Rozdzial 1 Socjologia a wiedza powszechna o społeczeństw
Pobierz 1.27 Mb.
NazwaRozdzial 1 Socjologia a wiedza powszechna o społeczeństw
strona8/8
Data konwersji11.10.2012
Rozmiar1.27 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8

ORGANIZACJE FORMALNE


Atrybuty organizacji:

- świadomy, celowy charakter

- ściśle określona struktura wewnętrzna ( pozycje i role)

- ustalone normy, prawa, wartości regulujące wstępowanie, uczestnictwo i opuszczanie

- wyodrębniony podsystem społeczeństwa


Socjologia opisuje/ bada organizację jako:

- system społeczny

- sposoby osiągania celów

- grupy wchodzące w jej skład i interakcje między nimi

- zasady funkcjonowania


organizacja-1. wyodrębniony typ współczesnej instytucji gospodarczej, politycznej, militarnej;

2.w znaczeniu rzeczowym to materialnie istniejąca instytucja, np.: kościół, fabryka, szkoła, etc.

Dodatkowo Max Weber wyróżnił tzw. grupę korporacyjną (związek społeczny zamknięty bądź ograniczający dostęp z zewnątrz za pomocą przepisów; cechy: stowarzyszenie; celowa, ciągła działalność)


Wg T.Parsons’a: Posiadanie celu stanowi główną cechę odróżniającą organizację od innych podsystemów.


Organizacja – instytucje, które są grupami zbiorowego działania, rodzaj systemu społecznego


Wg Baumana: Organizacja to grupa docelowa, której cechą jest świadome i jawne samoograniczenie (statuty, regulaminy).


IDEALNY TYP BIUROKRACJI wg Maxa Webera:

Cechy:

- Wszystkie zachowania uczestników organizacji biurokratycznej określone są normami prawnymi (regulacja działań organizacji)

- Struktura biurokratyczna to zespół pozycji podlegającemu bezosobowemu , prawnemu porządkowi

- Posłuszeństwo członków jest regulowane przez normy prawne

- Organizacja opiera się na zasadzie hierarchii

- Hierarchia organizacyjna to układ szczebli kariery otwarty dla każdego kto spełnia pewne wymagania formalne

- Komunikacja jest regulowana przez ścisłe przepisy ( przepływ dokumentów prawnych)

- Urzędnicy w organizacji są pozbawieni środków urzędowania, są jedynie najemnymi pracownikami

- Urzędnicy organizacji są osobiście wolni, podlegają władzy w zakresie określonym przez dowolną umowę o pracę

- O selekcji kandydatów decydują tylko formalne kwalifikacje zawodowe

- Sprawowanie urzędu biurokratyczne to jedyne zajęcie zawodowe urzędnika


W rzeczywistości taki model organizacji nie istnieje!


Rodzaje organizacji:

- dobrowolna (swobodny dostęp, brak wynagrodzenia, zorganizowana biurokratycznie)

- przymusowa ( izolacja członków od społeczeństwa, wymaganie określonych zachowań od członków pod rygorem użycia przymusu fizycznego)  więzienia, jednostki wojskowe

- utylitarne ( określone korzyści członków, uczestnictwo dobrowolne)  przedsiębiorstwa


Ekologia organizacji:

- organizacje istnieją w niszach gdzie są pewne zasoby

- ciągła gotowość rywalizacji o zasoby w niszy

- gdy nisza zostanie wyeksploatowana organizacja umiera


zagęszczenie niszy – liczba organizacji zajmujących niszę

poziom zasobów w niszy = poziom niszy


Wewnętrzna dynamika organizacji:

- system nieformalny ( to znaczy, że oprócz więzi zawodowych powstają również więzi towarzyskie w organizacji)

- władza i konflikt ( hierarchia sprawia, że władza jest rozdysponowana nierówno, a więc powstaje konflikt)

- zadania i technologia ( rodzaj zadań i technologia mają wpływ na strukturę organizacji, gdy organizacja zajmuje się usługami, hierarchia ulega rozluźnieniu)

- sprawowanie kontroli ( dla organizacji utylitarnej – motywowanie poprzez płace

dla dobrowolnej – nie potrzeba motywatora, ludzie robią to społecznie )

- kultura organizacji ( ludzie zatrudnieni w organizacji wraz z ich zachowaniami a także wyobrażeniem o świecie)


Sposoby patrzenia na organizacje oraz badania socjologii w tych sferach:

- mezzo

analiza struktur organizacji

analiza procesu decyzyjnego

kadra kierownicza i jej rola

-mikro

wydajność pracy

wzrost stopnia identyfikacji z organizacją

-makro

analiza organizacji jako systemu


Inne perspektywy w teorii organizacji:

- modernistyczna

(organizacja to system otwarty, organizacja postrzegana jak maszyna , a ludzie to „trybiki”)

- symboliczna – interpretująca

( podejście ilościowe, utożsamiana ze szkołą kultury organizacyjnej , rzeczywistość jest obiektywizowana, a nie obiektywna, organizacja to jej kultura)

- postmodernistyczna

(związana z krytyczną teorią organizacji, szkołą procesów pracy; należy wykryć anachronizmy w funkcjonowaniu organizacji i próbować patrzeć na nią z innych punktów widzenia)


Współcześnie możemy mówić o powstawaniu organizacji postindustrialnych


PORÓWNANIE ORGANIZACJI TRADYCYJNYCH Z POSTYINDUSTRIALNYMI

Kryteria

Okres przemysłowy

Okres postindustrialny

Otoczenie

Gospodarki narodowe,

Sprzedaż masowa,

Państwo dobrobytu,

Standaryzacja

Globalna konkurencja

Segmentacja rynków, międzynarodowa decentralizacja produkcji

Pluralizm, lokalizm

Technika

Produkcja masowa w rozumieniu Forda

Rutynowość

Produkcja towarów

Automatyzacja

Komputery w projektowaniu

Innowacyjność

Usługi

Struktura społeczna

Biurokratyczna,

Hierarchiczna z komunikacją pionową

Specjalizacja

Koncentracja na kontroli

Komunikacja pozioma,

Usamodzielnienie się firm,

Nieformalny mechanizmy nacisków,

Dezintegracja pionowa i pozioma,

Niewyraźne granice między organizacjami

Kultura

Szacunek dla stabilności, tradycji

Wartości org: wydajność, wzrost, kontrola

Szacunek dla mody, paradoksu, niepewności,

Wartości org: jakość, innowacyjność

Struktura fizyczna

Koncentracja ludzi w miastach przemysłowych,

Orientacja narodowa i lokalna,

Czas jest linearny

Dekoncentracja ludzi,

Orientacja globalna,

Ściśnienie czasu prowadzi do równoczesności

Charakter pracy

Rutynowość,

Niewykwalifikowana siła robocza,

Funkcjonalna specjalizacja zadań

Umiejętności oparte na wiedzy,

Nacisk na samokształcenie

„Zdalna praca”, outsourcingAnaliza instytucjonalna

Założenia:

- powszechna obecność instytucji, przedmiot badań wszystkich nauk społecznych

- interdyscyplinarna metoda badań organizacji (wielowymiarowość: ekonomia, socjologia, politologia)

instytucje – środki mediujące pomiędzy jednostką a społeczeństwem, godząc racjonalność jednostki z racjonalnością społeczeństwa.


Założenia nowego instytucjonalizmu:

  1. Jednostka jest racjonalna i maksymalizuje swoje korzyści

  2. Instytucje umożliwiają ograniczenie niepewności ludzkich iteracji

  3. Instytucje łączą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ( tzn. są centralnym pojciem w wyjaśnianiu zmian w sferze gospodarki i polityki

  4. Kultura w analizie instytucjonalnej sygnalizuje: racjonalność człowieka jako racjonalność ograniczoną kulturowo

  5. Łączy świat makro i mikro jako środek mediując pomiędzy jednostką a systemem

  6. Jednostka ludzka dąży do osiągania przez nią wyznaczonych celów.


1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Rozdzial 1 Socjologia a wiedza powszechna o społeczeństw iconCennik wydawnictwa Wiedza Powszechna

Rozdzial 1 Socjologia a wiedza powszechna o społeczeństw iconCennik wydawnictwa Wiedza Powszechna

Rozdzial 1 Socjologia a wiedza powszechna o społeczeństw iconTowarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

Rozdzial 1 Socjologia a wiedza powszechna o społeczeństw iconMAŁy słownik zoologiczny bezkręgowce wiedza powszechna warszawa 1984

Rozdzial 1 Socjologia a wiedza powszechna o społeczeństw iconAjdukiewicz / Anna Jedynak. Warszawa : Wiedza Powszechna, 2003. 267, [1] s. 1 faks., rys.; 19 cm. (Myśli I Ludzie)

Rozdzial 1 Socjologia a wiedza powszechna o społeczeństw iconStatut Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii Rozdzial I

Rozdzial 1 Socjologia a wiedza powszechna o społeczeństw iconRozdzial Reakcje popytu na zmiany cen I dochodow

Rozdzial 1 Socjologia a wiedza powszechna o społeczeństw iconTworzenie makropolecenia w Access. Otwórz bazę rozdzial 10

Rozdzial 1 Socjologia a wiedza powszechna o społeczeństw iconSocjologia wykształciła się z nauk filozoficznych w XIX wieku. Socjologia

Rozdzial 1 Socjologia a wiedza powszechna o społeczeństw iconZagadnienia egzaminacyjne- socjologia pytanie 1: Czym jest socjologia? ( empiryczna, teoretyczna, historyczna)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom