Zwolnienia z podatku vat I pit poradnik
Pobierz 106.69 Kb.
NazwaZwolnienia z podatku vat I pit poradnik
strona1/4
Data konwersji12.10.2012
Rozmiar106.69 Kb.
TypPoradnik
  1   2   3   4

Zwolnienia z podatku VAT i PIT - Poradnik

Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazywane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności za pośrednictwem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację programu Równać Szanse, są zwolnione z podatku VAT. Aby uzyskać zwolnienie z podatku, należy spełnić warunki, które zostały opisane w niniejszym poradniku.O ile sprawa zwolnienia z VAT jest jasno uregulowana, to kwestia skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stała się od niedawna bardzo problematyczna. Od jakiegoś czasu sądy administracyjne oraz urzędy skarbowe interpretują przepisy ustawy w sposób, który prawie całkowicie uniemożliwia pracownikom i współpracownikom organizacji pozarządowych korzystanie z prawa do zwolnienia z podatku dochodowego1.


Zwolnienia z podatku VAT


Organizacje mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT, wybierając jedną z dwóch ścieżek postępowania. Pierwsza z nich dotyczy wyłącznie zarejestrowanych, czynnych podatników VAT, którzy składają deklaracje podatkowe. Druga ścieżka dotyczy wszystkich organizacji, zarówno zarejestrowanych jako podatnicy VAT, jak i takich, które nie są podatnikami tego podatku.


Poniżej przedstawiam opis postępowania przy wyborze jednej z dwóch z ścieżek, opisuję również zalety i wady. Pozwoli to Państwu wybrać optymalny sposób postępowania przy ubieganiu się o zwolnienie z VAT.


I. Ścieżka pierwsza – organizacja odzyskuje zapłacony VATŚcieżka ta może być wybrana jedynie przez zarejestrowanych podatników VAT. Organizacja, która nie jest jeszcze podatnikiem VAT, a chciałaby skorzystać z tej ścieżki, musi najpierw złożyć w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestra­cyjne i w ten sposób stać się podatnikiem podatku od towarów i usług – VAT.


W tej ścieżce organizacja najpierw płaci podatek VAT za zakup towarów i usług, a dopiero później występuje o jego zwrot. Główną zaletą ścieżki jest możliwość odzyskania całej kwoty podatku zapłaconego ze środków pomocowych, a wadą jest:

 • obowiązek bycia podatnikiem VAT, co wiąże się z koniecznością prowadzenia rejestru i składania deklaracji,

 • stosunkowo długi okres oczekiwania na zwrot podatku.


1. Postępowanie umożliwiające odzyskanie VAT


1.1. Organizacja, która nie jest jeszcze podatnikiem VAT, musi się wpierw zarejestrować. W tym celu:


 1. rejestruje się w urzędzie skarbowym (jeżeli dopiero powstaje),
 1. otrzymuje numer NIP (jeżeli go jeszcze nie posiada),
 1. składa w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT - R, również wtedy, gdy była już wcześniej zarejestrowanym podatnikiem VAT, ale zawieszono jej obowiązek składania deklaracji.


1.2. Zarejestrowany podatnik VAT wykonuje następujące czynności w celu odzyskania zapłaconego podatku:


 1. zakłada wyodrębniony rachunek bankowy dla potrzeb dotacji przekazanej z PFDiM,
 1. uzyskuje zaświadczenie z banku o wpływie środków pomocowych lub samodzielnie wystawia oświadczenie potwierdzające fakt posiadania na wyodrębnionym rachunku środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
 1. uzyskuje zaświadczenie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) o pochodzeniu środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
 1. dokonuje zakupu towarów i usług w ramach wykonywanego projektu; rejestruje wydatki zgodnie z ustawą o rachunkowości, prowadzi rejestr zakupów VAT i zbiera faktury (może się przydać pomoc księgowa),
 1. występuje do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot naliczonego podatku,

 2. oczekuje na zwrot naliczonego VAT.


2. Informacje uzupełniające


2.1. Źródło pochodzenia środków

Dotację przyznaną przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży (PFDiM) stanowią środki pomocowe Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.


2.2. Rachunek bankowy

Na rachunku bankowym powinny się znaleźć wyłącznie środki otrzymane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w tym przypadku środki otrzymane z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.


2.3. Dokument potwierdzający wpływ na wyodrębniony rachunek środków pomocowych

Może to być zarówno zaświadczenie z banku, jak i oświadczenie wystawione przez samą organizację. W załączniku nr 1 w dalszej części poradnika znajduje się wzór pisma do banku w tej sprawie.

Osoba uprawniona (np. dyrektor, prezes) może samodzielnie wystawić oświadczenie potwierdzające posiadanie na wyodrębnionym rachunku bankowym środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, otrzymanych z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.


2.4. Zaświadczenie z MSZ o pochodzeniu środków z funduszy pomocowych

Zaświadczenie to będzie konieczne dopiero wtedy, gdy organizacja wystąpi do urzędu skarbowego o zwrot VAT (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 73 poz. 392, rozdział 9).

W celu otrzymania należy przesłać do Departamentu Wdrażania Programów Rozwojowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych trzy dokumenty:

 • pismo przewodnie do Dyrektora Departamentu (wzór w załączniku 2),

 • kopię umowy grantowej z PFDiM potwierdzoną za zgodność z oryginałem (pieczęć i podpis),

 • dokument potwierdzający posiadanie odrębnego rachunku bankowego, na którym są zgromadzone wyłącznie środki pomocowe.

Kopia umowy musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem (pieczęć i podpis).

Adres do korespondencji i siedziba: Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, tel. do sekretariatu (0-22) 455-52-64, fax (0-22) 455-52-14.


2.5. Zakup towarów i usług

Należy w całości zapłacić faktury, na podstawie których w kolejnym miesiącu będziemy występowali o zwrot podatku. Jeśli organizacja otrzymała fakturę w sierpniu, a zapłaciła we wrześniu, to może wystąpić o zwrot podatku dopiero w październiku, składając odpowiedni wniosek o zwrot podatku wraz z deklaracją podatkową za miesiąc wrzesień.


2.6. Rejestrowanie zakupów VAT

Rejestr zakupów VAT to ewidencja zawierająca dane niezbędne do określenia kwoty zwrotu podatku. Prowadzenie ewidencji zawierającej dane niezbędne do określenia kwoty zwrotu podatku jest konieczne dla odzyskania VAT.

Organizacja jest zobowiązana do posiadania oryginału faktury lub faktury korygującej zakupu.


2.7. Zwrot podatku VAT

Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawą prawną do zwrotu podatku jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 73 poz. 392, §22)2.

O zwrot naliczonego VAT mogą się wyłącznie ubiegać podatnicy, którzy:

 • posiadają numer NIP i są podatnikami VAT,

 • prowadzą ewidencję zawierającą dane niezbędne do określenia kwoty zwrotu podatku

 • w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów i usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej

 • posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej,

 • posiadają zaświadczenie wydane przez MSZ.


Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, według zasad określonych szczegółowo w ustawie o podatku od towarów i usług.


Wniosek o zwrot VAT, który składa się wraz z deklaracją podatkową, powinien zawierać:

 • wartość nabytych towarów i usług lub importu towarów, których dotyczy zwrot,

 • kwotę podatku, o której zwrot występujemy,

 • kopię dokumentu stwierdzającego przekazanie środków pomocowych na rachunek podatnika (kopia zaświadczenia z banku lub oświadczenie organizacji),

 • dowód dokonania zapłaty ze środków pomocowych; jeśli zapłaciliśmy przelewem potrzebna nam będzie kopia przelewu z banku, jeśli zapłaciliśmy gotówką – potrzebne będzie nasze oświadczenie.


Wzór wniosku o zwrot VAT znajduje się w załączniku 3 w dalszej części poradnika.
  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zwolnienia z podatku vat I pit poradnik iconP rocedura uproszczona, rozliczanie podatku vat zgodnie z trybem określonym w art. 33a ustawy o podatku od towarów I usług, towary akcyzowe, zawieszona akcyza

Zwolnienia z podatku vat I pit poradnik iconWzory wypełnienia pit-ów w zależności od sposobu rozliczenia podatku

Zwolnienia z podatku vat I pit poradnik iconOŚwiadczenie o kwalifikowalności podatku vat

Zwolnienia z podatku vat I pit poradnik iconOŚwiadczenie o kwalifikowalności podatku vat

Zwolnienia z podatku vat I pit poradnik iconKonstrukcja podatku od towaru I usług (vat)

Zwolnienia z podatku vat I pit poradnik iconNajtaniej w polsce !! I zwolnione z podatku vat

Zwolnienia z podatku vat I pit poradnik iconWytyczne w sprawie kwalifikowalności podatku vat

Zwolnienia z podatku vat I pit poradnik iconKomunikat: Adresy instytucji udzielających informacji o podatku vat

Zwolnienia z podatku vat I pit poradnik iconNazwa I adres Beneficjenta OŚwiadczenie o kwalifikowalności podatku vat

Zwolnienia z podatku vat I pit poradnik iconDotyczące kwalifikowalności podatku vat składane w związku z aplikowaniem do programu po ig

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom