Gospodarka otwarta
Pobierz 283.17 Kb.
NazwaGospodarka otwarta
strona9/9
Data konwersji12.10.2012
Rozmiar283.17 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Test


Plusami i minusami oznacz prawdziwe i fałszywe warianty odpowiedzi.

1.

Korzyści z handlu międzynarodowego polegają m. in. na tym, że:

A. Handel pozwala lepiej dzielić wyprodukowane dobra.

B. Handel sprzyja konkurencji na rynku.

C. Handel pozwala osiągnąć korzyści skali.

D. Handel pozwala osiągnąć także inne korzyści ze specjalizacji.

2.

Skutkiem rewaluacji złotego byłby:

A. Spadek wyrażonych w złotych cen dóbr importowanych do Polski.

B. Wzrost tempa inflacji.

C. Wzrost wyrażonych w pieniądzu zagranicznym cen dóbr eksportowanych z Polski.

D. Wzrost kursu złotego.

3.

Wielu ekonomistów sądzi, że deprecjacja pieniądza przyśpiesza inflację, ponie-waż:

A. Powoduje ona zwiększenie się ilości pieniądza w obiegu.

B. Jej skutkiem jest wzrost cen towarów importowanych na rynku krajowym.

C. Jej skutkiem jest wzrost szybkości obiegu pieniądza w gospodarce.

D. Powoduje ona wzrost cen towarów eksportowanych na rynkach zagranicznych.

4.

Obowiązuje klauzula ceteris paribus. Eksport netto zmienia się w odwrotnym kie-runku niż:

A. Produkcja w kraju.

B. Krańcowa skłonność do importu.

C. Produkcja za granicą.

D. Kurs walutowy (obowiązuje pośredni zapis kursu).

5.

Aby saldo bilansu płatniczego było równe zeru, wystarcza, że:

A. Saldo obrotów bieżących plus saldo obrotów kapitałowych równa się zeru.

B. Obowiązuje stały kurs walutowy.

C. Saldo transakcji wyrównawczych jest równe zeru.

D. Obowiązuje płynny kurs walutowy.

6.

Obowiązuje klauzula ceteris paribus. Saldo bilansu płatniczego zależy odwrotnie od:

A. Wielkości produkcji za granicą.

B. Wielkości produkcji w kraju.

C. Poziomu kursu walutowego (zapisywanego na sposób polski).

D. Różnicy poziomu stopy procentowej w kraju i za granicą (ik>iz).

7.

W „keynesowskiej” gospodarce ze stałym kursem walutowym wzrost wydatków państwa powoduje (ceteris paribus):

A. Większy wzrost produkcji niż w gospodarce zamkniętej.

B. Zwiększenie się krańcowej skłonności do importu.

C. Mniejszy wzrost produkcji niż w gospodarce zamkniętej.

D. Zmniejszenie się krańcowej skłonności do importu.


1 Zakładam, że praca zostaje wtedy rozdzielona równo między produkcję obu dobr.

2 Za kraje A i B można podstawić np. firmy, które wytwarzają dwa produkty, różniąc się przy tym produkcyjnością pracy, lub gospodarstwa domowe, które mogą wykonywać różne zajęcia. Przewa-ga komparatywna wyjaśnia wielką część handlu zagranicznego i - ogólnie - podział pracy i handel.

3 Jak wiadomo, punktom na linii podaży odpowiadają ceny i porcje dobra, do których te ceny się odnoszą. Otóż na konkurencyjnym rynku te ceny są równe ekonomicznemu kosztowi wytworzenia tych właśnie porcji dóbr. Przecież inaczej przedsiębiorstwa osiągałyby zysk (stratę) ekonomiczną.


4 Także punktom na linii popytu odpowiadają ceny i porcje dobra, do których te ceny się odnoszą. Na konkurencyjnym rynku te ceny są miarą wartości tych właśnie porcji dóbr dla ich nabywców. Gdyby konkretna porcja dobra była dla jej nabywcy warta więcej, ten nabywca chciałby ją kupić przy wyższej cenie, gdyby zaś była dlań warta mniej – nie kupiłby jej.


5 Kurs walutowy oznacza zwykle liczbę jednostek waluty obcej płaconych za jednostkę waluty krajowej. Kurs można też określać odwrotnie, jako liczbę jednostek waluty krajowej płaconych za jednostkę waluty obcej. Tak (pośrednio, a nie bezpośrednio) – inaczej niż np. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych - jest wyrażany kurs złotego. W 2003 r. gazety donosiły np., ze kurs złotego w stosunku do dolara wynosił 4,1 PLN/USD. Dalej stosuję bezpośredni sposób zapisu kursu.

6 Zauważmy, że przy bezpośrednim zapisie kursu kierunki zmian kursu i międzynarodowej war-tości waluty się pokrywają. Np. wzrost kursu z 1,1[USD/EUR] do 1,2[USD/EUR] oznacza zwięk-szenie się siły nabywczej waluty krajowej. W Polsce stosowany jest jednak zapis pośredni. Zmia-ny poziomu kursu i międzynarodowej wartości waluty są wtedy odwrotne. Np. jeżeli kurs złotego do dolara rośnie z 4[PLN/USD] do 4,5[PLN/USD], oznacza to spadek siły nabywczej złotego.1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

Gospodarka otwarta iconPlan ćwiczeń nr 2 z Makroekonomii 1 Gospodarka otwarta: podstawowe pojęcia

Gospodarka otwarta iconStenogram z konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów” nt. ”Otwarta nauka” I „otwarta edukacja”

Gospodarka otwarta iconRynek I gospodarka rynkowa jaka jest zasadnicza różnica między gospodarką naturalną a gospodarką rynkową?

Gospodarka otwarta iconLekcja 36 Dział: Gospodarka Temat: Gospodarka średniowiecznej Europy I Polski

Gospodarka otwarta iconLekcja 37 Dział: Gospodarka Temat: Gospodarka europejska w epoce nowożytnej

Gospodarka otwarta iconPolska gospodarka jest w pełni gospodarką rynkowa

Gospodarka otwarta iconZ otwartą przyłbicą

Gospodarka otwarta iconLekcja otwarta z języka polskiego

Gospodarka otwarta iconPolitechnika Otwarta III międzynarodowa

Gospodarka otwarta iconPolitechnika Otwarta III międzynarodowa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom