Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu Kowańcu za 2004 rok
Pobierz 59.49 Kb.
NazwaSprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu Kowańcu za 2004 rok
Data konwersji13.10.2012
Rozmiar59.49 Kb.
TypSprawozdanie
P r o t o k ó ł Nr 5/05

z XXIX Sesji Rady Miasta w Nowym Targu

z dnia 28 kwietnia 2005 r.


Zgodnie z art. 20 ustawy u samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sięka otworzył obrady XXIX Sesji Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1400.

Powitał Wysoką Radę, panów Burmistrzów, pracowników Urzędu, dyrektorów
i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości, mieszkańców miasta, przedstawicieli mass mediów.

W obradach udział wzięło 18 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.


Proponowana tematyka:

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta.

 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania.

 5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  w Nowym Targu.

 6. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu – Kowańcu za 2004 rok.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

 2. Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowy Targ.

 3. Opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej.

 4. Likwidacji Przedszkola Nr 5 w Nowym Targu.

 5. Likwidacji Przedszkola Nr 7 w Nowym Targu.

 6. Udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.

 7. Określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Nowy Targ.

 8. Zaciągnięcia zobowiązania na lata 2005-2006 na pokrycie kosztów wywozu
  i unieszkodliwiania osadu nadmiernego zgromadzonego w latach ubiegłych na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu na okres od 1 maja 2005r. do
  31 grudnia 2006r.Zapisani do zabrania głosu na Sesji w dniu 28 kwietnia 2005r.

 • Pani Magdalena Stanisławska – Lupa


- w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 5 i Nr 7 w Nowym Targu


Ad.1


Pierwszą zmianę w porządku zgłosił Burmistrz Fryźlewicz, prosząc
o wprowadzenie pod obrady projektu uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na termomodernizację Ośrodka Pomocy Społecznej, która konieczna jest do uzyskania kredytu w Banku Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Poprawkę przyjęto jednogłośnie, ustalając, że będzie to punkt 16.

Kolejną poprawkę zgłosił Pan Przewodniczący Sięka, o wprowadzenie dodatkowo jako – pkt. 3 w brzmieniu „Przyjęcie protokołu z XXVIII Uroczystej Sesji Rady Miasta”. Kolejne punkty porządku ulegają automatycznie przesunięciu. Poprawkę przyjęto jednogłośnie.

Również jednogłośnie przyjęto cały porządek obrad z przegłosowanymi zmianami.


Ad. 2


Rada w głosowaniu 17 za, przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół
z XXVII Sesji Rady Miasta.


Ad. 3


Protokół z XXVIII Uroczystej Sesji został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad. 4


Sprawozdanie z działalności za okres od 1 do 28 kwietnia w brzmieniu jak załącznik nr 2 złożył Pan Burmistrz Marek Fryźlewicz.

Poza sprawozdaniem Burmistrz poinformował zebranych o kilku ważnych spotkaniach m.in.:

 • Konwent Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, na którym zatwierdzono plany rozbudowy tej uczelni. Pan prof. Stanisław Hodorowicz tworzy odważne i śmiałe plany, jak na przykład budowa basenu - podkreślił Pan Burmistrz,

 • z mieszkańcami osiedla Witosa w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz udziale w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Witosa, gdzie omawiano problem gazyfikacji tego osiedla oraz dużych kosztów ogrzewania,

 • z Prezesem Zarządu i przedstawicielem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Podhalańskim Przedsiębiorstwie Komunalnym. Spotkanie dotyczyło udziału Miasta Nowego Targu i Gminy Bukowina Tatrzańska w dużym projekcie ze środków ISPA,

 • z wójtami i burmistrzami z Powiatu Nowotarskiego, gdzie tematem było wyrażenie protestu gmin w sprawie tzw. stypendiów socjalnych dla uczniów. Powodem jest przekazanie zadań gminom przez parlament bez środków na ich realizację. Protest w tej sprawie został wysłany do Rzecznika Praw Obywatelskich,

 • w Miejskim Ośrodku Kultury w Izbie Regionalnej Związku Podhalan odbyło się spotkanie zorganizowane przez grupę inicjatywną. Miało ono kontrowersyjny tytuł „Czy chcemy hokeja w Nowym Targu”. Burmistrz podkreślił kulturalne zachowanie uczestników (kibiców). Kontynuacją tego spotkania jest planowanie następnego, w mniejszym składzie. Miasto chce mieć tu rolę pośrednika wspierania tej dyscypliny oraz dalszego jej istnienia i rozwoju,

 • w Bielsku Białej odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia pod nazwą „Koalicją marek ziem górskich”. Miasto jest jednym ze współzałożycieli. Jest inicjatywą Podhala i Żywiecczyzny kontynuowaną od ponad roku. Jest również sformalizowana, stwarzająca możliwość współpracy i promowania regionalnych wyrobów,

 • z organizacjami pozarządowymi w ramach przygotowania do opracowania programu współpracy. Przedstawiciele zostali kolejny raz poinformowani
  o zasadach udzielania dotacji oraz o środkach przeznaczanych na poszczególne zadania. Związane jest to z projektem „Przejrzysta Polska”, do którego Miasto Nowy Targ przystąpiło,

 • z gminami i stowarzyszeniami, które realizują program związany z pomocą dla społeczności romskiej. Miasto Nowy Targ złożyło kilka miesięcy temu kolejne projekty na pozyskania środków na realizacje tego zadania. Otrzymano kwotę około 85 tysięcy złotych na projekty dotyczące oświaty i wychowania: na zajęcia wyrównawcze, na działalność asystentów romskich, na koła zainteresowań,

 • z Nowotarskim Oddziałem Związku Podhalan zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Burmistrz przekazał gratulacje dla nowego Prezesa Pana
  Alojzego Lichosyta oraz życzenia, by ta organizacja potrafiła pracować w sposób mniej kontrowersyjny niż w przeszłości.

Na zakończenie Burmistrz przekazał gratulacje dla Klubu Sportowego „Gorce” za osiągnięcia w ping pongu w Okręgowych Zawodach oraz dla Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” za zdobycie mistrzostwa Polskich Młodzików. Burmistrz odczytał list, otrzymany w dniu 19 kwietnia od arcybiskupa Stanisława Dziwisza
z Watykanu w ramach podziękowań za duchową bliskość w modlitwie po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Pan Burmistrz Marek Fryźlewicz podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia uroczystości związanych z odejściem do wieczności Honorowego Obywatela naszego miasta Jana Pawła II.

W ramach pytań do Pana Burmistrza związanych ze sprawozdaniem głos zabrali:

 • Pan Radny Fryźlewicz zadaje pytanie związane z punktem szóstym. Dlaczego temat remontów budynków oświatowych nie był omawiany na Komisji i dlaczego taka rozbieżność kwot. Prosi o przybliżenie, co można zrobić za te kwoty.

Burmistrz odpowiada, iż są to ogólne środki, które przeznacza Rada Miasta i Komisja ma na to wpływ. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, Komisja nie ma kompetencji, co do przeznaczania tych kwot na konkretne zadania, gdyż jest to dokonywane w porozumieniu
z dyrektorami.

 • Pan Radny Rajski pyta o cenę, jaką proponuje Jordanów za m2 w zbyciu części nieruchomości (Na Czerwonem).

Na zapytanie odpowiada Burmistrz Zajączkowski – Gmina Jordanów jest z jednym z udziałowców nieruchomości, którą przejęto wspólnie
z pozostałymi 11 gminami od Podhalańskiego Związku Gmin. Gmina zaproponowała kwotę w granicach 38 – 39 złotych za m2. Burmistrz obiecuje negocjacje o niższą kwotę. Jeżeli pozostanie kwota 38 – 39 zł. to do umowy nie dojdzie. Zdaniem Burmistrz cena 20 złotych jest ceną optymalną, którą można płacić za udział.

 • Pan Radny Nowak pyta o realizację uchwały dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli oraz realizację podwyżek 3% dla administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach wynikającą z uchwały budżetowej.

Odpowiedzi udziela Pan Burmistrz Kolasa wyjaśnia, iż jej realizacja wydłużyła się w czasie w związku z koniecznością opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa. W tym czasie dyrektorzy przygotowywali angaże dla nauczycieli. Zaraz po jej ukazaniu się,
na początku kwietnia zostały naliczone podwyżki. Zwraca jednak uwagę na brak czasu, więc może się okazać, iż pieniądze będą wypłacone na początku maja. Wynagrodzenia obsługi są kwestią dyrektorów, ponieważ otrzymali oni w planie budżetowym środki na ten cel.

Ad. 5


 1. Pan Radny Swałtek – interpeluje o uporządkowanie terenu w miejscu, gdzie wywożono śnieg nad rzeką Dunajec.

 2. Pan Radny Swalarz – prosi o podjęcie działań w sprawie zanieczyszczenia brzegów Białego Dunajca od Szaflar do mostu.

 3. Pan Radny Nowak – w ramach uzupełnienia interpeluje, iż Czarny Dunajec jest również zanieczyszczony. Przypomina o wymalowaniu pasów na ulicy Królowej Jadwigi w miejscu lewoskrętu przy dojeżdżaniu do ulicy Krzywej na odcinku jednokierunkowym.

 4. Pan Radny Mikołajski – prosi o pisemne sprawozdanie z realizacji działań kontrolnych, dotyczących uchwały z października z 2002 roku odnośnie obowiązku zawierania umów o wywóz śmieci.


Ad. 6


Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu w brzmieniu jak załącznik nr 3 złożył Pan Komendant bryg. mgr inż. Józef Galica. Na zakończenie wyraził podziękowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej na Kowańcu za wyjątkowe zdyscyplinowanie i rzadko spotykaną mobilność. Podziękowania złożył również Policji, Straży Miejskiej oraz Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji za dobrą współpracę.


Pytania do sprawozdania:

 • Pan Radny Swalarz pyta czy działa u nas system Informacji Powiadamiania Ratunkowego pod numerem 112?

  • Pan Komendant odpowiedział, że od pięciu lat jest ustawa, która nie może się przebić w parlamencie. Jest to ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdzie jednym z elementów jest powołanie w każdym powiecie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest miejscem właściwym do podłączenia numeru 112. Jest to numer obowiązujący praktycznie w całej Unii Europejskiej jako telefon służb ratowniczych i alarmowych. Obecnie przepisy nie regulują umiejscowienia tego numeru. W Powiecie Nowotarskim numer ten działa na Policji. Będzie on jednak w przyszłości przypisany do Straży Pożarnej.

 • Pan Radny Truty zadaje pytanie, dlaczego jeden ze zbiorników wodnych na osiedlu Niwa nie jest zabezpieczony i prosi o zainteresowanie się tym problemem.

 • Pan komendant poinformował Radnego, że sieć zbiorników wodnych i całe zabezpieczenie wodne nie leży w gestii Państwowej Straży Pożarnej, lecz samorządu oraz do mieszkańców.


Ad. 7


Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu - Kowańcu za 2004 rok które stanowi załącznik nr 4 do protokołu przedstawił Prezes OSP Nowy Targ – Kowaniec Pan Bogusław Giełczyński,


Pytania do sprawozdania:

 • Pan Radny Rajski zapytał o uprawnienia do kontrolowania prywatnych nieruchomości, takich jak na przykład stare zabudowania gospodarcze byłych gospodarstw rolnych, które w 80% już nie istnieją?

 • Pan Giełczyński odpowiada, że w latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych Ochotnicze Straże Pożarne powoływały tzw. zespoły kontrolne i one przeprowadzały te kontrole. Nie posiadały uprawnień do karania tylko zwracano uwagę na ewentualne zagrożenia. Obecnie takie uprawnienia posiada Państwowa Straż Pożarna.

 • Pan Galica uzupełnia tą odpowiedź. Całą działalnością kontrolno - rozpoznawczą zajmuje się komórka w Państwowej Straży Pożarnej, która ma uprawnienia kontrolowania bez wstępu do pomieszczeń mieszkalnych. Natomiast za stan bezpieczeństwa w obiekcie jest odpowiedzialny użytkownik, właściciel lub zarządca. Co się tyczy gospodarstw rolnych indywidualnych, właściwym organem jest nadzór budowlany, nie Straż Pożarna.

Pan Giełczyński na zakończenie podziękował Radnym w imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej i wszystkich członków za pomoc finansową i moralną. Zaprasza również na obchodzony na Kowańcu w dniu 29 maja Dzień Strażaka.


Ad. 8


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Trzciński wystąpił z projektem uchwały
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok. Odczytał pozytywną opinię Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2004r. - do wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok.
Dodał również, że RIO w Krakowie wydało pozytywną opinię do sprawozdania
z wykonania z budżetu miasta, które zostało tam przesłane przez Wydział Finansowy. Sprawozdanie załączono do protokołu jako załącznik Nr 5.

Pan Burmistrz Fryźlewicz odniósł się krótko do problemów, które utrudniały realizację budżetu Miasta, związanych głównie ze zmianami ustawowymi
np. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdzie Parlament podwyższył udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a jednocześnie ograniczył dotacje na zadania własne i subwencje. Kolejnym utrudnieniem było przekazanie gminom nowych zadań tj. zasiłków rodzinnych bez pieniędzy. Zwrócił uwagę na zrealizowanie budżetu w 102,1% w dochodach, a w wydatkach 96,3%. Zostało również utrzymane bardzo niskie zadłużenie Miasta, które wynosi około 10,3 % dochodów miasta. Zwiększony został poziom wydatków inwestycyjnych do 27 %. Mając powyższe fakty na uwadze oraz pozytywne opinie wydane przez RIO oraz Komisję Rewizyjną zwrócił się do państwa Radnych o pozytywną ocenę realizacji budżetu
i podjęcie uchwały.

Komisja Gospodarki Komunalnej projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta zaopiniowała pozytywnie. Komisja Budżetowa wydała także pozytywna opinię. Komisja Oświaty Kultury Sportu i Promocji Miasta również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Rada w głosowaniu 17 za przy 1 wstrzymującym się podjęła Uchwałę
Nr 26/XXIX/05 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2004.Ponownie głos zabrał Pan Burmistrz Fryźlewicz, dziękując Wysokiej Radzie oraz wszystkim jednostkom pomocniczym samorządu Miasta Nowego Targu, za realizację
i nadzór budżetu.


Ad. 9


Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowy Targ przedłożyli Panowie Dariusz Jabcoń – Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska oraz dr Konrad Turzański- jeden z twórców Planu .

Najpierw głos zabrał Pan Jabcoń:

Prawo Ochrony Środowiska i ustawa o odpadach nakłada na gminę obowiązek przyjęcia tych dwóch ważnych dokumentów. I dlatego w dniu 24 września 2004 roku została zawarta umowa z Małopolskim Biurem Marketingowo-Konsultingowym na wykonanie wspomnianych dokumentów. W ramach współpracy z małopolskim biurem powyższe plany zostały poddane konsultacjom społecznym. W Referacie ds. Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta te dwa projekty były poddawane obróbce konsultacyjnej, do ewentualnych uwag bądź nowych koncepcji. Zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego i Radę Gospodarki Wodnej
i Regionu Wodnego Górnej Wisły, a także przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Pan Jabcoń zgłasza dwie autopoprawki:

 1. rezygnacja z referendum w zakresie przyjęcia obowiązku usuwania odpadów od właścicieli z nieruchomości tzw. podatek śmieciowy w Planie Gospodarki Odpadami,

 2. na stronie 54 w Planie Gospodarki Odpadami następuje rozszerzenie zdania, które brzmi następująco: „Przystąpienie Nowego Targu do programu Ochrony Zbiornika Czorsztyńskiego w ramach projektu ISPA - obecnie Funduszu Spójności jest możliwe na zasadach projektu grupowego. Jest to jednak uzależnione od zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Negocjacje w tej sprawie są kontynuowane”.

Pan Konrad Turzański przedstawił zwięźle korzyści i cel tych dokumentów.
Plan Gospodarki Odpadami jest nie tylko wymuszony, ale także zgodny z naszym prawem i prawem Unii Europejskiej. Porządkuje on w wielkim stopniu wszelkie sprawy związane z ochroną środowiska. Jest to pełna inwentaryzacja na temat stanu środowiska, wszelkie sprawy zostały nazwane, zdefiniowane. Zostały wycenione w dwóch okresach. Okres krótkoterminowy od 2005 do 2008r, a długoterminowy do 2014r.

W Programie Ochrony Środowiska położono nacisk na kompetencje gminy, przede wszystkim na ścieki i kanalizację. Ważna jest edukacja oraz promocja, nie tylko dzieci
w szkołach, ale również dorosłych. W dokumentach tych są również określone koszty. Podjęcie tej uchwały otworzy drogę o staranie się środków finansowych z wojewódzkiego lub narodowego funduszu jednak trzeba będzie wykazać, iż dane zadanie jest w planie
i dopiero wtedy będzie możliwość uzyskania środków. Dodał również, iż Burmistrz co
4 lata będzie musiał składać sprawozdanie przed Radą z realizacji tego planu.


Pytania do Pana Turzańskiego.

 • Pan Radny Majerski pyta o działanie państwa w sprawie blokowania przechodzenia mieszkańców na piece węglowe?

 • Pan Turzański komunikuje, iż mieszkańców nie stać na drogie opalanie i to jest podstawowy problem.

 • Pan Radny Rajski ma zapytanie w sprawie terminu egzekwowania przez prawodawstwo ochrony środowiska. Podaje, że nasze miasto jest na etapie programów od 15 lat, a znacznie gorzej jest z egzekucją. Prawo mamy niby doskonałe, a efekty wręcz tragiczne np.: zatrucie wodociągów, sprawy zakładów kuśnierskich, sprowadzanie samochodów z zagranicy. Uważa, że usuwa się skutki nie przyczyny.

 • Pan Turzański udziela wyjaśnień, że plany i programy tworzy się, żeby ich przestrzegać. Trzeba mieć nakreślone zadania, by po kolei je odhaczać.

 • Pan Radny Mikołajski przedstawił kilka uwag krytycznych związanych z mało sprecyzowanymi zamierzeniami na przyszłe lata. Pyta czy Program nie powinien być bardziej sprecyzowany ze strategią miasta i konkretnymi budżetami na konkretne lata.

 • Dr Turzański wyjaśnia, co to znaczy zadanie ciągłe. W tabelach są zadania, które realizuje się przez dwa lata, natomiast zadanie ciągłe oznacza, permanentne przestrzeganie. Takim zadaniem ciągłym może być kontrola środowiska. Przypomina, że jest to plan i program, który można zmieniać, zaś co cztery lata trzeba go aktualizować. Jeżeli autorzy byli pewni, to pisali konkretną datę, jeżeli nie- pisali zadanie ciągłe.

 • Pan Radny Jurek uważa, że z powodu długiej zimy na Podhalu
  i w związku z wzrastającymi cenami oleju opałowego i koksu, ludzie są zmuszeni do ogrzewania węglem. Jego zdaniem dotacje z budżetu państwa mogłyby ulepszyć zabiegi związane z ochroną środowiska.

 • Pan Przewodniczący przypomina, że Pan Doktor jest autorem tego programu, ale nie ma mocy sprawczej by dofinansować obywateli.

 • Pan Turzański również ubolewa nad tą sprawą. Sądzi jednak, że były gorsze czasy i miasto je przeżyło. Prosi o trochę cierpliwości najważniejsze,
  że zostało to zapisane.

 • Pan Radny Kawka nawiązuje do pytania Pana Majerskiego. Uważa, iż Program zwraca uwagę, w jakim kierunku trzeba działać. Program sam nie rozwiąże problemu, tylko mądre decyzje naszych ustawodawców.Ponownie wystąpił Pan Dariusz Jabcoń, prosząc w imieniu Burmistrza o przyjęcie uchwały.

Komisja Gospodarki Komunalnej opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowy Targ.

Pan Radny Mikołajski w Planie Gospodarki Odpadami zauważył, iż cały program bazuje i spoczywa na działalności firmy IB. Uważa, że źle się stało, iż na poprzedniej sesji Radni nie poparli tej firmy.

Pan Radny Gabor uważa, że byłoby niedobrze gdyby Program miał się opierać na jakiejś firmie, gdyż w razie bankructwa zadania przejmie ktoś inny.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 27/XXIX/05 w sprawie przyjęcia programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowy Targ.


Ad. 10


Dyrektor MZK Pan Niemiec wystąpił z projektem opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej. Wyjaśnił, iż podwyżka jest konieczna ze względu na wzrost cen paliwa oraz krótko przedstawił zmiany.

Wniósł także dwie autopoprawki.

 1. W załączniku nr 2, pkt. III. Opłaty specjalne, w punkcie 1 kwotę 75,00 złotych zastępuje się kwotą 80,00 złotych.

 2. W załączniku nr 3, dopisuje się punkt piąty w brzmieniu „ Honorowi Dawcy Krwi

na przejazd powrotny z punktu krwiodawstwa w dniu oddania krwi – na

podstawie wpisu punktu krwiodawstwa w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi

PCK”

Pan Dyrektor w imieniu Burmistrza prosi o przyjęcie uchwały.


Pytania:

 • Pan Radny Truty pyta o cenę poprzednią za bilet miesięczny normalny w jednej strefie na jedną linię.

 • Pan Niemiec odpowiada, że cena wynosiła 51,00 zł.


Komisja Gospodarki Komunalnej projekt Burmistrza w sprawie opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej wraz z autopoprawkami opiniuje pozytywnie. Komisja Budżetowa również pozytywnie zaopiniowała projekt.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 28/XXIX/05 w sprawie opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej.


Ad. 11


Punkt kolejny zreferował Pan Krzysztof Aksamit, krótko wyjaśniając pozytywne strony prywatyzacji Przedszkola Nr 5 oraz prosząc o przyjęcie uchwały w imieniu Burmistrza.

Radni pytali o: konkretne wymierne efekty w następnych latach, ocenę dyrekcji przez Urząd, uwagi krytyczne rodziców, zabezpieczenie ekonomiczne, oferty pracy dla współpracowników Przedszkoli, korzyści dla dzieci, nabór dzieci do tych przedszkoli.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 5 w Nowym Targu jest pozytywna.


W dalszej części głos zabrała Pani Magdalena Stanisławska – Lupa, która odczytała pismo nauczycielek Przedszkola Nr 5 i Nr 7 w Nowym Targu. Pismo-protest przeciwko prywatyzacji stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Następnie wystąpiła Pani Dyrektor Przedszkola Nr 5 Agata Fatla, która przedstawiła krótkie oświadczenie dotyczące swojej rzetelności zawodowej.

W wyniku głosowania 14 za przy jednym głosie przeciwnym Rada podjęła  Uchwałę Nr 29/XXIX/05 w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 5 w Nowym Targu.


Ad. 12


Pan Krzysztof Aksamit prosi w imieniu Burmistrza o przyjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 7 w Nowym Targu.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 7 w Nowym Targu jest pozytywna.

Pani Maria Chowaniec Dyrektor Przedszkola Nr 7 krótko przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie.

W wyniku głosowania 14 za przy 1 głosie przeciwnym Rada podjęła Uchwałę
Nr 30/XXIX/05 w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 7 w Nowym Targu.Ad. 13


Naczelnik Krzysztof Wojtaszek przedłożył Radzie projekt uchwały dotyczący udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej  na zakup zestawu komputerowego dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
SP ZOZ w Nowym Targu.

Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt uchwały jednocześnie zgłaszając poprawkę – w paragrafie I słowo „w” zamienić na słowo „do” kwoty 5000,00 zł.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z poprawką Komisji Budżetowej.

W wyniku głosowania poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Pan Przewodniczący Sięka poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 31/XXIX/05 w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej, który Rada podjęła jednogłośnie, z przyjętą poprawką.


Ad. 14


Kolejny punkt również zreferował Naczelnik Wojtaszek, prosząc
w imieniu Burmistrza o przyjęcie uchwały.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 32/XXIX/05
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Nowy Targ.Ad. 15


Następny punkt zreferował Skarbnik Miasta Pan Młynarczyk przedstawiając projekt uchwały.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

Rada w głosowaniu 15 za, przy 1 wstrzymującym się podjęła Uchwałę
Nr 33/XXIX/05 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2005-2006 na pokrycie kosztów wywozu i unieszkodliwiania osadu nadmiernego zgromadzonego w latach ubiegłych na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu na okres od 1 maja 2005 r.
do 31 grudnia 2006 rAd. 16


Kolejny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację Ośrodka Pomocy Społecznej zwięźle przedstawił Pan Skarbnik.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 34/XXIX/05
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.Przewodniczący wniósł do Wysokiej Rady wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkty:

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje – jako pkt 17,

Wolne wnioski – jako pkt 18.

Rada jednogłośnie przyjęła wniosek.


Ad. 17


Ad. 1 Pan Twaróg informuje, iż Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe uprzątnęło część śniegu w dniu 19 kwietnia. W poniedziałek odbędzie się wizja tego terenu, ponieważ Przedsiębiorstwo sądzi, że śmieci tamte pochodzą z targowicy.


Ad. 2 i Ad. 3 Pan Twaróg powiadomił, ze będzie wystosowany wniosek do Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uprzątnięcie brzegów Białego i Czarnego Dunajca. Miasto również wspomoże sprzątanie.


Ad. 4 odpowiedź na piśmie.


Przewodniczący Sięka informuje o wpłynięciu do Rady następujących odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej Sesji Rady Miasta:

 • Interpelacja Pana Adama Jurka w sprawie wykonania kalkulacji kosztów prac związanych z wywozem śniegu z ulic miasta oraz druga interpelacja w sprawie udzielenia informacji o możliwości wykonania chodnika dla ul. Szuflów w Nowym Targu na odcinku od ul. Kowaniec do Przedszkola Miejskiego Nr 2. Z pierwszej odpowiedzi Radny jest nie zadowolony nie apelował o sprzęt ciężki a o lekki, natomiast co do drugiej jest usatysfakcjonowany.

 • Interpelacja Pana Andrzeja Swałtka w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szaflarskiej z Al. Mikołaja Kopernika w mieście Nowy Targ. Radny Swałtek kolejny raz prosi o wydłużenie czasu palenia się światła zielonego w tej sprawie popiera go również Radna Jadwiga Kuś.


W ramach zapytań Pan Radny Nowak zwraca uwagę, iż na Al. Tysiąclecia przed skrzyżowaniem z ulicą Szaflarską sygnalizacja nie jest wyraźna i prosi o jej zaciemnienie, ponieważ padające słońce uniemożliwia odróżnienie, które światło się pali.


Ad. 18

W ramach wolnych wniosków głos zabrali:

 • Radna Kuś apeluje o kontrole po dniach targowych. Dotyczy to głównie spalania śmieci.

 • Radny Nowak wnioskuje o podjęcie starań mających na celu zmniejszenie wycinki drzew w Gorcach.

 • Radny Fryźlewicz apeluje do Pana Burmistrza, aby salę regionalną Związku Podhalan w MOK-u zaoszczędzić na szczególne okazje oraz by koleżanka Radna Moskal nie opuszczała każdej Sesji oraz Komisji zaraz po rozpoczęciu.

 • Radny Swałtek zwraca się kolejny raz do Burmistrza Kolasy o zamontowanie rurki do skate park. Pyta o koszt oraz dlaczego nowa rurka jest wkopana w trawę.

 • Radny Swalarz pyta czy nie ma jakiś możliwości technicznych, by wypłoszyć ptaki z pewnych miejsc miasta.

 • Radny Rajski uważa, że wypowiedź Radnego Fryźlewicza dotycząca Związku Podhalan jest futurystyczna.

 • Pan Burmistrz Miasta apeluje do radnych o uczestnictwo w imprezach w mieście.


Na zakończenie Przewodniczący przypomina o upływającym w dniu 30 kwietnia terminie złożenia oświadczeń majątkowych. Zaprasza do czynnego udziału
w uroczystościach obchodów Konstytucji 3 Maja.


O godzinie 1800 Przewodniczący Rady Zbigniew Sięka zamyka XXIX Zwyczajną Sesję Rady Miasta.


Przewodniczący Rady Miasta

Protokółowała

Edyta Szewczyk

mgr Zbigniew Sięka


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu Kowańcu za 2004 rok iconSprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławiu za rok 2008

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu Kowańcu za 2004 rok iconSprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej ochotniczej straży pożarnej na walne zebranie sprawozdawcze/sprawozdawczo-wyborcze

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu Kowańcu za 2004 rok iconJubileusz 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu Kowańcu za 2004 rok iconPorozumienie w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu Kowańcu za 2004 rok iconRys historyczny ochotniczej straży pożarnej w nakle śLĄskim

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu Kowańcu za 2004 rok iconWymagania kwalifikacyjne dla strażAKÓw pełNIĄcych słUŻBĘ w szkole głÓwnej słUŻby pożarniczej oraz pozostałych szkołach państwowej straży pożarnej, jednostkach badawczo rozwojowych państwowej straży pożarnej I centralnym muzeum pożarnictwa

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu Kowańcu za 2004 rok iconNa terenie gminy Parysów działa 7 jednostek osp typu „ S” Co roku w dniu św. Floriana 04 maja przypada „ Dzień Strażaka „. Dzień ten jest dniem szczególnym dla każdej jednostki ochotniczej jak I zawodowej straży pożarnej

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu Kowańcu za 2004 rok iconOferta na regenerację podzespołów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu na rok 2009

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu Kowańcu za 2004 rok iconOferta na regenerację podzespołów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu na rok 2010

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu Kowańcu za 2004 rok iconUstawa z dnia 2010 r o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom