Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych
Pobierz 224.29 Kb.
NazwaProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych
strona4/4
Data konwersji12.10.2012
Rozmiar224.29 Kb.
TypProgram nauczania
1   2   3   4

Organizacja pracy w zespołach

  Na większości lekcji można wykorzystać prezentacje przygotowane w rozmaitych formatach, np. pptx, wideo. Niektóre z nich mogą zostać wykonane przez uczniów w ramach zadań domowych. Taka forma umożliwia indywidualizację pracy, nie tylko najzdolniejszych, ale także słabszych uczniów, mobilizując ich do samodzielnego wyszukania ciekawych rozwiązań napotkanych problemów. W celu wspomagania pracy uczniów nauczyciel może utworzyć specjalne konto na dowolnym komunikatorze i umówić się na konsultacje elektroniczne. Dobrym sposobem jest też wykorzystanie chmury informatycznej i zlecenie zespołom pracy w jej obszarze. Dzięki współdzieleniu dokumentów (np. w chmurze skydrive.com lub Google) uczniowie będą mogli w praktyce zapoznać się z ideą e-pracy i podziału zadań w ramach zespołu. Niektóre ćwiczenia wykonywane na lekcji również mogą być realizowane w zespołach. Przykładem jest wspólne tworzenie strony internetowej i redagowanie przeznaczonych do umieszczenia na niej informacji.Wykorzystanie platformy e-learningowej w celu zoptymalizowania czasu przeznaczonego na ćwiczenia

  Jeśli w szkolnej pracowni nie działa platforma zdalnego nauczania (np. Moodle), nauczyciel informatyki może skorzystać z darmowej instalacji, dostępnej np. na stronie moodle4free.com. Rozwiązaniem jest także wybór komercyjnych platform, np. Fronter. Umożliwi to znaczne przyspieszenie różnych czynności, jak np. udostępnianie plików do ćwiczeń. Przy niewielkiej liczbie godzin przeznaczonych na zajęcia z informatyki optymalizacja czasu jest niezmiernie ważna.

  Przykład

  Lekcja dotyczy retuszu fotografii prowadzonej w pracowni bez serwera plików i kont uczniowskich. W klasie jest 16. uczniów korzystających z indywidualnych stanowisk.   Bez wykorzystania platformy

   Czas

   Z wykorzystaniem platformy

   Czas

   Zdjęcia do ćwiczeń należy umieścić na komputerach uczniów, rozesłać w sieci lokalnej lub przekazać na nośnikach − dla każdej grupy lub klasy osobno

   Od 1 do 3 minut

   Uczniowie pobierają pliki do ćwiczeń z platformy. Każda klasa korzysta z tego samego, raz przygotowanego zestawu

   Ok. 1 minuty z zalogowaniem

   Dokładny opis ćwiczenia należy podyktować lub pokazać w postaci slajdu na rzutniku

   Od 1 do 3 minut

   Dokładny opis ćwiczenia znajduje się na platformie. Uczeń czyta z ekranu w swoim tempie. Opis może być bardzo dokładny

   Dostęp do opisu zajmuje kilka sekund

   Ocena pracy każdego ucznia (musi być indywidualna i uzasadniona)

   Od 8 do 15 minut

   Wszyscy uczniowie przesyłają prace na swoje konto tuż przed ukończeniem pracy lub po jej dokończeniu w domu. Nauczyciel ocenia je w dowolnie wybranym czasie. Oceny pojawiają się na koncie uczniów. Łatwo je przepisać do dziennika. Pozostają w archiwum

   Przesłanie prac zajmuje kilkanaście sekund. Nauczyciel może dokonać oceny w dowolnym czasie poza lekcją lub w czasie wykonywania przez uczniów następnego ćwiczenia

   Omówienie i podyktowania zadania domowego

   Od 1 do 3 minut.

   Sprawdzenie wyrywkowe − ok. 3 minut

   Zadanie gotowe na platformie i wspólne dla wielu grup. Uczeń czyta je w domu, po wykonaniu przesyła je bezpośrednio na platformę. Nauczyciel może je sprawdzić w dowolnym momencie

   Kilka sekund na podanie informacji o miejscu umieszczenia opisu zadania

   Suma

   Minimum 11 minut przy 45 minutowej lekcji i czynnościach typu sprawdzenie obecności i wpisanie tematu daje co najwyżej ok. 30 minut na ćwiczenie

   Suma

   Ok. 3 minut, w tym logowanie i pobieranie  Zaoszczędzony czas można poświęcić na bezpośrednią pracę przy komputerze.

  Dzięki zastosowaniu platformy e-learningowej możliwe jest skuteczne indywidualizowanie pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciel może przygotować zróżnicowane zadania odpowiadające ich możliwościom lub aspiracjom, bez konieczności poświęcania na to dodatkowego czasu podczas lekcji. Podobnie jeśli chodzi o ocenianie prac − wykorzystanie platformy zapewnia więcej czasu na omówienie metod i sposobów rozwiązania zaproponowanych przez ucznia. Platforma daje możliwość recenzowania przesłanych prac i prowadzenia konsultacji. Wszystkie prace pozostają na kontach uczniów do końca roku, dzięki czemu można analizować ich postępy w nauce (w szczególności uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi).

  Platforma umożliwia także lepsze przygotowanie się uczniów do zajęć. Nauczyciel może umieścić na niej materiały i zadania potrzebne do przeprowadzenia następnej lekcji. Uczniowie ambitni i zainteresowani przedmiotem mogą więc wykonać część pracy w domu − przygotować potrzebne elementy itp.

  Stosowanie platformy e-learningowej nie jest obowiązkowe i niezbędne do zrealizowania programu nauczania. Jest jednak dużym ułatwieniem dla nauczyciela dysponującego niewielką liczbą godzin przeznaczonych na nauczanie przedmiotu.Indywidualizacja pracy ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  O wielu aspektach pracy z uczniami wymagającymi szczególnego dostosowania metod nauczania do stanu opisanego w opinii poradni wspomniano już w niniejszym programie. Warto jednak podsumować to ważne zagadnienie także w kontekście realizacji programu.

  Należy dostosować metody nauczania i sposób realizacji programu dla uczniów z: dysleksją, dysgrafią i dysortografią, dyskalkulią, afazją, zaburzeniami orientacji przestrzennej, Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania. Podstawą do dostosowania metod i sposobu realizacji programu jest przedstawienie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  Zespół uczący w danej klasie musi opracować indywidualną kartę pracy dla każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na zajęciach z informatyki jest to szczególnie ważne, ponieważ uczniowie pracują na nich przede wszystkim indywidualnie lub w małych zespołach. To sprzyja indywidualizacji zadań i zmiany niektórych wymagań bez wpływu na pracę pozostałych uczniów. Trudno podać jednoznacznie określone sposoby pracy z danym uczniem. Muszą one wynikać ze wspólnych ustaleń zespołu uczącego. Podstawowy cel, jakim jest zrealizowanie podstawy programowej, pozostaje ten sam. Zmienione mogą być jedynie sposoby i terminarz osiągnięcia tego celu. Oznacza to, że plan pracy z danym uczniem dotyczy osiągnięcia celu głównego w ciągu całego roku szkolnego.Praktyczne porady w odniesieniu do realizacji programu z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) mogą mieć problemy z zapisywaniem lub zapamiętywaniem haseł, nazw kont itp. Nauczyciel powinien je znać, aby można było korzystać np. z platformy e-learningowej, chmury informatycznej itp. Oczywiście, dotyczy to jedynie kont wykorzystywanych na lekcjach, a nie kont osobistych ucznia.

  Edytory tekstu na stanowiskach uczniów z SPE powinny mieć wyłączoną funkcję autouzupełniania i automatycznej korekty błędów. Koniecznie jednak musi być aktywna opcja automatycznego zaznaczania błędów. W ten sposób uczeń będzie widział swoje błędy, co umożliwi mu ich poprawę.

  Zadania dotyczące edycji tekstu, prezentacji, wyszukiwania informacji należy uzgodnić z nauczycielami innych przedmiotów, mogą bowiem być istotnym elementem wspomagającym nauczanie tych przedmiotów przy jednoczesnej realizacji treści podstawy programowej z zakresu informatyki.

  Uczniowie z SPE często mają duże zdolności w wielu różnych dziedzinach, np. artystyczne. Szybkie ich odkrycie pozwoli odpowiednio dostosować odpowiednie dla nich zadania dotyczące grafiki, materiałów wideo itp. Sukcesy w pracy mogą korzystnie wpłynąć na samoocenę takich uczniów i zdobycie przez nich uznania w grupie rówieśniczej.

  Problemem dla uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią może być korzystanie z arkusza kalkulacyjnego. Odpowiednio dobrane zadania mogą jednak ograniczyć wpływ tej dysfunkcji na zrealizowanie zagadnień z podstawy programowej. U uczniów z dyskalkulią można położyć mniejszy nacisk na formuły matematyczne i wpisywanie danych, a większy na ich wizualizację. W tym wypadku nie należy oceniać wyniku końcowego, ale sposób, w jaki uczeń realizował zadanie. Nie zakłóci to realizacji podstawy programowej.

  Pewne problemy uczniom z SPE mogą sprawić także niektóre rozbudowane programy komputerowe. Można je zastąpić prostszymi odpowiednikami, z zachowaniem zgodności podstawowych narzędzi lub opcji.

  Niektórzy uczniowie (np. z Zespołem Aspergera) wykazują ponadprzeciętne zdolności do pracy z komputerem. Są zazwyczaj bardzo precyzyjni, działają logicznie, mają dobrą pamięć, dzięki czemu wykonują ćwiczenia znacznie szybciej od pozostałych uczniów. Dobrym sposobem na utrzymanie ich skupienia i uwagi będzie zaproponowanie im dodatkowych zadań, odpowiednio premiowanych oceną. Należy także inaczej traktować ich zachowanie na lekcji, np. jednoczesną pracę nad zadaniem i przeglądanie artykułów na portalach internetowych, czytanie książki w czasie, gdy nauczyciel omawia zadanie itp. Nie są to działania skierowane przeciw dyscyplinie na lekcji lub nauczycielowi. Najczęściej tacy uczniowie są w stanie jednocześnie czytać i słuchać tego, co przekazuje prowadzący zajęcia.

  Nauczyciel przedmiotu powinien zadbać nie tylko o realizację treści podstawy programowej (odpowiednie ćwiczenia, czas realizacji materiału); musi zwrócić uwagę także na zachowanie uczniów na zajęciach. W klasycznej sali lekcyjnej łatwiej jest zapanować nad uczniami. W pracowni obowiązuje specjalny regulamin i konieczna jest dbałość o sprzęt. Uczniowie z zaburzeniami zachowania (np. ADHD) powinni zajmować stanowiska w pobliżu biurka nauczyciela, a przed każdymi zajęciami należy pokrótce przypomnieć im zasady obowiązujące w pracowni.

  Dla uczniów z SPE duże znaczenie może mieć praca w odpowiednio dobranym zespole. Konieczność współdziałania i przyjęcia odpowiedzialności za wynik zespołu i udział w jego sukcesie często mobilizują uczniów do większej dbałości o jakość wykonanej pracy.

  Nauczyciel nie może przyczynić się do powstawania negatywnych opinii o uczniu wśród rówieśników. W tym celu nie należy wydzielać oddzielnych stanowisk, tworzyć barier, komentować ich zachowań. Pomocna będzie platforma e-learningowa, z której każdy z uczniów pobiera zadania, na której znajdują się materiały i gdzie przesyła się rozwiązania. Pozwala to uniknąć porównywania ocen i zadań między uczniami.

  Wspólna praca całego zespołu uczącego może sprawić, że uczniowie, którzy nie mogli odnaleźć się w tradycyjnym systemie oświaty, zyskają szanse zdobycia wykształcenia i zdania egzaminu maturalnego. Często bowiem to nie ograniczenia intelektualne ucznia wpływają na jego kłopoty szkolne, a jedynie niemożność przystosowania się do sposobów realizacji zajęć i sprawdzania wiedzy.5. Opis założonych osiągnięć ucznia  Głównym założeniem jest realizacja podstawy programowej. To z niej wynikają planowane osiągnięcia uczniów.

  Po zakończeniu nauki przedmiotu na tym etapie uczeń powinien sprawnie posługiwać komputerem w celu realizacji stawianych przed nim zadań. Musi umieć dobrać odpowiednie narzędzi informatyczne i optymalnie je wykorzystać. Powinien także znać typy i budowę współczesnych komputerów oraz obszary ich stosowania.

  Uczniowi nie powinno też sprawiać trudności opanowanie obsługi nieznanych wcześniej programów komputerowych.

  Umiejętności z zakresu budowy komputerów należy rozumieć jako zdolność ucznia do oceny wydajności i możliwości komputerów na podstawie wyników działania programów diagnostycznych. Po tej analizie powinien on umieć wyznaczyć odpowiedni obszar zastosowania danego komputera i jego funkcjonalność.

  Korzystanie z zasobów sieci powinno zostać skierowane na zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin oraz sprawne wyszukiwanie informacji.

  Uczeń powinien umieć także samodzielnie tworzyć zasoby sieciowe poprzez budowanie stron internetowych i umieszczanie w sieci rozmaitych dokumentów − tekstów, fotografii, materiałów wideo itp. Znajomość zasad korzystania z dostępnych materiałów z zachowaniem prawa, umiejętność ich przetwarzania, segregowania oraz upowszechniania pozwoli na świadome i przemyślane tworzenie dokumentów i publikacji.

  Doskonalenie umiejętności edycji tekstów, a w szczególności obszernych dokumentów opartych o style i inne techniki, pozwoli w przyszłości na wykorzystanie edytorów w pracy, szkole i na studiach.

  Po zakończeniu nauki przedmiotu uczeń powinien umieć nie tylko utworzyć atrakcyjną, dobrze skomponowaną i zaprojektowaną prezentację, ale także opracować sposób jej optymalnego wykorzystania − w nauce, e-learningu, prezentacji biznesowej itp.

  Uczeń powinien nabyć umiejętności pozwalające na wykorzystanie właściwości niektórych programów, w tym arkuszy kalkulacyjnych, do planowania i rozwiązywania problemów z różnych dziedzin nauki.

  We współczesnym świecie ważną umiejętnością jest zdolność do skutecznej pracy w zespole. Dzięki wykorzystaniu komunikatorów, forów internetowych, a przede wszystkim chmur informatycznych uczeń powinien umieć zorganizować zespół, wspólnie rozwiązywać problemy, a także tworzyć dokumenty za pośrednictwem sieci. Dotyczy to także grafiki komputerowej, przesyłania i przechowywania plików, ich udostępniania i współdzielenia.

6. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia  Najważniejszym dokumentem opisującym sposoby oceniania postępów i osiągnięć uczniów jest szkolny regulamin oceniania. Wszystkie przedmiotowe regulaminy powinny być z nim całkowicie zgodne. Nie można więc ułożyć jednego uniwersalnego przedmiotowego regulaminu oceniania, możliwe jest jednak sformułowanie jego głównych założeń i niektórych kryteriów.Uniwersalne kryteria pomocne w ułożeniu przedmiotowego systemu oceniania

 1. Przed przystąpieniem do ćwiczeń uczniowie powinni znać kryteria, według których będą oceniani.

 2. Ocenie podlega ostateczny wynik ćwiczenia, np. dokument tekstowy, przetworzone zdjęcie itp.

 3. Na ocenę ma wpływ termin oddania pracy.

 4. Ocenie mogą podlegać także: aktywność na lekcji, zgodność z założeniami zadania, szybkość wykonania ćwiczenia, odpowiedzi ustne, sprawdziany online i offline w postaci testów lub praktycznych ćwiczeń sprawdzających, dokładność wykonania ćwiczenia, estetyka, funkcjonalność projektu, umiejętność kierowania zespołem, prace domowe, przygotowanie do zajęć i inne kryteria wynikające z doświadczeń nauczyciela.

 5. Uniwersalne kryteria oceniania dla przedmiotu Informatyka:

  − ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykonuje ćwiczenie z pomocą nauczyciela lub kolegi z zespołu, niedbale korzysta z narzędzi i nie stosuje wszystkich zaleceń wynikających z zadania, nie dba o estetykę dokumentów, nie potrafi współpracować w grupie;

  − ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który poprawnie użył narzędzi określonych w zadaniu, lecz nie wykorzystał wszystkich ich możliwości; w końcowym dokumencie lub projekcie występują niedoskonałości wynikające z niedbałości lub nieumiejętnego korzystania z narzędzi edytora; uczeń ma problemy ze współpracą z członkami zespołu;

  − ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie wykonuje zadania, bez problemów współpracuje z członkami zespołu, oddaje prace w określonym terminie; projekty mają drobne usterki, występują nieuzasadnione odstępstwa od założeń zadania;

  − ocenę bardzo dobrą powinien uzyskać uczeń: samodzielnie wykonujący ćwiczenie lub swoje zadania w zespole, oddający prace w wyznaczonym terminie, używający wszystkich możliwych opcji narzędzi do poprawy jakości wykonanej pracy, oddający prace estetyczne bez wad (zawierające drobne błędy lub niedociągnięcia, które nie wpływają na jakoś pracy);

  − ocenę celującą powinien uzyskać uczeń: perfekcyjnie wykonujący założenia danego projektu lub zadania, oddający prace w wyznaczonym czasie, pracujący samodzielnie lub spełniający wzorowo swoje zadania w zespole (np. jako lider grupy); w przypadku zadań graficznych powinno być spełnione kryterium estetyki i zgodności z zasadami tworzenia danego rodzaju grafiki oraz prawidłowe wykorzystanie narzędzi edytorów.

  Na ocenę powinna mieć też wpływ ogólna postawa ucznia i kultura informatyczna. Ponieważ są to subiektywne czynniki, dlatego nauczyciel powinien stosować je z rozwagą.

  Innym elementem wpływającym na ocenę pracy ucznia jest jego zaangażowanie w projekty informatyczne wykonywane na rzecz szkoły, organizacji młodzieżowej, zespołu itp. w czasie wolnym. W takiej sytuacji nauczyciel może wystawić dodatkowe oceny za aktywność.

Podsumowanie

  Kryteria oceniania powinny zostać samodzielnie sformułowane przez nauczyciela, na podstawie jego własnych doświadczeń, przykładowego opisu ocen umieszczonego wyżej oraz w oparciu o szkolny system oceniania. Kryteria muszą być podane uczniom na pierwszych zajęciach, tak aby były zrozumiałe dla wszystkich. Dla niektórych ćwiczeń można ustalić bardziej precyzyjne wyznaczniki.

  Uczniowie o specjalnych wymaganiach edukacyjnych, dla których stosuje się kartę pracy i indywidualizację, podlegają tym samym kryteriom oceniania, z wyjątkiem ćwiczeń, w których nauczyciel przewidział inne kryteria.

  Bardzo dobrym narzędziem do oceniania, archiwizowania i opisywania prac oraz przeprowadzania sprawdzianów wiedzy i umiejętności jest platforma e-learningowa. Jej stosowanie znacznie poprawia komfort pracy nauczyciela i pozwala uporządkować dokumentację zajęć. Sprawdziany przeprowadzane za pośrednictwem platformy są sprawdzane automatycznie i oceniane według kryteriów ustalonych przez prowadzącego zajęcia. Nauczyciel może kontrolować terminowość oddawania prac i uzasadniać wystawioną ocenę. Możliwe jest też ocenianie prac po upływie pewnego czasu, co dodatkowo zwiększa komfort pracy. Oceny z platformy łatwo przepisać do dziennika. Można także analizować wyniki całej klasy lub grupy za pomocą wykresów i zestawień. Dzięki temu nauczyciel może ocenić poziom trudności postawionego przed uczniami zadania, a także poziom opanowania materiału w danej klasie. Zestawienia (generowane automatycznie) są dobrym narzędziem ewaluacyjnym.

1   2   3   4

Powiązany:

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom