Powtórzenie wiadomości z działu: „Właściwości materii” I stany skupienia
Pobierz 31.99 Kb.
NazwaPowtórzenie wiadomości z działu: „Właściwości materii” I stany skupienia
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar31.99 Kb.
TypDokumentacja
Powtórzenie wiadomości z działu: „Właściwości materii”


I Stany skupienia.

Wszystkie substancje mogą występować w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym. Stan skupienia, w jakim ciało występuje, zależy od rodzaju substancji i od temperatury.

Procesy fizyczne, w wyniku których zmienia się stan skupienia, to: topnienie, krzepnięcie, parowanie (oraz wrzenie), skraplanie, sublimacja, resublimacja.
II Właściwości substancji.

Ciała stałe


Posiadają własny kształt, są trudno ściśliwe (objętość ciał stałych nie zależy od ich kształtu).

Ciała stałe mogą być:

 • sprężyste (po ustaniu siły odkształcającej ciało wraca do poprzedniego kształtu),

 • kruche (pod wpływem niewielkich sił ciało rozpada się na kilka fragmentów)

 • plastyczne (pod działaniem nawet niewielkich sił odkształcają się trwale)

Ciecze


Przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują.

Są mało ściśliwe.

Posiadają napięcie powierzchniowe.

Gazy


Są ściśliwe i rozprężliwe.

Wypełniają zawsze całe naczynie, w którym się znajdują.

III Ruchy Browna


Są to chaotyczne ruchy cząstek zawiesiny w płynie (cieczy lub gazie), wywołane zderzeniami zawiesiny z cząsteczkami płynu.

Przykłady ruchów Browna:

 • Cząsteczki tłuszczu na mleku,

 • Pyłek kwiatowy na wodzie,

 • Mgła,

 • Rozpylane w powietrzu perfumy,

 • Krople tuszu na wodzie.


IV Kinetyczno-molekularny model budowy materii.

Założenia teorii:

 • w ciałach stałych cząsteczki wykonują złożony ruch drgający wokół położenia równowagi,

 • cząsteczki cieczy i gazów są w ciągłym ruchu i poruszają się po linii łamanej od zderzenia do zderzenia,

 • w cieczach cząsteczki są ciasno ułożone i ich szybkość jest mała, a odcinki drogi od zderzenia do zderzenia są bardzo krótkie,

 • w gazach cząsteczki są rozmieszczone luźno i przemieszczają się z dużą szybkościąpo liniach prostych od zderzenia do zderzenia, a odcinki drogi między zderzeniami są dużo dłuższe niż w cieczach,

 • cząsteczki materii są bardzo małe i niewidoczne gołym okiem, nie można ich też zobaczyć za pomocą najlepszych mikroskopów optycznych.


V Rozszerzalność temperaturowa.

Ciała stałe, ciecze i gazy na skutek zmian temperatury zmieniają swoją objętość. Większość ciał pod wpływem ogrzewania zwiększa swoją objętość. Zmiana objętości jest różna dla różnych substancji.

Rozszerzalność temperaturową ciała tłumaczymy wzrostem amplitudy drgań cząsteczek względem swych położeń. Wzrost ten powoduje zwiększenie się wzajemnych odległości między cząsteczkami.

Zastosowania rozszerzalności temperaturowej:

 • w termostatach – stosuje się bimetale, czyli dwa zespolone paski metalowe różniące się rozszerzalnością,

 • zapobieganie pękaniu szyn, mostów lub przewodów przez zastosowanie przerw dylatacyjnych,

 • w termometrach cieczowych.VI Oddziaływanie międzycząsteczkowe


Dyfuzja – zjawisko polegające na samorzutnym mieszaniu się cząsteczek różnych substancji.

Siły międzycząsteczkowe


Ciała stałe posiadają określony kształt i objętość, a ciecze objętość dzięki działającym w nich siło międzycząsteczkowym. Siły te dzielimy na:

 • Siły spójności (kohezja) – siły działające między cząsteczkami tego samego ciała,

 • Siły przylegania (adhezja) – siły działające między cząsteczkami dwóch różnych ciał.Menisk – zakrzywienie powierzchni cieczy w najbliższym otoczeniu ścianek naczynia. Rozróżniamy menisk wklęsły (A) oraz menisk wypukły (B)


VII Skale temperaturowe.

W Układzie SI podstawową jednostką temperatury jest kelwin (1K).W skali Kelvina najważniejszym punktem odniesienia jest punkt zera bezwzględnego (najniższa możliwa temperatura, w której zamiera wszelki ruch cząsteczek). Odpowiada ona –273,15 C.

Powszechnie stosowaną skalą temperatury w Europie jest skala Celsjusza, w której 0 C to temperatura topnienia lodu, a 100 C to temperatura wrzenia wody pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym./

VIII Masa i gęstość
Karta pracy do „Właściwości materii”

Zadanie 1 (0 - 4)

Drut aluminiowy długości 1 m przy wzroście temperatury o 100 C wydłuża się o 2,3 mm.

 1. Drut aluminiowy długości 2 m przy takim samym wzroście temperatury wydłuży się o .........

 2. Drut aluminiowy długości 0,5 m przy takim samym wzroście temperatury wydłuży się o.......

 3. Drut aluminiowy długości 1 m przy wzroście temperatury o 300 C wydłuży się o...........

 4. Drut aluminiowy długości 3 m przy wzroście temperatury o 50 C wydłuży się o..............Zadanie 3

W tabeli podano gęstości wybranych gazów.

Nazwa substancji

Gęstość w g/dm3

Hel

0,164

Dwutlenek węgla

1,811

Powietrze

1,185


Każdy z trzech cienkich gumowych baloników napełniono taką samą objętością różnych gazów: pierwszy helem, drugi powietrzem, trzeci dwutlenkiem węgla. Następnie wszystkie baloniki puszczono swobodnie. Okazało się, że:

 1. wszystkie uniosły się wysoko,

 2. wszystkie pozostały na ziemi,

 3. dwa uniosły się wysoko a jeden pozostał przy ziemi,

 4. jeden uniósł się wysoko, a dwa pozostały przy ziemi.


Informacje i tabela do zadań 4 i 5.

Most zbudowany jest z przęseł o długości 10 m każde. Przęsło pod wpływem wzrostu temperatury wydłuża się. Przyrost tego wydłużenia jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury. Wartość przyrostu długości przęsła dla wybranych wartości przyrostu temperatury przedstawia poniższa tabela.

Przyrost temperatury t (C)

0

10

30

45

Przyrost długości przęsła l (mm)

0

1
4,5


Zadanie 4 (0 – 1)

Wpisz do tabeli brakującą wartość przyrostu długości przęsła.

Zadanie 5 (0 – 2)

Zapisz zależność przyrostu długości przęsła l od przyrostu temperatury t za pomocą wzoru. Podaj współczynnik proporcjonalności l do t z odpowiednią jednostką.


Wzór ................................................


Współczynnik proporcjonalności ....................................


Zdanie 6 (0 – 1)

W ciepły słoneczny dzień postawiono na parapecie okiennym dwie identyczne szklanki. Do jednej z nich nalano 150 ml wody, a do drugiej 150 ml denaturatu o tej samej temperaturze. Po pewnym czasie zaobserwowano, że zmniejszyła się ilość obu cieczy, ale denaturatu ubyło więcej. Z tej obserwacji wynika, że:

 1. woda nagrzała się do wyższej temperatury niż denaturat,

 2. denaturat paruje wolniej niż woda,

 3. niektóre ciecze parują szybciej niż inne,

 4. ciecze parują tylko w miejscach nasłonecznionych.


Zadanie 7

W zbiorniku metalowym znajduje całkowicie napełnionym znajduje się 1400 kg benzyny. Oblicz pojemność zbiornika, jeżeli gęstość benzyny wynosi 0,7 g/cm3. Wynik podaj w m3.


Informacja do zadań 8 i 9

Masy monet polskich są ustalone i kontrolowane przez Mennicę Państwową. Niepewność pomiarowa nie przekracza 3,5% masy każdej monety. Oto lista mas tych monet:

1 gr 1,64 g

2 gr 2,13 g

5 gr 2,59 g

10 gr 2,51 g

20 gr 3,22 g

50 gr 3,94 g

1 zł 5,00 g

2 zł 5,21 g

5 zł 6,54 g


Zadanie 8

Jaką masę ma bilon o wartości 1000 zł wypłacony monetami 1 zł, a jaką wypłacony monetami 2 zł. Wynik zaokrąglij do pełnego grama.


Zadanie 9

Oszacuj ile monet pięciogroszowych może być w worku o masie 5423 g. Wynik zaokrąglij do całości.


Zadanie 10

Na jednej szalce wagi laboratoryjnej umieszczono sześcian złota o objętości 1 cm3. Ile takich samych sześcianów z aluminium trzeba umieścić na drugiej szalce, żeby przeważyła? Przyjmij gęstość złota równą 19,32 g/cm3, a aluminium 2,7 g/cm3.


Zadanie 11

Wybierz dwie prawdziwe równości:

A. 1 g/dm3 = 1 mg/mm3 B. 1 g/cm3 = 1 kg/dm3

C. 1 g/dm3 = 1 kg/m3 D. 1 g/cm3 = 1 kg/m3

Zadanie 12Zadanie 13Zadanie 14

Na wykresie przedstawiono przebieg procesu topnienia lodu. Jakim procesom fizycznym odpowiadają poszczególne odcinki wykresu? 3 pkt.


Zadanie 15.

Uzupełnij zdania: Wrzeniem cieczy nazywamy proces ....................... cieczy, zachodzący nie tylko na ..............................., lecz i wewnątrz cieczy. Temperaturę, w której ciecz wrze, nazywamy ............................. . Podczas wrzenia temperatura cieczy ..................................... 2 pkt.


Zadanie 16.

Jakie zjawisko można zaobserwować przy pomocy pierścienie Gravesanda:

 1. dyfuzji

 2. konwekcji

 3. rozszerzalności objętościowej ciał stałych

 4. rozszerzalności liniowej ciał stałych


Zadanie 17.

   1. W jakim stanie skupienia jest:

A. padający śnieg B. grad C. mgła D. Benzyna


Zdanie 18.

Kulki przedstawione na rysunku mają takie same masy. Która z nich jest zbudowana z substancji o największej gęstości?


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Powtórzenie wiadomości z działu: „Właściwości materii” I stany skupienia iconTrzy stany skupienia co określa, który z trzech stanów skupienia materii stały, ciekły lub gazowy przyjmuje dana substancja?

Powtórzenie wiadomości z działu: „Właściwości materii” I stany skupienia iconDział: Stany skupienia materii Temat: Pary I parowanie Para

Powtórzenie wiadomości z działu: „Właściwości materii” I stany skupienia iconDział: Stany skupienia materii Temat: Przemiany fazowe Diagram fazowy

Powtórzenie wiadomości z działu: „Właściwości materii” I stany skupienia iconTemat: Podsumowanie wiadomości z działu Wiadomości I budowa materii Poziom nauczania

Powtórzenie wiadomości z działu: „Właściwości materii” I stany skupienia iconScenariusz lekcji fizyki w klasie I temat: Trzy stany skupienia- właściwości cieczy

Powtórzenie wiadomości z działu: „Właściwości materii” I stany skupienia iconKlasa I naCoBeZu do działu WŁAŚciwości materii

Powtórzenie wiadomości z działu: „Właściwości materii” I stany skupienia iconTemat: Powtórzenie wiadomości z działu: Wyrażenia algebraiczne

Powtórzenie wiadomości z działu: „Właściwości materii” I stany skupienia iconPowtórzenie wiadomości z działu I : budowa atomu I. Zadania rachunkowe

Powtórzenie wiadomości z działu: „Właściwości materii” I stany skupienia iconKarta pracy powtórzenie wiadomości z działU: budowa czasteczkowa ciał

Powtórzenie wiadomości z działu: „Właściwości materii” I stany skupienia iconWiedza o Społeczeństwie Powtórzenie Wiadomości z działu „Ustrój Polityczny Rzeczypospolitej Polskiej”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom