Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek
Pobierz 1.24 Mb.
NazwaKuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek
strona6/10
Data konwersji12.10.2012
Rozmiar1.24 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Badane szkoły uzyskały w zakresie tego wymagania poziom : A lub B


Osiągane efekty, które uzasadniają spełnienie wymagań na poziom A

Działania dominujące podejmowane

w szkołach, które umożliwiają osiąganie efektów

W szkole analizuje sie podejmowane działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Nauczyciele oceniają ich skuteczność oraz modyfikują w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów.


W gimnazjum podejmowane są działania wobec zdiagnozowanych zagrożeń.


Funkcjonuje strategia przeciwdziałania przemocy i agresji, która jest sukcesywnie modyfikowana zgodnie

z potrzebami uczniów.

Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczących się. Przykładem są wzmocnione dyżury nauczycielskie, patrole policji w pobliskim parku, zamykanie szkoły podczas trwania zajęć

lekcyjnych.

Szkoły starają się wzmocnić pożądane zachowania poprzez nagradzanie uczniów (fundowanie stypendiów naukowych i sportowych, nagrody rzeczowe i dyplomy, wyróżnienia, wyjazdy sponsorowane dla klas, które wygrywają np. konkursy szkolne).

Szkoła korzysta także z analizy zagrożeń

przeprowadzanej przez firmę zewnętrzną na zlecenie organu prowadzącego.

W szkołach realizowane są różne programy profilaktyczne i prowadzone działania diagnostyczne w zakresie profilaktyki wśród rodziców. Przykładem jest program "Szkoła dla rodziców". Program uwzględnia przyczyny agresji i przemocy wśród uczniów, role ojca i matki w wychowaniu oraz skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Osiągane efekty, które uzasadniają spełnienie wymagań na poziom B

Działania dominujące podejmowane

w szkołach, które umożliwiają osiąganie efektów

W szkole respektowane są normy społeczne.


Analizuje sie podejmowane działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia sie ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.


W szkole dokonuje sie

modyfikacji działań podejmowanych dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań

Młodzież czuje sie w szkole bezpiecznie i wie, jakiego postępowania sie od niej oczekuje.


Gimnazjaliści znają normy i zasady właściwego zachowania sie w szkole, których respektowania sie od nich oczekuje.


Zespół nauczycielski analizuje poszczególne przypadki zachowań uczniów, modyfikuje swoje działania, omawia problemy i zagrożenia, ustala priorytety działania, strategie i czuwa nad jej wprowadzaniem i przestrzeganiem.


Modyfikacje następują co roku w zależności od potrzeb szkoły, uczniów i rodziców. Przykładem jest zmiana kryteriów oceny z zachowania z opisowego na punktowy, zmiana

regulaminu wycieczek szkolnych, zasad korzystania z telefonów komórkowych itp.


Podczas modyfikacji działań

wychowawczych uwzględnia sie inicjatywy uczniów, które dotyczą, np. modyfikacji klasowego systemu oceniania z zachowania, sposobu wybierania samorządu klasowego


Analizy bieżących spraw wychowawczych szkół dokonuje zespół wychowawczy, a wnioski kieruje do dyrektora i rady pedagogicznej do realizacji.


Uczniowie sami wskazują w szkole miejsca, w których czuja sie mało bezpiecznie. Należą do nich: toalety, korytarz i szatnia.


W szkołach występują jedynie jednostkowe przypadki złamania norm i karania karami statutowymi wymierzonymi przez dyrektora. Osiągnięciem w kształtowaniu wymaganych w szkłach zachowań jest np. zauważalna zmniejszająca się liczba uczniów palących papierosy.

Gimnazja prowadzą diagnozę

zachowań uczniów w celu określenia stopnia ich integracji, przestrzegania szeroko rozumianych norm społecznych oraz postaw prozdrowotnych, znajomości kryteriów oceniania, trudności wychowawczych.

W szkołach odbywają sie zajęcia terapeutyczne, zakładane są teczki dla każdego ucznia wymagającego pomocy

Na posiedzeniach rady pedagogicznej przeprowadzana jest analiza sytuacji

opiekuńczo-wychowawczej w szkołach.


Nauczyciele wdrażają

różnorodne działania mające na celu rozwiązanie problemu. Prace podejmuje

sie z zagrożonym uczniem oraz jego rodzicami. Mogą oni skorzystać ze wsparcia psychologa.Szkoły ponadgimnazjalne


Wymaganie: 1.1Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


Wyniki sprawdzianów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły, a wnioski z analizy wyników są wdrażane i przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Dokonując analizy wyników sprawdzianu po klasie VI łączy się w jeden system kilka strategii: zbiorcza, indywidualna, wpływu kontekstu kształcenia oraz działań systemowych na wyniki szkoły.


Badana szkoła uzyskała poziom: B


Osiągane efekty, które uzasadniają spełnienie wymagań na poziomie B

Działania dominujące podejmowane w szkołach, które umożliwiają osiąganie efektów

I. Szkoła o wysokiej jakości kształcenia

W szkole analizuje się wyniki egzaminu maturalnego w celu poprawy jakości pracy szkoły.

W szkole prowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych, która łączy ze sobą dwie strategie, tj. w zakresie analizy na poziomie wyników pojedynczych uczniów oraz zespołów klasowych.


Przykładami działań, które o tym świadczą są m.in.: prowadzenie analizy wyników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pod względem ilościowym i jakościowym dokonywanej w zespołach samokształceniowych, jak również realizowanie w szkole programu do analizy wyników maturalnych. Niemal wszyscy nauczyciele (94%) mają pełną informację na temat wniosków z analizy.


Informacje o wynikach przekazywane są uczniom i ich rodzicom, a dalsza praca szkoły planowana jest głównie pod kątem standardów wymagań.


Do analizy wyników egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody jakościowe i ilościowe, co potwierdza dokumentacja szkoły i dyrektor.


Analizie ilościowej poddawane są: wyniki punktowe osiągnięte w danym roku przez wszystkie klasy z rozbiciem na poszczególne przedmioty oraz wynik szkoły w odniesieniu do innych szkół ponadgimnazjalnych.


Wyniki punktowe są porównywane na przestrzeni lat, a także analizowane są osobno wyniki egzaminu ustnego i pisemnego, matury podstawowej i rozszerzonej. Stosuje się punktację całościową, następnie w rozbiciu na poszczególne przedmioty, a w przedmiotach szczegółowo, np. w matematyce, uwzględniając poszczególne działy.


Ilościowo analizuje się wyniki egzaminów po gimnazjum, z którymi uczniowie przyszli do liceum, czyli analizuje się wyniki punktowe uzyskane w przypadku indywidualnego ucznia, całościowo, a następnie w rozbiciu na część humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą. Przykładem diagnozy jest przeprowadzenie zewnętrznego testu po gimnazjum z matematyki we wszystkich kl. I


Wymaganie: 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności


Uczący się nabywają wiadomości i umiejętności określone w odpowiedniej podstawie programowej. W szkole lub placówce diagnozuje się i analizuje osiągnięcia szkolne uczniów uwzględniając ich możliwości rozwojowe. W szkole lub placówce formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane możliwości uzyskiwania przez uczących się lepszych wyników w nauce, a formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.


Badana szkoła uzyskała w zakresie tego wymagania poziom B


Osiągane efekty, które uzasadniają spełnienie wymagań na poziomie B

Działania dominujące podejmowane w szkołach, które umożliwiają osiąganie efektów

Szkoła o wysokiej jakości kształcenia


Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.


Nauczyciele (79%) potwierdzili, że uczniowie w poprzednim roku szkolnym w dużym stopniu osiągnęli wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej.


Ich zdaniem, świadczy o tym: promocja uczniów, prowadzone w szkole testy diagnostyczne, udział uczniów w konkursach i olimpiadach.


Wszyscy uczniowie tej szkoły przystępują do matury. Na potrzeby szkoły porównuje się wyniki egzaminów maturalnych na przestrzeni kilku lat.

Dla szkoły ważna jest szczegółowa analiza wyników matur z poszczególnych przedmiotów, ponieważ przynosi ona konkretne wnioski do dalszej pracy. Tej analizie poświęca się w szkole wiele czasu. Każdy przedmiot maturalny jest osobno i wnikliwie analizowany, w tym język polski i matematyka.


Zespoły przedmiotowe formułują szczegółowe wnioski do dalszej pracy. Natomiast zespół ewaluacyjny sporządza listę wniosków, które uwzględnione zostaną w planie pracy szkoły na przyszły rok. Wszelkie możliwe informacje analizowane są ilościowo, by następnie przejść do analizy jakościowej.


W opinii partnerów szkoły oraz przedstawicieli samorządu, nauczyciele nie tylko starają się uczniom pomóc w osiąganiu dobrych wyników w nauce, ale przede wszystkim starają być wsparciem w dążeniu do tego, co uczniowie chcą osiągnąć.

Wymaganie: 1.3 Uczniowie są aktywni


Ogólny opis spełniania wymagania:

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole lub placówce. Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły lub placówki. W szkole lub placówce realizuje się działania zainicjowane przez uczniów.


Badana szkoła uzyskała w zakresie tego wymagania poziom B


Osiągane efekty, które uzasadniają spełnienie wymagań na poziom B

Działania dominujące podejmowane

w szkołach, które umożliwiają osiąganie efektów

Uczniowie w szkole są aktywni i chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole. Znajduje to potwierdzenie u większości nauczycieli, rodziców i uczniów


Uczniowie rozwijają zainteresowania i angażują sie w działalność różnych kół zainteresowań i form działalności wolontariackiej.

Szkoły rozwijają działania zainicjowane przez uczniów i starają się stworzyć warunki do ich rozwoju.


W szkole w miarę możliwości uwzględnia sie wnoszone inicjatywy uczniów, wprowadzając np. stosowne zapisy do statutu szkoły czy regulaminów wewnątrzszkolnych.


Należy podkreślić, że uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Dyrektor i nauczyciele zgodnie wskazują, że uczniowie zgłaszają propozycje różnorodnych działań, są to, m.in.: sesje popularno-naukowe, inicjatywy charytatywne, np.: świąteczna zbiórka maskotek ,,Podaruj misia dzisiaj" dla dzieci z Domu Dziecka w Turawie, zbiórka pieniędzy dla chorego ucznia oraz akcja oddawania dla niego krwi. Dyrektor wskazał także, że działaniami zrealizowanymi przez uczniów są: warsztaty filmowe w Miejskim Domu Kultury

Uczniowie potwierdzili, iż mają możliwość własnego rozwoju poprzez: fakultety, inicjatywy uczniowskie, kółko teatralne, współorganizowanie i prowadzenie konferencji historycznych i polonistycznych. Większość nauczycieli (75%) wskazała również, że pomagała przy zgłaszanych przez uczniów inicjatywach, a poziom aktywności uczniów ocenili bardzo wysoko. Ich zdaniem uczniowie są inicjatorami wielu pomysłów i działań.


Nauczyciele pomagają uczniom w realizacji ich pomysłów i działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

Uczniowie biorą udział w wielu konkursach wewnątrzszkolnych i reprezentują szkołę w olimpiadach, konkursach i zawodach poza szkołą.


Wymaganie: 1.4 Respektowane są normy społeczne


Ogólny opis spełniania wymagania:

Uczniowie czują się w szkole lub placówce bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W szkole lub placówce diagnozuje się zachowania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów. Uczniowie prezentują właściwe zachowania.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Powiązany:

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconProjekt ewaluacji dla przedmiotu analiza wyników egzaminów zewnętrznych I wewnętrznych

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconKuratorium oświaty w białymstoku standardy oceny jakości pracy szkóŁ I placówek

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconKuratorium Oświaty w Opolu wzory pism

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconBeata Wachowiak Wizytator ds ewaluacji, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconBożena Szypuła Wizytator ds ewaluacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconKuratorium oświaty w katowicach wykaz placówek I ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconKuratorium oświaty w katowicach wykaz placówek I ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconKuratorium oświaty w katowicach wykaz placówek I ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek icon§ Organem prowadzącym „Zespół Szkół” jest Starostwo Powiatowe w Płocku, zaś sprawującym nadzór pedagogiczny – Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku. § 3

Kuratorium Oświaty w Opolu Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych szkół I placówek iconAnaliza wyników klasyfikacji I promocji szkół podstawowych Dolnego Śląska w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w roku szkolnym 2006/07

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom