Wymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego
Pobierz 0.9 Mb.
NazwaWymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego
strona2/12
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar0.9 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12sztuka grecka

okresu klasycz-

nego i porządki

architektoniczne

– gromadzi wywodzące się od nazw grec-

kich słownictwo związane z teatrem

i tragedią

– wskazuje ślady starożytności (nazwy

własne, nazwy pospolite, frazeologizmy)

zachowane we współczesnym języku
4. Miłośnicy mądrości – filozofowie

Miłośnicy mą-

drości – wiel-

cy filozofowie

świata staro-

żytnego

2

Platon, [Niewolni-

cy w jaskini]– wie, co jest przedmiotem filozofii i jakie są

główne dyscypliny filozoficzne

– stawia podstawowe pytania filozoficzne

– wyjaśnia, kim byli: Tales, Empedokles,

Demokryt, Pitagoras, Sokrates, Platon,

Arystoteles, Diogenes, Epikur, Seneka

i Marek Aureliusz

– redaguje noty biograficzne omawianych

filozofów greckich, krótko charakteryzuje

najważniejsze założenia ich filozofii (na

podstawie podręcznika)

– wyjaśnia, jak postrzegali zasadę świata

filozofowie przyrody

– określa cele, jakie stawiała przed sobą

filozofia człowieka

– prezentuje główne szkoły filozoficzne

starożytnej Grecji i Rzymu, wskazując

ich najważniejsze poglądy (na podstawie

podręcznika)

– wskazuje wybrane ważne problemy filozo-

ficzne

– szerzej przedstawia szkoły filozoficzne

starożytnej Grecji i Rzymu

– na przykładzie Sokratesa, Platona i stoików

ukazuje różne sposoby pojmowania filozofii

– swoimi słowami wyjaśnia metaforę jaskini

Platona

– na podstawie tekstu Marka Aureliusza cha-

rakteryzuje postawę stoicką (postawę mędr-

ca wobec świata, śmierci itd.) i ją ocenia


F
Marek Aureliusz,

Rozmyślania

(fragm.)


KONTEKSTY

malarstwo:

Rafael, Szkoła

ateńska

J. L. David,

Śmierć Sokratesa

– wygłasza krótkie referaty, wykorzystu-

jąc wiadomości z gimnazjum oraz nowe

(z podręcznika i innych źródeł)

– w swoich wypowiedziach poprawnie

używa terminów: platonicy, idealizm

platoński, stoicy, epikurejczycy, cynicy, sceptycy (oraz wyrazów pokrewnych)

– czyta ze zrozumieniem fragmenty dzieł

Platona i Marka Aureliusza, (A) a także

Arystotelesa i Epikura

– dostrzega problemy filozoficzne zawarte

w tekstach Platona i Marka Aureliusza


– określa znaczenie dialogu (dyskusji)

w dochodzeniu do wiedzy i prawdy

– interpretuje obrazy Rafaela i Davida, wyko-

rzystując m.in. zdobyte informacje na temat

filozofów
5. Horacy i liryka starożytna

Arkadia w cie-

niu śmierci,

czyli poezja

Horacego

2

Horacy, Do Leu-

konoe, Do Deliu-

sza, Do Postuma,

Wybudowałem

pomnik

– charakteryzuje pieśń jako gatunek poezji

starożytnej

– wskazuje związki między filozofią a sztuką

(literaturą)

– swoimi słowami przedstawia filozoficzną

problematykę czytanych wierszy

– czyta ze zrozumieniem pieśni Horace-

go (głośno, wyraziście, właściwą dykcją

i intonacją)

– podaje niektóre słynne horacjańskie senten-

cje i wyjaśnia ich znaczenie
F
J. Krókowski,

[Horacjańskia

refleksja nad

życiem]

– wskazuje elementy stoicyzmu i epikure-

izmu w poezji Horacego

– wyjaśnia, o jakim pomniku pisze Horacy

w swej pieśni

– czyta ze zrozumieniem teksty naukowe na

temat poezji Horacego


podając przykłady różnych przekładów

poezji obcojęzycznej

– krótko streszcza poglądy Horacego na

sztukę

– na podstawie pieśni Wybudowałem pomnik

określa, jaka była pozycja artysty w staro-

żytności klasycznej

– charakteryzuje postawę artystyczną określa-

ną mianem klasycyzmu

Liryka

starożytna

i jej miejsce

w kulturze

1

informacje z pod-

ręcznika o poetach

starożytnych:

Tyrteuszu, Safo-

nie, Anakreoncie,

Symonidesie, Teo-

krycie, Wergiliu-

szu, Owidiuszu

– krótko przedstawia postacie najważniej-

szych poetów starożytności

– charakteryzuje lirykę jako rodzaj literacki,

wskazując jej podstawowe wyznaczniki

– podaje przykłady różnych gatunków

lirycznych

– wyjaśnia pierwotne znaczenie pojęcia

„liryka”

– wyjaśnia terminy: poezja tyrtejska, elegia, hymn, epigramat, epitafium, anakreontyk, wiersz biesiadny,

erotyk, sielanka (idylla)

– wyjaśnia, czym jest topos Arkadii i jakie

jest jego pochodzenie


– zna grecką etymologię niektórych słów

występujących w języku polskim, np.: liry-

ka, strofa saficka, poezja tyrtejska, idylla,

bukolika itp.

– w znanych utworach literackich (i dziełach

malarskich) z różnych epok wskazuje topos

Arkadii

– podaje przykłady znanych sobie utworów

(z różnych epok), które można nazwać

tyrtejskimi


– podaje synonimy wyrazów: liryczny, klasyczny

– na konkretnych przykładach wyjaśnia, czym są treść i zakres znaczeniowy wyra­zu (np. literatura – poezja – liryka – hymn)

STAROŻYTNOŚĆ. ŚWIAT BIBLII
1. Księga ksiąg – opowieści o początku i końcu

Biblia

– księga nad

księgami

1

Biblia – wiadomo-

ści ogólne


Z. Herbert, Książ-

ka

– podaje podstawowe wiadomości na temat

Biblii (pochodzenie, budowa, Stary

i Nowy Testament, księgi biblijne, gatunki

biblijne, języki Biblii, Pięcioksiąg Mojże-

szowy, rozdziały i wersety)

– poprawnie używa pojęć: politeizm,

monoteizm

– wyjaśnia, na czym polega religijna

i kulturowa rola Biblii

– wymienia sposoby odczytywania Biblii

(jako księgi świętej, dzieła zawierającego

sens moralny, tekstu kultury)

– odczytuje wiersz Herberta jako wykładnię

znaczenia Biblii w życiu człowieka

– wskazuje powiązania Biblii z historią Izraela

– podaje przykładowe przejawy tradycji bi-

blijnej w literaturze i sztuce różnych epok

– wyjaśnia pochodzenie i znaczenie etymolo-

giczne nazwy Biblia

– podaje przykłady odczytania fragmentów

biblijnych na poziomie dosłownym (literal-

nym) i parabolicznym

– interpretuje wiersz Herberta
Biblijne

opowieści

o początku...

2

z Księgi Rodzaju:

[Stworzenie świa-

ta i człowieka],

[Grzech pierwo-

rodny i wygnanie

z raju]

– streszcza wskazane opowieści biblijne

– odczytuje biblijny opis stworzenia świata

jako hymn na cześć Wszechmogącego


– porównuje biblijną i mitologiczną (grecką)

opowieść o początku świata (A) oraz inne

mity genezyjskie różnych ludów

– w kontekście Księgi Rodzaju określa wagę

Słowa

A. Świderkówna, [Hymn o począt­ku]


KONTEKSTY malarstwo:

Adam i Ewa w raju – miniatura z
XV-wiecznego rękopisu

Masaccio, Wygna­nie z raju

S. Wyspiański, Stań się!

– charakteryzuje obraz Boga, człowieka i świata w Księdze Rodzaju

– podejmuje próbę odczytania wybranych elementów symbolicznych (np. symboliki liczb) w czytanym fragmencie

– wyjaśnia, czym jest topos raju oraz topos homo viator

– czyta ze zrozumieniem fragmenty rozpraw naukowych

– na podstawie wskazówek nauczyciela interpretuje dzieła sztuki inspirowane Biblią

– na przykładach dzieł malarskich wskazuje różne sposoby ukazania motywów biblij­nych (np. wygnania z raju)

– analizuje sytuację człowieka, który się zde­cydował na złamanie zakazu Boga

– wskazuje różne sposoby odczytania opo­wieści o grzechu pierworodnym i wygna­niu z raju

...i końcu na­szego świata

1

Apokalipsa św. Jana (fragm.)– wyjaśnia znaczenie słowa „apokalipsa” (objawienie, odsłonięcie)

– podaje podstawowe informacje na temat Apokalipsy św. Jana

– opowiada, jakie wydarzenia, według Apokalipsy św. Jana, nastąpią przy końcu świata

– interpretuje wizję końca świata zawartą w Apokalipsie św. Jana

– analizuje styl Apokalipsy św. Jana, wskazu­jąc jego charakterystyczne cechy (ilustruje je cytatami)

– interpretuje różne symbole Apokalipsy1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Powiązany:

Wymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego iconWymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego

Wymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego iconWymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego

Wymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego iconWymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego I kształcenia językowego

Wymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego iconWymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego I kształcenia językowego

Wymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego iconWymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego I kształcenia językowego

Wymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego iconWymagania z zakresu kształcenia literacko kulturowego I kształcenia językowego

Wymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego iconWymagania z zakresu kształcenia literacko kulturowego I kształcenia językowego

Wymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego iconWymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego I kształcenia językowego

Wymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego iconWymagania z zakresu kształcenia literacko kulturowego I kształcenia językowego

Wymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego iconWymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego I kształcenia językowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom