Andragogika -wykłady- maria Bąk 14. 10. 2007 r
Pobierz 140.76 Kb.
NazwaAndragogika -wykłady- maria Bąk 14. 10. 2007 r
strona1/5
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar140.76 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5
Andragogika

-wykłady- Maria Bąk

14.10.2007 r.

Treści programowe przedmiotu:

 1. Pojęcie, przedmiot badań i obszary problemowe andragogiki. Zakres badań i dorobek naukowy andragogiki.

 2. Człowiek dorosły jako przedmiot procesów edukacyjnych. Ogólna charakterystyka człowieka dorosłego, możliwości i potrzeby edukacji dorosłych, dojrzałość i dorosłość, fazy życia i cele społeczno – zawodowe dorosłych. Linia rozwoju zawodowego w dorosłości.

 3. Cechy współczesnej edukacji dorosłych – edukacje permanentna a kształcenie ustawiczne dorosłych. Wybrane teorie aktywności edukacyjnej dorosłych,

 4. Funkcje społeczne edukacji dorosłych i jej rozwiązania systemowe. Główne strategie kształcenia dorosłych,

 5. Współczesne rozwiązania edukacji na odległość,

 6. Edukacja przez sztukę i aktywność kulturalno – oświatową. Potrzeby kulturalno – oświatowe dorosłych. Aktywność i aktywizacja kulturalno – oświatowa.

 7. Właściwości kształcenia i samokształcenia dorosłych. Właściwości procesu nauczania – uczenia się dorosłych. Organizacja, przebieg i wyniki procesu nauczania – uczenia się. Właściwości procesu samokształcenia dorosłych.

 8. Istota potrzeby możliwości wychowania dorosłych i samowychowania dorosłych. Współczesne dylematy wychowania dorosłych.

 9. Nauczyciele andragodzy – pojęcie, funkcje i zadania nauczyciela dorosłych, nauczyciel w szkolnej i pozaszkolnej edukacji dorosłych. Inni realizatorzy zadań edukacji dorosłych.

 10. Edukacja dorosłych w wymiarze międzynarodowym. Edukacja w wybranych krajach. Tendencje rozwojowe edukacji dorosłych.Przedmiot badań, zadania, obszary i problemy przedmiotu andragogiki.

Kryteria wyodrębniania i samodzielności dyscyplin naukowych:

 1. Wyodrębniamy określony i swoisty przedmiot badań i zainteresowań badawczych,

 2. Dostosowana do przedmiotu badań terminologia i nazewnictwo wraz z systemem pojęć i prawidłowości,

 3. Dostosowana do przedmiotu badań metodologia w tym metody, techniki, narzędzia i procedury badawcze itp.A’ pierwotnie wyłoniła się z pedagogiki ogólnej, dydaktyki, teorii wychowania. Pedagogika dorosłych. 1971 do połowy lat ’90- ped dorosłych, od poł lat ’90 do dziś –a ndragogika.


Nauki pedagogiczne – podział:

Andragogika wywodzi się z myśli Aleksandra Kappa który w 1833 roku napisał rozprawę filozoficzną „O wychowaniu w ujęciu Platona”. Jest to cykl kształcenia osób dorosłych. Wywodzi się on z gr. anner w dopełniaczu Andros – dzielny dorosły mężczyzna człowiek + ago – prowadzenie, wyprowadzać = czyli prowadzić dorosłego.

Przedmiot badań w znaczeniu szerokim – bada i opisuje wszelkie aspekty aktywności edukacyjnej dorosłych. zainteresowaniami badawczymi obejmuje problematykę wychowania, samowychowania, kształcenia i samokształcenia dorosłych.

Przedmiot badań w znaczeniu wąskim – andragogika to subdyscyplina nauk pedagogicznych, której przedmiotem badań i zainteresowań naukowych są cele, przebieg, warunki, skutki i prawidłowości intencjonalnego, świadomego, celowego oraz organizowanego kształcenia i wychowania dorosłych oraz ich samokształcenia i samowychowania.

Zadania andragogiki dotyczą:

 1. Sposobów organizacji, prawidłowości przebiegu i wyników procesów (kształcenie, samokształcenie, wychowanie i samowychowanie) edukacyjnych ludzi dorosłych,

 2. Wykrywania związków i zależności między procesami edukacyjnymi, czyli procesami kształcenia, samokształcenia, wychowania i samowychowania, oraz określenia i eliminowania zjawisk niepożądanych dla rozwoju osobowości człowieka dorosłego,

 3. Dostarczania wiedzy potrzebnej do przekształcania rzeczywistości edukacyjnej w formie postulatów wartościujących i normatywnych,

 4. Ustalenia celów i zasad edukacji dorosłych w ścisłych zależnościach z rozwojem społeczno – ekonomicznym kraju. Wytyczenia metod realizacji celów edukacji i określenia ich skuteczności w praktyce, wskazywania sposobów rozwiązywania problemów edukacyjnych oraz opracowania założeń organizacyjnych dla edukacji dorosłych,

 5. Wspierania aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych oraz stwarzania im warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości.28.10.2007 r.

Tradycyjnie andragogikę dzielimy na:

 1. Andragogikę ogólną – która bada i opisuje cele edukacji dorosłych, politykę oświatową, organizację instytucji edukacyjnych i kulturalnych, metody i techniki oraz narzędzia badań oraz procedury badawcze andragogiki,

 2. Dydaktykę dorosłych (dydaktykę andragogiczną) – czyli teorię nauczania – uczenia się dorosłych oraz właściwości procesu samokształcenia dorosłych,

 3. Teorię wychowania dorosłych – która bada i opisuje organizację, przebieg i wyniki procesu wychowania i samowychowania ludzi dorosłych,

 4. Historię oświaty dorosłych i myśli andragogicznej.Podział z punktu widzenia instytucji, terenu i zakresu badań andragogicznych andragogikę dzielimy na:

 • Andragogikę szkolną – uczenia się dorosłych w formie szkolnej na każdym etapie kształcenia,

 • Andragogikę nie szkolną – obejmuje ona swym zasięgiem formy pozaszkolne tzn. kursy, seminaria, konferencje, staże itp.,

 • Andragogikę zdrowia – problematyka edukacji pro zdrowotnej i profilaktyka zdrowia,

 • Andragogikę pracy – problematyka człowieka i jego edukacja w środowisku pracy. Problematyka badań w tym zakresie to:

 1. Wychowanie przez pracę,

 2. Wychowanie do pracy,

 3. Wychowanie w procesie pracy.

 • Andragogikę rolniczą – upowszechnienie wiedzy dotyczącą pracy w rolnictwie (ekonomiczność, rozwiązania unijne, hodowla, uprawa roli),

 • Andragogikę działalności kulturalno – oświatowej – interesuję się kierunkami i formami spędzania czasu wolnego po pracy,

 • Andragogikę wojskową,

 • Andragogikę porównawczą – bada i opisuje sytuacje edukacji ludzi dorosłych w innych krajach ,

 • Gerontologię andragogiczną – obejmuje aktywność edukacyjną ludzi starszych w trzecim wieku.

Cechą Andragogiki jest wielokierunkowość badań i rozległość dziedzin badawczych. Dominują badania o charakterze diagnostycznym i diagnostyczno – prognostycznym. Niedostateczne są badania o charakterze instrumentalno – technicznym i wdrożeniowym.


Dorosły jako podmiot oddziaływań edukacyjnych.
  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Andragogika -wykłady- maria Bąk 14. 10. 2007 r iconPomiary uwolnień gazów promieniotwórczych z reaktora maria k. Pytel, A. Bąk

Andragogika -wykłady- maria Bąk 14. 10. 2007 r iconMaria Brodala Wojciech Bąk „Poza czasem zegarów” Wydawnictwo adalex

Andragogika -wykłady- maria Bąk 14. 10. 2007 r iconAndragogika wykład I – 14. X. 2007 r. Treści programowe przedmiotu

Andragogika -wykłady- maria Bąk 14. 10. 2007 r iconPoradnik dla młodzieży/ Monika Bąk-Sosnowska. Sosnowiec: Wydaw. Projekt-Kom, 2007. 89 s. Nr inw. 38099

Andragogika -wykłady- maria Bąk 14. 10. 2007 r iconWykłady Ronana Johnstona ze Strefy Chwały 2007

Andragogika -wykłady- maria Bąk 14. 10. 2007 r iconPodstawy nauki o organizacji – wsb tarnóW wykłady 1- 6 rok akademicki 2007/2008

Andragogika -wykłady- maria Bąk 14. 10. 2007 r icon2007/2008 Autor dr n med. Jadwiga Darczuk Semestr XI i XII (zajęcia zblokowane) Wykłady: 0

Andragogika -wykłady- maria Bąk 14. 10. 2007 r iconWykładowcy: dr Maria Boryczka, dr Maria Łazicka Katedra Ergonomii I Fizjologii Wydział Ekonomii

Andragogika -wykłady- maria Bąk 14. 10. 2007 r iconAndragogika andragogika

Andragogika -wykłady- maria Bąk 14. 10. 2007 r iconAndragogika

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom