S ale może w innych związkach mieć VI ii IV ii też wartościowość IV lub VI np. So3, so2 II i III i chlor w chlorkach
Pobierz 33.3 Kb.
NazwaS ale może w innych związkach mieć VI ii IV ii też wartościowość IV lub VI np. So3, so2 II i III i chlor w chlorkach
Data konwersji13.10.2012
Rozmiar33.3 Kb.
TypDokumentacja

 1. Wartościowość niektórych pierwiastków: O (II), H (I), Cl ( I, III, V, VII), S (II, IV, VI), P (III, V), Na(I), K (I), Ca(II), Mg(II), Al (III), Fe (II, III), Cu (I, II), C( II, IV), Pb(II,IV) I II

Siarka w siarczkach jest II wartościowa np. Na2S ale może w innych związkach mieć

VI II IV II

też wartościowość IV lub VI np. SO3, SO2

II I III I

Chlor w chlorkach jest I wartościowy CaCl2, AlCl3

Pierwiastki z 1grupy są I wartościowe

Pierwiastki z 2 grupy są II wartościowe

Nr grupy mówi nam o najwyższej możliwej wartościowości danego pierwiastka w związku z tlenem np.

S jest w 16 grupie i może mieć w tlenku wartościowość max – VI ( ale może też mieć wartościowość niższą)

P jest w 15 grupie i jego max wartościowość w tlenku to V ( ale może mieć też wartościowość III)

 1. Wzory sumaryczne i nazewnictwo:

 • Nazwy prostych związków chemicznych czytamy „ od końca”

CaO – tlenek wapnia, CaS- siarczek wapnia, MgCl2- chlorek magnezu

 • Jeżeli dany pierwiastek w tlenku, siarczku lub chlorku ma więcej niż jedną możliwą wartościowość to musimy ją podać w nazwie związku np.

FeS – tlenek żelaza (II), Fe2S3- tlenek żelaza (III)

ale Al2O3 – tlenek glinu a (nie tlenek glinu (III) ) bo Al jest w związkach zawsze III wartościowy


 • Ustalanie wzorów sumarycznych:

IV II

Pb2 O 4 ponieważ 2 i 4 można podzielić przez 2 więc PbO2

w
dwa atomy tlenu
zór strukturalny: PbO2

P
jeden atom ołowiu
b


O

Pb

O

Ilość wiązań jakie odchodzą od atomu danego pierwiastka wskazują na jego wartościowość w tym związku ( Pb IV, O II )

3. Pierwiastek, związek chemiczny a mieszanina:

pierwiastek

związek chemiczny

mieszanina

metale

niemetale

Tlenki: Na2O, SO3

Kwasy: HCl, H2SO4

Wodorotlenki: NaOH, Mg(OH)2

Sole: FeS, Na2SO4

Węglowodory: CH4

Alkohole: CH3OH itd

Nie mają symboli ani wzorów

Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu


O, H, P, S, Cl, C, N …Jednorodna

solanka

powietrze

brąz

Niejednorodna

woda z kredą

gleba

Substancja prosta

Substancja złożona

cząsteczka ma stały, ściśle określony skład

Mieszanina substancji

skład mieszaniny może być dowolnyatom pierwiastka czasteczka pierwiastka
Pierwiastki mogą występować jako „oddzielne” atomy ( np. metale) lub w postaci cząsteczek zbudowanych z atomów np. O2, Cl2, H2, N2, P4, S8


Związki chemiczne to zbiory jednakowych cząsteczek ale cząsteczki te zbudowane są z atomów różnych pierwiastków

mieszanina – substancje są wymieszane
 1. Odczytywanie ilości drobin:


Na- jeden atom sodu H2O – jedna cząsteczka wody

3 Na – trzy atomy sodu 4 H2O – cztery cząsteczki wody

5 Cu – pięć atomów miedzi 3 CaCl2trzy cząsteczki chlorku wapnia

3 O2trzy dwuatomowe cząsteczki tlenu

 • Symbol pierwiastka oznacza jeden atom

 • Ilość drobin ( atomów lub cząsteczek ) zapisujemy przed drobiną.

 1. Dopisywanie współczynników:

  1. Ilość atomów danego pierwiastka musi być jednakowa po stronie substratów ( przed strzałką) i po stronie produktów ( po strzałce).

  2. Współczynniki dopisujemy przed drobiną.

H2 + O2  H2O

Liczymy ilość atomów danego pierwiastka przed i po strzałce

dwa atomy wodoru = dwa atomy wodoru

dwa atomy tlenu jeden atom tlenu


Mnożymy współczynnik przez indeks (w prawym dolnym rogu przy symbolu pierwiastka)
dopisujemy współczynniki:

2 H2 + O2  2 H2O

22=4 atomy wodoru 22 = 4 atomy wodoru

12=2 atomy tlenu 21=2 atomy tlenu 1. Budowa atomu:

  1. Jądro ( + protony i 0 neutrony)

  2. Elektrony (-)

Atom jako całość jest elektrycznie obojętny ( liczba dodatnich protonów jest równa liczbie ujemnych elektronów)

Liczba atomowa – wskazuje na ilość protonów w jądrze a ilość protonów jest taka sama jak ilość elektronów)

Liczba masowa – wskazuje na ilość protonów i neutronów w jądrze

Nr okresu – ilość powłok

Nr grupy głównej – ilość elektronów walencyjnych ( na ostatniej powłoce)

2

4 gr 2 2 elektrony walencyjne ; okres 4  cztery powłoki K, L, M, N

Liczba atomowa (Z) = 20  20 protonów, 20 elektronów


2n2 – max ilość miejsc na elektrony na powłoce

n- numer powłoki
Liczba masowa (A) = 40  liczba neutronów= 40 -20 =20

Konfiguracja: K2 L8 M8 N2


 1. Substancja- jednorodny rodzaj materii o określonych właściwościach.

 2. Właściwości substancji- jej charakterystyczne cechy

 1. fizyczne: stan skupienia, barwa, rozpuszczalność, temp. topnienia, temp. wrzenia, twardość, połysk, kruchość, kowalność, przewodnictwo cieplne i elektryczne, właściwości magnetyczne …

 2. chemiczne: smak, zapach, aktywność chemiczna, palność…

3. Gęstość substancji: d= m- masa V- objętość

4. Metale- połysk metaliczny, kowalne, ciągliwe, przewodza prąd i ciepło, prawie wszystkie mają wysokie temp. topn. , ciała stałe z wyjątkiem rtęci

5. Stopy metali – mieszaniny jednorodne

Brąz- stop miedzi i cyny; mosiądz – stop miedzi z cynkiem, stal – stop żelaza, węgla i innych metali i niemetali.

6. Niemetale: siarka, fosfor, węgiel, jod, azot, tlen itd.

7. Mieszaniny: a) jednorodne ( wchodzących w ich skład substancji nie można odróżnić)

b) niejednorodne ( wchodzące w skład substancje można łatwo odróżnić)

8. Metody rozdzielania mieszanin polegają na wykorzystaniu różnic we właściwościach ich składników.

a) sedymentacja – polega na opadaniu na dno naczynia cząstek ciała stałego w cieczy pod wpływem siły ciężkości.

b) dekantacja – zlanie klarownej cieczy znad osadu

c) sączenie (filtracja) – przepuszczenie mieszaniny ciała stałego i cieczy przez sączek (filtr), który zatrzymuje osad, a przepuszcza ciecz.

d) krystalizacja – polega na wydzieleniu się substancji stałej w postaci kryształów wskutek obniżenia temp. mieszaniny utworzonej przez rozpuszczenie maksymalnej ilości ciała stałego w cieczy lub odparowanie rozpuszczalnika.

e) destylacja – wykorzystuje różnice wrzenia poszczególnych składników; destylować można mieszaniny ciekłe jednorodne np. ropę naftową, skroplone powietrze, wodę wodociągową, wodę z gliceryną itp.

9. Przemianami chemicznymi nazywamy przemiany, w których wyniku powstają nowe substancje o odmiennych właściwościach.

10 Typy reakcji chemicznych:

a) syntezy ( łączenia) A + B  C c) wymiany pojedynczej AB + C  AC + B

b) analizy ( rozkładu) C  A + B d) wymiany podwójnej AB + CD  AD + BC

11. Reagenty – wszystkie substancje, które biorą udział w reakcji chemicznej

12. Substraty – substancje ulegające reakcji chemicznej ( przed strzałką )

13. Produkty – substancje tworzące się w wyniku reakcji chemicznej ( po strzałce)

14. Podział substancji: a) proste ( pierwiastki chemiczne) : metale i niemetale

b) złożone ( związki chemiczne) : tlenki, wodorotlenki, kwasy sole, węglowodory itd.

15. Powietrze – jednorodna mieszanina gazów : 78% azotu, 21% tlenu i 1% innych gazów

16. Właściwości gazów wchodzących w skład powietrza:

a) azot – nierozp. W wodzie, bezbarwny, bezwonny, nie podtrzymuje palenia, gęstość zbliżona do powietrza

b) tlen- bezbarwny, bezwonny, słaba rozp. w wodzie, podtrzymuje palenie, gęstość zbliżona do powietrza

c) tlenek węgla (IV) czyli dwutlenek węgla – bezbarwny, bezwonny, dobra rozpuszczalność w wodzie, nie podtrzymuje palenia, cięższy od powietrza, powoduje zmętnienie wody wapiennej.

CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 ↓+ H2O

d) wodór – bezbarwny, bezwonny, słaba rozpuszczalnośc w wodzie, palny ale nie podtrzymuje palenia ( spala się z charakterystycznym „szczeknięciem”), zmieszany z tlenem w proporcji 2:1 tworzy mieszaninę piorunującą, dużo lżejszy od powietrza,

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

S ale może w innych związkach mieć VI ii IV ii też wartościowość IV lub VI np. So3, so2 II i III i chlor w chlorkach iconInnych ludzi. Wprawdzie wszyscy wiemy o tym, że takie postępowanie może być często powodem nieporozumień, ale to właśnie na podstawie pierwszego wrażenia dokonujemy oceny naszego rozmówcy. Czasami to właśnie pierwsze wrażenie powoduje, że rozmowa toczy się właściwie lub też że rozmówcy nie mogą się

S ale może w innych związkach mieć VI ii IV ii też wartościowość IV lub VI np. So3, so2 II i III i chlor w chlorkach iconArt. 18 § 2 umowa o pracę może być bardziej korzystna lub równa przepisom prawa pracy ale nie może być gorsza

S ale może w innych związkach mieć VI ii IV ii też wartościowość IV lub VI np. So3, so2 II i III i chlor w chlorkach iconArt. 18 § 2 umowa o pracę może być bardziej korzystna lub równa przepisom prawa pracy ale nie może być gorsza

S ale może w innych związkach mieć VI ii IV ii też wartościowość IV lub VI np. So3, so2 II i III i chlor w chlorkach iconJądro komórkowe jest magazynem informacji genetycznej. Może mieć różne kształty I wymiary, ale jako typowe uznaje się jądro kuliste o średnicy około 5 μm

S ale może w innych związkach mieć VI ii IV ii też wartościowość IV lub VI np. So3, so2 II i III i chlor w chlorkach iconBenchmarking to metoda porównywania wewnętrznych rozwiązań danej firmy z rozwiązaniami innych, którzy mają najlepsze wyniki lub też wyznaczają kierunki rozwoju

S ale może w innych związkach mieć VI ii IV ii też wartościowość IV lub VI np. So3, so2 II i III i chlor w chlorkach iconKonspekt katechezy dla klasy III gimnazjum
«potrzebujący» ma bardzo szerokie znaczenie. Nie chodzi tu tylko o potrzebujących materialnej pomocy, ale także duchowej. Potrzebującymi...

S ale może w innych związkach mieć VI ii IV ii też wartościowość IV lub VI np. So3, so2 II i III i chlor w chlorkach iconWarsztatu malarskiego danego mistrza, czy przynajniej mieć wyobrażenie na temat innych sposobów tworzenia konstrukcji dzieła na przełomie XIX i XX wieku, czy na przykład w okresie baroku lub renesansu

S ale może w innych związkach mieć VI ii IV ii też wartościowość IV lub VI np. So3, so2 II i III i chlor w chlorkach iconPojęcia, wychodzą z odrębnych założeń lub też dążą do innych celów. Klasyfikację takich paradygmatów w XIX i XX w. MacIntyre podał I opisał w książce Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych

S ale może w innych związkach mieć VI ii IV ii też wartościowość IV lub VI np. So3, so2 II i III i chlor w chlorkach iconWłasnej osoby, innych ludzi I świata. Są one wynikiem doznawanych w przeszłości lub aktualnie trudnych stanów emocjonalnych, z którymi nie mogło lub nie może sobie dziecko poradzić. Przykrym doświadczeniem dla ucznia jest również niemożność wywiązania się ze stawianych mu I nakładanych nań obowiązkó

S ale może w innych związkach mieć VI ii IV ii też wartościowość IV lub VI np. So3, so2 II i III i chlor w chlorkach iconFunkcji religii: religia jako przednaukowa I przezwyciężona forma poznania (Comte) a koncepcja Boga jako prawodawcy praw przyrody; chrześcijaństwo jako źródło moralności niewolniczej (Nietzsche), ale też godności ludzkiej (personalizm); religia jako forma alienacji (Feuerbach), ale też wyraz dążenia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom