Tolerancyjności Polaków
Pobierz 232.83 Kb.
NazwaTolerancyjności Polaków
strona1/3
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar232.83 Kb.
TypWymagania
  1   2   3

Dwustopniowy plan wynikowy

Numer lekcji

Temat lekcji

Lektura tekstu

Wymagania na poziom podstawowy

Uczeń:

Wymagania na poziom ponadpodstawowy

Uczeń:

1.

Jak będziemy pracować na lekcjach języka polskiego w klasie trzeciej?
– zna zasady organizacji pracy na lekcjach języka polskiego

– zna zakres wymagań i kryteria oceniania na poziom podstawowy

– orientuje się w układzie podręcznika i jego zakresie tematycznym

– zna zestaw lektur i termin ich omawiania

– wie, jak należy prowadzić zeszyt

– zna zakres wymagań i kryteria oceniania na poziom ponadpodstawowyJak żyć?

2.

Leszek Kołakowski O tolerancji – ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem

L. Kołakowski, O tolerancji

– odpowiada na pytania zamieszczone pod fragmentem utworu

– czyta tekst ze zrozumieniem


– dzieli tekst na logiczne akapity

– nadaje tytuły poszczególnym akapitom

– układa pytania do tekstu

– wypisuje z tekstu słowa, których znaczenia nie rozumie, wyjaśnia je na podstawie dostępnych źródeł


3.

Na podstawie tekstu Leszka Kołakowskiego O tolerancji rozważamy, jakie są granice tolerancji

L. Kołakowski, O tolerancji

– wyjaśnia znaczenie terminu „tolerancja”

– rozumie wagę tematu poruszonego w tekście

– ustosunkowuje się do pytania postawionego w temacie

– podaje przykłady tolerancji i nietolerancji

– na podstawie całości tekstu wyjaśnia, czym jest tolerancja

– pisze rozprawkę na temat tolerancyjności Polaków


4.–5.

Co już wiemy o zdaniach złożonych? Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości
– wymienia typy zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie

– rozpoznaje rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych

– sporządza wykresy zdań

– samodzielnie nazywa zdania współrzędnie i podrzędnie złożone

– podaje przykłady różnych typów zdań złożonych


6.

Czy człowiekowi potrzebne jest doświadczenie rozpaczy? Szukamy odpowiedzi w wierszu Jana Twardowskiego

J. Twardowski, Oda do rozpaczy

– podaje synonimiczne określenia wyrazu „rozpacz”

– wskazuje adresata utworu

– opisuje na podstawie tekstu zachowania ludzkie wobec rozpaczy

– wyszukuje w wierszu oksymorony

– określa stosunek podmiotu lirycznego do rozpaczy

– wypowiada się w dowolnej formie pisemnej na temat rozpaczy

7.

Historia pani i pana przedstawiona przez Adama Mickiewicza w balladzie Lilije

A. Mickiewicz, Lilije

– układa plan wydarzeń

– opowiada treść ballady

– wskazuje miejsce akcji

– wyjaśnia tytuł utworu, odwołując się do jego treści

– dostrzega motyw winy i kary

– omawia ludowość jako cechę ballady

– ukazuje wpływ zbrodni na zachowanie bohaterki

– omawia obowiązujące w świecie ballady zasady moralne i konsekwencje ich złamania

– analizuje rolę przyrody w balladzie

8.–9.

Analizujemy wypowiedzenia wielokrotnie złożone
– wie, jakie wypowiedzenia nazywamy wypowiedzeniami wielokrotnie złożonymi

– wymienia zasady, według których należy analizować budowę zdania wielokrotnie złożonego

– samodzielnie analizuje i sporządza wykresy zdań wielokrotnie złożonych

10.

Historia zakochanych przedstawiona przez Adama Mickiewicza w Świteziance

A. Mickiewicz, Świtezianka

– układa plan wydarzeń

– opowiada treść ballady

– określa czas i miejsce wydarzeń

– wie, że bohaterowie utworu to postaci nieokreślone

– wyjaśnia rodowód tematyki utworu

– wyjaśnia, że światem bohaterów rządzą surowe zasady moralne, oparte na przekonaniu, że złamanie przysięgi pociąga za sobą karę

11.

Jakie prawdy moralne zawarł Adam Mickiewicz w balladach?

A. Mickiewicz, Lilije, Świtezianka

– odtwarza treść ballad

– omawia winę bohaterów i poniesione przez nich kary

– podkreśla, że utwory wskazują istnienie surowych zasad moralnych, których złamanie zostaje zawsze ukarane: „Nie masz zbrodni bez kary”, „Bo kto przysięgę naruszy, Ach, biada jemu, za życia biada! I biada jego złej duszy!”

– wyjaśnia, że utwory odwołują się do moralności i wierzeń ludowych

12.

Kształt artystyczny ballad Adama Mickiewicza

A. Mickiewicz, Lilije, Świtezianka

– podaje charakterystyczne cechy gatunkowe ballady

– odnajduje cechy ballady w utworach Mickiewicza

– przedstawia wyraźnie zarysowane fabuły utworów

– rozróżnia motywy ludowe ballad oraz ludową fantastykę

– omawia rolę opisów przyrody

– wyjaśnia, że w obrębie świata przedstawionego przenikają się światy realistyczne i fantastyczne

– podkreśla rolę dialogów

– dostrzega tajemniczą atmosferę ballad

– podaje cechy epickie ballady

– wyjaśnia, że kształt artystyczny utworów wskazuje na charakterystyczny dla gatunku ballady rodzajowy synkretyzm (dramatyczne dialogi, obecność epickiego narratora i liryczne wyznania)

– dowodzi, że ballada stanowi świadectwo romantycznego zafascynowania twórczością ludową

– zna motywy grozy, tajemniczości i fantastyki


13.–14.

Wchodzimy w rolę badacza i zgłębiamy wiedzę potrzebną do zredagowania rozprawki
– wykonuje poprawnie ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne

– konstruuje logiczną wypowiedź

– formułuje temat rozprawki

– stosuje wyrażenia określające stanowisko mówiącego

– zna zasady redagowania rozprawki

15.–16.

„Nie ma winy bez kary” – redagujemy rozprawkę

A. Mickiewicz, Lilije, Świtezianka

– zna cechy rozprawki

– zna główne schematy kompozycyjne rozprawki

– stosuje odpowiedni język i styl w rozprawce

– zachowuje właściwe proporcje poszczególnych części rozprawki


– wymienia zasady, według których należy zredagować rozprawkę

– samodzielnie redaguje rozprawkę na podany temat

17.–18.

Biblijna, poetycka i malarska wizja Sądu Ostatecznego

Biblia (fragm.), Cz. Miłosz, Piosenka o końcu świata

– przedstawia biblijną wizję końca świata

– prezentuje wizję końca świata przedstawioną w wierszu Miłosza

– opisuje dzieło malarskie

– porównuje język wiersza i Apokalipsy

– wyjaśnia, której wizji jest bliższa wizja przedstawiona na obrazie

19.

W jaki sposób – według Czesława Miłosza – kończy się świat?

Cz. Miłosz, Piosenka o końcu świata

– analizuje teksty biblijne mówiące o końcu świata

– przedstawia własne skojarzenia z końcem świata

– dzieli się wrażeniami po lekturze wiersza

– wyjaśnia, jaki charakter ma zestawienie wyrazów w tytule wiersza

– opisuje koniec świata przedstawiony w utworze

– wyjaśnia definicję parafrazy

– omawia język utworu

– ustosunkowuje się do stwierdzenia, że w dniu końca świata – świat żyje swoim rytmem

20.

Analizujemy przykłady zdań wielokrotnie złożonych
– przy pomocy nauczyciela dokonuje analizy zdań wielokrotnie złożonych

– samodzielnie dokonuje analizy przykładowych wypowiedzeń wielokrotnie złożonych i sprawdza wykresy

– wypisuje z tekstów zdania wielokrotnie złożone i dokonuje ich analizy składniowej

21.

Na czym polega świadectwo poety i poezji? – Czesława Miłosza Który skrzywdziłeś

Cz. Miłosz, Który skrzywdziłeś

– odczytuje sens przywołanych słów biblijnych (Ewangelia św. Mateusza)

– określa adresata słów podmiotu lirycznego

– charakteryzuje krzywdziciela i prostego człowieka

– określa, jaką groźbę i do kogo skierowaną zawiera wiersz

– charakteryzuje świat zobrazowany w liryku

– nazywa podobieństwa między wierszem i tekstem biblijnym

– omawia rolę poety i poezji, jaką wyznacza w wierszu Miłosz

– określa formę wiersza

22.

Nieodzowne elementy ludzkiego życia wskazuje Czesław Miłosz

Cz. Miłosz, Wiara, Nadzieja

– uzasadnia, czym jest wiara według podmiotu lirycznego wiersza Miłosza

– opisuje, w jaki sposób podmiot liryczny przedstawia nadzieję

– porównuje słownikowe znaczenie słów: „wiara”, „nadzieja”, „miłość” z poetyckim objaśnieniem

– przywołuje frazeologizmy ze słowami „wiara” i „nadzieja”

– wyjaśnia, z czego według Miłosza wyrasta wiara

– charakteryzuje język utworów

– wypisuje z wierszy sformułowania będące złotymi myślami

– redaguje tekst z wykorzystaniem frazeologizmów związanych z wiarą i nadzieją

– opisuje dzieła sztuki i łączy je z omawianymi wartościami

23.–24.

Metaforyczny charakter opowiadania Sławomira Mrożka Lew.

S. Mrożek, Lew

– redaguje plan tekstu

– odtwarza wydarzenia przedstawione w opowiadaniu

– wyjaśnia, czym kieruje się bohater opowiadania (lew)

– ocenia postawę lwa

– definiuje, kogo określamy mianem oportunisty

– w kilku zdaniach formułuje swoje poglądy na temat postawy oportunistycznej

– opowiada o stosunku tytułowego bohatera do innych lwów

– rozumie znaczenie słowa „alibi”

– rozróżnia mechanizmy zachowań ludzkich, o których mowa w opowiadaniu

– podaje frazeologizmy oddające sytuację przedstawioną w opowiadaniu Mrożka

25.

O jakich zasadach interpunkcyjnych należy pamiętać w zdaniach wielokrotnie złożonych?
– objaśnia zasady interpunkcyjne stosowane w wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych

– we wskazanym tekście wstawia brakujące przecinki i uzasadnia ich użycie

– zna zasady użycia średników i nawiasów

– bezbłędnie uzupełnia przykładowe teksty przecinkami, średnikami i nawiasami

26.–27.

Hymn Jana Kochanowskiego wyrazem renesansowego optymizmu i wiary poety w Boga

J. Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie

– określa, kim jest podmiot liryczny wiersza i w czyim imieniu się wypowiada

– przedstawia wizerunek Boga w świetle hymnu

– wskazuje apostrofy i ich adresata

– odczytuje wiersz jako wyraz miłości człowieka do Boga oraz wyraz renesansowego optymizmu i wiary poety

– odnajduje cechy pieśni i hymnu w utworze

– dowodzi, że utwór jest manifestem humanistycznej religijności


28.

Artysta i jego dzieło w świetle Hymnu Jana Kochanowskiego

J. Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie

– wyjaśnia, że Hymn to utwór między innymi o sztuce, artyście i jego dziele

– w świetle utworu przedstawia Boga jako artystę, architekta

– wskazuje topos Deus artifex

– wyjaśnia, że podmiot liryczny chwali Boga przez pochwałę świata jako jego dzieła

– dostrzega pokorę podmiotu lirycznego w odniesieniu do Boga i towarzyszące jej uwielbienie oraz szacunek

– przedstawia koncepcję Boga i człowieka w świetle utworu


29.

Archaizmy
– wie, co to jest archaizm

– potrafi wskazać archaizmy w tekście literackim

– rozpoznaje rodzaje archaizmów (fonetyczne, gramatyczne, znaczeniowe, składniowe)

– podaje przykłady archaizmów

30.–31.

W jaki sposób dać świadectwo własnego człowieczeństwa, uczy Pan Cogito

Z. Herbert, Przesłanie Pana Cogito

– określa, kim jest podmiot liryczny i adresat

– wymienia uczucia, które Pan Cogito nakazuje zachować

– wyjaśnia, że celem życia jest dawanie świadectwa prawdzie

– wskazuje nawiązania do tekstu biblijnego

– wymienia cechy człowieka, który ma dać świadectwo

– analizuje przesłanie tekstu

– odczytuje wiersz jako kodeks etyki heroicznej, opartej na ujmowaniu ludzkiego losu w kategoriach tragedii i niekończącej się walki o dochowanie wierności postawie godnej człowieka

– omawia, jakie znaczenie ma znalezienie się w gronie wymienionych przez Herberta przodków

– wyjaśnia, czemu ma być wierny człowiek, czemu się przeciwstawiać, dokąd iść oraz czym jest jego wędrówka

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Tolerancyjności Polaków iconW ostatnich latach wielu Polaków wyjechało, aby szukać szczęścia za granicą. W 2006 r emigrowało 46, 9 tysięcy polaków, w 2007 liczba emigracji spadła o ok. 10

Tolerancyjności Polaków iconOszczędności Polaków

Tolerancyjności Polaków iconWspółczesnej mobilności Polaków

Tolerancyjności Polaków iconOczekiwania Polaków z Litwy

Tolerancyjności Polaków iconLosy polaków na zesłaniu”

Tolerancyjności Polaków iconTestament najświatlejszych polakóW

Tolerancyjności Polaków iconŚwięto Polaków na Zaolziu

Tolerancyjności Polaków iconSytuacja Polaków na rynkach ue

Tolerancyjności Polaków iconOdkrywanie Australii przez Polaków

Tolerancyjności Polaków iconStarty polaków sobota (9 sierpnia)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom