Konspekt lekcji hospitowanej z informatyki
Pobierz 53.83 Kb.
NazwaKonspekt lekcji hospitowanej z informatyki
Data konwersji12.10.2012
Rozmiar53.83 Kb.
TypKonspekt

O HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ NA INFORMATYCE

plus konspekt lekcji hospitowanej z informatyki
Mgr inż. Stanisława Bajorska Mgr inż. Halina Januś

Gimnazjum Nr 8 Rzeszów 1. Ogólnie o hospitacji.


Wg prawa oświatowego, hospitacja to bezpośrednia obserwacja realizacji przez nauczyciela zadań statutowych szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami.

Definicje w zasadzie wszystkie, określają hospitację jako obserwację zajęć prowadzonych przez nauczyciela, w celu ich analizy, często oceny, sformułowaniu wniosków inspirujących do coraz lepszej pracy. Hospitacja ma więc służyć jakości pracy szkoły.

Jest wiele kryteriów podziału hospitacji. Istotne są te, z którymi mamy najczęściej do czynienia.

Podstawowe rodzaje hospitacji:

 • Kontrolno – oceniająca – kontrola kojarzy się nam negatywnie; kontrola, znana niektórym, być może z doświadczeń, gdy dyrektor „wpada” na lekcję, jakby jego celem miałoby być „przyłapanie” nauczyciela na nieprawidłowościach merytorycznych, metodycznych czy organizacyjnych.

Ocena natomiast jest konieczna w naszym zawodzie. „pokaż mi jak ty to robisz”, czyli jak realizujesz cele określone przez siebie, czy szkołę.

 • Doradczo – doskonaląca nazywana partnerską, związana z doskonaleniem metodycznego warsztatu pracy nauczyciela. Dobra w trakcie analizy zajęć w zespole nauczycieli przedmiotu oraz po zajęciach nauczyciela z opiekunem stażu.

 • Diagnozująca – hospitacja polegająca w szczególności na obserwacji uczniów, ich wiedzy, umiejętności i postaw. Jest to hospitacja, która służy obserwacji aktywności (zachowań) uczniów na lekcji, spowodowanych określonymi działaniami nauczyciela. Inaczej mówiąc, jest to obserwacja procesu uczenia się uczniów w świetle dziejącego się procesu nauczania.


Bardzo często na wiadomość o hospitacji dokonujemy korekty terminu, bądź układu treści w planach pracy, by:

 • uniknąć przypadkowości w obserwowanej lekcji,

 • mieć możliwość zaprezentowania efektów swojej pracy w postaci wiadomości uczniów, umiejętności jej zastosowania, umiejętności pracy w zespole itp.

 • czy nie staramy się tak przygotować scenariusza lekcji, by nasza osoba była w tle, a lekcja przebiegała tak, aby uczniowie byli naszymi partnerami, może współautorami, aby to właśnie oni demonstrowali „co już potrafią”.

Czy w takim, razie najważniejsze są formy i metody pracy z uczniem na każdej pojedynczej lekcji, czy też końcowy efekt w postaci wykształconych sprawności, umiejętności itd.

Metody i formy też są ważne, muszą być dobierane trafnie, w odniesieniu do zespołu klasowego, jego możliwości, preferencji, osobowości nauczyciela. Muszą prowadzić do celu.

A cel, to to co mamy wypracować z uczniem, w co go wyposażyć na koniec danego etapu edukacyjnego.

Podstawowym dokumentem dla nas to podstawa programowa, cele zadania i treści w niej zawarte oraz standardy wymagań.

Według Stefana Wlazło można wyróżnić 7 tzw. kompetencji kluczowych, które są niezbędne, by uczeń radził sobie w różnych sytuacjach w szkole, a później w życiu: uczenie się, myślenie, poszukiwanie, doskonalenie się, komunikowanie się, współpraca, działanie.

Te kompetencje kluczowe kształcimy na każdym etapie edukacyjnym. Jako opis ich rozumienia na danym etapie możemy przyjąć zestaw umiejętności określonych dla danego przedmiotu w danym etapie edukacyjnym.

Te umiejętności określono na podstawie celów i zadań szkoły, a zawarte w podstawie programowej dla każdego przedmiotu są umiejętnościami składającymi się na daną kompetencję.

Umiejętności składowe są nadal złożone i do ich opanowania konieczne jest osiągnięcie tzw. umiejętności operacyjnych, czyli umiejętności wykonywania pojedynczych, bardziej elementarnych czynności.

Jeśli celem naszych działań ma być wyposażenie ucznia w podstawowe umiejętności (kluczowe), których stopień opanowania zostanie sprawdzony w czasie egzaminu gimnazjalnego, a jego wynik będzie istotnym elementem jakości pracy szkoły, to niewątpliwie ważne jest monitorowanie i diagnozowanie umiejętności składających się na kompetencje kluczowe.

Stąd potrzeba diagnozowania umiejętności uczniów, czyli prowadzenia hospitacji diagnozującej, ukierunkowanej na obserwację działań uczniów, ale i efektów pracy nauczyciela.

Aby wprowadzać hospitacje diagnozujące trzeba w Radzie Pedagogicznej stworzyć zestaw umiejętności składowych budujących kompetencje kluczowe. Dalej należałoby określić, które z tych umiejętności podlegałyby obserwacji i w którym momencie szkolnej edukacji.


Umiejętność

operacyjna


Umiejętność operacyjna


Umiejętność operacyjna


Umiejętność operacyjna


Umiejętność składowa


Umiejętność składowa


Umiejętność składowa


Umiejętność składowa


Przedmiot


KOMPETENCJE

KLUCZOWE

Uczenie się

Myślenie

Poszukiwanie

Komunikowanie się

Doskonalenie się

Współpraca

Działanie


Rys.1 Schemat zależności kompetencji kluczowych od umiejętności składowych i operacyjnych.
Hospitacja diagnozująca jako pokaz umiejętności musi być specjalnie przygotowana. Do wybranych do shospitowania umiejętności należy określić te sprawności operacyjne, które są konieczne, by mieć przekonanie, że uczniowie daną umiejętność posiadają. Termin hospitacji należy zaplanować na moment osiągnięcia sprawności w umiejętnościach operacyjnych.

U nas w szkole przygotowany został:

 • arkusz hospitacji

 • formularz konspektu lekcji w celu usprawnienia przebiegu hospitacji.

Konspekt lekcji zawiera krótki scenariusz, który umożliwia skupienie uwagi na obserwacji uczniów, cele lekcji, co będzie podlegać ocenie, formy, metody, zestaw koniecznych wiadomości i umiejętności ucznia na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Arkusz hospitacyjny zawiera:

 • informacje z rozmowy przedhospitacyjnej (najlepiej dzień wcześniej),

 • umiejętności składowe obserwowane na lekcji,

 • wpisane umiejętności operacyjne, składające się na obserwowaną umiejętność,

 • ocenę poziomu sprawności poszczególnych umiejętności operacyjnych,

a także obserwacje czynników wpływających na jakość lekcji: (aktywność klasy, atmosfera, ocenianie, relacje interpersonalne, zdolności uczniów, opinię nauczyciela o poziomie prezentacji umiejętności, opinię uczniów o lekcji).


Zamiast rozmowy pohospitacyjnej preferuje się krótkie podsumowanie rozmową z uczniami, co im się udało, nad czym muszą jeszcze popracować.


Opinie uczniowie mogą przedstawić w arkuszu ewaluacyjnym lub w postaci samooceny.


Opinia hospitującego powinna być krótka – podsumowująca i zawierać ewentualne zalecenia. 1. Opis przeprowadzonej hospitacji diagnozującej.
 1. Charakterystyka przedmiotu i programu z informatyki.


Hospitacja przeprowadzona została w kl. II gimnazjum, po trzech semestrach nauki informatyki. Obserwowana była każda grupa uczniów (7 grup chłopców i 7 grup dziewcząt).

Informatyka w tym gimnazjum jest nauczana w każdej klasie po 1 godz., czyli 3 godz. w całym etapie kształcenia.

Nauczanie odbywa się wg programu autorstwa Zbigniewa Granicy i Andrzeja Walata pt. „Informatyka dla gimnazjalistów”. Do programu przygotowane są podręczniki na każdy rok szkolny.

Na bazie podstawy programowej i standardów wymagań edukacyjnych i przyjętego programu nauczania został na początku roku szkolnego opracowany plan pracy pedagogicznej oraz wskazany temat lekcji do shospitowania.

Zaplanowałam temat: Zapisywanie na dysku informacji zdobytych w Internecie: grafiki, tekstu, dźwięku – wykonanie prasówki na wos.


W wyborze tematu kierowałam się tym, by uczniowie mogli:

 • zaprezentować umiejętności, które do tej pory opanowali i umiejętność zastosowania ich w nowej sytuacji,

 • pokazać umiejętności, które są przydatne przez cały czas przy pracy z komputerem,

 • pokazać umiejętność zastosowania Internetu do rozwiązania typowych szkolnych problemów ucznia.


Na lekcji wykazane zostało rozwijanie kompetencji kluczowej: myślenia i działania.

Na informatyce stosowany jest punktowy system oceniania. 1. Konspekt lekcji z informatyki, na której odbyła się hospitacja diagnozująca.Konspekt lekcji
Data:

styczeń 2001 r.

Nauczyciel:

mgr inż. Stanisława Bajorska

Przedmiot:

informatyka

Klasa:

II gimnazjum

Temat:

Zapisywanie na dysku informacji zdobytych w Internecie:

grafiki, tekstu, dźwięku – wykonanie prasówki na wos.

Cele lekcji


Po zajęciach uczeń powinien wiedzieć i umieć(*-wymagania ponadpostawowe):


1.Jak zaznaczyć informację (tekst, grafikę, dźwięk) przed zapisaniem.

2.Wiedzieć gdzie umieścić (zapisać) zdobyte informacje.

3.Umieć zapisać informację w pliku na każdym dysku.

4.Umieć odnaleźć zapisane informacje.

5.Umieć odczytać tekst, grafikę i dźwięk* z zapisanego miejsca na dysku.

Ocenie podlegać będzie:

 1. Umiejętność zapisu informacji – tekstu w pliku na dysku i odczytanie go– 2 pkt.

 2. Umiejętność zapisu informacji – grafiki w pliku na dysku i odczytanie go – 2pkt

 3. Na poziom ponadpodstawowy – umiejętność zapisu dźwięku na dysku i odtworzenie go –

2 pkt.

Plan zajęć

Planowane aktywności

operacyjne
Uwagi


Czas trwa-

nia

Aktywności standardowe - składowe

(w nawiasie odpowiedniki kształconych aktywności operacyjych)

 1. Logowanie się do sieci.

 2. Uruchomienie przeglądarki. Internetowej

 3. Zdecydowanie jaki wybrać szperacz sieciowy do wyszukiwania informacji.

 4. Wykazanie znajomości elementów okna przeglądarki.

 5. Sformułowanie zapytania o informację.

 6. Ocena przydatności wyszukanych inf.

 7. Wybranie informacji.

 8. Stworzenie przykładowego algorytmu zapisu tekstu, grafiki, dźwięku na dysku- zapis na tablicy i w zeszytach.

 9. Zapisanie tekstu wg algorytmu w określonym miejscu na dysku przy pomocy nauczyciela.

 10. Samodzielny zapis grafiki wg algorytmu w swoim katalogu.

 11. Odtworzenie zapisanego tekstu.

 12. Odtworzenie zapisanej grafiki.

 13. Wydruk przygotowanej prasówki na wos.

 14. Zapisanie i odtworzenie dźwięku na dysku

 15. Wylogowanie się, uporządkowanie miejsca pracy.

16. Samoocena i ocena


Umiejętności,

które uczniowie już posiadają.


Umiejętności już znane wykorzystane w nowej sytuacji

15 min

10 min.

10min.


3 min.


7 min.

(1.2.4.14.)Umiejętność zapamiętywania kolejnych czynności w pracy z komputerem.

(5.6.7.)Świadomość istnienia różnego rodzaju dokumentów – tekstu, grafiki, dźwięku.

(3.5.6.7.11.12.13.)Operowa-nie informacją: selekcjonuje, porównuje, analizuje, przetwarza, interpretuje, czytelnie prezentuje, wykorzystuje informacje w praktyce.

(8.9.10.)Rozwiązywanie problemów przez stosowanie poznanych metod algorytmicznych, czyli układa i wykonuje procedury osiągania celu,


(9.10.11.12.13.14.) Zachowanie i odtwarzanie wyników pracy.


(1.15)Umiejętność organizacji pracy.


(16 ).Analiza i ocena umiejętności uczniów.


Uwagi nauczyciela:

 1. Uwagi pohospitacyjne przedstawiane są w takim oto arkuszu:Arkusz hospitacyjny
Nazwisko i imię:

Data:

Szkoła


Klasa:

Przedmiot:

Temat lekcji:

Informacje z rozmowy przedhospitacyjnej

Zdolności uczniów (wysokie, średnie, niskie)
Uczniowie z obniżonymi wymaganiamiAktywność klasy

Etapy diagnozowanej umiejętności (sukcesy i trudności)Obserwacja w czasie lekcji umiejętności:Umiejętności operacyjne:

Stopień opanowania umiejętności przez uczniów
Uwagi:

0

1

2Inne uwagi (ocenianie, atmosfera, aktywność uczniów itp.):

Opinia nauczyciela o lekcji:

Opinia uczniów o lekcji:

Opinia hospitującego:

Zalecenia:

Data:

Podpis nauczyciela:

Podpis hospitującego:


3.Podsumowanie


Funkcjonujące hospitacje:


 • Kontrolno – oceniająca; konieczna była do oceny pracy nauczyciela. Hospitacja diagnozująca daje informacje o efektach pracy nauczyciela.

 • Doradczo - doskonaląca – właściwa w zespole nauczycieli przedmiotu; właściwa do analizy zajęć prowadzonych przez stażystę.

 • Diagnozująca – ukierunkowana na obserwację umiejętności ucznia.


Plusy hospitacji diagnozującej:


 • Pokaz umiejętności uczniów to dla nauczyciela możliwość prezentacji efektów swojej pracy,

 • Rozmowa nauczyciela i dyrektora dotyczy zagadnień, wyniku dłuższej pracy nauczyciela z zespołem klasowym,

 • Dyrektor uzyskuje po przeprowadzeniu hospitacji diagnozującej informacje o poziomie osiągniętej przez uczniów umiejętności i może stawiać istotne dla pracy pedagogicznej diagnozy nt. potrzeb i oczekiwań kształcenia,

 • Dla hospitującego nie ma bariery specjalizacji przedmiotu.


Przeprowadzając hospitację diagnozującą można określić mocne i słabe strony ucznia, bo to co teraz jest słabą stroną, jest jednocześnie: szansą na przyszły sukces, na dalszy rozwój. Jest to optymistyczne i piękne. Jeżeli coś mi się nie udało wykonać dobrze, to jednocześnie jest to szansa na mój dalszy rozwój. Natomiast to, co wykonuję już na najwyższym poziomie, może być tylko na tym poziomie utrzymywane. To stagnacja!1


1 Stefan Wlazło, Mierzenie jakości pracy szkoły – część pierwsza
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji hospitowanej z informatyki iconKonspekt lekcji hospitowanej

Konspekt lekcji hospitowanej z informatyki iconNauczyciel informatyki Konspekt lekcji matematyki zrealizowany na lekcji informatyki

Konspekt lekcji hospitowanej z informatyki iconKonspekt lekcji historii dla klasy pierwszej przeprowadzonej przez nauczyciela Tomasza Rakowskiego, hospitowanej przez panią metodyk Annę Popławską

Konspekt lekcji hospitowanej z informatyki iconKonspekt lekcji informatyki

Konspekt lekcji hospitowanej z informatyki iconKonspekt lekcji informatyki

Konspekt lekcji hospitowanej z informatyki iconKonspekt lekcji z informatyki

Konspekt lekcji hospitowanej z informatyki iconKonspekt lekcji Informatyki w kl. VI

Konspekt lekcji hospitowanej z informatyki iconKonspekt lekcji informatyki w gimnazjum

Konspekt lekcji hospitowanej z informatyki iconKonspekt lekcji informatyki w klasie IV, V, VI

Konspekt lekcji hospitowanej z informatyki iconKonspekt z lekcji informatyki w klasie II gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom