Gry I zabawy
Pobierz 44.24 Kb.
NazwaGry I zabawy
Data konwersji13.10.2012
Rozmiar44.24 Kb.
TypCharakterystyka


"gry i zabawy w piłkę ręczną"


program innowacyjny

z wychowania fizycznego dla klasy ii
opracowały:

mgr Barbara Jadach

mgr Regina Żuk


" Ruch jest przyczyną wszelkiego życia"

Leonardo Da Vinci


Kwidzyn 2005r

" O sporcie, ty jesteś Piękno, tyś Architektem tej budowy ludzkiego ciała, które oddane niskim żądzom warte jest pogardy, a rzeźbione szlachetnym wysiłkiem staje się czarą wzniosłości, żadne piękno nie może istnieć bez proporcji i równowagi, a tyś jest mistrzem niezrównanym obydwu, gdyż ty stwarzasz harmonię, ty nadajesz rytm ruchom, ty się zdobisz wdziękiem, a gibkość nasycasz mocą."


Pierr de Coubertin


WSTĘP


W ostatnich latach zaobserwować można coraz częściej tworzenie grup szkoleniowych w zakresie tzw. mini gier (nie tylko w piłce ręcznej).Zespoły te skupiają dzieci w młodszym wieku szkolnym (od 7 do 10 lat),zaś przeprowadzone z nimi zajęcia polegają na wszechstronnym kształtowaniu sprawności fizycznej (głównie koordynacji, integracji we wspólnej zabawie, oraz rozwijaniu zainteresowań sportowych). Nie jest to jeszcze szkolenie ukierunkowane, a jego swoiste cele ograniczają się jedynie do zapoznania dzieci z podstawowymi elementami techniki gry. Dostosowanie przepisów gry do możliwości dzieci w młodszym wieku szkolnym nie tylko uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim wzbogaca nauczanie w nowe formy, co w efekcie przyspiesza inicjację ze sportem.


CHARAKTERYSTYKA GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ


Piłka ręczna jest to gra zespołowa, rozgrywana na boisku o wymiarach 20 X 40 pomiędzy dwiema drużynami siedmioosobowymi, w skład których wchodzi bramkarz i sześciu zawodników w polu. Podania i rzuty wykonujemy jednorącz a możliwość wykonania 3 kroków powoduje, że technika gry w piłkę ręczną oparta jest na ruchach naturalnych: chwyt, rzut, bieg i skok. Ta stosunkowo łatwa technika,będąca odzwierciedleniem zabaw dziecięcych lub czynności związanych z ruchem utylitarnym,pozwala na w miarę szybkie opanowanie jej podstawowych elementów,a wykorzystanie w czasie gry pracy rąk i nóg poparte wieloma skłonami,skrętami i skrętoskłonami sprawia,że piłka ręczna kształtuje zawodnika. Istotą gry jest zespołowość tzn. wspólne dążenie do realizacji założonego celu,który jest efektem wysiłku całej drużyny. Są to nie zaprzeczalne walory piłki ręcznej jednoznacznie określające przydatność tej gry do wszechstronnego kształtowania młodego organizmu.


CELE I ZADANIA PROGRAMU


Szkolenie sportowe dzieci musi być podporządkowane procesom rozwoju osobniczego oraz rozwój ten wspomagać. Powinno cechować je wszechstronność stopniowo i celowo przechodząca w specjalizację. Wszechstronność ta polega na wybiórczym stymulowaniu tych zdolności, które w danym okresie rozwoju organizmu charakteryzują się najwyższym tempem przyrostu oraz na ukształtowaniu dużej ilości umiejętności ruchowych.


Dziecko rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi wykonać w sposób naturalny podstawowe formy ruchu, takie jak: bieg, rzut, chwyt, skok. Jednak większość tych ruchów nie jest należycie skoordynowana ( np. bieg z krążeniem ramion, podskoki w przód, w tył, bieg z podrzucaniem piłki, podrzut piłki-wyskok -chwyt piłki. W związku z tym w zajęciach musimy uwzględnić nauczanie i doskonalenie ruchów złożonych oraz naukę umiejętności ruchowych z zakresu różnych dyscyplin sportowych. Stosując odpowiednie ćwiczenia oraz gry i zabawy jesteśmy w stanie kształtować koordynacyjne, kondycyjne oraz cechy wolicjonalne.

Etap I szkolenia, dla którego jest ten program, nazywa się etapem przygotowawczo-selekcyjnym i obejmuje klasy I-III ( wiek 7-9 lat).

Głównym zadaniem tej części jest rozwijanie i utrwalanie zainteresowań sportowych oraz wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka za pomocą prostych i naturalnych form ruchu.

Program ten będzie zawierał cele, zadania i treści jedynie dla klasy II.


CELE GŁÓWNE PROGRAMU 1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju

 2. Wyposażenie dzieci w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej.

 3. Wykształcenie potrzebnych cech charakteru: umiejętności współpracy w drużynie, dyscypliny, sumienności, wytrwałości, umiejętności współdziałania dzieci z nauczycielem.

 4. Zapoznanie z regułami zabaw i przepisami gier sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej.

 5. Zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

 6. Kształtowanie nawyku dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę.


ZADANIA 1. Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z akcentem na rozwój gibkości i koordynacji.

 2. Nauka podstawowych elementów techniki gry w piłkę ręczną.

 3. Rozwijanie koncentracji i podzielności uwagi, kształtowanie woli i odporności psychicznej.

 4. Stopniowe zaznajomienie z przepisami gry w mini piłkę ręczną.

 5. Ocena i kontrola: zdolności motorycznych oraz umiejętności gry w mini piłkę ręczną (obserwacja podczas gier i zabaw oraz gier szkolnych).Metody pracy • Reproduktywne

-programowego uczenia się


 • Produktywne

- zabawowa - naśladowcza

 • zabawowa - klasyczna
 • Kreatywne

 • problemowaCharakterystyka programu


Od września 2003 r. W Szkole Podstawowej nr 2 odbywa się nabór do klasy I tzw. usportowionej. W przyszłości klasa ta może mieć zwiększoną ilość godzin wychowania fizycznego oraz uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z piłki ręcznej lub koszykówki.

W związku z dużym zainteresowaniem rodziców oraz uczniów klas II, zajęciami z koszykówki, postanowiłyśmy utworzyć i realizować od roku szkolnego 2005/2006 podobny w zamierzeniach program dla dziewcząt, lecz z piłki ręcznej

Program będzie realizowany w sposób następujący:

 • w zajęciach będą uczestniczyły wszystkie chętne dziewczęta z klas II,

 • rozpoczęcie zajęć jest planowane od października 2005/2006w ilości 2 godzin co dwa tygodnie ,

 • dziewczęta uczęszczające na zajęcia w klasie drugiej , po selekcji naturalnej oraz sztucznej ( zorganizowanej), będą mogły uczęszczać na zajęcia SKS w klasach III oraz IV-VI. Następnie kontynuować w gimnazjum o rozszerzonym programie piłki ręcznej,

 • uczennice będą uczestniczyły w meczach starszych koleżanek rozgrywanych w naszym mieście.

Myślimy, że tak zorganizowana edukacja na pewno ułatwia przeprowadzenie właściwego naboru do zorganizowanych grup sportowych. Podczas prowadzonych zajęć zbierzemy jak największą ilość informacji o stosunkowo dużej ilości dziewcząt, które będą dotyczyły przede wszystkim zainteresowań i aspiracji sportowych, rozwoju cech osobowościowych, umiejętności skupiania uwagi itp. W trakcie mini gier oraz zabaw, będziemy mogły ocenić uzdolnienia ruchowe uczennic oraz ważną w piłce ręcznej umiejętność dostosowania się do zmiennych sytuacji.


TEMATYKA ZAJĘĆ

W zajęciach dominować będą gry i zabawy ( np. tory przeszkód z zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu) uzupełnione ścisłymi formami ruchu.


Ćwiczenia oraz gry i zabawy dobierane będą w ten sposób, aby występowały

w nich:

 • podstawowe elementy techniki gry w piłkę ręczną np. indywidualne poruszanie się w ataku:

 • bieg przodem , tyłem

 • starty

 • zatrzymania

 • krycie " każdy swego "

 • podanie , chwyt , rzut

 • kształciły zdolności kondycyjne ( wytrzymałość , szybkość )

 • kształciły zdolności koordynacyjne ( orientacja przestrzenna, poczucie równowagi, łączenie ruchów, poczucie rytmu, reakcję prostą i złożoną )

 • kształciły najprostsze procesy myślowe ( przewidywanie, podzielność uwagi, zapamiętywanie, podejmowanie decyzji )

 • kształciły cechy wolicjonalne ( ambicje, wolę walki, zaciętość )

 • kształciły cechy charakteru ( odwagę, zdyscyplinowanie, aktywność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy zespołowej ).

W zależności od uzdolnień grupy i tempa uczenia się, tematyka może ulec zmianie.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Program " Gry i zabawy w piłkę ręczną " będzie realizował wybrane treści kształcenia obowiązujące w klasie II: Biegi - biegi po obwodzie koła, biegi po prostej na dystansie 30-40 m, zabawy bieżne z użyciem piłek, zabawy zwinnościowe.

Rzuty - oburącz w przód znad głowy, oburącz dołem, jednorącz, rzuty do celu, zabawy rzutne z różnymi przyborami w miejscu i w ruchu

Skoki - skoki z pokonywaniem przeszkód naturalnych, skoki na sprężystym podłożu.

Czynności ruchowe kształtujące szybką reakcję na określone podania piłki z wykonywaniem dodatkowych czynności np. klaskania, przysiadu, przetaczanie piłek w przód z równoczesnym wykonywaniem przeskoków przez toczący się przybór.


Lekka atletyka - bieg szybki ze startu wysokiego na czas ( 40 m ), swobodne rzuty piłeczką palantową z miejsca na odległość, skok w dal z miejsca i z krótkiego rozbiegu.


Gry sportowe - podania piłki po obwodzie koła, kozłowania piłki prawą i lewą ręką, rzuty piłką do celu z marszu.


EWALUACJA


Efekt realizacji powyższego programu zbadamy za pomocą obserwacji aktywności oraz zaangażowania uczestników w zajęciach, testów sprawności fizycznej dla dzieci oraz śledzeniem poczynań dziewcząt w przygodzie z piłką ręczną.


ZAKOŃCZENIE


W zasadzie w tym okresie nie powinno mówić się o zajęciach specjalistycznych, a raczej o ćwiczeniach ukierunkowanych na rozwój zdolności i umiejętności potrzebnych w trakcie gry w piłkę ręczną. Ich objętość nie będzie jednak przekraczała 20% czasu przeznaczonego na szkolenia. Mamy nadzieję, że po etapie " zabaw w piłkę ręczną " uczennice będą mogły już od III klasy i dalej, rozwijać efektywniej umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych.


BIBLIOGRAFIA :


 1. Michał Śpieszny, Lidia Walczyk : "Program Szkolenia Dzieci i Młodzieży "- W-wa 2001r.

 2. Kielecka Oficyna Wydawnicza PW "MAC" S.A. Kielce 1999- " Program Edukacji Zintegrowanej w klasach I-III ; DKW -4014-129/99

 3. Marian Bondarowicz : " Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych "

 4. Roman Trześniowski : " Zabawy i gry ruchowe " ; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 5. Marian Bondarowicz : " Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier zespołowych "- Wydawnictwo W-wa , Sport i Turystyka - 1983r.

 6. Marian Krawczyk : "Gry drużynowe w szkole podstawowej "- Wydawnictwo W-wa , 1990r.

 7. Kazimierz Walażnik : " Mini gry sportowe "- Wydawnictwo Życie Szkoły 1994r.

 8. Zdzisław Zielonka : " Mini piłka ręczna "- Agencja Promo -Lider ; W-wa 1994r.ZAŁĄCZNIKI


 • Test umiejętności technicznych z piłki ręcznej dla dzieci z klas III
 • test opracowany i zmodyfikowany przez pracowników Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.


OPIS PRÓB


 1. Rzut i chwyt piłki odbitej od ścianyĆwiczący stoi 1,5 m przed linią od ściany i trzyma piłkę oburącz. Na sygnał rzuca przez 30 sekund piłką jednorącz a chwyta oburącz starając się trafić w kwadrat o wymiarach 1 m x 1 m narysowany na ścianie.


 1. Rzut piłką ręczną z miejsca na odległość


Trzy rzuty z miejsca " silniejszą ręką ". Mierzymy najdłuższy rzut.


 1. Bieg wahadłowy


Tyczki ustawione w odległości 2,5 m, 5 m, 7,5 m od linii startu. Ćwiczący dobiega do kolejnych tyczek powracając za każdym razem na linię startu.


 1. Bieg interwałowy 5 x 20 m z 30 sekundowymi przerwami.


Z linii startu z pozycji wysokiej na sygnał ćwiczący jak najszybciej stara się przebiec odcinek 20 m. Po biegu wraca truchtem na start i po upływie 30 sekund od zakończenia biegu powtarza bieg na tym samym odcinku. Wynik próby stanowi łączna suma czasów 5 odcinków.


 1. Próba zwinności i techniki kozłowania


Z linii startu z pozycji wysokiej na sygnał " start " ćwiczący rozpoczyna kozłowanie piłki slalomem między tyczkami do najdalej ustawionej tyczki kozłując piłkę powrotnie na linię mety.


ARKUSZ OBSERWACJI CECH WOLICJONALNYCH


W trakcie realizacji programu obserwowane będą cechy charakteru dziewcząt biorących udział w zajęciach.

Ocenie słownej ( w formie uwag) będą podlegały następujące zagadnienia:


" Wiara przenosi góry "

 1. Chęć i sposób podjęcia walki z nowymi zadaniami;


" Bez cierpliwości i pilności nie ma nagrody "

 1. Wytrwałość w wykonywaniu zadań ruchowych;


" Zbyt długi odpoczynek staje się cierpieniem "- Homer

 1. Systematyczność w zajęciach;„ Praca najlepiej bawi" - Louis Paster

4.Zaangażowanie w zajęciach;


" Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi ."

5.Wola walki w grach i zabawach; T. Kościuszko


Te informacje pozwolą nam na wyłonienie " najlepszych charakterów sportowych" oraz ewentualne zmodyfikowanie metod pracy tak, aby kształtowały charaktery tych wolicjonalnie " słabszych ogniw grupy ".


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Gry I zabawy iconGry I Zabawy Parami Styczne

Gry I zabawy iconZabawy I gry motoryczno ruchowe

Gry I zabawy iconGry I zabawy przeciwko agresji

Gry I zabawy iconGry I zabawy dydaktyczno – ruchowe

Gry I zabawy iconGry I zabawy przeciwko agresji

Gry I zabawy iconKonspekt lekcji: Gry I zabawy ruchowe

Gry I zabawy iconGry I zabawy dydadtyczne w kształceniu zintegrowanym

Gry I zabawy iconGry I zabawy dla dzieci zabawa 1

Gry I zabawy icon1. Back to school. Gry I zabawy językowe

Gry I zabawy iconZabawy I gry dydaktyczne w nauczaniu zintegrowanym matematyki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom