Koncepcja funkcjonowania I rozwoju szkoły podstawowej
Pobierz 142.45 Kb.
NazwaKoncepcja funkcjonowania I rozwoju szkoły podstawowej
Data konwersji13.10.2012
Rozmiar142.45 Kb.
TypDokumentacja
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KOŃCZYCACH KOLONII

2011-2016


Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

Moja koncepcja szkoły kształtowała się poprzez zdobywanie odpowiedzi na stawiane sobie pytania: Jaką szkołę chciałabym stworzyć i jak powinna spełniać oczekiwania środowiska? Zagadnienia związane z działalnością szkoły ujęłam
w następujące działy:

 • KSZTAŁCENIE

 • OPIEKA I WYCHOWANIE

 • ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ

Misja szkoły

Jesteśmy po to, aby wdrożyć ucznia 6-cio letniej szkoły podstawowej do samodzielnego korzystania z:

 • bogactw otaczającego go świata

 • dorobku światowej kultury

 • różnorodnych doświadczeń środowiskowych

 • możliwości intelektualnych

 • wartości kultywowanych przez rodzinę

Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się

Absolwent kierowanej przeze mnie szkoły powinien po ukończeniu klasy
VI posiadać następujące umiejętności i postawy:

 • zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować,

 • potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności,

 • potrafi dokonać właściwych i społecznie akceptowanych wyborów,

 • umie porozumiewać się z innymi,

 • szanuje dziedzictwo kulturowe,

 • zna i stosuje normy dobrego zachowania,

 • jest partnerem we wspólnej pracy,

 • dba o zdrowie swoje, innych i o otoczenie,

 • dąży do osiągnięcia sukcesu,

 • jest przygotowany do następnego etapu nauki.

KSZTAŁCENIE

Szczególnie zależy mi na tym, aby uczniowie posiadali rzetelną wiedzę, ale obok tego, by cechowała ich humanitarna postawa, by byli prawymi ludźmi, którzy potwierdzaliby czynem swoje przekonania oraz dążyli do wzbogacania swojej osobowości. Aby po prostu byli aktywnymi, świadomymi i wszechstronnie rozwiniętymi jednostkami.

Chcę by Publiczna Szkoła Podstawowa w Kończycach Kolonii była szkołą ukierunkowaną na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. By zapewniała dobre przygotowanie do następnego etapu kształcenia a jednocześnie była podatna na modyfikacje umożliwiające wprowadzanie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych.

W związku z powyższym szkolny zestaw programów nauczania powinien gwarantować realizację podstawy programowej w sposób optymalny
z uwzględnieniem możliwości uczniów, nauczycieli i bazy szkoły. Fachowość kadry pedagogicznej posiadającej wymagane kwalifikacje, jednak ciągle doskonalącej się, zdobywającej kolejne stopnie awansu zawodowego, pozwoli prowadzić zajęcia edukacyjne w sposób nowoczesny, dający wszystkim uczniom szansę zdobycia wiadomości i umiejętności gwarantujących naukę na kolejnych szczeblach edukacji. Szczególną opieką otoczę nauczycieli młodych, gdyż stanowią oni ogromny potencjał możliwości, który należy umiejętnie wykorzystać. Naukowy klimat szkoły powinien sprzyjać wprowadzaniu innowacji pedagogicznych, tworzeniu programów autorskich, dlatego też będę podejmować działania mające na celu przeszkolenie i zachęcenie nauczycieli do pisania nowych, własnych programów edukacyjnych.

Głównym celem pracy związanej z procesem dydaktycznym jest badanie efektów kształcenia. Na poziom pracy dydaktycznej szkoły ogromny wpływ ma diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na różnych etapach ich kształcenia. Dobra diagnoza jest podstawą do działań naprawczych, zwrócenia uwagi na słabiej opanowane umiejętności i wiadomości. Zamierzam wspierać kształcenie poprzez:

 • pracę dydaktyczną na wysokim poziomie wspartą zajęciami pozalekcyjnymi,

 • spełnianie przez WSO przede wszystkim roli motywacyjnej
  i umożliwiającej pełną prezentację możliwości każdemu uczniowi,

 • szeroki udział uczniów w konkursach przedmiotowych,

 • prowadzenie statystyki klasyfikacji i promocji oraz wyników testów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyników konkursów przedmiotowych
  i innych konkursów rozwijających zainteresowania uczniów (wprowadzenie systemu badania osiągnięć ucznia),

 • śledzenie losów absolwentów.

Stworzenie bazy danych efektów kształcenia, pozwoli stale monitorować poziom kształcenia, a wyniki stanowić będą podstawę do planu działań i planu rozwoju szkoły w tej dziedzinie. Opierając się na systematycznej i wnikliwej analizie wyników, możliwe będzie dostosowanie metod i form nauczania do możliwości i potrzeb uczniów oraz stworzenie środowiska sprzyjającego procesowi uczenia i zwiększenie liczby własnych rozwiązań metodycznych.

Sprawą istotną będzie również sprawne funkcjonowanie zespołów przedmiotowych. Produktami takich prężnie działających zespołów mogą być narzędzia służące wewnętrznemu mierzeniu jakości pracy szkoły, badające kompetencje uczniów.

Ogromne znaczenie dla efektów kształcenia mają różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych, które stwarzają uczniom możliwości rozwijania uzdolnień
i zainteresowań. W pracy dydaktycznej szkoły niezmiernie istotne jest wyjście
z odpowiednią ofertą edukacyjną zarówno dla uczniów zdolnych jak i mających trudności w nauce. Ważna jest okresowa weryfikacja oferty zajęć dodatkowych po przeanalizowaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz zwiększenie udziału dzieci w kołach zainteresowań. Chciałabym przekazać Samorządowi Uczniowskiemu przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, jakich oczekują aktualnie zajęć pozalekcyjnych.

Obok pracy z uczniami zdolnymi nauczyciele będą podejmować wiele działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w nauce. Będę dążyć do tego, aby dla uczniów tych były prowadzone zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne. Ich dalsza organizacja będzie wynikała z tych zapotrzebowań. Również sport będzie znaczącym filarem mojej szkoły. To niezbędny dla uczniów element zdrowia, wytyczania celów
i determinacji w ich osiąganiu.

OPIEKA I WYCHOWANIE

W zakresie wychowania i opieki chciałabym doprowadzić do uzyskania wysokiego stopnia akceptacji szkoły przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Działalność szkoły powinna opierać się na spójnym, zawierającym priorytety wychowawcze
i sposoby ich osiągania Programie Wychowawczym. Powinien on kłaść nacisk na:

 • uczciwość i prawość jako zasady postępowania,

 • poszanowanie godności człowieka, odpowiedzialność za swoje decyzje,

 • umiejętność współpracy.

Wychowanie w szkole, aby dało oczekiwane efekty musi być traktowane jako długotrwały proces angażujący wszystkich pracowników szkoły
i skierowany do wszystkich uczniów. Chciałabym uświadomić pracownikom szkoły, że w wychowaniu należy unikać akcyjności i moralizatorstwa, że wszyscy są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i zachowaniem.

Pełniąc funkcję dyrektora będę dążyła do tworzenia właściwej atmosfery
w kontaktach nauczyciel – uczeń oraz do tego by uczniowie bez lęku przychodzili na zajęcia, mieli zaufanie do nauczycieli, ale równocześnie okazywali pedagogom ogromny szacunek i poważanie.

Celem społeczności szkolnej musi stać się niesienie wszechstronnej pomocy uczniom. Wszelkie działania winny służyć kształtowaniu sfery fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej młodego człowieka. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych to szansa dana uczniom na rozwijanie zainteresowań i zdolności, stworzenie możliwości zagospodarowania czasu wolnego.

W związku z tym, że rodzina jest najważniejszym źródłem kształtowania osobowości ludzkiej, rezultaty działań wychowawczych szkoły w dużej mierze zależą od konsekwentnego współdziałania z domem rodzinnym. Chciałabym, aby ta współpraca była systematyczna, efektywna i obejmowała szeroką rzeszę rodziców. Doprowadzenie do sytuacji, w której rodzice identyfikują się ze szkołą swoich dzieci nie jest łatwe, ale należy dołożyć starań, aby cel osiągnąć.

Wspólnie z gronem pedagogicznym starałabym się stwarzać warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów. Rodzące się w młodym wieku inicjatywy twórcze należy pielęgnować, gdyż procentują one w okresie aktywności zawodowej. Każde przedsięwzięcie uczniowskie przynoszące korzyści szkole, środowisku i im samym należy wspólnymi siłami wcielać w życie. Należy wdrażać uczniów do „brania życia w swoje ręce”. Powinni być świadomi, że pewnego dnia ich wartości staną się wartościami społeczeństwa. Uważam, że nie inaczej jak tylko – późniejsze pokolenia są właśnie owocami pracy i wychowania swoich przodków, a w szczególności swoich nauczycieli.

Szkoła jako wyspecjalizowana instytucja oświatowa musi zwracać uwagę na reedukację, resocjalizację, psychoterapię, ale również powinna skupiać się na podstawowych, uniwersalnych wartościach. Preferując twórczy charakter pracy wychowawczej, chcę intensywnie wspomagać proces samorealizacji uczniów. Pobudzić ich potencjalne możliwości. A kreacyjny wpływ na młodego człowieka jest zawsze ściśle sprzężony z wychowaniem naprawczym i terapeutycznym. Jak wiadomo w obecnych czasach dużym problemem wychowawczym właściwie każdej szkoły jest zjawisko agresji i przemocy. W ostatnich latach spotykamy się nie tylko z ewidentnymi zachowaniami agresywnymi, naruszającymi nietykalność cielesną, czy agresją słowną. Pojawiają się także bardziej „wyrafinowane” przejawy agresji: wykluczenie ucznia z grupy, plotki, wyśmiewanie, chowanie rzeczy. Działania szkoły w tej dziedzinie powinny być intensywne i wielotorowe. Dlatego też rozpoznawanie na bieżąco w szkole problemów wychowawczych będzie należeć do Szkolnego Zespołu Wychowawczego, który postara się opracować procedury działań interwencyjnych w sytuacjach przemocy, które pozwolą podjąć konsekwentne, ale zgodne z przepisami prawa, działania wobec sprawców przemocy, a także otoczyć właściwą opieką ofiary. W Szkolnym Programie Profilaktyki, musi być miejsce na bloki tematyczne takie jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania, zdrowie i bezpieczeństwo, wagary, ucieczki
z lekcji, ucieczki z domu, agresja werbalna, agresja fizyczna, autoagresja, przestępczość ujawniona, komunikacja interpersonalna. Moja szkoła będzie troszczyć się o wszechstronny rozwój uczniów w atmosferze bezpieczeństwa i poszanowania zdrowia przy aktywnym udziale rodziców
i opiekunów. Do najważniejszych zadań opiekuńczych szkoły zaliczam wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego uczniów. Jak wcześniej wspomniałam niezbędny jest życzliwy stosunek nauczycieli do uczniów i dobre rozumienie motywów ich postępowania, a także poznanie warunków życia swoich wychowanków.

Myślę, że jednym z podstawowych zadań nauczyciela jest utrwalanie
u uczniów skłonności do dobrej pracy, spełniania całokształtu obowiązków, nie tylko szkolnych oraz umacnianie pozytywnego nastawienia. Nieocenionym źródłem motywacji jest ukazanie młodym ludziom perspektyw, pomoc
w wyznaczaniu celów oraz umacnianie w wysiłkach, by konsekwentnie je realizować.

Szkoła może realizować swoją funkcję opiekuńczą także poprzez:

 • organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,

 • podejmowanie zadań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych,

 • przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego młodych ludzi oraz rozwijanie ich zainteresowań,

 • działania na rzecz integracji (rajdy, wycieczki i inne imprezy).

Wychowawcy powinni ciągle aktualizować bazę danych uczniów potrzebujących opieki, monitorować samopoczucie przedstawicieli różnych grup społeczności szkolnej.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ

Rozpatrując szkołę w kategoriach najogólniejszych, można zauważyć, że szkoła jest społeczną organizacją formalną. Społeczną, gdyż pojęcie to odnosi się do szeroko rozumianych zjawisk społecznego współżycia, a formalną – bowiem mamy do czynienia ze specjalistycznymi procesami współdziałania ludzi. Organizacja społeczna wyłania się zawsze wtedy, ilekroć ludzie razem współżyją, natomiast organizacje formalne tworzone są dla realizacji określonych celów.

Kierowanie zespołem stanowi zatem bardzo ważny element kierowania organizacją, jako całością. Ze względu na swą specyfikę, placówka oświatowa jest organizacją, w której kierowanie zespołem jest zadaniem priorytetowym. Została ona bowiem stworzona przez ludzi i dla ludzi, a jej podstawowym założeniem jest kształtowanie i wychowanie drugiego człowieka. Mówiąc zatem o placówce edukacyjnej, mam na myśli całokształt stosunków międzyludzkich w niej panujących. Każda organizacja posiada pewną niewidoczną właściwość – styl, charakter, specyfikę funkcjonowania, która w bardzo dużym stopniu, silniej niż pojedyncze autorytety czy rozwiązania formalne, wpływa na to, co dzieje się wewnątrz niej i na jej kontakty z otoczeniem. Kultura organizacyjna jest to osobowość konkretnej placówki oświatowej. Przejawia się w zachowaniach i reakcjach pojedynczych osób i grup społecznych, w ich sądach i postawach, w sposobie rozwiązywania problemów, w wyposażeniu i estetyce wnętrz. Kultura organizacyjna w każdej placówce oświatowej jest wszechobecna: jest w umysłach i sercach, jest nieodłącznym elementem stosunków międzyludzkich. Dlatego też uważam, iż każdy, kto obejmuje stanowisko dyrektora szkoły powinien szczególnie zadbać
o klimat organizacyjny placówki, który należy rozumieć jako zbiór spostrzeganych przez pracowników szkoły i uczniów względnie trwałych cech jej funkcjonowania, kształtujących motywy ich zachowań organizacyjnych.

Uważam, że właściwa organizacja pracy placówki może zostać osiągnięta przy założeniu, że szkoła jest dla ucznia. Usługa świadczona przez szkołę
w postaci kompleksu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które prowadzą do optymalnego i harmonijnego rozwoju młodego człowieka na miarę jego możliwości psychofizycznych, ułatwiają mu start do kolejnego szczebla systemu edukacji i zwiększają w efekcie końcowym jego szansę na rynku pracy – powinna być rzetelna.

Przede wszystkim, właściwą organizację pracy można osiągnąć tylko wtedy, gdy
w placówce panuje dobra atmosfera. Będę musiała przekonać wszystkich pracowników, że każdy z nich spełnia bardzo ważną rolę i że inni na nich liczą – uczniowie, rodzice, współpracownicy i ja.

W pracy na stanowisku dyrektora chciałabym unikać emocji
w rozwiązywaniu spraw międzyludzkich. Jestem osobą bardzo wyrozumiałą, nacechowaną empatią, ale nie zamierzam tolerować braku dyscypliny, bylejakości, braku kultury osobistej tak pedagogów jak i personelu administracyjno – obsługowego, braku dbałości o bezpieczeństwo uczniów. Wiele wymagam od siebie, ale i od innych również. Uważam, że poszanowanie pracy, praworządność, odpowiedzialność, pracowitość, tolerancja i optymizm to cechy, które powinny posiadać osoby mające wpływ na wychowanie młodego pokolenia. Chcę być otwarta na problemy współpracowników. Uważam, że wszystkie sprawy dotyczące szkoły, nawet te najtrudniejsze, należy rozwiązywać wewnętrznie w drodze dialogu
i kompromisu z zachowaniem poszanowania godności ludzkiej. Chcę być elastyczna na różne propozycje i rozwiązania, osiągnięcie konsensusu jest zawsze możliwe w gronie rozsądnych i odpowiedzialnych ludzi, jakimi są nauczyciele.

Ponadto chciałabym być dyrektorem aktywizującym nauczycieli
w projektowaniu działań szkoły oraz w realizacji zadań, wskazywać, otwierać zespołowi pole działania, wspierać inicjatywy. Własne zaangażowanie w pracę, umiejętność doceniania dobrych nauczycieli na co dzień oraz umiejętność rozstawania się z tymi, którzy nie wypełniają prawidłowo powierzonych zadań, pozwoli mi w sposób klarowny przedstawić wymagania, jakim powinni odpowiadać pracownicy.

Według mnie sprawiedliwe obciążanie pracowników obowiązkami, zgodnie
z ich możliwościami i predyspozycjami, motywowanie do pracy, rzeczowe ocenianie i nagradzanie bądź karanie oraz prawidłowy obieg informacji, sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu szkoły.

Bardzo trudnym zadaniem do wykonania, a stojącym przed każdym dyrektorem szkoły są zagadnienia gospodarcze. Realia ekonomiczne wymagają od dyrektorów szkół zwiększenia przedsiębiorczości i inicjatywy w pozyskiwaniu środków spoza budżetu. Każda placówka oświatowa, aby mogła skutecznie realizować misję, wymaga określonych warunków funkcjonowania, estetycznych
i materialnych.

Aby zgromadzić dodatkowe środki dla szkoły zamierzam:

 • korzystać ze sponsoringu firm,

 • poprzez właściwą argumentację wpływać na rodziców, aby zasilali fundusz pomocy szkole,

 • wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim organizować różnego rodzaju imprezy dla młodzieży
  i dorosłych, nastawione nie tylko na komercję, ale również wychowujące,

 • liczę również na dużą pomoc rodziców w zakresie nieodpłatnego świadczenia konkretnych usług zgodnie z kwalifikacjami,

 • gromadzić na koncie szkoły środki specjalne z wpływów np. za wynajmowanie sali gimnastycznej, pomieszczeń szkolnych,

Ponadto wiele prac konserwatorskich i remontowych sprawnie i fachowo powinni wykonywać pracownicy obsługi. Wystarczy dopilnować, aby ich czas pracy był wykorzystywany efektywnie. Od pracowników administracyjno – obsługowych będę wymagała wykazania się inicjatywą i gospodarskiego podejścia do realizacji zadań.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Na początek chciałabym przeprowadzić wśród rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kończycach Kolonii ankietę na temat ich udziału w życiu szkoły. Jeśli okaże się, że słabą stroną pracy szkoły jest małe zaangażowanie rodziców w jej pracę, to przede mną jako dyrektorem oraz przed Radą Pedagogiczną stanie kolejne zadanie do wykonania, a mianowicie zmiana tej sytuacji. Myślę, że będzie tu chodziło przede wszystkim o zwiększenie stopnia wykorzystania przez Radę Rodziców kompetencji statutowych, aktywizowanie rodziców i motywowanie do udziału w życiu szkoły. Dlatego też należałoby prowadzić i rozwijać następujące działania:

 • lekcje otwarte dla rodziców, będące popisami umiejętności uczniów,

 • nowe, aktywizujące formy spotkań z rodzicami (warsztaty, wspólne dla rodziców i dzieci zajęcia artystyczne),

 • aktywny udział rodziców w tworzeniu prawa szkolnego, ważnych dokumentów i procedur regulujących życie szkoły.

Proces ten będzie raczej długotrwały, ale warto podjąć działania w celu jego realizacji.

UWAGI KOŃCOWE

Przedstawiona koncepcja odpowiada na postawione we wstępie pytania.
W podsumowaniu pragnę wyeksponować najważniejsze zadania, które chciałabym realizować, gdy stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kończycach Kolonii powierzone zostanie mojej osobie.

Jako dyrektor zamierzam:

 • sprawnie zarządzać pracą szkoły w celu uzyskania wysokiego poziomu kształcenia i wychowania – właściwie wypełniać funkcje kierownicze
  w zakresie planowania, organizowania, koordynowania, motywowania
  i kontroli,

 • poprawnie i terminowo sporządzać dokumentację sprawozdawczą placówki,

 • wszelkie działania ukierunkować na rozwój szkoły, tj. na rozwój uczniów, nauczycieli i rozwój własny,

 • tworzyć klimat do dobrej komunikacji interpersonalnej,

 • pozyskiwać sojuszników szkoły, zwłaszcza wspierających ją materialnie,

 • podejmować działania gospodarcze wspierające obszar działań pedagogicznych,

 • ustawicznie poprawiać estetykę szkoły,

 • zaangażować rodziców do współdziałania ze szkołą na wielu płaszczyznach, organizować spotkania wychowawców z rodzicami oraz zapraszać na imprezy szkolne,

 • współpracować ze środowiskiem lokalnym, promować walory szkoły i jej osiągnięcia, zwiększając w ten sposób zainteresowanie placówką,

 • pielęgnować to, co już jest tradycją szkoły,

 • podejmować działania, aby szkoła była bezpieczna dla uczniów
  i pracowników,

 • stworzyć stronę internetową szkoły, co udoskonali obieg informacji między rodzicami i szkołą,

 • podjąć działania mające na celu nadanie szkole imienia.

Odpowiednia realizacja tych zamierzeń wpłynie pozytywnie na jakość osiąganych wyników, a jak wiemy to właśnie jakość osiąganych wyników stanowi podstawę zróżnicowania szkół. Różnice te nie sprowadzają się tylko do elementów wystroju, liczby uczniów, różnorodności programów, czy wielkości budżetu. Są szkoły działające w podobnych warunkach, dysponujące tym samym budżetem, a jednak znacznie różniące się efektami pracy. O nich bowiem współdecydują więzi międzyludzkie, styl kierowania, tradycja, stosunki z otoczeniem, a przede wszystkim wspólne wartości, uznawane i akceptowane przez całą społeczność szkolną. Właśnie one stanowią „serce” szkoły i wytyczają kierunki jej działania. Kultura organizacyjna, która jest wytyczną w kierowaniu placówką oświatową,
w moim rozumieniu to całokształt wartości, pewnych norm, sposobów myślenia, różnych zachowań ludzi w każdej organizacji, będących efektem długotrwałego doskonalenia form i metod działania, jakości i dyscypliny pracy, tworzących pewien specyficzny dla danej organizacji obraz oraz ludzi w niej funkcjonujących. Ponadto uważam, że kształtowanie się kultury organizacyjnej nie dokonuje się automatycznie, wręcz przeciwnie, jest efektem, wynikiem ciągłego uczenia się ludzi.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Koncepcja funkcjonowania I rozwoju szkoły podstawowej iconKoncepcja funkcjonowania I rozwoju publicznej szkoły podstawowej nr 5

Koncepcja funkcjonowania I rozwoju szkoły podstawowej iconKoncepcja funkcjonowania I rozwoju szkoły podstawowej nr 69 im mjr H. Sucharskiego w szczecinie

Koncepcja funkcjonowania I rozwoju szkoły podstawowej iconKoncepcja funkcjonowania I rozwoju szko£y podstawowej nr 21 im. Józefa Lompy

Koncepcja funkcjonowania I rozwoju szkoły podstawowej iconKoncepcja funkcjonowania I rozwoju

Koncepcja funkcjonowania I rozwoju szkoły podstawowej iconKoncepcja funkcjonowania I rozwoju przedszkola nr 9

Koncepcja funkcjonowania I rozwoju szkoły podstawowej iconKoncepcja funkcjonowania I rozwoju miejskiego zespołu szkóŁ nr 4

Koncepcja funkcjonowania I rozwoju szkoły podstawowej iconKoncepcja funkcjonowania I rozwoju Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Koncepcja funkcjonowania I rozwoju szkoły podstawowej iconKoncepcja funkcjonowania I rozwoju miejskiego zespołu szkóŁ nr 4

Koncepcja funkcjonowania I rozwoju szkoły podstawowej icon"zielone przedszkole" koncepcja funkcjonowania I rozwoju przedszkola publicznego nr 5 w bogatyni

Koncepcja funkcjonowania I rozwoju szkoły podstawowej iconKoncepcja pracy szkoły podstawowej nr 58

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom