Klasa I gimnazjum
Pobierz 48.24 Kb.
NazwaKlasa I gimnazjum
Data konwersji13.10.2012
Rozmiar48.24 Kb.
TypWymagania
Klasa I gimnazjum

Substancje i ich przemiany


Temat zajęć

Wymagania

Właściwości różnych substancji

Co to jest materia ?

Czym się różni ciało fizyczne od substancji chemicznej?

Co oznacza stwierdzenie, że substancje charakteryzują się określonymi właściwościami

Jak dzielimy substancje chemiczne?

Mieszaniny substancji

Definicja mieszaniny.

Jaka jest różnica między mieszaniną jednorodną a niejednorodną?

Przykłady mieszanin

Metody rozdzielania mieszanin

Na czym polegają podstawowe sposoby rozdzielania mieszanin

Na czym polega destylacja, dekantacja , sedymentacja, sączenie, krystalizacja.


.Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna


Jaki proces nazywamy zjawiskiem fizycznym a jaki i reakcją chemiczną ?

Różnice między zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną

Przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych

Analiza podanych przykładów pod względem reakcji chemicznej i zjawiska fizycznego


Poznajemy język chemiczny


Definicja pojeć: pierwiastek i związek chemiczny

Podział pierwiastków chemicznych

Przykłady pierwiastków chemicznych należących do metali i niemetali

Przykłady związków chemicznych

Symbole chemiczne najważniejszych pierwiastków chemicznych (A)

Dlaczego wprowadzono symbolikę chemiczną?

Jaka jest różnica między mieszaniną a związkiem chemicznym ?


Czym jest powietrze?


Co oznacza stwierdzenie, że powietrze jest mieszaniną jednorodną ?

Jakie są główne składniki powietrza


Otrzymywanie tlenu i badanie jego właściwości fizycznych

Co to jest tlen?

Jakie są sposoby otrzymywania tlenu ?

Jakie są właściwości fizyczne tlenu ?

Wyjaśnij pojęcia: substrat, produkt, reagent

Definiuje reakcję analizy

Zapis słowny przebiegu reakcji analizy (C)

  1. określa substraty, produkty, reagenty, pierwiastki i związki chemiczne w reakcji chemicznej

Badanie właściwości chemicznych tlenu


Jakie są właściwości chemiczne tlenu ?

Definicja reakcję syntezy, utlenianie i spalanie

Czym się różni utlenianie od spalania (B)

Określenie substraty, produkty, reagenty, pierwiastki, związki chemiczne w reakcji chemicznej

Co to są tlenki

Jak dzielimy tlenki?

Na czym polega obieg tlenu w przyrodzie

Jakie jest znaczenie tlenu dla człowieka


Tlenek węgla(IV) jako składnik powietrza


Co to jest tlenek węgla(IV)

Jaki jest obieg tlenku węgla(IV) w przyrodzie

Na czym polega proces fotosyntezy ?

Na czym polega efekt cieplarniany ?


Otrzymywanie tlenku węgla(IV) i badanie jego właściwości


Właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla(IV)

Definicja reakcji wymiany

Jaki jest sposób otrzymywania tlenku węgla?

Co to jest reakcja charakterystyczna ?

Jaki jest sposób wykrywania tlenku węgla(IV) ?

Zapis słowny przebieg prostych reakcji wymiany (

Określenie substratów, produktów, reagentów, pierwiastków i związków chemicznych w reakcji chemicznej


Woda – jej właściwości i rola w przyrodzie


Co to jest woda

Jakie są właściwości wody

Jakie jest znaczenie wody w przyrodzie, pary wodnej w atmosferze

Jakie jest zachowanie się substancji higroskopijnych

Co to jest higroskopijność?

Stałe i zmienne składniki powietrza


Co to są stałe i zmienne składniki powietrza

Jakie są najważniejsze właściwości i zastosowania azotu (

Co to są gazy szlachetne ?

Jakie są ważniejsze właściwości i zastosowania gazów szlachetnychZagrożenia cywilizacyjne

Jakie są najważniejsze zagrożenia cywilizacyjne? Co to jest dziura ozonowa, kwaśne opady, efekt cieplarniany

Jakie są źródła zanieczyszczeń wód, powietrza

Otrzymywanie wodoru i badanie jego właściwości


Co to jest wodór ?

Jak otrzymać wodór ?

Jakie są właściwości fizyczne i chemiczne wodoru

Jak identyfikuje się wodór ?


Reakcje utleniania i redukcji


Definicja reakcji utleniania i redukcji

Co to jest utleniacz i reduktor ?

Wskazanie reakcji utleniania, redukcji, utleniacza i reduktora w zapisach słownych przebiegu prostych reakcji chemicznych

Zapis słowny przebiegu reakcji chemicznej (proste przykłady)

Podsumowanie wiadomości. Poznane rodzaje reakcji chemicznych


Definicje podstawowych typów reakcji chemicznych

Co to jest spalanie, utlenianie, redukcja

Jakie są ważniejsze efekty towarzyszące reakcjom

Co to są reakcje endo- i egzoenergetyczne (A)

Rozpoznawanie typu reakcji chemicznych na podstawie zapisu słownego ich przebiegu.

Atom i cząsteczka

Poznajemy świat atomów i cząsteczek


Co nazywamy materia ?

Jaką budowę ma materia ?

Czym różni sięatom od cząsteczki

Jakie są poglądy na temat budowy materii /

Jakie są najważniejsze założenia teorii atomistyczno-cząsteczkowej

Co to jest dyfuzja?

. Masa i rozmiary atomów


Jaka jest skala wielkości atomów i ich mas

Definicja jednostki masy atomowej,.

Co to jest masę atomową i cząsteczkową ?

Gdzie jest podawana masa atomowa pierwiastka chemicznego ?

Jak obliczamy masę cząsteczkową

Rozwój poglądów na budowę materii


Jakie są modele budowy atomu

Jakie są najważniejsze cechy modeli atomu?

Co to są elektrony, jądro atomowe ?

.Budowa atomu – jądro i elektrony


Jakie są podstawowe cząstki elementarne

Budowa atomu pierwiastka chemicznego

Co to jest powłoka elektronowa >

Co to są elektrony walencyjne i w jakiej liczbie mogą występować

Co określają liczba atomowa i liczba masowa

Odczytuje z układu okresowego liczbę atomową podanego pierwiastka chemicznego

Oblicza liczby protonów i neutronów i elektronów

znając liczby masową i atomową

Rysuje modele atomów pierwiastków chemicznych (proste przykłady)

. Co to są izotopy?


Co to są izotopy?

Jaki jest podział izotopów

Jakie są ważniejsze zastosowania izotopów

Jakie są nazwy izotopów wodoru oraz różnice między nimi ?

Umiejętność obliczania liczby elektronów, protonów i neutronów dla izotopów

Zjawisko promieniotwórczościOpis zjawisko promieniotwórczości ?

Czym się różni promieniotwórczość naturalna od sztucznej ?

Jakie są rodzaje promieniowania naturalnego ?

Co to jest okres półtrwania (czas połowicznego rozpadu) i pierwiastek promieniotwórczy ?

Jakie są najważniejsze zagrożenia związane z promieniotwórczością ?

Jakie są zasługi Marii Skłodowskiej-Curie ?

Układ okresowy pierwiastków – historia

Budowa układu okresowego pierwiastków chemicznych .

Jakie informacje o atomie pierwiastka możemy uzyskać z układu okresowego pierwiastków chemicznych ?

Podaje prawo okresowości .

Kto jest twórcą układu okresowego pierwiastków ?

Zależność między budową atomu pierwiastka a jego miejscem w układzie okresowym pierwiastków chemicznych


Jakie są podstawowe zasady korzystania z układu okresowego pierwiastków chemicznych ?

Odczytanie maksymalnej liczby elektronów na powłokach .

Określenie liczby protonów, elektronów, powłok elektronowych, elektronów

walencyjnych, charakter chemiczny pierwiastka chemicznego, korzystając z układu okresowego

rozpisanie rozmieszczenie elektronów na powłokach (proste przykłady)

Modele atomów pierwiastków chemicznych (proste przykłady)

Wiązanie kowalencyjne (atomowe)


Co to jest wiązanie chemiczne, jak powstają cząsteczki?

Jaka jest rolę elektronów walencyjnych podczas tworzenia się wiązań

regułę oktetu (dubletu)

Definicja wiązania kowalencyjnego i kowalencyjnego niespolaryzowane.

W jakich cząsteczkach powstają wiązania kowalencyjne i kowalencyjne niespolaryzowane ?


Wiązania kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane


Definicja wiązanie kowalencyjnego spolaryzowanego.

Jaki jest wpływ obecności tego wiązania na właściwości niektórych cząsteczek ?

Przykłady cząsteczek o wiązaniu kowalencyjnym spolaryzowanym.


Wiązanie jonowe


Co to są jony, kationy, aniony ?

Jaki jest sposób powstawania jonów,kationów, anionów

Definicja wiązanie jonowe

przykłady cząsteczek z wiązaniem jonowym ?

Rodzaje wiązań chemicznych  ćwiczenia


Określanie rodzajów wiązań w cząsteczkach (proste przykłady)

Różnica między wzorami sumarycznymi i wzorami strukturalnymi

Zapisywanie wzorów sumarycznych i strukturalnych (proste przykłady).

Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych


Co nazywamy wartościowością pierwiastka chemicznego

Jakie są wartościowości najważniejszych pierwiastków chemicznych.

Ile wynosi wartościowość pierwiastków w stanie wolnym?

Odczytywanie wartościowości z układu okresowego pierwiastków.

Ustalanie wzorów związków chemicznych na podstawie wartościowości

Wyznaczanie wartościowości pierwiastków chemicznych na podstawie wzoru sumarycznego związku chemicznego.

Zapis wzorów sumarycznych i strukturalnych związków chemicznych na podstawie wartościowości

Określanie liczby pierwiastków w związku chemicznym oraz rodzaj atomów w cząsteczce

Zapisuje nazwy związku chemicznego na podstawie wzoru.

Zapis wzorów związków chemicznych na podstawie ich nazw

Odczyt prostych zapisów, np. 2 HCl


Prawo zachowania masy. Prawo stałości składu związku chemicznego


Treść poznanych praw.

Obliczenia chemiczne z zastosowaniem prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego

Zastosowanie poznanych praw w  zadaniach


Równania reakcji chemicznych


Co to jest równanie reakcji chemicznej i współczynnik stechiometryczny?

Zapis i odczyt równania reakcji chemicznych?

Woda i jej rola w przyrodzie


Rodzaje wód występujących w przyrodzie .

Jaką wodę nazywa się destylowaną ?

Jaki jest obieg wody w przyrodzie ?

Jakie są stany skupienia wody?

Jakie są przemiany stanów skupienia wody?

Jakie są właściwości wody

Znaczenie wody dla organizmów

Zanieczyszczenia wód naturalnych zagrożeniem dla organizmów

Źródła zanieczyszczeń wód .

Jakie są zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia wód?

Jakie są zmiany właściwości wody pod wpływem zanieczyszczeń?

Sposoby usuwania zanieczyszczeń

Jakie są etapy oczyszczania ścieków ?

Jakie są metody oczyszczania ścieków?

W jakim celu uzdatniania się wodę?

Budowa cząsteczki wody


Wzory sumaryczny , strukturalny i elektronowy wody .

Co nazywamy dipolem i cząsteczką polarną? Jakie wiązania występujące w cząsteczce wody oraz między cząsteczkami wody.

Pojęcie asocjacji.

Jakie są konsekwencje polarnej budowy cząsteczki wody ?

Woda jako rozpuszczalnik

Wyjaśnij pojęcia: rozpuszczalnik, substancję rozpuszczoną i emulsję

Podział substancji na :substancje na łatwo i trudno rozpuszczalne w wodzie

Na czym polega proces rozpuszczania ?

Dla jakich substancji woda jest dobrym rozpuszczalnikiem i dlaczego?

Co to jest roztwór?


Co nazywamy roztworem?

Przykłady roztworów


Od czego zależy szybkość rozpuszczania się substancji?


Czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie.


Co to jest i od czego zależy rozpuszczalność substancji?


Definicja rozpuszczalności.

Czynniki, które wpływają na rozpuszczalność substancji.

Analiza wykresów rozpuszczalności różnych substancji w wodzie


Co to jest wykres rozpuszczalności?

Umiejętność odczytania z wykresu rozpuszczalności rozpuszczalność danej substancji w określonej temperaturze .

Porównywanie rozpuszczalności różnych substancji w tej samej temperaturze.

Wykonywanie prostych obliczeń dotyczących rozpuszczalności.

Rodzaje roztworów. Krystalizacja


Co nazywamy procesem krystalizacji ?

Definicje roztworów: nasycony, nienasycony, stężony, rozcieńczony

Co to jest roztwór właściwy, koloid, zawiesinę ?

Charakterystyka roztwór właściwego, koloidu, zawiesiny (wymienia ich podstawowe cechy), podaje przykłady roztworu właściwego, koloidu, zawiesiny.

Jakie są sposoby przemiany roztworu nasyconego w nienasycony i nienasyconego w nasycony?

Stężenie procentowe roztworu

Definicja stężenia procentowego roztworu .

Wzór na stężenie procentowe i gęstość roztworu, wyjaśnienie ich składowe elementy .

Wykonanie obliczenia z wykorzystaniem wzorów .

Umiejętności układania proporcji do rozwiązywania zadań.

Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym

Zasady postępowania przy sporządzaniu roztworów o określonym stężeniu procentowym.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Klasa I gimnazjum iconHistoria – klasa III gimnazjum indywidualny system oceniania I nagradzania uczniów – klasa III gimnazjum

Klasa I gimnazjum iconKlasa I gimnazjum

Klasa I gimnazjum iconGimnazjum klasa I

Klasa I gimnazjum iconGimnazjum Klasa I

Klasa I gimnazjum iconKlasa I, II gimnazjum

Klasa I gimnazjum iconKatecheza klasa II gimnazjum

Klasa I gimnazjum iconWymagania klasa I gimnazjum

Klasa I gimnazjum iconPodręczniki – I klasa gimnazjum

Klasa I gimnazjum iconPodręczniki klasa I gimnazjum

Klasa I gimnazjum iconWymagania edukacujne klasa I gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom