Cele kształcenia – wymagania ogólne




Pobierz 130.97 Kb.
NazwaCele kształcenia – wymagania ogólne
strona3/4
Data konwersji11.10.2012
Rozmiar130.97 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4



ZAJĘCIA TECHNICZNE część I

Treści nauczania



Sposoby osiągania celów edukacyjnych

Założone osiągnięcia ucznia

(w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw)

Regulamin i zasady bhp w pracowni technicznej.

 • Zapoznanie z wyposażeniem pracowni technicznej;

 • opracowanie zasad bezpiecznej pracy;

 • analiza kształtu, barwy oraz treści wybranych znaków bhp;

 • omówienie i interpretacja znaków bezpieczeństwa znajdujących się w pracowni;

 • porównywanie znaków bhp ze znakami drogowymi.




Uczeń:

 • zna i stosuje regulamin pracowni;

 • wyjaśnia zasady bezpiecznej higienicznej pracy;

 • potrafi dostosować się do przepisów bhp w pracowni;

 • rozróżnia znaki bhp;

 • wyjaśnia treść znaków bhp znajdujących się w jego środowisku;

 • ma poczucie odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo.

Zasady sporządzania dokumentacji rysunkowej.

  1. Formaty arkuszy rysunkowych.

  2. Przybory kreślarskie.

  3. Rodzaje linii rysunkowych.

  4. Pismo techniczne.

  5. Wymiarowanie rysunków technicznych.

  6. Rzuty prostokątne.




   • Prezentacja materiałów i przyborów kreślarskich;

   • prezentacja pisma technicznego;

   • omówienie zasad sporządzania rysunku technicznego;

   • wyjaśnienie pojęć związanych z wymiarowaniem przedmiotu na płaszczyźnie;

   • omówienie etapów i zasad tworzenia rzutów prostokątnych;

   • wykonywanie rysunku technicznego zaprojektowanego wytworu.

Uczeń:

 • zna zasady wykonywania rysunku technicznego;

 • nazywa linii rysunkowe;

 • rozróżnia znaki wymiarowe;

 • potrafi odwzorować kształty dużych liter i cyfr pisma technicznego;

 • potrafi zwymiarować narysowany przedmiot zgodnie z zasadami wymiarowania;

 • potrafi wykonać rysunek z wymiarami;

 • potrafi czytać proste rysunki techniczne;

 • wyjaśnia na czym polega rzutowanie prostokątne;

 • potrafi sporządzić rzuty prostokątne bryły;

 • rozróżnia poszczególne rzuty;

 • wyrabia dokładność i cierpliwość.

Papier i wyroby papiernicze

 1. Surowce do produkcji papieru.

 2. Rodzaje właściwości oraz zastosowanie papieru i wyrobów papierniczych.

 3. Narzędzia do obróbki papieru.

 4. Technika orgiami.




 • Omówienie metod produkcji papieru;

 • zestawienie gatunków papieru oraz określenie ich zastosowania;

 • badanie właściwości papieru i wyrobów papierniczych;

 • omówienie metod obróbki papieru;

 • prezentacja przyrządów do obróbki papieru: kostki introligatorskiej, przyrządów pomiarowych i kreślarskich, narzędzi do cięcia i łączenia papieru;

 • omówienie zasad sztuki składania papieru orgiami;

 • przedstawienie instrukcji wykonania pudełka z wykorzystaniem orgiami.




Uczeń:

 • wymienia surowce do produkcji papieru;

 • wie jak powstaje papier;

 • rozróżnia rodzaje papieru i zna ich właściwości oraz zastosowanie;

 • charakteryzuje podstawowe właściwości materiałów papierniczych;

 • rozróżnia i nazywa przybory, narzędzia i urządzenia do obróbki papieru;

 • zna ich zastosowanie;

 • potrafi wykonać pudełko techniką orgiami;

 • rozumie potrzebę wykorzystania surowców wtórnych.




Planowanie i wykonanie zadania technicznego z papieru:

  1. kartki urodzinowej;

  2. ozdobnego pudełka;

  3. teczki na dokumenty.

 • Planowanie etapów pracy;

 • planowanie przebiegu operacji technologicznych z uwzględnieniem czasu ich trwania;

 • przygotowanie stanowiska pracy;

 • wykonanie zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją;

 • ocena jakości oraz wartości własnego wyrobu.

Uczeń:

 • potrafi dobrać materiał do projektowanego wytworu;

 • prawidłowo organizuje stanowisko pracy zgodne z zasadami bhp;

 • planuje kolejność operacji technologicznych i szacuje czas ich trwania;

 • dobiera narzędzia do operacji technologicznych i posługuje się nimi zgodnie z ich przeznaczeniem;

 • oszczędnie gospodaruje materiałem;

 • dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy;

 • potrafi ocenić wartość własnego wyrobu pod względem konstrukcyjno-użytkowym.




Drewno i materiały drewnopochodne.

 1. Przerabianie drewna.

 2. Właściwości i zastosowanie drewna.

 3. Materiały drewnopochodne.

 4. Narzędzia oraz urządzenia do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych

 5. Sposoby łączenia elementów drewnianych i drewnopochodnych




 • Omówienie procesu otrzymywania drewna - zapoznanie z pracą w tartaku;

 • prezentacja zawodów związanych z przemysłem drzewnym;

 • prezentacja różnych gatunków drewna oraz ich zastosowania;

 • prezentacja i opis tarcicy, okleiny, sklejki, płyty wiórowej i pilśniowej;

 • analiza właściwości fizycznych i mechanicznych drewna;

 • badanie właściwości drewna;

 • omówienie najczęściej stosowanych materiałów drewnopochodnych i ich zastosowania;

 • przedstawienie zalet i wad materiałów drewnopochodnych;

 • prezentacja narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych znajdujących się w pracowni;

 • uświadomienie zagrożenia występującego podczas użytkowania prezentowanych narzędzi;

 • demonstracja oraz omówienie najczęściej spotykanych połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych.




Uczeń:

 • opisuje proces przerabiania drewna;

 • zna podstawowe gatunki drewna i materiałów drewnopochodnych;

 • rozróżnia rodzaje materiałów drewnopochodnych;

 • charakteryzuje właściwości oraz zastosowanie drewna i materiałów drewnopochodnych;

 • wie jakie są wady i zalety drewna;

 • podaje nazwy oraz zastosowanie narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych;

 • dba o przybory, narzędzia i urządzenia.

 • zna sposoby łączenia drewna;

 • umie wykonać połączenia elementów drewnianych i drewnopochodnych;

 • wie jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego w szczególności lasów.




Planowanie i wykonanie zadania technicznego z materiałów drzewnych:

  1. ostrzałki do ołówków;

  2. pudełka na drobiazgi.




 • Planowanie przebiegu procesu technologicznego;

 • planowanie przebiegu operacji technologicznych z uwzględnieniem czasu ich trwania;

 • przygotowanie stanowiska pracy;

 • wykonanie zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją;

 • ocena jakości oraz wartości własnego wyrobu.

Uczeń:

 • potrafi dobrać materiał do projektowanego wytworu;

 • organizuje stanowisko pracy zgodne z zasadami bhp;

 • planuje kolejność operacji technologicznych i szacuje czas ich trwania;

 • dobiera narzędzia do operacji technologicznych i posługuje się nimi zgodnie z ich przeznaczeniem;

 • potrafi ocenić wartość własnego wyrobu pod względem konstrukcyjno-użytkowym;

 • oszczędnie gospodaruje materiałem;

 • rozwija zainteresowania badawcze i konstrukcyjne;

 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych.




Racjonalne gospodarowanie materiałem.

 • Analiza sposobu zagospodarowania odpadów drzewnych oraz makulatury.

Uczeń:

 • wyjaśnia znaczenie recyklingu, utylizacji;

 • omawia problem odpadów poprodukcyjnych;

 • rozumie potrzebę ochrony środowiska i wykorzystania surowców wtórnych;

 • stosuje segregację śmieci;

 • czuje się współodpowiedzialny za środowisko naturalne.

Obwody elektryczne.

  1. Źródła i odbiorniki energii elektrycznej.

  2. Połączenie szeregowe i równoległe.




   • Przedstawienie symboli elektrycznych;

   • omówienie rodzajów obwodów elektrycznych;

   • ćwiczenia praktyczne – budowanie obwodów elektrycznych;

   • analiza konstrukcji i zasady działania zmontowanych obwodów.

Uczeń:

 • wyjaśnia znaczenie symboli graficznych umieszczonych na schematach elektrycznych;

 • rozróżnia symbole elementów obwodu elektrycznego;

 • rozróżnia połączenie szeregowe i równoległe;

 • buduje obwód elektryczne według schematu;

 • sprawdza działanie wykonanych obwodów;

 • rozwija pomysłowość i podejmuje twórcze działania.



1   2   3   4

Powiązany:

Cele kształcenia – wymagania ogólne iconCele kształcenia – wymagania ogólne

Cele kształcenia – wymagania ogólne iconCele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia – wymagania ogólne iconCele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia – wymagania ogólne iconCele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia – wymagania ogólne iconCele kształcenia– wymagania ogólne

Cele kształcenia – wymagania ogólne iconIi etap edukacyjny matematyka cele kształcenia – wymagania ogólne

Cele kształcenia – wymagania ogólne iconGeografia III etap edukacyjny Cele kształcenia – wymagania ogólne

Cele kształcenia – wymagania ogólne iconPodstawa programowa – zajęcia techniczne Cele kształcenia – wymagania ogólne

Cele kształcenia – wymagania ogólne iconBiologia III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia – wymagania ogólne iconInformatyka III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom