Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłAT
Pobierz 12.49 Kb.
NazwaZbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłAT
Data konwersji11.10.2012
Rozmiar12.49 Kb.
TypDokumentacjaZałącznik nr 1


WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA
ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT


ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT 1)Podmiot korzystający ze środowiskaNazwa:

REGON:

Lp.11.11.21.31.41.5I22.12.22.3II33.1.13.1.23.1.33.1.43.1.53.1.63.23.33.43.5III44.14.2IVSuma opłat ogółem 6) [zł]

rok 2):

półrocze 2):Adres:

Telefon/fax:

Rodzaj korzystania ze środowiskaKod tabeli 3)Wysokość opłaty [zł]Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaŹródła powstawania substancji wprowadzanych do powietrza APrzeładunek benzyn silnikowychBKotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowaneCSilniki spalinoweDChów lub hodowla drobiuEWysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogółem 4)Pobór wódWoda podziemnaAWoda powierzchniowa śródlądowaBMorskie wody wewnętrzneCWysokość opłaty za pobór wód ogółem 4)Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemiŚcieki o kodzie a 5)AŚcieki o kodzie b 5)AŚcieki o kodzie c 5)AŚcieki o kodzie d 5)AŚcieki rolniczo wykorzystaneAWody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatychAWody chłodniczeBWody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnejCWody zasoloneDWody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnychEWysokość opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ogółem 4)Składowanie odpadówOdpady składowane selektywnieAOdpady składowane nieselektywnieAWysokość opłaty za składowanie odpadów ogółem 4)


Objaśnienia:

 1. Wypełnia się w każdym przypadku przedkładania któregokolwiek z wykazów zawartych
  w załącznikach nr 2-5.

 2. Należy podać rok, którego dotyczy wykaz. W przypadku przedkładania wykazu za okres półrocza należy dodatkowo podać, którego półrocza dotyczy.

 3. Oznaczenie literowe tabel w załącznikach nr 2-5; należy podkreślić kod tej tabeli, którą dany podmiot korzystający ze środowiska wypełnił.

 4. Zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty mniejszą niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

 5. Kody rodzajów ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi:

 1. ścieki bytowe, z wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych lub ścieków innych niż ścieki komunalne albo ścieki przemysłowe,

 2. ścieki komunalne inne niż ścieki bytowe wprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych,

 3. ścieki przemysłowe wprowadzane z urządzeń innych niż wymienione w lit. b,

 4. ścieki inne niż wymienione w lit. a-c.

 1. Suma opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska, określonych w wierszach I, II, III i IV; nie wlicza się do niej opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł.Pouczenie:

Zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 139, poz. 308).


.................................. .............................................. ..................................................

(data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania podmiotu)Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłAT iconWykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłAT iconWZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłAT iconWykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłAT iconSprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska I adminitracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów za 2008 r. (zestawienie zbiorcze)

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłAT iconWykaz zawierający informacje o odpadach umieszczonych na składowisku odpadów oraz o wysokości należnych opłat

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłAT iconWykaz zawierający informacje o ilości, stanie, składzie I rodzajach ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłAT iconWykaz zawierający informacje o ilości I jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śRÓDLĄdowej I morskich wód wewnętrznych oraz informacje o wysokości należnych opłAT

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłAT iconZestawienie zbiorcze działAŃ

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłAT icon1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie I na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłAT iconWykaz osób prawnych I fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom