Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum
Pobierz 301.15 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum
strona3/5
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar301.15 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4   5

DZIAŁ III: WODA I ROZTWORY WODNE

42.

Woda w przyrodzie.

 • opisuje w jakich stanach skupienia występuje woda

 • wymienia rodzaje wód

 • omawia procesy składające się na obieg wody w przyrodzie

 • wymienia właściwości fizyczne wody

 • podaje nazwy procesów zachodzących podczas zmiany stanu skupienia wody

 • wyjaśnia znaczenie wody dla organizmów żywych

 • wyjaśnia wpływ właściwości fizycznych wody na środowisko naturalne • Schemat obiegu wody w przyrodzie.

 • Zapis przejść stanów skupienia wody.

43.

Zanieczyszczenia wód naturalnych i sposoby ich usuwania.

 • wymienia główne źródła i rodzaje zanieczyszczeń wód naturalnych

 • wyjaśnia jakie mogą być skutki zanieczyszczeń

 • podaje przykłady zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego i komunalnego

 • wyjaśnia jak można zapobiegać zanieczyszczeniom wody

 • wyjaśnia na czym polega oczyszczanie mechaniczne, chemiczne, biologiczne
 • wyjaśnia na czym polega zamknięty obieg wody w przyrodzie


44.

Budowa cząsteczki wody.

 • wie co to jest dipol

 • wyjaśnia, że woda ma budowę polarną

 • opisuje na czym polega asocjacja wody

 • omawia konsekwencje polarnej budowy cząsteczki wody
Model cząsteczki wody i procesy asocjacji.

45.

Woda jako rozpuszczalnik.

 • podaje przykłady substancji rozpuszczalnych i trudno rozpuszczalnych z jakimi styka się w zżyciu codziennym

 • zna pojęcie rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej

 • wykazuje różnice między roztworem a zawiesiną

 • wymienia roztwory i zawiesiny używane na co dzień

 • - wyjaśnia dlaczego woda dla jednych substancji jest rozpuszczalnikiem, a dla innych nie

 • omawia znaczenie wody jako rozpuszczalnika w życiu codziennym i procesach zachodzących w przyrodzie

Rozpuszczanie substancji w wodzie.
46.

Od czego zależy szybkość rozpuszczania substancji?

 • wymienia czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania substancji stałej w wodzie

 • podaje znane sposoby zwiększenia szybkości rozpuszczania substancji w wodzie

 • wyjaśnia dlaczego podwyższona temperatura zwiększa szybkość rozpuszczania substancji stałej w wodzie

 • wyjaśnia jakie czynniki wpływają na szybkość rozpuszczania się gazów w wodzie

Badanie jak różne czynniki wpływają na szybkość rozpuszczania się substancji.
47.


48.

Rozpuszczalność substancji.


Analiza wykresów rozpuszczalności różnych substancji w wodzie

 • podaje definicję rozpuszczalności substancji
 • odczytuje z wykresu rozpuszczalność danej substancji w różnej temperaturze

 • podaje definicje roztworu nasyconego i nienasyconego

 • posługuje się tablicą rozpuszczalności
 • wyjaśnia praktyczne zastosowanie znajomości rozpuszczalności substancji
 • omawia posługując się przykładami zależność między rozpuszczalnością gazów w wodzie, a ciśnieniem i temperaturą49.

Zjawisko krystalizacji.

 • podaje definicję krystalizacji

 • opisuje czynności prowadzące do otrzymania kryształów z roztworu danej substancji

 • podaje kilka przykładów zastosowań procesu krystalizacji w życiu codziennym i w przemyśle

 • wykonuje obliczenia posługując się krzywa rozpuszczalności

 • wyjaśnia, posługując się wiedzą o budowie substancji na czym polega proces krystalizacji

 • wyjaśnia jak rozdzielić rozpuszczone w wodzie dwie różne substancje

Hodowla kryształów siarczanu VI miedzi II
50.

Rodzaje roztworów.

 • wie co to jest roztwór nasycony i nienasycony oraz stężony i rozcieńczony

 • zna pojecie zawiesiny roztworu koloidalnego i właściwego

 • potrafi zakwalifikować roztwory i zawiesiny do mieszaninSporządzanie roztworu właściwego, koloidalnego, zawiesiny.
51.


52.

53.


54.

Stężenie roztworu.


Obliczanie stężenia procentowego roztworu.


Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym.

 • podaje ogólna definicje stężenia

 • podaje definicję stężenia procentowego

 • zna wzór na stężenie procentowe Cp

 • Oblicza Cp w najprostszym przypadku, gdy jest dane ms i mr
 • wymienia czynności, które należy wykonać, aby przygotować roztwór o danym stężeniu

 • rozwiązuje zadania tekstowe z uwzględnieniem stężenia procentowego

 • oblicza stężenie procentowe z uwzględnieniem gęstości oraz stężenia roztworu po zmieszaniu roztworów o różnych stężeniach
Rozwiązywanie zadań rachunkowych z zastosowaniem stężenia procentowego roztworu.

55.

Stężenie procentowe a rozpuszczalność. • zna zależność między Cp roztworu a rozpuszczalnością

 • oblicza Cp roztworu nasyconego w danej temperaturze

 • oblicza rozpuszczalność substancji w danej temperaturze znając Cp roztworu
Wykresy rozpuszczalności substancji

56.

Podsumowanie wiadomości o wodzie i roztworach wodnych.

 • wie dla jakich substancji woda jest dobrym rozpuszczalnikiem

 • wskazuje czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania

 • dokonuje obliczeń związanych ze stężeniem procentowym roztworu

 • przyporządko-wuje definicje poznanym pojęciom57.

Sprawdzian wiadomości

Propozycja indywidualna nauczyciela

58.

Poprawa i analiza sprawdzianu

Analiza błędów popełnionych w sprawdzianie


DZIAŁ IV: KWASY I WODOROTLENKI


59.

Elektrolity i nieelektrolity.

 • wie co to są wskaźniki, elektrolity, nieelektrolity
 • wylicza substancje, które można zaliczyć do elektrolitów
 • wyjaśnia zjawisko przepływu prądu przez roztwór substancji
 • określa rodzaj substancji używając odpowiednich wskaźników


60.

Kwas solny i siarkowodorowy – przykładem kwasów beztlenowych.

 • wie jakie jest zastosowanie kwasu solnego i siarkowodorowego
 • zna budowę cząsteczek kwasu solnego i siarkowodorowego

 • podaje sposób otrzymywania tych kwasów
 • pisze wzory sumaryczne i strukturalne tych kwasów

 • pisze równania reakcji otrzymywania tych kwasów

 • wskazuje podobieństwa w budowie tych kwasów
Otrzymywanie kwasu solnego

 • Budowanie modeli cząsteczek tych kwasów

 • Zapisywanie równań reakcji otrzymywania tych kwasów

61.

Tlenowe kwasy siarki: kwas siarkowy (VI) i kwas siarkowy (IV).

 • zna tlenki kwasowe, z których można otrzymać te kwasy

 • zna budowę tych kwasów

 • pisze wzory sumaryczne i strukturalne obu kwasów

 • pisze równania reakcji otrzymywania tych kwasów

 • wyjaśnia jak bezpiecznie rozcieńczyć stężony kwas siarkowy (VI)
Rozcieńczanie kwasu stężonego

Budowanie modeli cząsteczek i zapis równań reakcji otrzymywania obu kwasów.

62.

Przykłady innych kwasów.

 • wie jak zbudowane są cząsteczki kwasów azotowego (V), fosforowego (V),

 • węglowego

 • zna zastosowanie tych kwasów

 • pisze wzory sumaryczne i strukturalne tych kwasów

 • pisze równania reakcji otrzymywania tych kwasów

 • bada właściwości tych kwasów
Działanie stężonego kwasu azotowego (V) na białko

Budowanie modeli cząsteczek i zapis równań reakcji otrzymywania obu kwasów.

63.

Dysocjacja jonowa kwasów.

 • wie co to są jony, kationy, aniony

 • wyjaśnia na czym polega dysocjacja jonowa

 • podaje jony charakterystyczne dla roztworów kwasów

 • wyjaśnia dlaczego cząsteczki kwasów mogą rozpadać się na jony

 • pisze i odczytuje równania dysocjacji kwasów

 • wyjaśnia przyczynę odczynu kwasowego
Badanie przewodnictwa kwasów i barwienia wskaźników.

Ćwiczenia w zapisywaniu równań reakcji dysocjacji kwasów.

64.

65.

Wodorotlenek sodu, potasu i wapnia.

 • zna tlenki zasadowe

 • wie jakie są najważniejsze zastosowania wymienionych wodorotlenków

 • potrafi podać budowę wymienionych wodorotlenków

 • pisze wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenków

 • pisze równania reakcji otrzymywania wymienionych wodorotlenków


66.

Przykłady innych wodorotlenków.

 • wie jaka jest różnica między wodorotlenkiem a zasadą

 • zna budowę wodorotlenku miedzi (III) i wodorotlenku żelaza (III)

 • potrafi korzystać z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków

 • pisze wzory sumaryczne i strukturalne wymienionych wodorotlenków

 • podaje reakcje otrzymywania innych wodorotlenków

 • podaje przykłady zasad i wodorotlenków analizując tabele rozpuszczalnościBudowa modeli i pisania równań reakcji otrzymywania Fe(OH)3 i Cu(OH)2

67.

Dysocjacja jonowa zasad.

 • wie jak dysocjują zasady

 • podaje nazwy jonów otrzymywanych w wyniku dysocjacji zasad

 • zapisuje i odczytuje równania dysocjacji zasad

 • wyjaśnia przyczynę odczynu zasadowego
Ćwiczenia w pisaniu równań reakcji dysocjacji zasad.

68.

Jak określić kwasowość lub zasadowość roztworów?

 • określa do czego służy barwna skala pH

 • określa odczyn roztworu na podstawie podanej wartości pH

 • podaje przybliżona wartość pH dla różnych roztworów

 • wymienia czynności, które należy wykonać, aby ustalić w sposób przybliżony pH roztworu • wyjaśnia zależność między wartością pH, a odczynem roztworu

 • wymienia sytuacje, w których znaczenie ma znajomość pH roztworu

 • podaje przykłady produktów, z którymi styka się na co dzień o pH=7 oraz mniejszym lub większym od 7

 • pisze jonowo reakcje zobojętnianiaOkreślanie pH roztworów

Pisanie jonowo reakcji między kwasem i zasadą.

69.

Podsumowanie wiadomości o kwasach i wodorotlenkach.

 • podaje właściwości najważniejszych kwasów i wodorotlenków

 • rozróżnia kwasy tlenowe i beztlenowe

 • określa sposób otrzymywania zasad i wodorotlenków

 • pisze i odczytuje reakcje otrzymywania kwasów i wodorotlenków oraz reakcje dysocjacji kwasów i wodorotlenków

 • określa substancje na podstawie analizy chemografów.70.

Sprawdzian wiadomości.

Test wyboru lub inna forma sprawdzenia wiadomości

71.

Poprawa i analiza sprawdzianu.

Analiza błędów popełnionych w sprawdzianie1   2   3   4   5

Powiązany:

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum iconWymagania edukacyjne z chemii dla klas II liceum Ogólnokształcącego zakres podstawowy wynikające z realizowanego programu nauczania (nr dkos-4015-33/02)

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum iconWymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu chemii

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum iconWymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu chemii

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum iconWymagania edukacyjne wynikające z realizowanego

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum iconWymagania edukacyjne wynikają z Podstawy programowej kształcenia ogólnego opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999 r oraz realizowanego programu nauczania nr dkw 4014 165/99

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum iconWymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania I podręcznika

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum iconWymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania I podręcznika

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum iconWymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania I podręcznika

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum iconWymagania wynikające z programu nauczania

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „ Śladami przeszłości ” I wymagania edukacyjne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom