Uzasadnienie Cel I przedmiot projektowanej regulacji
Pobierz 69.16 Kb.
NazwaUzasadnienie Cel I przedmiot projektowanej regulacji
strona2/3
Data konwersji11.10.2012
Rozmiar69.16 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3

Stowarzyszenie

Zgodnie z projektem stowarzyszenie, posiadające osobowość prawną, będzie mogło być założone przez co najmniej 3 podmioty uprawnione do tworzenia zrzeszeń. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym dla założenia stowarzyszenia wymagana liczba założycieli wynosi 15 osób.

W projektowanej ustawie zdefiniowano elementy konieczne statutu stowarzyszenia oraz uregulowano problematykę władz i organów stowarzyszenia. Najwyższą władzą stowarzyszenia będzie walne zebranie członków. Statut będzie mógł przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy liczbę określoną w statucie. W takich przypadkach statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji. Stowarzyszenie będzie obowiązane posiadać władzę zarządzającą. Ponadto projekt zakłada, że stowarzyszenie, w którym liczba członków jest większa niż 10 podmiotów, będzie obowiązane posiadać organ badający sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe albo organ kontroli wewnętrznej, a gdy liczba członków przekracza 25 podmiotów - organ kontroli wewnętrznej. Projekt umożliwia stowarzyszeniu tworzenie również innych organów.

W projektowanych przepisach określa się ponadto zasady postępowania przy zakładaniu stowarzyszenia, wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, zasady funkcjonowania stowarzyszenia "w organizacji", tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych, zasady realizowania prawa kontroli, uprawnienia sądu i jego rozstrzygnięcia w odniesieniu do stowarzyszenia, kwestie majątkowe, postępowania w przypadku likwidacji stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku zlikwidowanego stowarzyszenia.


Stowarzyszenie zwykłe

Stowarzyszenie zwykłe (posiadające zdolność prawną) będzie mogło być założone przez co najmniej 3 podmioty uprawnione do tworzenia zrzeszeń.

Przepisy dotyczące stowarzyszeń zwykłych wskazują z jakich elementów powinien składać się statut, nakładają obowiązek posiadania władzy zarządzającej w przypadku jeżeli liczba członków stowarzyszenia zwykłego jest większa niż 10 podmiotów, a także organu kontroli wewnętrznej jeśli liczba członków jest większa niż 25 podmiotów. Projekt reguluje ponadto zasady dotyczące wpisu stowarzyszenia zwykłego do Krajowego Rejestru Sądowego.

Prawo reprezentowania stowarzyszenia zwykłego i prowadzenia jego spraw przyznano każdemu członkowi, chyba że stowarzyszenie będzie posiadało władzę zarządzającą lub statut będzie stanowił inaczej. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności będzie wymagana zgoda wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego.

Projekt przewiduje funkcjonowanie stowarzyszenia "w organizacji" na zasadach określonych w przepisach dotyczących stowarzyszeń.

Przesądzono, że członek stowarzyszenia zwykłego będzie ponosił subsydiarną odpowiedzialność majątkową, jeżeli egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna. W odniesieniu do stowarzyszeń zwykłych posiadających władzę zarządzającą możliwe będzie ograniczenie subsydiarnej odpowiedzialności majątkowej członka do kwoty określonej w statucie. W takim przypadku, jeżeli egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna, wierzyciel uzyska prawo prowadzenia egzekucji z majątków członków władzy zarządzającej oraz z majątku członka do kwoty ustalonej w statucie.

Projekt przewiduje odpowiednie stosowanie do stowarzyszeń zwykłych przepisów dotyczących stowarzyszeń, w tym w szczególności w zakresie realizowania prawa kontroli, uprawnień sądu i prokuratora, kwestii majątkowych, zakończenia działalności stowarzyszenia zwykłego, obowiązków likwidatora i przeznaczenia majątku zlikwidowanego stowarzyszenia zwykłego.


Zrzeszenie nierejestrowe

Warunkiem powstania zrzeszenia nierejestrowego będzie zawarcie umowy przez co najmniej 3 podmioty uprawnione do tworzenia zrzeszeń. Przez umowę strony zobowiążą się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu niegospodarczego przez działanie w sposób oznaczony. Zgodnie z projektem do umowy zrzeszenia nierejestrowego, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące spółki cywilnej.

Proponowane przepisy wskazują zasady postępowania w celu zgłoszenia zrzeszenia nierejestrowego, spełniającego określone w ustawie przesłanki, do Ewidencji Zrzeszeń Nierejestrowych i Porozumień Partnerskich. Zgodnie z projektem, stosowne zgłoszenie będzie musiało być dokonane w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy pod rygorem jej nieważności. Od chwili otrzymania przez zgłaszającego, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, wygenerowanego przez system teleinformatyczny potwierdzenia zgłoszenia, zrzeszenie nierejestrowe uzyska prawo korzystania ze środków publicznych, organizowania zbiórek publicznych i korzystania ze środków pochodzących z tych zbiórek.

Majątek zrzeszenia, który powstaje z wkładów, składek, darowizn, dochodów z własnej działalności, ofiarności publicznej oraz ze środków publicznych, stanowić będzie współwłasność łączną stron umowy. W projekcie przewidziano solidarną odpowiedzialność stron umowy za zobowiązania zrzeszenia nierejestrowego, chyba że w umowie postanowiono inaczej.

Projekt reguluje także problematykę prowadzenia spraw zrzeszenia nierejestrowego i jego reprezentowania. Przewiduje on możliwość odstąpienia od umowy zawartej na czas nieoznaczony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku jeśli zrzeszenie nierejestrowe będzie prowadziło działalność gospodarczą, ewentualne wypowiedzenie będzie mogło nastąpić najpóźniej na 3 miesiące przed końcem roku obrachunkowego. Stronie, która wystąpi ze zrzeszenia nierejestrowego nie będzie przysługiwał zwrot wniesionego przez nią wkładu.

Projektowana ustawa stanowi, iż w przypadku jeżeli liczba stron umowy zmniejszy się poniżej liczby wymaganej do założenia zrzeszenia nierejestrowego, zrzeszenie to ulegnie rozwiązaniu. Przewidziano jednak możliwość kontynuowania działalności przez pozostałe strony w formie porozumienia partnerskiego, jeśli podejmą one uchwałę w sprawie przekształcenia. Każda ze stron będzie również uprawniona do żądania rozwiązania umowy przez sąd z ważnych powodów. Od chwili rozwiązania zrzeszenia nierejestrowego do wspólnego majątku stron odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Majątek pozostały po spłaceniu długów zrzeszenia nierejestrowego będzie przekazany na cel określony w umowie.


Porozumienie partnerskie

Porozumienie partnerskie będzie mogło być utworzone przez co najmniej 2 podmioty. Podmioty, które zamierzają zrzeszyć się w tej formie będą zawierać umowę, w której zobowiążą się współdziałać w realizacji określonego celu społecznego. Jedna umowa będzie mogła dotyczyć realizacji więcej niż jednego celu społecznego. Umowa taka będzie zawierana na czas oznaczony albo nieoznaczony. Z tytułu realizacji umowy partnerom nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Partnerzy będą mogli przewidzieć w umowie możliwość zaciągania zobowiązań w celu jej realizacji przez każdego z partnerów. W takim przypadku umowa będzie musiała określać maksymalną wartość zobowiązań, które może zaciągać partner. Mienie nabyte w związku z realizacją umowy stanowić będzie własność w częściach ułamkowych partnerów.

Rozwiązanie porozumienie partnerskiego następować będzie w przypadku: zrealizowania celu umowy, odstąpienia od umowy przez jednego z partnerów albo w związku z upływem czasu, na który umowa była zwarta. Partnerzy będą mogli jednak postanowić o kontynuowaniu działalności. W takim przypadku konieczne będzie jednak zawarcie nowej umowy.


Przekształcenie, łączenie i podział zrzeszeń

Zrzeszenia jest formą organizowania się podmiotów dla zrealizowania określonej inicjatywy (określonego celu), często o charakterze długofalowym. Ze względu na określony w obowiązujących przepisach minimalny próg ilościowy członków, którzy są niezbędni do tego, aby zrzeszenie mogło funkcjonować, pojawia się w praktyce problem skutków zmniejszenia liczby członków zrzeszenia poniżej tego progu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmniejszenie takie skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia (stowarzyszenia zwykłego) i w efekcie jego likwidacją (proces likwidacji generuje dodatkowe koszty). Oznacza to, iż podmioty pozostałe w zrzeszeniu dla kontynuowania swojej działalności muszą utworzyć nowe stowarzyszenie albo stowarzyszenie zwykłe. Co więcej, zdarzają się sytuacje, w których pierwotny, założony przez członków – założycieli zrzeszenia zamysł (wizja), który legł u podstaw utworzenia zrzeszenia - w toku jego realizacji - zmienia się, ewaluuje albo sytuacje, kiedy poszczególni członkowie zaczynają postrzegać cel działania zrzeszenia albo swoje miejsce w strukturze inaczej niż to widzą pozostali. W takich przypadkach brak możliwości podziału zrzeszenia ze względu na niemożność pogodzenia racji wszystkich członków albo jego połączenia ze zrzeszeniem prężniejszym, bardziej odpowiadającym profilowi działalności, którą samemu zamierza się prowadzić, może skutkować w rezultacie podjęciem przez członków uchwały o rozwiązaniu zrzeszenia, rezygnacją członka (co może prowadzić do rozwiązania) albo brakiem aktywności zrzeszenia (niereazliowaniem celu, dla którego zostało utworzone). Wszystko to negatywnie wpływa na realizację idei społeczeństwa obywatelskiego, a pośrednio utrudnia realizacje wolności zrzeszania się. Uznano w związku z tym za koniecznie dodanie do systemu prawnego przepisów, które umożliwią przekształcenie, połączenie albo podział zrzeszenia, a także określą tryb jego dokonania i jego skutki prawne, szczególnie z punktu widzenia dotychczasowych członków (stron) zrzeszenia, majątku zrzeszenia oraz odpowiedzialności za zobowiązania zrzeszenia powstałe przed dniem zmian w jego strukturze organizacyjnej (zmiany formy zrzeszenia).


Przekształcenie

W świetle projektowanych przepisów zrzeszenia, z wyjątkiem porozumień partnerskich, będą mogły przekształcać się w inną formę zrzeszeń.

Przekształcenie stowarzyszenia w inną formę zrzeszenia będzie skuteczne z chwilą dokonania stosownego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zrzeszeniu powstałemu w drodze przekształcenia stowarzyszenia będą przysługiwały, co do zasady, wszelkie prawa i obowiązki przekształconego stowarzyszenia. Zrzeszenie takie zachowa również członkowstwo i wynikające z niego prawa i obowiązki w izbach, związkach i innych organizacjach, których jest członkiem (nie będzie to dotyczyło związku zrzeszeń, których istotą jest to, że zrzeszają podmioty działające w tej samej formie).

Warunkiem przekształcenia stowarzyszenia będzie sporządzenie planu przekształcenia obejmującego co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku stowarzyszenia przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie członkom planu przekształcenia (w projekcie określono zasady i tryb sporządzania takiego planu), uchwała w sprawie przekształcenia powzięta przez walne zebranie członków albo zebranie delegatów oraz zawarcie umowy albo uchwalenie statutu stowarzyszenia zwykłego.

W projekcie przyjęto, iż o zamiarze przekształcenia stowarzyszenia władza zarządzająca będzie obowiązana zawiadomić członków nie później niż na miesiąc przed dniem planowanego walnego zebrania członków albo zebrania delegatów, na którym rozpatrywany będzie projekt uchwały w sprawie przekształcenia stowarzyszenia, chyba że statut określi inny termin (w projekcie określono minimalne wymagania treściowe zawiadomienia oraz złączników do niego). Koszty przekształcenia pokrywane będą z majątku przekształcanego stowarzyszenia.

Co do zasady do przekształcenia stowarzyszenia zwykłego stosować się będzie odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia stowarzyszenia. Odstępstwa od zasad wynikają z różnic organizacyjno – prawnych między stowarzyszeniem a stowarzyszeniem zwykłym.

Zrzeszenie nierejestrowe będzie mogło być przekształcone w inne zrzeszenie, chyba że umowa zrzeszenia nierejestrowego stanowiła będzie inaczej. Do przekształcenia zrzeszenia nierejestrowego stosowane będą odpowiednio przepisy o przekształceniu stowarzyszeń zwykłych.

Mając na względzie charakter prawny porozumienia partnerskiego (dwa podmioty w drodze umowy zobowiązują się wzajemnie współdziałać dla realizacji określonego celu społecznego; po zrealizowaniu tego celu umowa wygasa – porozumienie partnerskie jest rozwiązane) nie przewidziano możliwości jego przekształcania.


Łączenie

Stowarzyszenie albo stowarzyszenie zwykłe będzie mogło łączyć się z innym stowarzyszeniem albo stowarzyszeniem zwykłym. Nie będzie mogło łączyć się zrzeszenie w likwidacji, w którym rozpoczęto podział majątku.

Połączenie będzie mogło być dokonane przez przeniesienie całego majątku zrzeszenia przejmowanego na inne stowarzyszenie (łączenie przez przejęcie) albo utworzenie nowego stowarzyszenia, na które przechodzi majątek łączących się stowarzyszeń (łączenie przez utworzenie nowego stowarzyszenia). Przyjęto zasadę, iż w przypadku łączenia stowarzyszenia ze stowarzyszeniem zwykłym, stowarzyszenie zwykłe, jako nieposiadające osobowości prawnej, nie będzie mogło być stowarzyszeniem przejmującym albo stowarzyszeniem nowo utworzonym. Połączenie stowarzyszenia wymagało będzie powzięcia uchwały w sprawie połączenia przez walne zgromadzenie członków albo zebranie delegatów, a w przypadku stowarzyszenia zwykłego przez członków tego stowarzyszenia.

Połączenie będzie skuteczne z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie przejmujące albo stowarzyszenie powstałe wskutek łączenia wstępować będą z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki zrzeszenia przejmowanego albo zrzeszeń łączących się przez utworzenie nowego stowarzyszenia. Natomiast członkowie łączącego się stowarzyszenia zwykłego odpowiadać mają za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego powstałe przed dniem połączenia, przez okres 3 lat licząc od tego dnia, na dotychczasowych zasadach.

Uznano, iż wola połączenia musi być wyrażona przez każde z łączących się zrzeszeń i na zasadach akceptowanych przez te zrzeszenia, w związku z tym zrzeszenia będą musiały uzgodnić wspólny plan połączenia. W palnie takim ustalać się będzie co najmniej sposób łączenia oraz wartość majątku łączących się zrzeszeń. W projekcie precyzyjnie określono listę załączników do takiego planu. Załącznikami mają być m.in. projekt uchwały o połączeniu oraz projekt statutu stowarzyszenia przejmującego albo statutu stowarzyszenia nowo utworzonego. Obowiązek sporządzenia planu będzie wyłączony w przypadku łączenia się stowarzyszeń zwykłych, z których żadne nie korzysta ze środków publicznych, chyba że ze statutu co najmniej jednego z łączonych stowarzyszeń zwykłych wynikał będzie taki obowiązek.


Podział

W projekcie przyjęto, iż jedynym zrzeszeniem, które będzie podlegało podziałowi będzie stowarzyszenie (posiadające osobowość prawną). Będzie je można podzielić na dwa lub więcej stowarzyszeń. Prawo podziału wyłączono w odniesieniu do stowarzyszenia w likwidacji, w którym rozpoczęto podział majątku.

Podziału stowarzyszenia będzie się dokonywało przez zawiązanie nowych stowarzyszeń, na które przejdzie cały majątek stowarzyszenia dzielonego. Do podziału stowarzyszenia stosować się będzie, co do zasady, odpowiednio przepisy dotyczące utworzenia stowarzyszenia.

W myśl regulacji o podziale stowarzyszenie dzielone zostanie rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wpisania podziału do Krajowego Rejestru Sądowego, zaś wykreślenie stowarzyszenia dzielonego z tego Rejestru nie będzie mogło nastąpić przed dniem wpisania do niego stowarzyszeń utworzonych w związku z podziałem. Podział będzie skuteczny z dniem jego wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenia utworzone w związku z podziałem wstępować będą z dniem podziału w prawa i obowiązki stowarzyszenia dzielonego określone w planie podziału. Do składników majątku stowarzyszenia dzielonego nieprzypisanych w planie podziału określonemu nowo utworzonemu stowarzyszeniu stosować się będzie odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Udział nowo utworzonego stowarzyszenia we współwłasności będzie natomiast proporcjonalny do wartości aktywów netto przypadających każdemu z nowo utworzonych stowarzyszeń w planie podziału.

W przypadku gdyby w planie podziału pominięto jakieś zobowiązania stowarzyszenia dzielonego, za zobowiązania takie nowo utworzone stowarzyszenia będą odpowiadały solidarnie.

Plan podziału sporządzać będzie władza zarządzająca stowarzyszenia dzielonego. W planie podziału ustalać się będzie co najmniej wartość bilansową majątku stowarzyszenia dzielonego oraz sporządzać dokładny opis i podział składników majątku przypadających stowarzyszeniom nowo utworzonym. W projektowanych przepisach jednoznacznie określono katalog załączników, które trzeba będzie dołączyć do planu podziału (m.in. projekt uchwały w sprawie podziału, projekty statutów stowarzyszeń nowo utworzonych, wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) stowarzyszenia dzielonego).

1   2   3

Powiązany:

Uzasadnienie Cel I przedmiot projektowanej regulacji iconUzasadnienie cele projektowanej ustawy

Uzasadnienie Cel I przedmiot projektowanej regulacji iconW projektowanej regulacji przewiduje się dokonanie zmian w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Dz. U

Uzasadnienie Cel I przedmiot projektowanej regulacji iconPotrzeba I cel uchwalenia projektowanej ustawy

Uzasadnienie Cel I przedmiot projektowanej regulacji iconZakres projektowanej regulacji obejmuje zmianę przepisów art. 175-177 ustawy z dnia 11 września 2003 r o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Dz. U. Nr 179

Uzasadnienie Cel I przedmiot projektowanej regulacji iconUKŁady regulacji pid – dobór nastaw cel ćwiczenia

Uzasadnienie Cel I przedmiot projektowanej regulacji iconUzasadnienie I. Cel I założenia projektu

Uzasadnienie Cel I przedmiot projektowanej regulacji iconUzasadnienie potrzeba I cel wydania ustawy

Uzasadnienie Cel I przedmiot projektowanej regulacji icon1. Cel dokumentu 4 Tło przewodnika uzasadnienie interwencji 5 Definicja Rewitalizacji 6

Uzasadnienie Cel I przedmiot projektowanej regulacji iconProcedura nadania szkole imienia cel I uzasadnienie powstania procedury

Uzasadnienie Cel I przedmiot projektowanej regulacji iconI. Podstawa prawna 4 II. Zakres Regulacji 7 Cel I zakres obowiązywania Zasad 7 Najważniejsze pojęcia występujące w Zasadach 7 III. Zasady kwalifikowania projektów 10

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom