Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek
Pobierz 1.24 Mb.
NazwaKuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek
strona1/10
Data konwersji12.10.2012
Rozmiar1.24 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLUKuratorium Oświaty w Opolu


Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół i placówek

przeprowadzonych w województwie opolskim

w roku szkolnym 2009/2010


Część I: EXECUTIVE SUMMARY


Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania – wynikające z wyników przeprowadzonych ewaluacji problemowych szkół w roku szkolnym 2009/ 2010 w województwie opolskim.

Analiza dotyczy spełniania wymagań przez poddane ewaluacji szkoły różnych typów oraz placówki oświatowe w obszarze: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, który został wskazany do ewaluacji i analizy przez Ministerstwo Edukacji narodowej w ubiegłym roku szkolnym.


 1. Uwagi ogólne

Kuratorium Oświaty w Opolu sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami publicznymi i niepublicznymi, wykonując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, uwzględnia odpowiednio organizację i zakres zadań organów szkoły lub placówki, określone w statucie szkoły lub placówki. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy.

Ewaluacja działalności edukacyjnej szkół i placówek

Ewaluacja działalności edukacyjnej szkół i placówek jest praktycznym badaniem oceniającym, które ma prowadzić do określenia stopnia spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań stawianych przez państwo na podstawie oceny przebiegu procesów, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania szkoły lub placówki, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku.

Ewaluacja prowadzona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny to ewaluacja zewnętrzna. Ewaluacja prowadzona przez dyrektora szkoły lub placówki to ewaluacja wewnętrzna.

Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:

 1. zbieranie i analizowanie informacji o działalności edukacyjnej szkoły lub placówki;

 2. określenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań ustalonych w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Wymagania te zostały ujęte w czterech obszarach działalności szkół i placówek:

 1. efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

 2. procesy zachodzące w szkole lub placówce;

 3. funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów;

 4. zarządzanie szkołą lub placówką.

Przeprowadzana w szkole lub placówce ewaluacja zewnętrzna miała na celu ustalenie poziomu spełnienia wymagań, gdzie:

 1. poziom A – oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę
  lub placówkę;

 2. poziom B - oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;

 3. poziom C - oznacza średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;

 4. poziom D - oznacza podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;

 5. poziom E - oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Wymagania na poziomy D i B (z uwzględnieniem podziału na poszczególne typy szkół i rodzaje placówek) zostały zawarte w załączniku do rozporządzenia.

Ewaluacja dokonywana we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły lub placówki – ewaluacja całościowa, lub w zakresie niektórych problemów wybranych z obszarów działalności szkoły lub placówki – ewaluacja problemowa.

W wyniku przeprowadzonej w szkole lub placówce ewaluacji organ sprawujący nadzór pedagogiczny sporządza raport, w którym określa poziomy spełniania przez tę szkołę lub placówkę każdego wymagania. Raport nie zawiera jednej uogólnionej oceny pracy szkoły, lecz ocenę stopnia spełnienia każdego spośród podlegających ewaluacji wymagań.

W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole lub placówce poziomu E w odniesieniu choćby do jednego z wymagań w obszarze „efekty” , szkoła lub placówka otrzymuje od organu sprawującego nadzór pedagogiczny polecenie opracowania i wdrożenia programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, a w przypadku szkół i placówek niepublicznych – polecenie usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie.

Jeśli spełnianie wymagań z innych obszarów niż „efekty” zostanie ustalone na poziomie E, szkoła lub placówka ma obowiązek wdrożenia działań mających na celu poprawę stanu realizacji zadań z tego zakresu.

 1. Uwagi dotyczące przeprowadzonych ewaluacji w roku szkolnym 2009/2010

W roku szkolnym 2009/2010 dokonano 11 ewaluacji, z czego: 3 w gimnazjach oraz 4 w szkołach podstawowych, po jednej w przedszkolu i w liceum ogólnokształcącym oraz po jednej ewaluacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz placówce doskonalenia nauczycieli.

Analiza dotyczy spełniania wymagań przez poddane ewaluacji szkoły i placówki w obszarze: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, który zawiera cztery odrębne wymagania.

 1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

 3. Uczniowie są aktywni

 4. Respektowane są normy społeczne

W raporcie dokonano szczegółowej analizy z podziałem na poszczególne typy szkół i placówek. Wnioski opracowano w oparciu o poszczególne raporty ewaluacji zamieszczone na Platformie internetowej SEO.

Wyniki raportu odnoszą się ściśle do wydzielonego obszaru prowadzonych badań. Zawierają uogólnione informacje dotyczące działalności szkół i placówek na podstawie wybranych podmiotów oraz zestawiają dane zebrane w województwie z wynikami procentowymi na tle kraju.

Celem raportu jest między innymi przedstawienie wniosków z badań i rekomendacji dla dyrektorów szkół w tych obszarach, które zostały opisane w świetle przeprowadzonych ewaluacji. Należy uwzględnić fakt, że większość ewaluacji miała charakter pilotażowy, a niska próba przeprowadzonych badań nie pozwala na formułowanie ocen a także nie stanowi o obrazie oświaty w województwie opolskim. Sama idea ewaluacji, a co za tym idzie, treść niniejszego raportu nie może być podstawą do formułowania ocen na potrzeby różnego rodzaju rankingów czy współzawodnictwa między konkretnymi szkołami czy placówkami.

W poniższej analizie ilościowej wyników ewaluacji w szkołach nie uwzględniono liceum ogólnokształcącego, gdyż badanie dotyczyło tylko jednej szkoły w województwie. Choć zestawienie wyników województwa na tle kraju, na skutek niewielkiej próby badawczej, nie uprawnia do formułowania uogólnień, to wyeksponowane oceny na poziomie D szkół podstawowych w zakresie wymagań 1.1 (Analizuje się wyniki sprawdzianu) i 1.2 (Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności) mają swoje przełożenie w końcowych wnioskach. Podobnie w gimnazjach można zauważyć w jednym przypadku niższy poziom spełnienia wymagania 1.1 (Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego). Jednocześnie widać, że pozostałe szkoły podstawowe w zakresie wymienionych wymagań uzyskały pozom A i w stosunku do wyników krajowych jest to wynik wyższy.

Ponadto wymaganie – aktywność uczniów szkół podstawowych (1.3) i wymaganie dotyczące respektowania norm społecznych (1.4) w przypadku pojedynczych szkół wypadło na poziomie średnim (C ), co uwidacznia wykres pewną dysproporcją z wynikiem krajowym. Zjawisko to również zostało uwzględnione we wnioskach, choć ze względów statystycznych nie stanowi istotnego problemu.

Analiza ilościowa spełniania wymagań przez poddane ewaluacji zewnętrznej szkoły w obszarze: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.Analiza ilościowa spełniania wymagań przez poddane ewaluacji placówki


Lp

Wymaganie

Placówka

Liczba placówek

Poziom spełnienia

A

B

C

D

1.

Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane

Placówka Doskonalenia nauczycieli

1

1

-

-

-

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

1

-

1

-

-

2.

Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne


Placówka Doskonalenia nauczycieli

1

-

1

-

-

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

1

-

-

1

-

3.


Osoby korzystających z oferty placówki są zadowolone z działalności

Placówka

Doskonalenia nauczycieli

1

1

-

-

-

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

1

-

1

-

-Działania dominujące podejmowane w szkołach, które umożliwiły osiąganie wysokich efektów w poszczególnych wymaganiach w obszarze Efekty


Wymaganie: 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


Ogólny opis spełniania wymagania 1.1: Wyniki sprawdzianów analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły, a wnioski z analizy wyników wdrażane i przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Dokonując analizy wyników sprawdzianu po klasie VI łączy się w jeden system kilka strategii: zbiorcza, indywidualna, wpływu kontekstu kształcenia oraz działań systemowych na wyniki szkół.


W zakresie realizacji tego wymagania badane szkoły podstawowe osiągały wyniki na poziomie A, B oraz D; szkoły gimnazjalne – A, B, C; ponadgimnazjalna – B


Działania dominujące podejmowane w szkołach, które umożliwiły osiąganie wysokich efektówpoziom B oraz A


 • Wyniki sprawdzianów zewnętrznych poddawane są analizie w jasno sprecyzowanych celach ku poprawie jakości pracy szkoły.

 • Analizy przeprowadza się metodą ilościową i jakościową.

 • Nauczyciele modyfikują plany i metody pracy z uczniem.

 • Przygotowywanie uczniów klas niższych do formy sprawdzianu zewnętrznego.

 • Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy.

 • Doskonalenie form pracy w obszarach wiedzy i umiejętności, które stwarzały uczniom najwięcej trudności.

 • Wyniki sprawdzianów poddawane są analizie ilościowej i jakościowej oraz kontekstowej w stosunku do ucznia, klasy i szkoły.

 • Każda analiza zakończona jest wnioskami dotyczącymi zmian w pracy dla ucznia i nauczyciela , metod i form pracy oraz realizowanego programu i podręczników przyjętych w szkolnym zestawie.
  Szkoły wypracowały system komunikacji uczeń-nauczyciel i rodzic.

 • Wnioski z przepracowanych analiz są upowszechniane wśród uczniów ich rodziców i nauczycieli.

 • Wnioski wdrażane są w systemie strategii indywidualnej i zbiorowej. Służą one do wyznaczania priorytetów i zadań do dalszej pracy szkoły. Zespoły nauczycieli sporządzają dokumentacji przeprowadzonych analiz

 • Wnioski z analiz są wyznacznikiem podejmowanego doskonalenia nauczycieli.Czynniki, które wpłynęły na uzyskanie niższego poziomu realizacji wymagania sprowadzają się do następujących zjawisk:


Uczniowie od kilku lat uzyskują na sprawdzianie zewnętrznym w skali staninowej wynik niski, przy niemal stuprocentowa promocji uczniów do klas programowo wyższych. Wnioski z dokonywanej analizy osiągnięć uczniów nie przekładają się na wzrost efektów kształcenia.

Chodź wyniki sprawdzianów poddawane są analizie, a wnioski z analizy wyników sprawdzianów uwzględniane planowaniu pracy szkoły na kolejny rok szkolny – nie przynosi to pożądanych rezultatów. Brak analizy jakościowej i kontekstowej wyników lub nieskuteczne ich przełożenie na planowanie procesu dydaktycznego, by poprawić efekty gorzej opanowanych umiejętności.

Wymaganie: 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności


Ogólny opis spełniania wymagania: Uczący się nabywają wiadomości i umiejętności określone w odpowiedniej podstawie programowej. W szkole lub placówce diagnozuje się i analizuje osiągnięcia szkolne uczniów uwzględniając ich możliwości rozwojowe. W szkole lub placówce formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane możliwości uzyskiwania przez uczących się lepszych wyników w nauce, a formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.

W zakresie realizacji tego wymagania badane szkoły podstawowe osiągały wyniki na poziomie A, C, D; szkoły gimnazjalneB; ponadgimnazjalna B


Działania dominujące podejmowane w szkołach, które umożliwiły osiąganie wysokich efektów – poziom B oraz A


 • Diagnozowane są osiągnięcia uczniów- opracowano system diagnozowania i analizowania osiągnięć uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych.

 • Dla uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej opracowane zostały Indywidualne Karty Wsparcia. Opracowano "Procedury-zasady wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych"

 • Zmodernizowano system określania przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów.

 • Formułowanie i wdrażanie wniosków z analiz osiągnięć uczniów indywidualnie, grup uczniów, organizacji pracy nauczycieli-wybranych umiejętności, metod i form pracy, działów lub zagadnień, a także organizacji pracy szkoły.

 • Celowy dobór metod i form pracy dostosowany do możliwości ucznia.Czynniki, które wpłynęły na uzyskanie niższego poziomu realizacji wymagania sprowadzają się do następujących zjawisk:


 • Dotyczy uzyskania poziomu D. Nauczyciele diagnozując i analizując osiągnięcia uczniów, starają się uwzględniać ich możliwości rozwojowe, ale wnioski z analiz nie przekładają się na wzrost efektów nauczania. Wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych bardzo niskie, choć nabywają wiadomości umiejętności określone w podstawie programowej.


Wymaganie: 1.3 Uczniowie są aktywni


Ogólny opis spełniania wymagania: Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole lub placówce. Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły lub placówki. W szkole lub placówce realizuje się działania zainicjowane przez uczniów.


W zakresie realizacji tego wymagania badane szkoły podstawowe osiągały wyniki na poziomie B lub C; szkoły gimnazjalneA i B; ponadgimnazjalna B


Działania dominujące podejmowane w szkołach, które umożliwiły osiąganie wysokich efektów – poziom B oraz A


 • Szkoły, poprzez swoją dodatkową ofertę, umożliwiają uczniom rozwój ich zainteresowań, pasji i uzdolnień.

 • Mają wpływ na przebieg i organizację zajęć lekcyjnych.

 • Uczniowie mają możliwość zgłaszania inicjatyw i wyrażenia opinii, które mogą wpływać na rozwój szkoły

 • Samodzielnie wybierają koła zainteresowań, w których chcą uczestniczyć.

 • Uczniowie chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.

 • Z inicjatywy uczniów szkoły udostępniają pracownię internetową w godzinach popołudniowych.

 • Młodzież współpracuje chętnie z dziećmi niepełnosprawnymi.

 • Uczestniczą w organizacji festynów szkolnych. Samodzielnie piszą scenariusze imprez szkolnych.

Czynniki, które wpłynęły na uzyskanie niższego poziomu realizacji wymagania sprowadzają się do następujących zjawisk:


 • Szkoły podejmują wiele działań, które mają na celu zwiększenie aktywności uczniów, m.in. wykorzystanie metody projektu, organizowane są wycieczki klasowe, przedmiotowe i warsztaty.

 • Szkoły starają się zapewnić w miarę możliwości urozmaiconą ofertę zajęć pozalekcyjnych, jednak nie zapewnia ona w pełni oczekiwań uczniów.

 • Większość ankietowanych rodziców uczniów ocenia, że ich dziecko raczej zaangażowane jest w zajęcia szkolne.

Jednakże nie wszyscy uczniowie są zmotywowani i zadowoleni z proponowanej oferty zajęć pozalekcyjnych. Należy zatem zadbać o stworzenie możliwości uczestnictwa w zajęciach możliwie dużej grupie uczniów poprzez rzetelną analizę potrzeb czy organizowanie dojazdów w godzinach popołudniowych. Zadbać o uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych i dostosowanie metod pracy do rzeczywistych potrzeb zespołów klasowych.

Wymaganie: 1.4 Respektowane są normy społeczne

Ogólny opis spełniania wymagania: Uczniowie czują się w szkole lub placówce bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W szkole lub placówce diagnozuje się zachowania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów. Uczniowie prezentują właściwe zachowania.


W zakresie realizacji tego wymagania badane szkoły podstawowe osiągały wyniki na poziomie B lub C; szkoły gimnazjalneA i B; ponadgimnazjalna B


Działania dominujące podejmowane w szkołach, które umożliwiły osiąganie wysokich efektów – poziom B oraz A


 • Uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. Zachowanie uczniów stosowne do okoliczności. Potrafią właściwie reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

 • Przejawiają odpowiedni stosunku do nauki, zaangażowanie w życie klasy, szkoły, poczucie odpowiedzialności, pielęgnowanie tradycji szkoły, miejscowości, regionu.

 • Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczących się. Uczniowie zgłaszają nauczycielom pomysły dotyczące zasad postępowania w szkole oraz praw i obowiązków uczniów.

 • Mają wpływ na rodzaje imprez szkolnych, ich przebieg, organizowanie czasu wolnego - wycieczek szkolnych,

 • Uczniowie biorą udział w tworzeniu i nowelizacji Statutu (prawa i obowiązki uczniów). Wypowiadają się nt. swoich praw i obowiązków za pośrednictwem rzecznika praw ucznia, czy wychowawcy.

 • W szkołach prowadzi się analizę podejmowanych działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań

 • Wykorzystuje sie różnorodne metody diagnozy zachowań uczniów.

 • Organizuje sie liczne konkursy i projekty dydaktyczno-wychowawcze o różnej tematyce, m.in. o charakterze wychowawczym.

 • Na terenie szkoły realizowane są innowacje pedagogiczne oraz programy własne. Są one modyfikowane w zależności od potrzeb uczniów.Czynniki, które wpłynęły na uzyskanie niższego poziomu realizacji wymagania sprowadzają się do następujących zjawisk:


 • W szkole lub placówce prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń.

 • Współpraca i spotkania z pedagogiem i psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej, z przedstawicielami Policji.

 • Nauczyciele podejmują działania mające na celu wzmacnianie pożądanych zachowań uczniów: np. konkursy, imprezy.

 • Organizowane swą wycieczki lub zajęcia integracyjne dla uczniów, lekcje wychowawcze na temat występujących zagrożeń


Jednakże brak konsekwencji i systematyczności w działaniach oraz większej samodzielności uczniów w dokonywanie właściwych wyborów. Należy wzmocnić oddziaływania wychowawcze tak, aby oczekiwane zmiany zachowań były bardziej widoczne i wewnętrznie przyswajane oraz rozumiane przez uczniów. Warto również czynnie zaangażować młodych ludzi w tworzenie zasad współistnienia w grupie.


Podsumowanie: uogólnione wnioski i rekomendacje


Lp.

Wniosek z ewaluacji

Rekomendacja

Oczekiwany rezultat wdrożenia rekomendacji

Proponowany zakres i sposób wdrożenia rekomendacji

Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie rekomendacji

(adresat rekomendacji)

Znaczenie rekomendacji

!!! – duże

!! – średnie

! - małeDzieci przedszkolne aktywnie uczestniczą w różnych formach sprzyjających ich rozwojowi psychicznemu i fizycznemu.


Należy wprowadzać szeroki wachlarz zajęć aktywizujących wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przedszkolnych poprzez między innymi. : zajęcia na basenie, naukę języka niemieckiego, organizację konkursów, rozwijanie wrażliwości teatralnej, muzycznej i plastycznej


Wzbogacona oferta edukacyjna, wszechstronny rozwój dzieci przedszkolnych.

Pozyskiwanie i promowanie dobrych praktyk na stronie internetowej KO.

Dyrektorzy przedszkoli

!!Systematyczne diagnozowanie pracy szkół i operacyjne wykorzystanie wniosków podjętych w wyniku analizy w obszarze kształcenia dały szansę na sukces ucznia i nauczyciela.

Należ nadal monitorować i doskonalić formy diagnozy wewnątrzszkolnej, aby utrzymywać wysoki poziom realizacji zadań

Systematyczna współpraca nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych i rady pedagogicznej w celu formułowania trafnych wniosków z analizy wyników kształcenia

Promowanie dobrych praktyk ze szkół, które są innowacyjne w tym zakresie.

Dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne

!Dobrze zaplanowane i przeprowadzone ewaluacje wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz wdrożone w życie szkoły wnioski pozwoliły dyrektorom i nauczycielom podjąć działania, które poprawiły jakość pracy szkół.


Należ nadal monitorować i doskonalić formy diagnozy wewnątrzszkolnej, aby utrzymywać wysoki poziom realizacji zadań

Utrzymywanie zadowalających rezultatów pracy dydaktycznej szkoły i poszukiwanie nowych, ciekawych rozwiązań motywujących uczniów do podnoszenia trwałości zdobywanej wiedzy i umiejętnosci

Promowanie dobrych praktyk ze szkół, które są innowacyjne w tym zakresie.

Dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne

!Analiza kontekstowa wyników uzyskanych przez uczniów na egzaminach zewnętrznych wymaga uwagi, w celu doskonalenia wprowadzanych działań naprawczych lub planowania pracy nauczycieli

Należy doskonalić analizę kontekstową wyników uzyskanych przez uczniów na egzaminach zewnętrznych w celu ich porównywania i wyciągania konkretnych wniosków do dalszej pracy dydaktycznej, uwzględniając możliwości i potrzeby uczniów.


Bardziej skuteczna praca w obszarze dydaktyki oraz ciągłe podnoszenie wyników egzaminów zewnętrznych

Uwzględnienie analizy kontekstowej wyników egzaminów i sprawdzianów
w tematyce grantów Opolskiego Kuratora Oświaty.

Dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne

!!!Zdarzają się przypadki niepełnego lub nieskutecznego zarządzania informacją o osiągnięciach edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Należy rozwijać umiejętności właściwego komunikowania bieżących osiągnięć edukacyjnych wobec uczniów i ich rodziców,

Zwiększa się szanse na sukces ucznia zdolnego, a także ucznia mającego mniejsze możliwości intelektualne - oraz lepiej angażuje środowisko domowe w proces wspierania procesu nabywania wiedzy i umiejętności.


Wypracowanie systemu informowania o osiągnięciach edukacyjnych uczniów przez radę pedagogiczną. Zaplanowanie doskonalenia rady pedagogicznej w tym zakresie.

Dyrektorzy szkół. wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

!!W skutecznym rozwiązywaniu problemów wychowawczych w szkole stoją na przeszkodzie czasem zbyt zachowawcze reakcje oparte na utartych, nie do końca skutecznych działaniach.

Poszukiwać skutecznych rozwiązań w celu podnoszenia jakości pracy wychowawczej szkoły, modyfikując na bieżąco działania, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.


Przy ocenie podejmowanych działań w pracy wychowawczej i ich skuteczności należy uwzględniać – w szerszym zakresie – inicjatywy uczniów.

Konstruować i wdrażać projekty oraz programy edukacyjne o charakterze wychowawczym, programy własne, dostosowane ściśle do potrzeb szkoły, powstałe w drodze przeprowadzonych diagnoz.


Dyrektorzy szkół. wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

!!Uczniowie zdolni nie są wystarczająco wspierani w rozwoju, a ich potencjał nie zostaje należycie wykorzystany w grupie rówieśniczej.


Wspierać twórcze działania uczniów zdolnych i szczególnie aktywnych, którzy mogą być przykładem i inspiracją do rozwoju swoich rówieśników, np. poprzez organizację zajęć międzyoddzałowych.


Przeprowadzić diagnozę potrzeb uczniów w zakresie ich zainteresowań i dostosować ofertę zajęć.Dobrze funkcjonujący system rozpoznawania uzdolnień i zainteresowań uczniów. Stosowanie właściwie dobranych form i metod pracy z uczniem uzdolnionym.

Stworzenie warunków do optymalnego rozwoju uczniów. Twórcze działania uczniów owocują wymiernymi efektami (olimpiady, konkursy, udział w projektach itp.)

Wypracowanie systemu wspierania rozwoju uczniów przez radę pedagogiczną.

Dyrektorzy i rady pedagogiczne

Rodzice

Uczniowie

!!Występują stosunkowo rzadkie przypadki samodzielności uczniów w organizowaniu życia społeczności uczniowskiej i widocznej motywacji do brania odpowiedzialności za własne kształcenie i postawy.

W celu wzmocnienia oddziaływań wychowawczych – inspirować uczniów do samodzielności w wysuwaniu inicjatyw dotyczących zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków.

Taka sytuacja uczy dzieci i młodzież brania odpowiedzialności za własne kształcenie i postawy.

Promowanie dobrych praktyk ze szkół, które są innowacyjne w tym zakresie.


Dyrektorzy, rady pedagogiczne, wychowawcy, opiekunowie samorządu szkolnego

!!Zbyt mała aktywność rodziców w życiu szkoły

Poprzez pedagogizację rodziców – wskazywać płaszczyzny współpracy ze szkołą oraz ich współodpowiedzialności w osiąganiu sukcesów edukacyjnych i rozwoju społecznego ich dzieci.Większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

Organizacja konferencji z udziałem przedstawicieli rad pedagogicznych i rad rodziców – na różnych poziomach edukacyjnych.
!!Analiza poziomu satysfakcji osób korzystających z oferty poradni psychologiczno-pedagogicznej powinna być dokonywana systematycznie i w sposób udokumentowany.

Wskazywać potrzebę dokumentowania opracowań dotyczących badania satysfakcji klientów poradni oraz wykorzystania wniosków z tych analiz do poprawy funkcjonowania placówki
w zakresie oferowanych usług.

Lepsze efekty działań ewaluacyjnych oraz skuteczniejsza pomoc klientom poradni

Organizacja szkoleń / spotkań dotyczących sposobu prowadzenia
i dokumentowania analiz.


Dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych

!  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconProjekt ewaluacji dla przedmiotu analiza wyników egzaminów zewnętrznych I wewnętrznych

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconKuratorium oświaty w białymstoku standardy oceny jakości pracy szkóŁ I placówek

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconKuratorium Oświaty w Opolu wzory pism

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconBeata Wachowiak Wizytator ds ewaluacji, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconBożena Szypuła Wizytator ds ewaluacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconKuratorium oświaty w katowicach wykaz placówek I ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconKuratorium oświaty w katowicach wykaz placówek I ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconKuratorium oświaty w katowicach wykaz placówek I ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek icon§ Organem prowadzącym „Zespół Szkół” jest Starostwo Powiatowe w Płocku, zaś sprawującym nadzór pedagogiczny – Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku. § 3

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconAnaliza wyników klasyfikacji I promocji szkół podstawowych Dolnego Śląska w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w roku szkolnym 2006/07

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom