Gimnazjum specjalnego nr 5 dla uczniów niesłyszących I słabosłyszących oraz ze sprzęŻeniami
Pobierz 487.74 Kb.
NazwaGimnazjum specjalnego nr 5 dla uczniów niesłyszących I słabosłyszących oraz ze sprzęŻeniami
strona5/7
Data konwersji13.10.2012
Rozmiar487.74 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

Uwagi o postępach w rozwoju ucznia:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Załącznik 2a

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, są ocenami opisowymi.

 1. Konstrukcja  arkusza          
  Opracowany arkusz dotyczy wiadomości i umiejętności zdobytych podczas realizacji treści z poszczególnych przedmiotów: 
  W zakresie funkcjonowania osobistego i społecznego uwzględniono umiejętności z zakresu:
  1.     samoobsługi
  2.     uspołecznienia
  3.     komunikowania się
  4.     edukacji matematycznej

5.     edukacji plastyczno- technicznej
6.     edukacji muzycznej z rytmiką

7. wychowania fizycznego

Treści zadań do arkusza oceny wiadomości i umiejętności uczniów sformułowane zostały w oparciu „Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”
Wiadomości i umiejętności ucznia podlegają trzystopniowej ocenie:
·        0 punktów, gdy uczeń nie opanował danej sprawności
·        1 punkt, gdy uczeń opanował ją w stopniu słabym i wymaga pomocy nauczyciela
·        2 punkty, gdy uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym i samodzielnie wykonuje zadania.
Każda umiejętność powinna być oceniona w skali 0-2 punktów.

W kolumnach z ilością punktów należy wpisać liczbę punktów, w zależności od stopnia opanowania danych wiadomości i umiejętności.         
         Arkusz pozwala na zgromadzenie listy umiejętności ucznia i wyrażenie liczbowo ich poziomu.

Arkusz  do  oceny  wiadomości  i  umiejętności  uczniów  upośledzonych  umysłowo  w  stopniu  umiarkowanym  i  znacznym


Imię  i  nazwisko  ucznia ..............................................

Klasa ..........................

Rok  szkolny .................................

Semestr I…………………………

Semestr II…………………………

Liczba uzyskanych punktów w badanych zakresach
   
·    samoobsługa…………………………..………………............pkt. /44 pkt.
·        uspołecznienie.......................................................pkt. / 20 pkt.
·        edukacja polonistyczna .........................................pkt. / 86 pkt.
·        edukacja matematyczna........................................pkt. /86 pkt.
·        edukacja plastyczno- techniczna…….....................pkt. /68 pkt.
·        edukacja muzyczna z rytmiką ................................pkt. /20 pkt.
.  
wychowanie fizyczne .............................................pkt. /40pkt.
Łączna ilość punktów uzyskana we wszystkich zakresach wynosi ........ p/364pkt.
………….p. bardzo dobra           100% - 75%
………… p. dobra                     74% - 50%
………… p.  zadawalająca           49% - 25%
 …………0 p.  niezadawalająca        poniżej  25%

Ocena .........................................................................
Podpis nauczyciela ......................................................

I. Samoobsługa2. Zręczność (kontrola motoryczna)

a) potrafi kopnąć piłkę bez potknięcia sięb) potrafi podskakiwać na dwóch nogachc) potrafi stać na palcach kilka sekundd) przechodzi przez niskie przeszkodye) wchodzi na drabinęf) potrafi rzucać piłkąg) chwyta oburącz piłkęh) odpowiednio i bezpiecznie korzysta z miejsc zabaw: huśtawki, karuzele itp.i) używa narzędzi ogrodniczych, naczyń kuchennych, odkurzacza, żelazka itp.j) bierze udział w grach bardziej zorganizowanychV ROZWÓJ EMOCJALNO-SPOŁECZNY

a) odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadaniab) jest pracowity i obowiązkowyc) posiada umiejętności pracy w zespoled) potrafi być opiekuńczy w stosunku do ludzi, zwierząt, rośline) niesie pomoc w różnych sytuacjachf) bierze aktywny udział w życiu klasyg) wykazuje uprzejmość i życzliwość dla innychh) troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo innychi) używa zwrotów grzecznościowychj) szanuje własność osobistą i społeczną

Dział


Treść zadania

Ilość punktów

Semestr

I II

 • Jedzenie

Spożywa pokarmy płynne, półpłynne, stałe.

Wykonuje proste czynności samoobsługowe związane z jedzeniem.

Usprawnia technikę samodzielnego jedzenia poprzez prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

Korzysta z kubka, butelki, termosu.

Nalewa i przelewa z kartonu i butelki napoje.

Przygotowuje kanapki: kroi pieczywo, smaruje je masłem, kroi w plasterki warzywa.

Spożywa posiłki estetycznie: nie rozlewa, nie kruszy.

Po spożyciu posiłku pozostawia po sobie porządek: zbiera naczynia i sztućce ze stołu. • Higiena osobista

Rozróżnia i nazywa przybory toaletowe.

Korzysta z przyborów toaletowych oraz stosuje przedmioty służące do higieny osobistej.

Posługuje się chustką do nosa.

Właściwie korzysta z urządzeń sanitarnych.
 • Ubieranie się

Rozpoznaje i nazywa elementy odzieży.

Wykonuje samodzielnie czynności samoobsługowe związane z ubieraniem, rozbieraniem.

Samodzielnie zawiązuje i rozwiązuje sznurowadła.

Rozpina i zapina odzież.

Zapina zamki błyskawiczne, sprzączki i zatrzaski.

Nakłada i zdejmuje buty, czapkę.

Dostosowuje ubranie do pory roku. • Orientacja przestrzenna

Orientuje się w budynku szkolnym.

Swobodnie i bezpiecznie porusza się w określonych pomieszczeniach budynku szkolnego.

Zna i przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole

Maksymalna liczba punktów:

Liczba uzyskanych punktów:


II. Uspołecznienie
Dział


Treść zadania

Ilość punktów

Semestr

I II
 • Uczeń jako członek rodziny, klasy, społeczeństwa

Zna swoje dane personalne(imię i nazwisko).

Zna swój adres zamieszkania.

Zna dane personalne członków rodziny.

Aktywnie uczestniczy w uroczystościach organizowanych na terenie szkoły.

Zna tradycje związane z różnymi świętami.

Odczuwa potrzebę przebywania z rówieśnikami.

Rozpoznaje flagę i godło Polski oraz barwy narodowe.

Podaje nazwę swojej ojczyzny i pokazuje ją na mapie.

Nazywa stolicę Polski. • Uczeń jako uczestnik ruchu drogowego.

Przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się na drodze.
Maksymalna liczba punktów :

Liczba uzyskanych punktów:


III. Edukacja polonistyczna

Dział


Treść zadania

Ilość punktów

Semestr

I II

 • Komunikacja pozawerbalna

Wyraża uczucia za pomocą gestu, mimiki i znaków języka migowego.

Rozpoznaje i nazywa odgłosy przyrody. • Komunikacja werbalna

Nawiązuje kontakt wzrokowy z rozmówcą.

Dokonuje podziału zdania na wyrazy.

Dzieli proste wyrazy na sylaby.

Stara się wypowiadać słowa, sylaby i głoski.

Układa zdania z rozsypanki wyrazowej.

Układa zdanie z podanym wyrazem.

Uzupełnia w zdaniu brakujące słowa.

Układa wyrazy z rozsypanek literowych i sylabowych.

Dzieli wyrazy na głoski.

Wypowiada się na temat obrazka lub przedmiotu.


 • Percepcja wzrokowa

Rozpoznaje na obrazkach przedmioty, ludzi, zwierzęta, rośliny.

Porównuje ze sobą dwa obrazki różniące się np. barwą, kształtem, wielkością.

Dobiera w pary dwa takie same obrazki.

Dobiera w pary dwa obrazki różniące się jedną cechą.

Dobiera elementy obrazka do całości.

Układa kompozycję z powtarzających się elementów mozaiki geometrycznej lub obrazkowej.

Układa obrazki z pociętych części.

Dokonuje klasyfikacji przedmiotów według podanych kryteriów.

Układa z koralików, klocków konstrukcje według wzoru i własnego pomysłu.

Wyszukuje różnice i podobieństwa między obrazkami.

Uzupełnia braki w obrazkach(dorysowuje brakujące części)


 • Czytanie

Rozpoznaje i nazywa małe i wielkie litery pisane.

Dobiera wielkie litery do małych, drukowane do pisanych.

Czyta litery.

Czyta sylaby.

Czyta wyrazy.

Czyta proste zdania.

Dobiera podpisy do obrazków.

Czyta kilkuzdaniowy tekst i odpowiada na pytania z nim związane.


 • Pisanie

Wykonuje wybrane ćwiczenia manualne i grafomotoryczne.

Pisze litery po śladzie.

Pisze litery według wzoru.

Pisze litery bez wzoru.

Pisze wyrazy po śladzie.

Pisze wyrazy według wzoru.

Pisze samodzielnie swoje imię i nazwisko.

Pisze zdania po śladzie.

Pisze zdania według wzoru.

Pisze samodzielnie.

Przepisuje zdania, teksty według wzoru.

Utrzymuje pismo w liniaturze.
Maksymalna liczba punktów :

Liczba uzyskanych punktów:

IV. Edukacja matematyczna
Dział


Treść zadania

Ilość punktów

Semestr

I II

 • Stosunki przestrzenne


Określa położenie przedmiotów i relacje między nimi • Klasyfikowanie przedmiotów


Porównuje przedmioty pod względem jednej wyróżnionej cechY

Porównuje i porządkuje przedmioty pod względem kilku cech np. wielkości, koloru, kształtu. • Figury geometryczne


Rozpoznaje i nazywa kształty wybranych figur geometrycznych

Wyszukuje różne figury geometryczne i nazywa je

Kreśli kształty figur geometrycznych po śladzie ołówka lub po kropkach

Odrysowuje od szablonów kształty figur

Rysuje niektóre figury geometryczne

Układa kompozycje z figur geometrycznych
 • Zbiory

Tworzy zbiory przedmiotów

wg określonego kryterium np. wielkości, koloru , przeznaczenia

Przelicza elementy zbiorów

Porównuje zbiorów przez łączenie w pary, określa: mniej, więcej tyle samo

Przelicza elementy zbioru i łączy je z odpowiednią cyfrą
 • Monografia liczb


Obrysowuje szablony cyfr

Pisze cyfry po śladzie, po kropkach

Pisze i odczytuje liczby w dostępnym mu zakresie

Odwzorowuje cyfry z pamięci lub wg wzoru

Zna monografię liczb w zakresie pierwszej dziesiątki

Zna monografię liczb powyżej 10

Nazywa i pisze samodzielnie cyfry • Operacje matematyczne

Przelicza przedmioty poprzez dosuwanie, przesuwanie , wskazywanie

Dodaje w zakresie 10 na konkretach

Odejmuje w zakresie 10 na konkretach

Dodaje i odejmuje liczby w dostępnym mu zakresie (powyżej 10) • Rozwiązywanie zadań z treścią

Układa działania do podanych zadań

Rozwiązuje proste zadania matematyczne • Jednostki miary – czas, temperatura, długość

Wymienia pory dnia- rano, południe , wieczór

Nazywa i stosuje pojęcia czasowe: przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj, jutro, pojutrze

Odczytuje z zegara pełne godziny

Czyta wskazania zegara: godziny, minuty

Ustawia na zegarze godziny i minuty

Odczytuje temperaturę z termometru ( lekarskiego, pokojowego, zaokiennego)

Posługuje się linijką, ekierką

Posługuje się nazwami jednostek: cm, m

Mierzy i porównuje długości przedmiotów
 • Środki płatnicze

Rozpoznaje i nazywa monety i banknoty znajdujące się w obiegu

Przelicza pieniądze w dostępnym mu zakresie

Wykonuje obliczenia pieniężne na konkretach • Kalendarz


Wymienia dni

tygodnia w odpowiedniej

kolejności

Zna nazwy miesięcy i ich kolejność

Wie , jaki jest aktualnie dzień tygodnia

Wymienia i nazywa pory roku

Wyróżnia cechy charakterystyczne danej pory roku
Maksymalna liczba punktów :

Liczba uzyskanych punktóW


V. Edukacja plastyczno –technicznaDział


Treść zadania

Ilość punktów

Semestr

I II
 • rysowanie,

Rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe

Prawidłowo dobiera kolory do rysunku

Posługuje się przyborami do rysowania: ołówkiem, kredkami

Obrysowuje szablony i wypełnia kontury

Koloruje obrazki konturowe

Dorysowuje brakujące części obrazka

Koloruje rysunek wg kodu kolorów • malowanie

Posługuje się pędzlem i farbami

Maluje duże konturowe rysunki

Maluje pędzlami różnej grubości na dużym i małym formacie


 • wyklejanie
Wykleja przedmioty i postacie ludzi lub zwierząt z gotowych elementów • wydzieranie


Wydziera papier wzdłuż

narysowanych linii

Drze papier na drobne elementy • wyklejanie
Wykleja kompozycję z

elementów( wydzierankę)

Wykleja z gotowych elementów postać człowieka, przedmioty, dom itp. • stemplowanie
Odbija stemple Stempluje wg wzoru
 • szycie

Posługuje się igłą.

Szyje po linii prostej

Przyszywa elementy do materiału

Przyszywa guziki


 • tworzenie

Wykonuje elementy orgiami wg wzoru

Buduje z klocków

Nawleka na nitkę korale różnych kształtów

Wykonuje prace z materiałów przyrodniczych (kasztanów, żołędzi, szyszek, liści

Wykonuje prace przestrzenne wg wzoru z wykorzystaniem różnych materiałów odpadowych • BHP na zajęciach technicznych

Przestrzega zasad zachowania bezpieczeństwa przy posługiwaniu się ostrymi narzędziami

Maksymalna liczba punktów :

Liczba uzyskanych punktów:


VI. Edukacja muzyczna z rytmikąDział


Treść zadania

Ilość punktów

Semestr

I II • Odtwarzanie muzyki
Śpiewa proste piosenki

Zapamiętuje fragmenty tekstu i melodie niektórych znanych piosenek

Odtwarza rytm za pomocą klaskania, tupania

Uczestniczy w zabawie ruchowej, inscenizacji do muzyki

Tańczy przy muzyce

Reaguje ruchem na zmiany tempa i dynamiki • Gra na instrumentach
Podejmuje próby gry na instrumentach perkusyjnych

Wymienia nazwy kilka instrumentów muzycznych

 • Odbiór muzyki

Słucha różnych rodzajów muzyki

Akompaniuje na instrumentach do znanych melodii
Maksymalna liczba punktów :

Liczba uzyskanych punktów:


VII. Wychowanie fizyczneDział


Treść zadania

Ilość punktów

Semestr

I II
 • Poruszanie się
Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne równoważne, siłowe, szybkościowe

Rozwija zdolności motoryczne: zręczność, skoczność, wytrzymałość

Porusza się dynamicznie, biega, omija przeszkody

Porusza się po terenie płaskim, po schodach, po torze przeszkód

Podaje i chwyta piłki, balony, ringo

Porusza się sprawnie w czasie spacerów, biegów

Chodzi na czworakach przodem, tyłem, ze zmianą kierunku


 • RzutyRzuca i chwyta oburącz, ręką prawą i lewą różne przedmioty np. piłki, woreczki

Rzuca piłką do celu

Rzuca piłką lekarską na odległoś


 • Skoki


Skacze obunóż i jednonóż

Skacze przez skakankę

Skacze pokonując naturalne przeszkody

Skacze z małych wysokości na miękkie podłoże


 • Gry i zabawy sportoweUczestniczy w zabawach ruchowych z elementami marszu, skoku i biegu

Uczestniczy w zabawach rzutnych z różnymi przyborami

Aktywnie uczestniczy w grach zespołowych np. dwa ognie

Gra w kręgle, ringo

Zachowuje normy współżycia w grupie podczas zabawy

Bezpiecznie korzysta z urządzeń na placu zabaw i siłowni
Maksymalna liczba punktów :

Liczba uzyskanych punktów:

Załącznik Nr 3

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

dla uczniów z wadą słuchu w normie intelektualnej

oraz upośledzeniem w stopniu lekkim


Kryteria dla poszczególnych ocen z zachowania.

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, udziale w życiu społecznym szkoły, jego kulturze osobistej, postawie wobec nauczycieli, kolegów i innych osób. Obejmuje również zachowanie się ucznia poza terenem szkoły.

Punkt wyjścia stanowi ocena dobra. Otrzymuje ją uczeń, który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę dobrą, a ponadto:


Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę bardzo dobrą i dobrą oraz:

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w sposób częściowy spełnia wymagania na ocenę „dobrą” – zdarzają mu się pojedyncze uchybienia, w odniesieniu do tych wymagań; ma więcej niż 3 spóźnienia i nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwionej nieobecności.

W przypadku zachowań niepożądanych, które mogą mu się zdarzyć wykazuje skruchę, wyraża chęć poprawy i poprawia zachowanie

Zgłaszane są w stosunku do niego sporadyczne uwagi dotyczące postępowania zgodnego z regulaminem szkoły, kultury osobistej bądź postawy do nauki

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wykazuje poprawy, mimo stosowanych wobec niego środków zaradczych nadal wykazuje jedno z poniższych zachowań:

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

Pomimo otrzymywanej pomocy ze strony wychowawcy, nauczycieli i pedagoga nie czyni starań, aby poprawić swoje zachowanie oraz stosunek do obowiązków szkolnych.


ORGANY SZKOŁY

§8

1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Ośrodka,

 2. Rada Pedagogiczna Ośrodka,

 3. Samorząd Uczniowski Ośrodka,

 4. Rada Rodziców Ośrodka.

2. Organy szkoły, wymienione w ust. 1, działają na zasadach określonych w ustawie

i mają możliwości podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

 1. Organy szkoły ściśle ze sobą współpracują, informują się o podejmowanych
  i planowanych działaniach lub decyzjach, wspólnie poszukują rozwiązań problemów
  i trudnych sytuacji.

 2. Szczegółowe kompetencje i zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób
  rozwiązywania sporów między nimi określa statut Ośrodka.

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 9

 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej,
  posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na niedosłuch lub niedosłuch
  z dodatkowym upośledzeniem umysłowym ze wskazaną formą kształcenia specjalnego wg zasad rekrutacji określanych corocznie przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

 2. Skierowanie do kształcenia specjalnego w Gimnazjum wydaje Starosta Lubliniecki.


§10

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
 1. 1   2   3   4   5   6   7

  Powiązany:

  Gimnazjum specjalnego nr 5 dla uczniów niesłyszących I słabosłyszących oraz ze sprzęŻeniami iconDyrekcja specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłysząch I słabosłyszących

  Gimnazjum specjalnego nr 5 dla uczniów niesłyszących I słabosłyszących oraz ze sprzęŻeniami iconKa konkursu zainteresowała uczniów zarówno z klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Większość uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego spróbowało swoich sił literackich. Polonistki wyłoniły 14 najlepszych prac, które zostały wysłane na konkurs

  Gimnazjum specjalnego nr 5 dla uczniów niesłyszących I słabosłyszących oraz ze sprzęŻeniami iconStatut specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie

  Gimnazjum specjalnego nr 5 dla uczniów niesłyszących I słabosłyszących oraz ze sprzęŻeniami iconKryteria ocen z języka polskiego dla kl. I gimnazjum specjalnego

  Gimnazjum specjalnego nr 5 dla uczniów niesłyszących I słabosłyszących oraz ze sprzęŻeniami iconKryteria ocen z języka polskiego dla kl. II gimnazjum specjalnego

  Gimnazjum specjalnego nr 5 dla uczniów niesłyszących I słabosłyszących oraz ze sprzęŻeniami iconProjekt dla uczniów klas I-III gimnazjum oraz I-II liceum Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie

  Gimnazjum specjalnego nr 5 dla uczniów niesłyszących I słabosłyszących oraz ze sprzęŻeniami iconUczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostający w szkole ogólnodostępnej

  Gimnazjum specjalnego nr 5 dla uczniów niesłyszących I słabosłyszących oraz ze sprzęŻeniami iconRegulamin V powiatowego konkursu informatycznego dla uczniów klas IV vi szkół podstawowych oraz I-III gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

  Gimnazjum specjalnego nr 5 dla uczniów niesłyszących I słabosłyszących oraz ze sprzęŻeniami iconWymagania dla ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażenia oraz działań z zakresu ratownictwa

  Gimnazjum specjalnego nr 5 dla uczniów niesłyszących I słabosłyszących oraz ze sprzęŻeniami iconNowa oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oddziału przedszkolnego, klas I-III oraz uczniów niepełnosprawnych w sp 3, sp10 I sp41!

  Umieść przycisk na swojej stronie:
  Rozprawki


  Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
  stosuje się do zarządzania
  Rozprawki
Dom