Z pracownikiem zatrudnionym na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ramach umowy na czas określony umowa może być rozwiązana
Pobierz 163.12 Kb.
NazwaZ pracownikiem zatrudnionym na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ramach umowy na czas określony umowa może być rozwiązana
Data konwersji12.10.2012
Rozmiar163.12 Kb.
TypDokumentacja

PRZEDMIOT : Podstawy Statystyki, Ekonomii, Organizacji1

a

Ekwiwalent za urlop dla pracownika zatrudnionego na 1/1 etat na umowę na czas określony do dnia 30.04.2010r. wynagrodzenie brutto 2.500zł W dniu 31.12.2008r pracownikowi pozostały do wykorzystania 4 dni urlopu. (uwaga współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu za rok 2008 wynosi 21. Pracownik zwrócił się do pracodawcy o wypłatę ekwiwalentu. Co zrobił pracodawca.
b

Co to jest zbiorowość statystyczna
c

Co to jest koszt alternatywny


2

a

Z pracownikiem zatrudnionym na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ramach umowy na czas określony umowa może być rozwiązana : 3 dni robocze, za 2 tygodniowym wypowiedzeniem jeżeli strony umowy dopuściły taką możliwość w dniu zawarcia umowy, jedynie za porozumieniem stron
b

Omów w skrócie problem rzadkości
c

Co jest przedmiotem statystyki


3

a

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie umów:

o pracę na czas próbny, określony, nieokreślony, zastępstwa, zleceń, agencyjnych, o dzieło
b

Pojęcie REGON , NIP wyjaśnij skrót i cel ich nadawania
c

Co to jest zbiorowość statystyczna


4

a

Pismo kandydata ubiegającego się o pracę, w którym przekonuje on pracodawcę, że jest najlepszą osobą do zatrudnienia na danym stanowisku, to list motywacyjny, życiorys zawodowy, kwestionariusz osobowy
b

Wymień rodzaje podmiotów gospodarczych , omów jeden z nich
c

Z czego składa się badanie statystyczne / trzy elementy/


5

a

Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę zawartą na 2-miesięczny: okres próbny. Korzystając z zamieszczonego fragmentu Kodeksu pracy ustal okres wypowiedzenia tej umowyKodeks Pracy Art. 34. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
b

Wymień spółki prawa handlowego
c

Co to są cechy statystyczne


6

a

Podaj definicję gospodarki rynkowej, podaj klasyfikację rynku wg. zakresu działania
b

Co to jest koszt alternatywny
c

Jednostki statystyczne to…


7

a

Zgłoszenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną odbywa się do ZUS na druku…
b

Omów w skrócie problem rzadkości
c

Kiedy ustala się metodę badania statystycznego


8

a

Komplementariusz, komandytariusz, podaj różnice funkcji
b

Średnia arytmetyczna to…
c

Poda wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego do 10 lat i powyżej 10 lat


9

a

Pojęcie REGON , NIP wyjaśnij skrót i cel ich nadawania
b

Podaj definicję rynku pracy, graficznie przedstaw krzywa popytu i podaży pracy
c

Wymień rodzaje średniej arytmetycznej i podaj róznice


10

a

Podaj definicje podaży, popytu, ceny
a

Czy urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi zatr. na umowę zlecenie jeżeli nie to dlaczego
c

Do czego służy obliczanie średniej arytmetycznej


11

a

Ergonomia – podaj definicję i omów jej koncepcje
b

Podaj definicję rynku i omów model gospodarki rynkowej(wykonaj rysunek
c

Co to jest mediana


12

a

Co to jest koszt alternatywny
b

Wymień elementy ubezpieczenia społecznego
c

Co to jest dominanta


13

a

Podaj definicję rynku i omów model gospodarki rynkowej(wykonaj rysunek
b

Wymień różnice między umowami , które wynikają z kc a kp
c

Dominanta to wartość…


14

a

Wymień grupy zasobów
b

Co to jest mediana
c

Czy ubezpieczenie zdrowotne należy do FUS, FUZ, FP


15

a

Wymień czynniki produkcji
b

Populacja statystyczna to…
c

Wymień sposoby opodatkowania działalności gospodarczej


16

a

Problem rzadkości to zależność zapotrzebowania i zdolności wytwarzania wyjaśnij tę zalezność
b

Przedmiotem statystyki jako dyscypliny naukowej jest :
c

Pracownik na wykonuje umowę zlecenie u własnego pracodawcy z którym wiąże go umowa o pracę. Jaki będzie przychód podlegający oskładkowaniu w ZUS.


17

a

Co to jest koszt alternatywny
b

Co to jest mediana
c

Wymień Urzędy do których należy zgłosić rozpoczęcie działalności gospodarczej


18

a

Obliczając wynagrodzenie pracownikowi jaki procent stanowić będzie podatek od osób fizycznych w roku 2010.
b

Co jest przedmiotem statystyki
c

Dobra to…


19

a

Jednostki statystyczne to…
b

Podaj definicje podaży, popytu, ceny
c

Wymień grupy zasobów


20

a

Jakie dokumenty są niezbędne do zatrudnienia pracownika na umowę o pracę.
b

Jaka ustawa reguluje ubezpieczenie społeczne a jaka działalność gospodarczą
c

Średnia arytmetyczna to…


21

a

Podaj definicje podaży, popytu, ceny
b

Co to jest dominanta
c

Wymień dokumenty jakie pracownik winien otrzymać w chwili rozwiązania umowy o pracę


22

a

W jakiej sytuacji wykonując zlecenie będą opłacane składki społeczne i zdrowotne do ZUS
b

Co jest przedmiotem statystyki
c

Koszt utraconych korzyści to inaczej koszt…


23

a

Kiedy ustala się metodę badania statystycznego
b

GUS, ZUS, UM, UW, UG, US rozwiń skrót
c

Wymień elementy modelu gospodarki rynkowej


24

a

Problem rzadkości to zależność zapotrzebowania i zdolności wytwarzania wyjaśnij tę zalezność
b

Jednostki statystyczne to…
c

Czy od umowy o dzieło odprowadzamy składki ZUS i podatek? Wyjaśnij.


25

a

Dobra to…
b

Średnia arytmetyczna to…
c

Czy ubezpieczonym jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą na własny rachunek.


26

a

Wymień formy rozliczeń z Urzedem Skarbowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Omów jedną z nich.
b

Podaj definicje podaży, popytu, ceny
c

Co to jest dominanta


27

a

Czy zasiłek chorobowy wypłacany jest z Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego jeżeli tak to dla kogo jeżeli nie to dlaczego.
b

Problem rzadkości to zależność zapotrzebowania i zdolności wytwarzania wyjaśnij tę zalezność
c

Przedmiotem statystyki jako dyscypliny naukowej jest :


28

a

Pracodawca wystawił wadliwe świadectwo pracy, które w terminie 7 dni winien sprostować. Czy pracodawca dokonuje jedynie zmian na wystawionym świadectwie czt też ma obowiązek wystawienia nowego dokumentu.
b

Kiedy ustala się metodę badania statystycznego
c

GUS, ZUS, UM, UW, UG, US rozwiń skrót


29

a

Wymień grupy zasobów
b

Co to jest mediana
c

Do jakich ubezpieczeń będzie podlegał zleceniobiorca, którego jedynym źródłem przychodu jest wykonanie umowy zlecenia


30

a

Kim jest osoba ubezpieczona.
b

Podaj definicję rynku pracy, graficznie przedstaw krzywa popytu i podaży pracy
c

Wymień rodzaje średniej arytmetycznej i podaj róznice


31

a

Podaj różnicę spółki zoo a spółki cywilnej
b

Dobra to…
c

Średnia arytmetyczna to…


32

a

Wymień elementy Gospodarki rynkowej
b

Wymień dokumenty stanowiące podstawę uznania wypadku
c

Kiedy ustala się metodę badania statystycznego
Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „COSINUS” w KaliszuNazwisko i imię słuchacza

Semestr

Grupa

Data
IPROWADZĄCY :

OCENA:

MGR BEATA PYTLIŃSKA -BUKWA
PRZEDMIOT : Podstawy Statystyki, Ekonomii, Organizacji

PRACA ZALICZENIOWA/ EGZAMINACYJNA
 1. Podaj definicję gospodarki rynkowej.

 2. Wymień rodzaje podmiotów gospodarczych , omów jeden z nich

 3. Umowa zlecenie а umowa o dzieło podaj różnice funkcji (podatkowej i składkowej)

 4. Podaj wymiar urlopu pracownika zatrudnionego do 10 lat i powyżej 10 lat

 5. Pojęcie NIP wyjaśnij skrót i cel nadawania

 6. Zalety umowy na czas nieokreślony

 7. Podaj definicję PRÓBY

 8. Średnia arytmetyczna ważona i nieważoną podaj wzór i pojęcie i rózniceZaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „COSINUS” w KaliszuNazwisko i imię słuchacza

Semestr

Grupa

Data
IPROWADZĄCY :

OCENA:

MGR BEATA PYTLIŃSKA -BUKWA
PRZEDMIOT : Podstawy Statystyki, Ekonomii, Organizacji

PRACA ZALICZENIOWA/ EGZAMINACYJNA1. Pismo kandydata ubiegającego się o pracę, w którym przekonuje on pracodawcę, że jest najlepszą osobą do zatrudnienia na danym stanowisku, to

A. list motywacyjny.

B. świadectwo pracy.

C. życiorys zawodowy.

D. kwestionariusz osobowy.


2. Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę zawartą na 2-miesięczny

okres próbny. Korzystając z zamieszczonego fragmentu Kodeksu pracy ustal okres

wypowiedzenia tej umowy.

Art. 34. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na

okres próbny wynosi:

KODEKS PRACY:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

A. 3 dni robocze.

B. 2 tygodnie.

C. 1 tydzień.

D. 1 miesiąc


3.Numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje

А prezydent miasta

B dyrektor urzędu pracy

C naczelnik Urzędu Skarbowego

D Dyrektor Urzędu Statystycznego


4. Jaki dokument należy wydać pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie zatrudniającym powyżej 20 osób , gdy nastąpi rozwiązanie umowy o pracę

А świadectwo pracy

B wypowiedzenie

C Świadectwo pracy i druk RP7

D zaświadczenie o zatrudnieniu

5.Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym

А udzielenie pozyczki

B zaciągnięcie pozyczki

C udział w kapitale spółki akcyjnej

D udział w kapitale spółki z o.o.


6.Prawo wielkich liczb odnosi się do

А wyników działań ubocznych( odchyleń przypadkowych)

B rezultatów działań przyczyn głównych

C wyników badań jedne zbiorowości

D metod statystycznych

7.Populacja statystyczna

А to skończony zbiór pewnych elementów rzeczywistych różniących się wartościami badanych cech( np. zbiór ludziw badaniach społecznych)

B Wynik warości zmiennych

C metoda o wnioskowaniu o całości zbioru

D. zbiór możliwych powtórzeń

8. Dominanta – to wartośc zmiennej, która w danym rozkładzie empirycznym występuje najczęściej. Maksimum funkcji matematycznej odpowiadającej danemu rozkładowi empirycznemu. Podaj wzór na obliczanie dominanty:


9.Wykorzystując wzór z zadania 8 Oblicz jaka jest najliczniejsza grupa kobiet wnosząca pozew o rozwód w przedziale wiekowym w roku 1977.

Wiek kobiet w latach

Liczba kobiet

Odsetek kobiet

20-24

6979

16,2

25-29

11440

26,5

30-34

6391

14,8

35-39

5412

12,5D=..............................................................................................................


Wynik wykaż graficznie - wykreśl w formie histogramu liczebnościZaoczna Policealna Szkoła „COSINUS” w KaliszuNazwisko i imię słuchacza

Semestr

Grupa

Data
IPROWADZĄCY :

OCENA:

MGR BEATA PYTLIŃSKA -BUKWA
PRZEDMIOT : Podstawy Statystyki, Ekonomii, Organizacji

PRACA ZALICZENIOWA/ EGZAMINACYJNA1.Populacja statystyczna


a to skończony zbiór pewnych elementów rzeczywistych różniących się wartościami

badanych cech( np. zbiór ludzi w badaniach społecznych)

b Wynik wartości zmiennych

c metoda o wnioskowaniu o całości zbioru


2. Dominanta – to wartość zmiennej, która w danym rozkładzie empirycznym występuje najczęściej. Maksimum funkcji matematycznej odpowiadającej danemu rozkładowi empirycznemu. Podaj wzór na obliczanie dominanty:


3.Wykorzystując wzór z zadania 2 Oblicz jaka jest najliczniejsza grupa kobiet wnosząca pozew o rozwód w przedziale wiekowym w roku 1977.


Wiek kobiet w latach

Liczba kobiet

Odsetek kobiet

20-24

6979

16,2

25-29

11440

26,5

30-34

6391

14,8

35-39

5412

12,5D=..............................................................................................................


Wynik wykaż graficznie - wykreśl w formie histogramu liczebności


4. Badanie statystyczne składa się z trzech etapów. Wymień te etapy:


1……………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………..


5. Szeregiem statystycznym nazywamy rząd wielkości statystycznych według

określonego kryterium. Zatem szereg statystyczny składa się:

 1. z dwóch rubryk, z których jedna opisuje treść kolejnych pozycji, druga podaje liczbę

jednostek przypadających na daną kategorię przedmiotów lub zjawisk lub tez sumy

wartości odpowiadających danej kategorii przedmiotów i zjawisk.

b tylko z rubryk które ostatecznie zawierają sumy wartości

c kategorię przedmiotów i liczbę jednostek przypadających na daną kategorię.


6. Wskaźnik natężenia określa liczbowo stosunek dwóch zbiorowości. Czy zatem

wskaźnik natężenia wyrażony jest:

 1. liczbami względnymi mianowanymi tj. wyrażonymi w konkretnych jednostkach miary.

 2. Liczbami bezwzględnymi

 3. Nie ma znaczenia, gdyż porównanie ze sobą dwóch lub więcej wielkości zawsze są wynikami przypuszczalnymi bez względu na to czy SA to liczby mianowane czy bezwzględne.

7. Oblicz przeciętny staż pracy 102 pracowników na podstawie wykazu z tabeli.

Podaj wzór na średnią arytmetyczną:


……………………………………………………………Staż pracy x1

Liczba pracowników ni

Staż łączny x1ni

5

6

7

10

15

20

10

8

15

20

32

17

50

48

105

200

480

340

razem

102

1223


Dokonaj obliczenia :


…………………………………………………………………..


Jaka to jest średnia?......................................................................


Co jest wagami?................................................……………….

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Z pracownikiem zatrudnionym na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ramach umowy na czas określony umowa może być rozwiązana iconForma umowy: umowa na czas określony lub nieokreślony Wymiar pracy: pełny etat

Z pracownikiem zatrudnionym na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ramach umowy na czas określony umowa może być rozwiązana iconForma umowy: umowa na czas określony lub nieokreślony Wymiar pracy: pełny etat

Z pracownikiem zatrudnionym na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ramach umowy na czas określony umowa może być rozwiązana iconZawarta na czas (dot umowy o pracę na czas określony)

Z pracownikiem zatrudnionym na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ramach umowy na czas określony umowa może być rozwiązana iconArt. 18 § 2 umowa o pracę może być bardziej korzystna lub równa przepisom prawa pracy ale nie może być gorsza

Z pracownikiem zatrudnionym na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ramach umowy na czas określony umowa może być rozwiązana iconArt. 18 § 2 umowa o pracę może być bardziej korzystna lub równa przepisom prawa pracy ale nie może być gorsza

Z pracownikiem zatrudnionym na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ramach umowy na czas określony umowa może być rozwiązana iconUmowa o pracę na czas określony

Z pracownikiem zatrudnionym na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ramach umowy na czas określony umowa może być rozwiązana iconUmowa o pracę na czas określony

Z pracownikiem zatrudnionym na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ramach umowy na czas określony umowa może być rozwiązana iconUmowa na czas określony do 31. 12. 2013r

Z pracownikiem zatrudnionym na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ramach umowy na czas określony umowa może być rozwiązana iconUmowa o pracę na czas określony

Z pracownikiem zatrudnionym na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ramach umowy na czas określony umowa może być rozwiązana iconUmowa o pracę na czas określony do 31. 12. 2014r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom