrycznych w układach elektronicznych;

2.2.        analizować pracę urządzeń elektroniki medycznej na podstawie ich schematów ideowych oraz danych uzyskanych w wyniku pomiarów;

2.3.        dobierać metody i przyrządy pomiarowe do pomiarów parametrów sygnałów bioelektrycznych, elektrycznych i nieelektrycznych;

2.4.        określać techniki i metody diagnostyczno-terapeutyczne oraz pomiarowe z zastosowaniem aparatury medycznej;

2.5.        określać wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę elektronicznej aparatury medycznej;

2.6.        określać rodzaj uszkodzenia w elektronicznej aparaturze medycznej na podstawie opisu, podanych wyników pomiarów;

2.7.        dobierać aparaturę medyczną i materiały stosowane w biomedycynie do określonych zadań diagnostycznych oraz zabiegów terapeutycznych;

2.8.        określać parametry urządzeń medycznych stosowanych w terapii farmakologicznej, radiologicznej oraz anestezji;

2.9.        określać pod względem technicznym wyniki pomiarów bioelektrycznych oraz dokładność pomiarów podczas badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;

2.10.       analizować sporządzone kalkulacje finansowe planowanych prac.

3.  Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

3.1.        dobierać środki ochrony indywidualnej podczas prac związanych z uruchamianiem i eksploatacją elektronicznej aparatury medycznej;

3.2.        stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ochrony radiologicznej;

3.3.        wskazywać skutki działań związanych z nieprawidłowym wykonywaniem prac oraz niestosowaniem norm i obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań eksploatacyjnych;

3.4.        użytkować aparaturę medyczną i urządzenia elektroniki medycznej z obowiązującymi przepisami, instrukcjami i normami dotyczącymi ochrony zdrowia pacjenta i pracownika.


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   44

Powiązany:

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu iconRozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu oraz ministra zdrowia

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu iconRozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu iconRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu 1

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu iconRozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu iconRozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu 1

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu iconRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu iconRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu iconRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu iconDz. U. 03. 26. 226 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu iconDz. U. 03. 11. 114 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej I sportu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom