Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy I i III program: „Swoimi słowami” A. Brożka I in
Pobierz 86.15 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy I i III program: „Swoimi słowami” A. Brożka I in
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar86.15 Kb.
TypWymagania
Bogna Jankowska


Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy I i III

Program: „Swoimi słowami” A. Brożka i in.

Formy i metody poznawania, wartościowania…”


Mówienie:


wymagania podstawowe: wymagania ponadpodstawowe:

dst, dop bdb, dbUczeń:

Uczeń:

 • odpowiada o sobie, swoim domu

 • formułuje komentarz oceniający teksty kolegów

 • precyzyjnie wypowiada się na określony temat

 • opisuje własne odczucia wywołane utworem

 • omawia funkcje środków poetyckich

 • objaśnia termin literacki („animizacja”)

 • wymienia poznanych w szkole podst. bogów greckich

 • wskazuje fundamenty kultury europejskiej (dziedzictwo antycznej Grecji, Rzymu, starożytnej Jerozolimy)

 • definiuje mit (mitologię) i posługuje się pojęciami, uzasadnia, że utwór jest mitem

 • wyjaśnia znaczenie kodu językowego

 • opowiada o swoich zainteresowaniach czytelniczych

 • wypowiada się świadomie w określonej funkcji wypowiedzi

 • wskazuje różne możliwości zaprezentowania wyników pracy grupowej

 • proponuje kryteria oceny prac

 • wymienia elementy świata przedstawionego w utworze

 • uzasadnia zachowanie bohatera, ocenia jego postawę

 • przedstawia treść utworu zgodnie z ich porządkiem w tekście

 • zabiera głos w dyskusji

 • mówi o bohaterze literackim, charakteryzując go

 • wskazuje różnice między bohaterem wiersza a podmiotem lirycznym

 • omawia fragmenty malowidła z podręcznika

 • wyjaśnia bardziej znane / proste związki frazeologiczne

 • tworzy wypowiedź zgodnie z intencją

 • podaje różne znaczenia popularnych wyrazów

 • podaje przykłady stosowania i niestosowania zasad dobrej komunikacji w życiowych sytuacjach

 • wyjaśnia różnicę między fikcją i kłamstwem

 • prezentuje efekty pracy plastycznej

 • formułuje przenośny sens przypowieści

 • stosuje poznane terminy literackie

 • buduje zdania z łatwiejszymi związkami frazeologicznymi

 • wyjaśnia znaczenie zwrotów i wyrażeń zaczerpniętych z Biblii i z kultury antyku

 • zwraca uwagę na staranną wymowę

 • unika powtórzeń, wulgaryzmów

 • omawia sytuacje rodzinne bohaterów i odnosi je do rzeczywistości

 • uzasadnia wyjątkowość wybranej osoby

 • przeprowadza i odczytuje wywiad z wybraną osobą

 • wyjaśnia przesłanie wiersza

 • charakteryzuje i ocenia postawy bohaterów

 • ocenia akcję filmu i grę aktorów

 • nazywa cechy rycerza średniowiecznego

 • wyjaśnia zjawisko (np. zwycięstwo bohatera)

 • definiuje pojęcie „fantastyka”

 • stosuje pojęcie „heroizm”

 • opowiada

 • charakteryzuje fraszkę jako gatunek literacki

 • czyta utwór na głos

 • uzasadnia zdanie w dyskusji

 • uczestniczy w dramie, wypowiada kwestię

 • formułuje morał własnymi słowami

 • przedstawia poglądy autora cytując fragmenty tekstu

 • wyjaśnia cel użycia neologizmów i archaizmów

 • wyjaśnia komizm sytuacji

 • przekształca mową niezależną na zależną opowiadając o bohaterach

 • podaje informacje o autorze na podstawie notatki

 • stosuje zwroty grzecznościowe

 • określa funkcję didaskaliów

 • charakteryzuje epokę na postawie wstępu rozdziału

 • wyjaśnia przesłanie wiersza

 • charakteryzuje bohaterów od strony Dobra i Zła

 • nazywa uczucia bohatera

 • formułuje tekst opowiadając o sobie, swoim domu

 • wnikliwie uzasadnia ocenę prac kolegów

 • interpretuje utwór z wykorzystaniem w wypowiedzi środków stylistycznych

 • dzieli się refleksjami o znaczeniu domu w życiu człowieka

 • objaśnia funkcję mitów w kulturze

 • uzasadnia tezę, że mity zawierają wzorce postaw ludzkich i wartości uniwersalne

 • przedstawia mity na podstawie samodzielnie wyszukanych źródeł

 • uzasadnia wagę posiadania wzorców osobowych

 • poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne

 • świadomie stosuje znaki komunikacji niewerbalnej (mowę ciała)

 • tworzy wypowiedzi o funkcji informatywnej i perswazyjnej

 • proponuje własne tematy prac (np. projektów)

 • porównuje różne rodzaje narracji, określa ich funkcję w utworze

 • wyjaśnia sformułowanie metaforyczne

 • na podstawie tekstu omawia warunki życia ludzi w określonym czasie

 • omawia budowę wiersza, wymienia cechy liryki

 • charakteryzuje tekst jako utwór epicki

 • ocenia wartość pięknych postaw

 • określa związek treści utworu z wydarzeniami historycznymi

 • podaje przykłady dobrze i źle wyrażonej intencji

 • określa rodzaj i gatunek tekstu

 • prezentuje scenki i propozycję zasad dobrej komunikacji

 • opisuje sytuację, w której naruszono zasady dobrego porozumiewania się

 • wyjaśnia różnicę między realizmem a fantastyką

 • ocenia rzeczywistość opisaną przez autora

 • uzasadnia swoje stanowisko

 • podaje elementy świadczące o przynależności gatunkowej tekstu

 • swobodnie posługuje się poznanymi terminami literackimi

 • stosuje zwroty i wyrażenia biblijne i antyczne

 • nie popełnia błędów językowych, fonetycznych

 • używa synonimów i antonimów

 • posługuje się mową zależną i niezależną

 • dramatyzuje akcję

 • wydobywa puentę

 • formułuje rady odnośnie użycia gwary młodzieżowej

 • ocenia postaci, ich postawy moralne

 • ocenia prawdopodobieństwo sytuacji z utworu i uzasadnia zdanie

 • charakteryzuje postawę życiową bohatera utworu lub postaci rzeczywistej

 • ocenia elementy filmu (reżyseria, scenografia…)

 • definiuje pojęcie „fantasy”

 • ocenia dzieło sztuki i uzasadnia opinię

 • charakteryzuje warsztat filmowy (ujęcia, plany)

 • podaje główne cechy stylu dzieła sztuki

 • interpretuje głosowo utwór

 • posługuje się pojęciami: fabuła, akcja, wątek

 • omawia funkcję tytułu i morału w bajkach

 • wyjaśnia znaczenie pojęcia („idealista”)

 • charakteryzuje różne rodzaje komizmu

 • posługuje się argumentami

 • prezentuje mowę o charakterze pochwalnym lub ganiącym

 • charakteryzuje epokę literacką


Czytanie:


wymagania podstawowe: wymagania ponadpodstawowe:

dst, dop bdb, dbUczeń:

Uczeń:

 • wyszukuje środki poetyckie

 • rozumie funkcję środków poetyckich

 • wskazuje osobę mówiącą w wierszu oraz narratora w utworze epickim

 • rozpoznaje znaki niewerbalne w typowych sytuacjach komunikacyjnych

 • rozpoznaje cel nadawcy komunikatu

 • rozróżnia podstawowe funkcje wypowiedzi w tekście

 • rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecio osobową, rozpoznaje w tekście

 • wymienia elementy świata przedstawionego

 • identyfikuje utwór jako wspomnienie

 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje

 • rozpoznaje gatunek publicystyczny – artykuł

 • rozpoznaje utwór jako przypowieść

 • odróżnia teksty XX od antycznych

 • dostrzega podobieństwa i różnice między sytuacją z utworu a rzeczywistością

 • przedstawia treść utworu zgodnie z jej porządkiem w tekście

 • nadaje tytuł każdej strofie wiersza

 • określa temat i formę dzieła malarskiego

 • odróżnia narratora od autora tekstu

 • zna w ogólnym zarysie historię bohaterów utworu (mity)

 • wymienia bohaterów tekstu

 • odróżnia znaczenie dosłowne od przenośnego

 • rozpoznaje rodzaj literacki tekstu

 • cytuje fragmenty tekstu charakteryzujące postać

 • korzysta z różnych źródeł informacji

 • dzieli bohaterów na dobrych i złych

 • odróżnia baśń od legendy

 • odczytuje przesłanie utworu

 • zna biografię autora i jej związek z utworem

 • rozumie alegoryczne znaczenie postaci literackiej

 • rozwiązuje sprawdzian rozumienia tekstu

 • odczytuje uczucia bohatera, podmiotu lirycznego

 • wskazuje w tekście fragmenty humorystyczne

 • wskazuje w wierszu refren i omawia jego funkcję

 • rozpoznaje problematykę utworu

 • dostrzega kontekst literacko – malarski

 • wskazuje elementy dzieła filmowego (scenografię, grę aktorską…)

 • rozpoznaje cechy poezji współczesnej

 • podaje podstawowy sens utworu

 • interpretuje tytuł utworu

 • wskazuje w tekście archaizmy i neologizmy

 • określa nastrój utworu

 • wskazuje adresata tekstu

 • wskazuje w utworze cechy ballady i bajki

 • wskazuje cechy powieści przygodowej w omawianym tekście

 • zna podział ksiąg biblijnych

 • wskazuje morał w bajce

 • odczytuje znaczenie alegoryczne bajki

 • gromadzi sentencje związane z popularnym pojęciem („przyjaźń”)

 • wskazuje w tekście elementy gwarowe

 • uzasadniając wypowiedź powołuje się na cytat z tekstu

 • wskazuje anafory

 • gromadzi informacje o epoce literackiej

 • rozpoznaje cechy literatury młodzieżowej

 • porównuje bohaterów utworu

 • odczytuje intencję osoby mówiącej w wierszu

 • wskazuje elementy dramatu

 • interpretuje utwór

 • określa funkcję różnych rodzajów narracji w tekście

 • odczytuje metaforyczne sformułowania

 • odróżnia realizm od fantastyki

 • podaje elementy świadczące o przynależności gatunkowej tekstu

 • wydobywa puentę

 • samodzielnie wyszukuje informacje

 • określa rodzaj i gatunek literacki tekstu

 • omawia / odczytuje klimat filmu i jego związek z treścią utworu literackiego

 • odróżnia baśń od fantasy

 • wyszukuje z tekstu treści aforystyczne

 • zna biografię autora i jej związek z utworem

 • wskazuje przerzutnię

 • wskazuje archaizmy i neologizmy i odczytuje ich znaczenie

 • odróżnia formę kazania

 • na podstawie tekstu omawia warunki życia ludzi w określonym czasie

 • dostrzega kontekst kulturowy (nawiązanie do motywu biblijnego), określa związek treści utworu z wydarzeniami historycznymi

 • rozpoznaje metaforyczne znaczenie utworu

 • rozpoznaje gatunek literacki tekstu

 • dostrzega w wierszu elementy zabawy słowem

 • wskazuje szyk przestawny i określa jego funkcję

 • określa ironiczną wymowę tekstu

 • wskazuje sposoby charakteryzowania, określa sposób charakteryzowania w utworze (charakterystyczna bezpośrednia, pośrednia)

 • wyjaśnia funkcję anafor

 • charakteryzuje i ocenia język tekstuPisanie / Tworzenie:


wymagania podstawowe: wymagania ponadpodstawowe:

dst, dop bdb, dbUczeń:

Uczeń:

 • gromadzi słownictwo nazywające przedmiot opisu i jego cechy

 • sporządza plan opisu

 • tworzy opis (np. swojego domu)

 • dokonuje korekty własnej pracy zgodnie z komentarzami nauczyciela i kolegów

 • buduje zdania z łatwiejszymi związkami frazeologicznymi

 • unika powtórzeń, wulgaryzmów

 • przeprowadza i zapisuje wywiad z wybraną osobą

 • pisze zaproszenie na uroczystość rodzinną

 • pisze list prywatny na bliski swojemu życiu temat

 • przestrzega zasad ortografii i interpunkcji, zwłaszcza dużej litery w zwrotach grzecznościowych; korzysta ze słownika ortograficznego

 • współtworzy i tworzy notatkę

 • pisze ogłoszenie

 • pisze fraszkę

 • pisze biogram na postawie zebranych materiałów

 • dokonuje przekładu intersemiotycznego

 • tworzy spójną wypowiedź pisemną

 • uczestniczy w przygotowaniu inscenizacji

 • dobiera synonimy i antonimy do słów oznaczających wady

 • pisze opowiadanie

 • pisze charakterystykę
 • pisze tekst, opowiadając o sobie, swoim domu

 • stosuje zasady organizacji tekstu właściwe dla wspomnienia

 • redaguje wypowiedź w określonym celu ze świadomością środków językowych

 • tworzy opis pejzażu ze świadomością funkcji tej formy

 • pisze krótką notatkę jako odpowiedź na pytanie

 • używa synonimów i antonimów

 • dramatyzuje akcję

 • posługuje się mową zależną i niezależną

 • formułuje rady odnośnie użycia gwary młodzieżowej

 • ocenia postaci

 • stosuje w zaproszeniu i liście prywatnym zasady etykiety językowej

 • parafrazuje

 • tworzy własne neologizmy

 • tworzy instrukcję

 • pisze bajkę

 • współtworzy scenariusz scenki

 • pisze dialog sceniczny na podstawie opowiadania

 • tworzy komiks na podstawie tekstu literackiego

 • reżyseruje inscenizację fragmentu dramatu

 • dokonuje przekładu intersemiotycznego (filmuje, fotografuje, komponuje)

 • tworzy opowiadanie – oryginalne pod względem treści, kompozycji, stylu

 • stosuje szyk wyrazów i zdań adekwatnie do wagi informacji

 • pisze kartkę z pamiętnika

 • tworzy tekst reklamowy

 • stosuje zasady zapisywania dialogu

 • zamienia dialog na monologWiedza i umiejętności językowe, gramatyczne, ortograficzne


wymagania podstawowe: wymagania ponadpodstawowe:

dst, dop bdb, dbUczeń:

Uczeń:

 • rozumie znaczenie kontekstu i kodu w komunikacji językowej

 • rozpoznaje znaki niewerbalne w typowych sytuacjach komunikacyjnych

 • rozpoznaje cel nadawcy komunikatu

 • rozróżnia podstawowe funkcje wypowiedzi

 • wypowiada się świadomie realizując określoną funkcję wypowiedzi

 • dąży do precyzyjnego wypowiadania się

 • rozpoznaje intencje wypowiedzi

 • tworzy wypowiedź zgodnie z intencją

 • zwraca uwagę na staranną wymowę

 • unika powtórzeń, wyrazów modnych, wulgaryzmów

 • określa rolę czasownika w zdaniu

 • stosuje poprawne formy czasowników

 • tworzy tryb przypuszczający czasownika

 • zna strony czasownika

 • przekształca konstrukcję czynną w bierną i odwrotnie

 • stosuje zasady pisowni cząstki „by” z czasownikami osobowymi

 • tworzy imiesłowy

 • poprawnie stosuje imiesłowy w zdaniach

 • przekształca zdania w wypowiedzenia z imiesłowami

 • poprawnie zapisuje imiesłowy z partykułą „nie”

 • podaje informacje o rzeczowniku

 • odmienia rzeczowniki, oddziela temat od końcówki

 • wskazuje wymiany głosek w temacie rzeczownika

 • poprawnie zapisuje rzeczowniki własne

 • stosuje rzeczowniki w osobliwej odmianie

 • stosuje poprawne formy rzeczowników o trudnej odmianie

 • charakteryzuje przymiotniki

 • tworzy związki frazeologiczne z użyciem przymiotników

 • poprawnie stopniuje przymiotniki

 • zastępuje przymiotniki wyrazami bliskoznacznymi

 • charakteryzuje przysłówek

 • rozpoznaje przysłówek w zdaniu

 • stopniuje przysłówki

 • tłumaczy znaczenie przysłówków

 • charakteryzuje liczebnik

 • rozróżnia rodzaje liczebnika

 • stosuje odpowiednie formy liczebników głównych i zbiorowych

 • zna zasady zapisywania liczebników cyframi

 • charakteryzuje zaimek

 • podaje przykłady różnych rodzajów zaimka

 • poprawnie stosuje zaimki w zdaniach

 • stosuje krótkie i długie formy zaimków

 • charakteryzuje przyimek, określa jego funkcję

 • charakteryzuje spójnik, partykułę, wykrzyknik

 • dobiera spójniki w zależności od intencji wypowiedzi

 • wskazuje partykuły i wykrzykniki, określa ich funkcję

 • zapisuje poprawnie różne części mowy z partykułą „nie”

 • rozumie znaczenie grzeczności jako elementu kultury osobistej

 • zna polskie zwroty grzecznościowe i stosuje je odpowiednio wobec rówieśników i wobec dorosłych

 • zna cechy charakterystyczne języka mówionego i pisanego

 • wskazuje główne cechy wypowiedzi oficjalnej

 • wskazuje w zdaniach związki składniowe i określa ich rodzaj

 • układa zdania z poznanymi związkami wyrazów

 • wskazuje w zdaniach szeregi wyrazów

 • wyjaśnia na przykładzie istotę związku frazeologicznego

 • uzupełnia zdania związkami frazeologicznymi

 • podaje frazeologizmy związane z dawnymi zwyczajami i obrzędami, obserwację roślin i zwierząt

 • definiuje wypowiedzenie, zdanie, równoważnik zdania

 • dzieli wypowiedzenia ze względu na funkcję

 • wskazuje zdania i równoważniki

 • posługuje się równoważnikami zdań w planach wydarzeń

 • wskazuje podmiot i orzeczenie i rozróżnia ich rodzaje oraz podaje przykłady

 • przekształca zdania z podmiotem w zdania bezpodmiotowe

 • wskazuje i nazywa poboczne części zdania

 • uzupełnia wykresy zdań

 • zna reguły szyku wyrazów w zdaniu

 • poprawia zdania zmieniając szyk wyrazów

 • charakteryzuje wyrazy poza związkami zdania, podaje przykłady, wskazuje w tekście

 • poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne w wypowiedziach z wyrazami poza związkami zdania

 • zna elementy schematu komunikacji językowej

 • świadomie stosuje znaki niewerbalne

 • tworzy wypowiedzi o różnych funkcjach

 • redaguje wypowiedź w określonym celu, ze świadomością funkcji środków językowych

 • podaje własne przykłady dobrze i źle wyważonej intencji

 • nie popełnia błędów językowych, fonetycznych

 • używa synonimów i Antoninów

 • świadomie używa różnych rodzajów zdań

 • posługuje się mową zależną i niezależną

 • przekształca zdania, używając czasowników w odpowiednim czasie, trybie i rodzaju

 • przekształca zdanie zmieniając miejsce cząstki „by”

 • rozróżnia czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

 • stosuje zasady pisowni cząstki „by”

 • określa formy gramatyczne imiesłowów przymiotnikowych i ich funkcję w zdaniu

 • tworzy rzeczowniki od innych części mowy

 • stosuje rzeczowniki wieloznaczne

 • tworzy rodziny wyrazów złożone z rzeczowników

 • prawidłowo odmienia rzeczowniki osobliwe

 • wyróżnia w zdaniu przymiotniki w funkcji orzecznika i w funkcji przydawki

 • stosuje przymiotniki w formach krótkich

 • wyjaśnia pochodzenie słowa „przysłówek”

 • wskazuje funkcję składniową przysłówka

 • wskazuje liczebniki nieokreślone

 • charakteryzuje liczebniki zbiorowe i stosuje je w zdaniach

 • wprowadza do tekstu cyfrowy zapis dat i godzin

 • stosuje odpowiednie formy zaimków

 • pisze wielką literą zaimki z uwagi na formę grzecznościową

 • charakteryzuje przyimki złożone, podaje przykłady

 • charakteryzuje i stosuje wyrażenie przyimkowe

 • stosuje zasady pisowni „s”, „z” w przyimkach złożonych

 • podaje przykłady użycia partykuły w funkcji modyfikującej wypowiedzi i zmieniającej sens wypowiedzi

 • stosuje wykrzykniki w różnych funkcjach

 • używa przeciwstawień z użyciem partykuły „nie”

 • dyskutuje o wulgaryzacji języka polskiego

 • dopasowuje język wypowiedzi (listu) do odbiorcy

 • podaje przykłady zwrotów do słuchaczy

 • stosuje w tekście związki składniowe i szeregi wyrazów

 • prezentuje frazeologizmy o określonych znaczeniach

 • podaje frazeologizmy z Biblii, mitologii, literatury

 • odpowiada na pytania zdaniami oznajmującymi

 • konsekwentnie stosuje w instrukcji zdania rozkazujące

 • uzupełnia zdania poprawnymi formami orzeczeń w czasie przeszłym

 • określa części zdania nazywając cechy w charakterystyce

 • stosuje zdania pojedyncze w notatce prasowej, wskazuje zastosowane okoliczniki

 • wskazuje błędy w wypowiedziach medialnych

 • formułuje zdania z przydawką przed rzeczownikiem i po nim

 • wskazuje wtrącenia i dopowiedzenia

 • tworzy zdania z wyrazami określającymi stosunek do treści wypowiedzi

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy I i III program: „Swoimi słowami” A. Brożka I in iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego dla klasy III

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy I i III program: „Swoimi słowami” A. Brożka I in iconWymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V w oparciu o program "Słowa na start"

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy I i III program: „Swoimi słowami” A. Brożka I in iconWymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy I i III program: „Swoimi słowami” A. Brożka I in iconWymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy I i III program: „Swoimi słowami” A. Brożka I in iconWymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy I i III program: „Swoimi słowami” A. Brożka I in iconWymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy I i III program: „Swoimi słowami” A. Brożka I in iconWymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy I i III program: „Swoimi słowami” A. Brożka I in iconWymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy I i III program: „Swoimi słowami” A. Brożka I in iconWymagania edukacyjne z jezyka polskiego dla ucznia klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy I i III program: „Swoimi słowami” A. Brożka I in iconWymagania edukacyjne z języka polskiego dla ucznia klasy: VI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom