Potrzeby człowieka
Pobierz 32.98 Kb.
NazwaPotrzeby człowieka
Data konwersji12.10.2012
Rozmiar32.98 Kb.
TypDokumentacja
Potrzeby człowieka

Barbara Fechner


Zespół Szkół


Scenariusz lekcji z przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczościTEMAT LEKCJI:

Potrzeby człowieka.

Czas: 45 minut.

CEL OGÓLNY:

Uczeń będzie wiedział, że struktura występowania potrzeb związana jest z osobowością człowieka i wraz z rozwojem osobowości wzrasta motywacja do zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu.

CELE OPERACYJNE:

POZIOM

KATEGORIA

I. WIADOMOŚCI


 1. ZAPAMIĘTANIE WIADOMOŚCI

Uczeń:

 • umie posługiwać się pojęciem potrzeby,

 • potrafi podać przykłady różnego rodzaju potrzeb.

 1. ZROZUMIENIE WIADOMOŚCI

Uczeń:

 • charakteryzuje hierarchię potrzeb człowieka,

 • wymienia czynniki, które mają wpływ na zmianę hierarchii potrzeb.

II. UMIEJĘTNOŚCI

 1. STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH TYPOWYCH

Uczeń:

 • identyfikuje własną hierarchię potrzeb oraz określa czynniki, które ją wyznaczają.

D. STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SUTUACJACH

PROBLEMOWYCH.

Uczeń:

 • potrafi wyznaczać cele do realizacji, zaspakaja coraz więcej potrzeb, doskonali swoją osobowość.CELE WYCHOWAWCZE

POSTAWY I WARTOŚCI


Uczeń:

 • wykazuje zainteresowanie omawianym tematem,

 • jest zaangażowany w zdobywaniu wiedzy,

 • umie pracować w grupie,

 • potrafi się porozumiewać,

 • przekonany jest, że motorem wszelkiego działania jest chęć zaspakajania potrzeb,

 • uświadamia sobie, że wraz z rozwojem osobowości wzrasta motywacja do zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu.


METODY PRACY:

  • dyskusja - ,,burza mózgów” - samodzielne dochodzenie do wiedzy.

FORMY PRACY:

praca grupowa i z całą klasą.

KORELACJA:

Wiadomości z lekcji poprzednich - ,, Rozwój człowieka” - ,,Osobowość - układ niepowtarzalny”.

EKSPONOWANE ZSADY NAUCZANIA:

 • świadomej aktywności,

 • wiązania teorii z praktyką,

 • systematyczności,

 • korelacji,

 • przystępności.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • podręcznik: Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A.,

Wachowiak P. Przedsiębiorczość bez tajemnic. WSiP, Warszawa 2002,

 • karta pracy ucznia - Hierarchia potrzeb według Maslowa,

 • kartki, pisaki, flamastry,

 • foliogram: Hierarchia potrzeb według Maslowa

Czynności organizacyjno - porządkowe: sprawdzenie obecności, zadbanie o ład i porządek w klasie, wytworzenie atmosfery gotowości do zajęć.


TOK LEKCJI:

FAZA WPROWADZAJĄCA

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia


 • Podaje temat lekcji, cele lekcji i formy realizacji tematu.

 • Rozpoczyna lekcję pytaniem ,,Uzasadnij, czy słowa kończące lekcję poprzednią ,,Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynnych” [Sofokles] oraz ,,Jedyne dobro, które stanowi zasadę i fundament szczęśliwego życia, to wiara w siebie”. [Seneka] mogą stanowić podstawę rozwinięcia tematu dzisiejszej lekcji.

 • Uczniowie zapisują temat w zeszycie.
 • Uczniowie odpowiadają na pytanie, uzasadniają swoje zdanie.FAZA REALIZACYJNA

Czynności nauczyciela
Czynności ucznia

 • Kieruje pytanie do uczniów:

,,Co rozumiesz przez pojęcie potrzeba?”

 • Ustosunkowuje się do odpowiedzi.

 • Nauczyciel pyta uczniów ,, Co to jest piramida?”

 • Podaje treść ćwiczenia:

Ćwiczenie nr 1

,,Tworzenie piramidy potrzeb”

 • Wyjaśnia kolejność czynności, które powinni wykonać uczniowie podczas budowania piramidy.

 • Kontroluje pracę w grupach, udziela instruktażu.
 • Ustosunkowuje się do wyników pracy uczniów, dokonuje korekty i uzupełnień.

 • Omawia i przedstawia hierarchię potrzeb według Maslowa (załącznik nr 6), podkreśla znaczenie i wpływ różnych czynników na zmianę hierarchii potrzeb w życiu człowieka.

 • Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie, formułują krótką logiczną definicję: ,,Potrzeba jest to brak czegoś”.

 • Uczniowie odpowiadają na proste pytanie.

 • Uczniowie zapisują w zeszycie treść ćwiczenia.

 • Uczniowie tworzą piramidę, dyskutują, wpisują i segregują potrzeby w grupy, piętra.

 • Uczniowie próbują nazwać poszczególne piętra piramidy.

 • Liderzy grup przedstawiają swoją piramidę.
 • Poszczególne grupy porównują wyniki swojej pracy z wynikami innych grup oraz z przedstawionym foliogramem
FAZA PODSUMOWUJĄCA - sprawdzająca wiedzę

Sprawdź, czy już umiesz!

 • Podaje treść ćwiczenia:
Ćwiczenie nr 2.

Uzupełnij piramidę potrzeb Maslowa.

Po rozwiązaniu ćwiczenia dokonaj identyfikacji własnej hierarchii potrzeb oraz określ czynniki, które ją wyznaczają (karta pracy ucznia nr5).


 • Rozdaje uczniom kartki z piramidą Maslowa.

 • Sprawdza poprawność wykonanego ćwiczenia, prosi uczniów o wklejenie wypełnionej piramidy do zeszytu.

 • Podaje zadanie:

Zidentyfikowałeś swoje potrzeby, określiłeś drogę swojego rozwoju, spróbuj ująć istotę hierarchii potrzeb w postaci motta.

 • Ocenia aktywność uczniów i dziękuje za lekcję.
 • Uczeń wpisuje potrzeby w pola, piramidy, analizuje własną hierarchię potrzeb, ustala drogę swojego rozwoju.
 • Chętny uczeń lub wskazany przez nauczyciela prezentuje swoją hierarchię potrzeb.

 • Wkleja do zeszytu kartkę z piramidą Maslowa.


Opracowała mgr inż. Barbara Fechner


Literatura:

Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002.


Hamer H., Wołoszyn J., Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, Format - AB, Warszawa 1997,


Stępień J., Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy, Wydawnictwo eMPi2 - Materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego, Poznań 2000,


HIERARCHIA POTRZEB według A. MASLOWA

HIERARCHIA POTRZEB według A. MASLOWA

FIZJOLOGICZNE

BEZPIECZEŃSTWA


SPOŁECZNE

UZNANIA


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Potrzeby człowieka iconPotrzeby człowieka

Potrzeby człowieka iconTaniec jest wyrazem potrzeby nurtującej człowieka

Potrzeby człowieka icon1. Omówić potrzeby człowieka jako jednostki I społeczności przedstawione w piramidzie Masłowa

Potrzeby człowieka iconSzczegółowych procesów metabolicznych, jakim one ulegają. Wprawdzie żelazo nie występuje w organizmie człowieka na poziomie śladowym, to jednak konieczność opracowania procedur pomiarowych pozwalających na oznaczanie jego śladowych ilości wynika z potrzeby oznaczania jego form chemicznych

Potrzeby człowieka iconK3 potrzeby definicja potrzeby

Potrzeby człowieka iconLekcja 47 Dział: Prawa Człowieka Temat: Pojęcie I geneza praw człowieka

Potrzeby człowieka iconLekcja 51 Dział: Prawa Człowieka Temat: Ochrona praw człowieka w Polsce

Potrzeby człowieka iconPrawa człowieka w onz cz. II powstanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Potrzeby człowieka iconWychować człowieka osoba ludzka Prawa człowieka Wychowanie moralne

Potrzeby człowieka iconLekcja 49 Dział: Prawa Człowieka Temat: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom