Program wychowawczy klasy. Opracowanie
Pobierz 123.44 Kb.
NazwaProgram wychowawczy klasy. Opracowanie
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar123.44 Kb.
TypDokumentacja

 1. Program wychowawczy klasy.

 • Opracowanie;

 • Wdrożenie

 • Ewaluacja

 1. Opracowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu „I Ty możesz zostać Mistrzem Języka Polskiego”.

 2. Akademia i konkurs z okazji 86. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 3. Akcja „Książka do biblioteki”Ad.1

Program wychowawczy klasy.

 • Opracowanie;

 • Wdrożenie

 • Ewaluacja


1 września otrzymałam wychowawstwo w klasie pierwszej f. Zespół, z którym do tej pory pracowałam, pożegnał szkołę. Była to klasa ( liczyła 32 osoby), która nie sprawiała właściwie żadnych kłopotów wychowawczych. Jeżeli zdarzały się próby wagarowania, to natychmiast były eliminowane przez szkołę przy ścisłej współpracy rodziców. Zespół, z którym pracuję obecnie liczy 25 osób i jest to grupa, która wymaga ścisłej współpracy zarówno nauczycieli jak i pedagoga szkolnego z wychowawcą. Sytuacja rodzinna uczniów jest mi dobrze znana, gdyż prawie wszyscy pochodzą z tej samej miejscowości, w której i ja mieszkam. Tak, więc spotkania z rodzicami to nie tylko wywiadówki (frekwencja jest imponująca), ale także przypadkowe spotkania. Wobec pracy z tak zróżnicowanym pod względem wychowawczym zespołem, postanowiłam zmodyfikować dotychczasowy program wychowawcy klasowego i zwrócić w nim większą uwagę na aspekt społeczno – moralny. Głównie chodziło mi o:

 • Umiejętność kontaktowania się z innymi;

 • Okazywanie własnych uczuć, wrażliwości na uczucia innych;

 • Wyrabianie w sobie umiejętności współżycia i współpracy, (rozumienia potrzeb innych ludzi);

 • Wyrabianie szacunku dla starszych;

 • Kształtowanie i pogłębianie wrażliwości moralnej, wyrabianie gotowości do naprawiania zła, pomoc słabszym;

 • Uwrażliwienie na problemy związane z chorymi w najbliższym otoczeniu: w rodzinie, u  krewnych i w szkole;

 • Wyrabianie umiejętności krytycznego oceniania tego, co proponuje społeczeństwo, przeciwdziałanie bezmyślnemu naśladownictwu;

 • Wyrabianie w młodzieży wiary we własne siły;

 • Poszanowanie mienia osobistego, społecznego i pracy innych ludzi;

 • Kształtowanie umiejętności panowania nad sobą, zdyscyplinowanego postępowania w szkole i poza nią;

 • Kształtowanie odpowiedzialności za własne czyny;

 • Budzenie i pogłębianie aktywnego stosunku do pracy, wdrażanie do pokonywania powstających trudności w realizacji zadań, poprzez zwracanie uwagi na motywy uczenia się;

 • Kształtowanie wartościowych cech charakteru, takich jak pracowitość, odwaga, prawdomówność, wytrwałość, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, koleżeńskość i wrażliwość emocjonalna, itp.;

 • Kształtowanie postawy świadomego, aktywnego i emocjonalnego angażowania się dzieci w życie społeczne przez uczestnictwo – działalność w realnych społecznych sytuacjach, których dostarcza codzienne życie w rodzinie, szkole i środowisku;

 • Wyrabianie nawyków społecznego współżycia;

 • Wdrażanie do przestrzegania zasad życia zbiorowego, poszanowanie własności swojej i cudzej (szkolnej);

 • Pogłębianie stosunków uczuciowych i wzmacnianie więzi społecznych przez pracę i zabawę w grupie;

 • Wdrażanie dzieci w społeczne życie szkoły i wykonywanie określonych obowiązków;

 • Wyrabianie pozytywnych uczuć dotyczących szkoły i nauczyciela;

 • Rozwijanie uczuć patriotycznych – budzenie szacunku dla symboli narodowych;

 • Wyrabianie zainteresowania życiem kraju i pracą jego mieszkańców;

 • Krzewienie umiłowania stron rodzinnych;

 • Umiłowanie Ojczyzny – dobro narodu, umiłowanie wolności. Polskie obrzędy i tradycje ludowe;

 • Wychowanie dla pokoju. Wzory osobowe z przeszłości i teraźniejszości;

 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;

Program wychowawczy klasy został przedstawiony w październiku 2004 roku na szkoleniowym posiedzeniu rady pedagogicznej i przez nią jednomyślnie zaakceptowany.

Kilkoro z moich uczniów pochodzi z rodzin patologicznych i dlatego objęłam ich opieką świetlicy socjoterapeutycznej.

Wprowadziłam również punktowy system oceniania, (spełnił swoje zadanie w poprzedniej klasie), który jest realizowany przez całą szkołę i został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną. W związku z tym, że uczniowie mojej klasy po raz pierwszy znaleźli się w murach naszego gimnazjum przeprowadziłam w październiku 2004 roku ankietę dotyczącą ich pierwszych dni nauki.

ANALIZA ANKIETY

dotyczącej nauki w gimnazjum

Ankietę wypełniło 25 uczniów klasy If gimnazjum.

1. Czy jesteś zadowolony/a/ z faktu, że rozpocząłeś naukę w gimnazjum?

a. TAK - 20 uczniów 80,00%

b. NIE - 1 uczeń 4,00 %

c. NIEZBYT - 4uczniów 16,00%

2. Czego obawiasz się w nowej szkole?

• starszych chłopców 7 uczniów 28,00 %

• słabych ocen 2 uczniów 8,00 %

• problemów z nauką 3 uczniów 12,00 %

• wymagań nauczycieli 4 uczniów 16,00%

• nowych nieznanych ludzi 1 uczeń 4,00%

• niczego się nie obawiam 4 uczniów 16,00 %

• przemocy (dokuczanie, ośmieszanie, szantaż, wyłudzanie pieniędzy, pobicia, kradzieże, przezwiska) 12 uczniów 48,00 %

że nie zdam 1 uczeń 4,00 %

• problemu z narkotykami 2 uczniów 8,00 %

• braku akceptacji w klasie 1 uczeń 4,00 %

3. Z których przedmiotów nauczania Twoim zdaniem jesteś dobrze przygotowany, a które mogą sprawiać Ci kłopoty w nauce?

Nie boję się następujących przedmiotów:
- biologia 17 uczniów 68,00 %

- język polski 12 uczniów 48,00%

- wych. fizyczne 11 uczniów 44,00 %

- historia 9 uczniów 36,00 %

- informatyka 9 uczniów 36,00%

- język angielski 7 uczniów 28,00 %

- matematyka 6 uczniów 24,00 %

- chemia 6 uczniów 24,00%

- geografia 6 uczniów 24,00%

- religia 6 uczniów 24,00%

- WOS 5 uczniów 20,00 %

- sztuka 5 uczniów 20,00%

- język niemiecki 2 uczniów 8,00 %

- godz. wych. 2 uczniów 8,00%

- fizyka 1 uczeń 4,00 %

Obawiam się przedmiotów:

- fizyka 20 uczniów 80,00 %

- matematyka 15 uczniów 60,00%

- chemia 5 uczniów 20,00%

- geografia 4 uczniów 16,00%

- historia 4 uczniów 16,00%

- WOS 3 uczniów 12,00%

- jez. polski 2 uczniów 8,00%

- jez. angielski 2 uczniów 8,00%

- muzyka 2 uczniów 8,00%

- jez. niemiecki 1 uczeń 4,00%


4. Przedmioty, które najbardziej lubisz to:

- wych. fizyczne 19 uczniów 76,00%

- informatyka 16 uczniów 64,00%

- biologia 15 uczniów 60,00%

- język polski 10 uczniów 40,00%

- historia 8 uczniów 32,00%

- muzyka 8 uczniów 32,00%

- język angielski 6 uczniów 24,00%

- technika 6 uczniów 24,00%

- matematyka 4 uczniów 16,00%

- geografia 4 uczniów 16,00%

- fizyka 3 uczniów 12,00%

- godz. wych. 2 uczniów 8,00%

- chemia 1 uczeń 4,00%

- WOS 1 uczeń 4,00%

- religia 1 uczeń 4,00%


 1. Co sądzisz o ocenianiu Twoich wiadomości przez nauczycieli nowej szkoły?

oceniają sprawiedliwie 10 uczniów 40,00%

dobrze 9 uczniów 36,00%

surowo 9 uczniów 36,00%

niektórzy oceniają źle 4 uczniów 16,00%

niesprawiedliwie 3 uczniów 12,00%

bardzo surowo 3 uczniów 12,00%

nie surowo 3 uczniów 12,00%

oceniają po znajomości 1 uczeń 4,00%

fajnie bo jest 6 cyferek 1 uczeń 4,00%

6. Czy znasz dostatecznie informacje dotyczące nauki

w gimnazjum? Kto Ci o tym mówił?

• Nauczyciele w szkole podstawowej 13 uczniów 52%

• Rodzice 5 uczniów 20 %

• Starsze rodzeństwo 13 uczniów 52%


Dokonując analizy przeprowadzonej przeze mnie ankiety stwierdziłam, że znaczny procent (80%) moich wychowanków cieszy się z faktu podjęcia nauki w nowej szkole – gimnazjum. Najbardziej obawiają się przemocy wśród młodzieży tj. dokuczania, ośmieszania, przezywania, wyłudzania pieniędzy, bicia przez starszych kolegów, szantażowania, kradzieży (48,0 %) oraz starszych kolegów, zwłaszcza chłopców (28 %). Ich obawy dotyczą także wysokiego poziomu nauki i wymagań nowych nauczycieli (16%), a co za tym idzie problemów z nauką. Są uczniowie, którzy nie obawiają się niczego. Ponad połowa ankietowanych czuje się dobrze przygotowana przez szkołę podstawową do kontynuowania nauki z biologii, a blisko połowa z takich przedmiotów jak: język polski, historia i informatyka. Dość liczna grupa uczniów obawia się fizyki (80 %), która jest dla nich nowym przedmiotem oraz matematyki (60 %). Nieliczni (około 1/5) boją się chemii i geografii. Wśród przedmiotów najbardziej lubianych przez młodzież znalazły się: wychowanie fizyczne (76%), informatyka (64%) i biologia (60 %). W dalszej kolejności znalazły się: język polski (40%), historia i sztuka (po 32%). Około 24% uczniów ceni sobie język angielski i technikę. 44% uczniów jest zdania, iż nauczyciele gimnazjum oceniają ich wiadomości sprawiedliwie, może trochę surowo, ale dobrze. Informacje dotyczące nauki w gimnazjum czerpali w równym stopniu (po 52%) od nauczycieli szkoły podstawowej, co od swojego starszego rodzeństwa, będącego już uczniami gimnazjum. Uważam, że wyniki analizy ankiety są zadowalające. Pokazały one, iż młodzież w pewnym sensie obawia się nauki w nowej szkole, jest to wynikiem tego, iż spotykają się z nowymi nauczycielami, muszą przyzwyczaić się do innych wymagań, a przede wszystkim zaaklimatyzować się i przyzwyczaić do nowych warunków pracy. Dużą barierą dla nich może być również to, że szkoła, w której obecnie się uczą jest dwa razy większa od poprzedniej. Dlatego rola wychowawcy jest bardzo duża, gdyż właśnie w tym okresie to on otacza swoje dzieci wyjątkową ochroną i nie dopuszcza do sytuacji, aby poczuli jakiekolwiek zagrożenie. Z rocznej obserwacji moich wychowanków wnioskuję, iż postawiony cel zrealizowałam i napawa mnie optymizmem fakt, że rodzice w pełni zaufali mi jako wychowawcy.


Wnioski z ankiety przeprowadzonej w kl. III gimnazjum

na temat przemocy i złego zachowania w szkole.

Ankieta została przeprowadzona w klasie trzeciej gimnazjum w dniu 12 kwietnia 2004 na lekcji godziny wychowawczej. W ankiecie brało udział 29 uczniów. Zostali oni poproszeni o wyrażenie swojej opinii na temat przemocy i agresji w szkole. Po przedstawieniu wyników odbyła się dyskusja.

Pytanie pierwsze dotyczyło częstotliwości pojawiania się w szkole złego zachowania czy przemocy. Uczniowie dosyć często spotykają się z przejawami agresji w szkole. Takiej odpowiedzi udzieliło 23 uczniów. Nie było ucznia, który nigdy nie spotkał się
z przypadkiem złego zachowania swoich kolegów czy koleżanek. Sytuacja jest zastanawiająca i niepokojąca. Fakt, iż takie przypadki zdarzają się dosyć często świadczy o pogorszeniu się dyscypliny i wychowania w szkole. Coraz trudniej pracuje się z dorastającą młodzieżą, która nie odnajduje w nauczycielu autorytetu. Nauczyciel staje się dla nich wrogiem. Są jednak uczniowie, którzy rzadko są świadkami przemocy czy złego zachowania.

Dane przedstawia wykres:


 1. nigdy – 0

 2. rzadko – 6

 3. często – 23
Ważny jest również rodzaj złego zachowania, z jakim spotykają się uczniowie. W pytaniu drugim wymienionych było kilka przykładów takiego zachowania. Zadaniem uczniów było zaznaczenie, z jakim rodzajem złego zachowania się spotkali. Najczęściej powtarzającą się odpowiedzią było palenie papierosów. Tak odpowiedziało 26 uczniów. Ponadto spotkali się również z przypadkami niszczenia mienia szkoły, wyłudzaniem pieniędzy, kradzieżą a nawet pobiciem. Można zadać sobie pytanie: dlaczego coraz młodsi ludzie sięgają po papierosy, kradną czy wyłudzają pieniądze? Większość ankietowanych uczniów nie reagowało na złe zachowanie kolegów lub koleżanek. Tego dotyczyło następne pytanie. Część z nich nie reagowało, ponieważ bało się źle zachowujących się kolegów.1) tak – 6

2) nie – 13

3) nie, ponieważ bałem się reakcji z ich strony – 11Kilkoro uczniów zadeklarowało, że na takie zachowanie reagowało, ale była to tylko reakcja słowna. Jak wiadomo nie przynosi ona żadnych rezultatów. Jeśli nie będzie reakcji z niczyjej strony, uczniowie będą się czuć w szkole niebezpiecznie. Szkoła nie będzie dla nich miejscem, gdzie będą mogli spokojnie zdobywać wiedzę a miejscem gdzie trzeba będzie myśleć, jak przetrwać kolejny dzień.

Jeśli większość uczniów udzieliła odpowiedzi, że nie reagowała na złe zachowanie kolegów lub koleżanek, należało zadać pytanie o to, kto powinien reagować. Zdania uczniów były podzielone, jednak najczęściej padającą odpowiedzią było to, że dyrektor szkoły powinien podjąć odpowiednie działanie, tym samym reagując na agresję i przemoc w szkole. Niektórzy z uczniów udzielali kilku odpowiedzi. Należało tego oczekiwać, ponieważ uczniowie zdają sobie sprawę, że to nie tylko dyrektor szkoły powinien podjąć działanie przeciwko przemocy i agresji w szkole. Uczniowie sądzą, że kompetentną osobą mógłby być pedagog szkolny lub wychowawca. W niektórych przypadkach interweniować powinna też policja. Na ostatnim miejscu uczniowie stawiali rodziców i innych kolegów. A oto jak przedstawia się to na wykresie. 1. koledzy – 4

 2. wychowawca – 11

 3. pedagog szkolny – 12

 4. rodzice – 7

 5. dyrektor szkoły – 22

 6. policja – 18

W kolejnym pytaniu chciałam uzyskać opinię uczniów na temat odpowiednich kroków, jakie powinno się podjąć w szkole, aby zminimalizować złe zachowanie i przemoc. Jest oczywiste, że agresji i przemocy w szkole nie zlikwiduje się całkowicie, ale odpowiedź ucznia, że nie da się nic zrobić, aby tę przemoc zminimalizować dała mi do myślenia.

Zbadałam także opinię uczniów na temat przyczyn agresji i złego zachowania. Często pojawia się odpowiedź, że przyczyna tkwi w złym wychowaniu dziecka przez rodziców. Rodzice nie poświęcają dziecku dość czasu, zajmując się pracą i pogonią za pieniądzem. Skutkiem tego jest niedopilnowanie dziecka. Dziecko zajmuje sobie czas, oglądając filmy akcji i spędzając czas przed komputerem, grając w gry, które odbiegają od realnego świata. Według ankietowanych to stamtąd bierze się przemoc i agresja. Przyczyna może być też zupełnie inna. Uczniowie namawiają innych do złego zachowania, dając zły przykład. Przyczyną przemocy może być jeszcze przeładowanie nauką, stres szkolny, nerwy i napięcie oraz złe oceny.


 1. tak – 2

 2. nie – 20

 3. nie jest to konieczne – 7
Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło kar, jakie powinno się stosować wobec osób łamiących regulamin szkolny. Kilku ankietowanych uzależniło karę od przewinienia. Kary, które proponowali uczniowie to m.in. obniżenie oceny z zachowania, nagana czy wezwanie rodziców. Ankietowani uważają, że osoba, która łamie regulamin szkolny powinna naprawić zniszczone mienie i ponieść karę pieniężną. Karą może być też przeniesienie do innej klasy lub szkoły. Kilku ankietowanych sądzi jednak, że nie należy karać, bo nie przyniesie to żadnego efektu.


Ad.2


Opracowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu „I Ty możesz zostać Mistrzem Języka Polskiego”.


W trosce o kulturę i poprawność językową oraz ortografię postanowiłam zorganizować wraz z koleżanką konkurs z języka polskiego, który miał na celu wyłonienie wśród naszych uczniów „Mistrza Języka Polskiego”, krzewienie kultury języka, a w szczególności dbałości o poprawność językową, interpunkcyjną i ortograficzną zapisywanych treści. Mogli wziąć w nim udział wszyscy chętni uczniowie klas I –III naszego gimnazjum. Konkurs przebiegał etapami i trwał trzy miesiące. Opracowałyśmy regulamin, w którym zawarłyśmy cele i zadania konkursu, a także sposób nagradzania.

Opracowałyśmy tematykę poszczególnych etapów wraz z terminem i godziną spotkania. Przed feriami zimowymi wywiesiłyśmy ogłoszenie o konkursie i udzielałyśmy szczegółowych informacji.

Harmonogram konkursu:

I etapkonkurs recytatorski: wybrany wiersz

i fragment prozy (max. 5 min) – 7 marca 2004 r., godz.1100 – CM

II etaptest ortograficzny – 31 marca 2004 r., godz.1100 – CM


III etapopowiedzenie trzech dowcipów językowych – 5 kwietnia 2004 r., godz. 1100 – CM

IV etappraca pisemna – 26 kwietnia 2004 r., godz. 1100 – CM

V etapprzemówienie (max 3 min.): Za czy przeciw – zajmij stanowisko wobec ściągania – 8 maja 2004 r., godz. 1000 – CM

VI etapprezentacja multimedialna wybranego motywu (Bóg, skrzydła, miłość, przyjaźń, śmierć, itp. ) w literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce. Prace na płytce należy wykonać do 26 maja (termin ostateczny) i przekazać pani E. Puchta lub B.Gałązce.
 1. W każdym etapie można zdobyć maksymalnie 10 punktów.


Dodatkowo uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni BONUSEM za ocenę semestralną z języka polskiego: celująca – 10pkt.; bardzo dobra – 5pkt.

Terminy poszczególnych etapów mogą ulec zmianom.


Ogłoszenie

MISTRZA JĘZYKA POLSKIEGO

27 maja 2004 r.

Do kontroli i organizacji konkursu powołana zostanie komisja wyłoniona spośród nauczycieli Zespołu Humanistycznego ewentualnie innych nauczycieli pracujących w Publicznym Gimnazjum w Łochowie.

Organizacja i przebieg konkursu:


 • nauczyciele języka polskiego poinformują młodzież o założeniach konkursu;

 • w konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszego gimnazjum;

 • test ortograficzny; tematy pracy pisemnej, przemówienia przygotuje zespół autorów w składzie: Barbara Gałązka i Ewa Puchta;

 • podczas trwania konkursu obowiązuje kodowanie pisemnych prac uczniów, a rozkodowanie ich po sprawdzeniu;

 • uczestnicy wylosują kolejność: recytacji, wygłaszania przemówień oraz opowiadania dowcipów.

Wymagania na konkurs obejmują zakres materiału przewidziany w programie gimnazjum.


Pierwszym etapem była recytacja dowolnie wybranego wiersza i fragmentu prozy, maksymalny czas prezentacji 5 minut. Komisja złożona była z członków zespołu humanistycznego.

Oto wykres obrazujący I etap współzawodnictwa:

II etapem było napisanie testu ortograficznego składającego się z 6 działów, za który można było uzyskać 109 pkt., które następnie procentowo były przeliczane na punkty konkursowe.


............................

kod ucznia

TEST ORTOGRAFICZNY


II etap

Zanim przystąpisz do realizacji zadań, przeczytaj uważnie polecenia. Nie zapominaj o wskazówkach zapisanych pochyłym drukiem. Pracuj spokojnie, na pewno poradzisz sobie znakomicie.

Na wykonanie zadania masz 45 minut.


I. Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź: 1 pkt.

1. Literę ż piszemy, jeżeli w innych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych odmienia się na:

a) r b) g c) ch d) d


2. Które zdanie jest prawdziwe? 1 pkt.

a) ch piszemy z reguły po literze s ;

b) h wymienia się na sz;

c) na końcu wyrazu zawsze występuje h;

d) wszystkie wymienione zadania są fałszywe.


3. Partykułę nie piszemy rozdzielnie z: 1 pkt.

a) rzeczownikami;

b) przymiotnikami stopniu równym, wyższym i najwyższym;

c) imiesłowami przysłówkowymi współczesnymi i uprzednimi;

d) wszystkie wymienione zadania są fałszywe.


4. Małą literą piszemy: 1 pkt.

a) nazwy miast, dzielnic, osiedli, wsi;

b) nazwy mieszkańców miast, osiedli, wsi;

c) przydomki i pseudonimy ludzi;

d) nazwy mieszkańców regionów, prowincji, krain historycznych.


5. W którym zestawie znajdują się wyłącznie wyrazy z h: 1 pkt.

a) s__ludny, dru__, __usaria;

b) bła__y, __ipoteza, bo__en;

c) wa__adło, __onor, bo__maz;

d) pod__orąży, __ordy, o__yda.


II. Uzupełnij tabelę odpowiednimi formami rzeczowników: 22 pkt.


Liczba pojedyncza

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

MIANOWNIK

DOPEŁNIACZ, CELOWNIK, MIEJSCOWNIK

DOPEŁNIACZ

zoologiawakacjeszyjaideakawiarniaariaskładnicaorchideaalejażmijaspodnie

III. Wstaw brakujące litery: ą , ę lub połączenia literowe: om, on, em, en:

20 pkt.

a) pi__ty; rz__d; k__pet__tna; post__powanie; wyj__tkowy; tal__t;

b) k__sekw__cje, k__pozytor; utal__towany; s__t__cja; bł__dny;

c) k__takty; ori__talne; k__spiracyjne; m__dra; ornam__ty; kom__tarz.


IV. Ułóż po jednym zdaniu z podanymi wyrazami: 12 pkt.


1.

a) marz...................................................................................................................

b) maż.....................................................................................................................

c) masz...................................................................................................................

2.

a) buk... ................................................................................................................

b) Bug...................................................................................................................

c) Bóg...................................................................................................................


3.

a) stuk...................................................................................................................

b) stóg...................................................................................................................


4.

a) bierz...................................................................................................................

b) bież...................................................................................................................

5.

a) karz...................................................................................................................

b) każ...................................................................................................................


V. Dopisz łącznie lub rozdzielnie: 30 pkt.


1. przyimki:

a) do

__niedawna

__tychczas

__prawdy

__siego roku

__nikąd


b) na

__ogół

__przeciwko

__pewno

__wzajem

__prędce


c) po

__prostu

__krótce

__mału

__nad

__środku


d) w

__ogóle

__zwyż

__szerz

__pław

__pół


 1. partykułę nie

__zbyt

__co

__jednomyślność

__zdrów

__bardzo


 1. cząstki –bym, -byś, -by

można__

trzeba__

czyż__

niech__

warto__


VI. Wstaw brakujące znaki interpunkcyjne: 20 pkt.

 1. Tak łatwo znalazłem drogę że nie musiałem nawet zaglądać do mapy

 2. Nie lubię pracować tak długo ale nie mogę tego zmienić

 3. Tak jestem już gotowa więc możemy zaczynać

 4. O rany chciałbym mieć taki wóz

 5. Oby Ci się poszczęściło Basiu

 6. Och co za piękny niski głos

 7. On według mnie jest najlepszy

 8. A czy wie pan gdzie jest droga

 9. To był niestety mój błąd

 10. Idąc ulicą spotkałem kolegę….....................109 pkt.

Oto wykres ilustrujący wyniki po II etapie:

Etap III to opowiadanie dowcipów językowych. Każdy opowiadał 3. Ocenie podlegały: dobór słownictwa i jego poprawność, kultura języka, zabawność i umiejętność przekazania. Oto jak prezentują się wyniki:
W IV etapie należało wybrać jeden, spośród podanych, temat i napisać pracę:

 • Czy w książkach, które ostatnio przeczytałaś/łeś znalazłaby się myśl, którą mógłbyś uznać za drogowskaz w Twoim życiu? (forma dowolna)

 • Uśmiecham się, gdy wspomnę…. (opowiadanie)

 • Znalazłam/łem czarodziejski kamyk. Oto dzięki niemu spełniają się moje życzenia (forma dowolna)

 • Nie lubię kłamać!!! A jednak zdarzyło mi się, że uczyniłam/łem to z pełną świadomością i do dziś nie wiem, czy było to takie złe (forma dowolna)

Prace były oceniane przez dwa zespoły według kryteriów oceniania prac pisemnych na egzaminie gimnazjalnym. Wyniki prezentują się następująco:

W V etapie zadaniem uczestników było przygotowanie przemówienia na temat: „Za czy przeciw – zajmij stanowisko wobec ściągania”. Problem ten jest niezwykle często poruszany, bardzo aktualny. Część uczniów zdaje sobie sprawę z faktu, że w większości krajów nie tylko europejskich ściąganie jest surowo karane. Naszym celem było, aby uczniowie pokazali, jaki jest ich stosunek do ściągania. Pod uwagę przy ocenie było brane: sposób prezentacji, gestykulacja, dobór słownictwa oraz poprawne jego użycie, zainteresowanie publiczności. Wyniki przedstawiają się następująco:W VI etapie uczniowie przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą wybranego przez siebie motywu: Bóg, skrzydła, miłość, przyjaźń, śmierć itp. W literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce. Ocenie podlegały: selekcja materiału; poprawność językowa, orograficzna, interpunkcyjna; dostosowanie kolorystyki do tematu, efekty wizualne i dźwiękowe; grafika komputerowa, estetyka pracy itp. Prezentacje uczniów były bardzo ciekawe i widać było w nich duży wkład pracy i inwencję twórczą. Oto wyniki:Uczniowie otrzymali na zakończenie konkursu punkty bonusowe za ocenę z języka polskiego uzyskaną na I semestr. Po zsumowaniu wyników poszczególnych etapów zdecydowanie wyłonił się zwycięzca konkursu. Wykres przedstawia wyniki po sześciu etapach.

Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego laureaci zostali nagrodzeni cennymi książkami, a pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Sprawozdanie z przebiegu konkursu wraz z jego wytycznymi zostało opracowane przeze mnie i moją koleżankę w sprawozdaniu „Działalność Zespołu Humanistycznego” i jest opublikowane w bibliotece szkolnej. Cele, które sobie założyłyśmy, przygotowując konkurs - zrealizowałyśmy, a naszym sukcesem jest fakt, iż młodzież chętnie brała udział w poszczególnych etapach, które wymagały od nich niezwykłej samodyscypliny.


Ad.3

Akademia i konkurs z okazji 86. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Akademia i konkurs zostały przygotowane z okazji 86. rocznicy odzyskania niepodległości. Napłynęło bardzo dużo prac, które były sprawdzane przez dwa niezależne zespoły. Ostatecznie zwyciężyła praca Pauliny Przewódzkiej. Poniżej przedstawiam scenariusz akademii. Postawiliśmy sobie następujące cele:

 1. przypomnienie jednego z najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski;

 2. zwiększenie zainteresowania przeszłością własnego narodu;

 3. przypomnienie nabytych wiadomości na ten temat;

 4. kształtowanie dumy z osiągnięć naszych przodków;

 5. kształtowanie związków emocjonalnych z własnym narodem i odpowiedzialności za jego losy;

 6. doskonalenie umiejętności językowych;

 7. doskonalenie pracy w zespole.


Akademia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, następnie narrator przybliżył nam historię utraty niepodległości, podając najważniejsze fakty historyczne, poprzez walki powstańcze aż do odzyskania niepodległości 11 XI 1918 roku. Wątki historyczne przeplatane były recytacjami i śpiewem piosenek z tamtego okresu. Podkreślone zostało również, iż wolności nie otrzymuje się na stałe, wolność trzeba pielęgnować, dbać o nią, a jeśli zajdzie taka potrzeba – trzeba o nią walczyć. Całość zakończyła recytacja „Roty”.

Uważam, że cele, które sobie założyliśmy zostały w pełni zrealizowane.


Publiczne Gimnazjum

w Łochowie


OGŁASZA KONKURS Z OKAZJI

86. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ PAŃSTWO POLSKIE NIEPODLEGŁOŚCI


Regulamin konkursu

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszego Gimnazjum.

Przedmiotem oceny będą prace konkursowe przygotowane samodzielnie przez uczniów na jeden z poniższych tematów. 1. Uzasadnij tezę: Obrona niepodległości była trudniejsza niż jej odzyskanie (listopad 1918)
 1. Napisz krótka odezwę do mieszkańców Łochowa, w której będziesz ich zachęcał do walki w obronie polskich granic (1918 - 1921)
 1. Jesteś dziennikarzem amerykańskiej gazety. Listopadzie 1918 roku znalazłeś się we Lwowie. Napisz reportaż o „Orlętach lwowskich”Odpowiedzi na jedno z pytań należy sformułować na 2 (dwóch) stronach maszynopisu formatu A4.


Prace prosimy przekazać do 09 listopada 2004 r. organizatorom.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości.


Szczegółowe informacje: Liliana Sternicka, Ewa Puchta, Janusz Sternicki

Ad.4

Akcja „Książka do biblioteki”

W lutym 2005 roku został ogłoszona akcja „Książka do biblioteki”. Uczniowie w ciągu dwóch miesięcy mogli przynosić używane książki do biblioteki w celu jej wzbogacenia. Dla klasy, która zbierze ich największą ilość, przewidziany został bezpłatny wstęp na koncert zespołu „Limbos”, a dla najlepszych trzech zbieraczy cenne nagrody książkowe. Bardzo często zdarza się, że książki są wyrzucane i należało uzmysłowić uczniom, że w ten sposób niszczymy coś bezpowrotnie. Młodzież aktywnie włączyła się do akcji. Bardzo często przynosili książki od sąsiadów, którzy chcieli się ich pozbyć. Łącznie zebranych zostało 1011 książek, z czego do Domu Dziecka przekazaliśmy 59 bajek i opowiadań dla dzieci, natomiast do Biblioteki Publicznej 109 z zakresu literatury dla dorosłych. Do naszej biblioteki wprowadzonych zostało 665 książek, natomiast 188 pozycji zostało przekazanych na makulaturę ze względu na bardzo duże zniszczenie. Współzawodnictwo klasowe ilustruje poniższy wykres:

Zadowalającym jest fakt, że to właśnie moja klasa zwyciężyła i przyniosła 609 książek. Wśród najlepszych zbieraczy I i III miejsce zajęli uczniowie z mojej klasy. Uroczyste wręczenie dyplomów dla najlepszych klas i indywidualnych nagród książkowych odbędzie się na akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.

Cieszę się z tego powodu, iż młodzież podeszła poważnie do tej akcji i zależało jej nie tylko na współzawodnictwie, ale także na wzbogaceniu nie tylko naszej biblioteki o nowe pozycje w księgozbiorze.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program wychowawczy klasy. Opracowanie iconProgram wychowawczy klasy

Program wychowawczy klasy. Opracowanie iconProgram wychowawczy dla klasy I a wprowadzenie

Program wychowawczy klasy. Opracowanie iconProgram wychowawczy dla klasy w 3-letnim cyklu kształcenia

Program wychowawczy klasy. Opracowanie iconProgram wychowawczy dla klasy VI rok szkolny 2008/2009

Program wychowawczy klasy. Opracowanie iconProgram wychowawczy klasy III d poszerzony o edukację ekologiczno – zdrowotną

Program wychowawczy klasy. Opracowanie iconProgram Wychowawczy „ Życie I miłOŚĆ „ program wychowawczy

Program wychowawczy klasy. Opracowanie iconProgram wychowawczy program wychowawczy szkoły

Program wychowawczy klasy. Opracowanie iconPlan wychowawczy klasy I k

Program wychowawczy klasy. Opracowanie iconProgram wychowawczy – program pracy wychowawczej w klasie III

Program wychowawczy klasy. Opracowanie iconEdukacyjno – wychowawczy zielonej szkoły dla klasy III

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom