Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia techniczne
Pobierz 177.98 Kb.
NazwaPlan wynikowy z przedmiotu zajęcia techniczne
strona1/2
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar177.98 Kb.
TypDokumentacja
  1   2


Bogusława Stanecka

Czesław Stanecki

Renata Stasiak


Plan wynikowy z przedmiotu


ZAJĘCIA TECHNICZNE


dla szkoły podstawowej

CZĘŚĆ II
Spis treści:

 1. Materiał nauczania ................................................................................................ 2

 2. Propozycja standardów wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów.......................................................................................... 3

 3. Plan pracy z podziałem na jednostki lekcyjne....................................................... 7


I. Materiał nauczania.


 1. Rysunek techniczny

  1. Zasady aksonometrii.

  2. Ćwiczenia rysunkowe.3 godz.

1

2

2. Materiały włókiennicze i ich obróbka

2.1. Rodzaje włókien.

2.2. Rodzaje materiałów włókienniczych. Rozpoznawanie włókien.

2.3. Funkcje i zadania odzieży. Konserwacja odzieży.

2.4. Ściegi ręczne.

2.5. Zadania wytwórcze.

8 godz.

1

1

1

1

4

3.Tworzywa sztuczne

3.1. Rodzaje tworzyw sztucznych.

3.2. Właściwości i ich zastosowanie.

3.3. Przetwarzanie odpadów.

3.4. Obróbka tworzyw sztucznych. Wykonanie zakładki.

5 godz.

1

1

1

2

4. Metale

  1. Właściwości metali, stopów i ich zastosowanie.

  2. Obróbka metali.

3 godz.

2

1

4. Urządzenia techniczne

4.1. Rodzaje przekładni i ich zastosowanie.

2 godz.

2

5. Dom bezpieczny i wygodny

5.1. Instalacje domowe.

5.2. Plan poziomy mieszkania – wyposażenie.

3 godz.

2

1

6. Żywność i żywienie

6.1. Składniki pokarmowe.

  1. Grupy produktów spożywczych.

  2. Prawidłowe żywienie.

  3. Przechowywanie i utrwalanie żywności.

  4. Sporządzanie potraw.

7 godz.

1

1

1

1

3


II. Propozycja standardów wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów.


Rysunek techniczny

Wymagania


Osiągnięcia UczniówUmiejętności


Wiadomości


Konieczne

K

ocena dopuszczająca


-Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi.

-Czytają proste rysunki techniczne.


-Znają pojęcie aksonometrii.

-Nazywają trzy rodzaje rzutów aksonometrycznych.


Podstawowe

K + P

ocena dostateczna


-Określają funkcję i przeznaczenie podstawowych przyborów do rysowania.

-Odróżniają izometrię od dimetrii ukośnej i prostokątnej.


-Znają układ osi w poszczególnych rodzajach aksonometrii.

-Znają zależności wymiarów grubości, szerokości i wysokości w rodzajach aksonometrii.

-Objaśniają zasady tworzenia rysunku w izometrii.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


-Na podstawie rzutów aksonometrycznych rysują przedmioty w rzutach prostokątnych,.

-Wskazują różnicę pomiędzy izometrią a dimetrią ukośną i prostokątną.

-Omawiają kolejne etapy rysowania w aksonomertii.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena

bardzo dobra

-Sprawnie posługują się przyborami do rysowania.

-Rysują przedmioty w izometrii oraz dimetrii ukośnej i prostokątnej na podstawie rzutów prostokątnych.-Wyjaśniają terminologię stosowaną w rysunku technicznym.

-Uzasadniają potrzebę stosowania

rysunku technicznego, jako środka

przekazu informacji technicznej

między projektantem, a wykonawcą.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena

celująca

-Wykonują rzuty aksonometryczne złożonych przedmiotów.-Posiadają szeroki zakres wiedzy

z rysunku technicznego i posługują

się nią.Materiały włókiennicze i ich obróbka.
Wymagania


Osiągnięcia UczniówUmiejętności


Wiadomości


Konieczne

K ocena

dopuszczająca

-Wykonują wybrane ściegi szycia

ręcznego.

-Dzielą materiały włókiennicze oraz łączą przez zszywanie.

-Posługują się podstawowymi

narzędziami do ręcznej obróbki

materiałów włókienniczych.


-Wymieniają nazwy niektórych włókien

naturalnych i chemicznych oraz źródła ich pochodzenia.

-Nazywają wyroby włókiennicze.

-Rozróżniają i nazywają ściegi podstawowe i ozdobne.

-Nazywają narzędzia stosowane do ręcznej obróbki materiałów włókienniczych.

Podstawowe

K + P

ocena dostateczna

-Określają obszary zastosowań włókien

naturalnych i chemicznych.

-Wykonują ręczne ściegi podstawowe

i ozdobne.

-Czytają informacje zawarte na metkach wyrobów odzieżowych dotyczące składu zastosowanych surowców.

-Czytają symbole graficzne określające

sposób konserwacji odzieży.

-Omawiają wybrane właściwości

włókien.

-Rozróżniają i nazywają wyroby włókiennicze.

-Wyjaśniają znaczenie pojęcia

”konserwacja odzieży”.

-Wymieniają podstawowe wymiary

niezbędne przy zakupie odzieży.


Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


-Określają wady i zalety włókien

naturalnych i chemicznych.

-Odróżniają włókna naturalne od włókien chemicznych na podstawie

próby spalania oraz poprzez badanie

organoleptyczne.

-Porównują właściwości izolacyjne,

higroskopijne, sprężyste tkanin

wykonanych z włókien naturalnych

i chemicznych.

-Wyjaśniają zasadę powstawania tkaniny

i dzianiny.

-Wyjaśniają, z jakiego surowca powinny

być wykonane określone wyroby odzieżowe.

-Wyjaśniają, od czego zależy sposób

konserwacji odzieży.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


-Klasyfikują włókna.

-Dobierają surowiec do określonego

wyrobu odzieżowego.

-Planują i wykonują pracę wytwórczą,

uwzględniając kolejność operacji technologicznych i czas ich trwania.

-Wyjaśniają, od czego zależą właściwości użytkowe tkaniny i dzianiny.

-Identyfikują tkaninę po kodzie barwnych nitek.

-Identyfikują wymiary sylwetki

z wielkościami katalogowymi.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


-Uzasadniają potrzebę przeprowadzania badań właściwości fizycznych i chemicznych włókien.

-Podczas realizacji zadań technicznych

stosują nowatorskie rozwiązania.


-Posiadają wykraczający poza program

zakres wiedzy, np. prezentują nietypowe

zastosowania materiałów włókienniczych, prezentują rys historyczny rozwoju żelazka, krosna,

maszyny dziewiarskiej.

-Wyjaśniają zasady konstruowania form odzieżowych.


Tworzywa sztuczne

Wymagania


Osiągnięcia UczniówUmiejętnościWiadomości

Konieczne

K ocena

dopuszczająca

-Posługują się podstawowymi

narzędziami do ręcznej obróbki tworzyw sztucznych.

-Wykonują proste operacje

technologiczne, np. przenoszą wymiar

na materiał, dzielą tworzywa, wyrównują krawędzie, wiercą otwory.


-Wymieniają nazwy niektórych tworzyw

sztucznych i przykłady ich zastosowania.

-Wymieniają wady i zalety tworzyw

sztucznych.

-Nazywają podstawowe operacje

technologiczne występujące przy obróbce tworzyw sztucznych.

-Nazywają narzędzia stosowane do ręcznej obróbki tworzyw sztucznych.

Podstawowe

K + P

ocena dostateczna

-Klasyfikują tworzywa sztuczne

według ich właściwości.

-Określają obszary zastosowań tworzyw sztucznych.

-Dobierają narzędzia do operacji

technologicznych.

-Omawiają właściwości tworzyw

sztucznych na podstawie dotyku i ich

wyglądu zewnętrznego.

-Wymieniają tworzywa termoplastyczne

i ich oznaczenia literowe.

-Wyjaśniają znaczenie pojęć: utylizacja,

recykling, biodegradacja.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


-Porównują właściwości różnych

tworzyw sztucznych.

-Określają najbardziej ekologiczny sposób przetwarzania odpadów

z tworzyw sztucznych.

-Uzasadniają potrzebę segregacji śmieci w gospodarstwach domowych.

-Dobierają narzędzia do obrabianego

materiału.

-Omawiają zachowanie się tworzywa

termoplastycznego pod wpływem temperatury.

-Omawiają metody przetwarzania

tworzyw sztucznych na wyroby użytkowe.

-Wyjaśniają znaczenie symboli

stosowanych na opakowaniach

z tworzyw sztucznych.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


-Dobierają tworzywo sztuczne

do określonego wyrobu użytkowego.

-Określają metodę, jaką został

wytworzony wybrany przedmiot

użytkowy.

-Planują i wykonują pracę wytwórczą,

uwzględniając kolejność operacji technologicznych i czas ich trwania.

-Wyjaśniają, jakie właściwości tworzyw

sztucznych zadecydowały o ich szerokim

zastosowaniu.

-Wyjaśniają aspekt ekonomiczny powszechnego stosowania tworzyw

sztucznych.

-Omawiają uboczne skutki produkcji tworzyw sztucznych.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


-Oceniają i uzasadniają potrzebę

wykorzystania surowców wtórnych.

-Proponują nowatorskie rozwiązania

techniczne i stosują je przy wykonywaniu zadań.

-Posiadają wykraczający poza program

zakres wiedzy, np. przedstawiają nietypowe zastosowania tworzyw

sztucznych, prezentują rys historyczny

rozwoju tworzyw.Metale

Wymagania


Osiągnięcia UczniówUmiejętnościWiadomości

Konieczne

K ocena

dopuszczająca

-Określają właściwości fizyczne metali.

-Rozpoznają podstawowe narzędzia

do ręcznej obróbki metali.

-Wymieniają nazwy metali i przykłady ich zastosowania.

-Nazywają narzędzia stosowane do

obróbki metalu.

Podstawowe

K + P

ocena dostateczna

- Posługują się podstawowymi

narzędziami do ręcznej obróbki metali.

-Określają obszary zastosowań metali.

-Określają podstawowe operacje technologiczne występujące przy obróbce metali.

-Wymieniają zastosowanie stali.

-Omawiają właściwości metali.

-Charakteryzują podstawowe właściwości stopów żelaza.


Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


-Porównują właściwości różnych

metali oraz ich stopów.

-Dobierają narzędzia do operacji

technologicznych.

-Określają skutki korozji.

-Omawiają sposób pozyskiwania żelaza z rudy żelaza oraz stopów metali.

-Omawiają zastosowanie metali kolorowych oraz ich stopów.

-Wyjaśniają zjawisko korozji.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


-Badają przewodnictwo oraz właściwości magnetyczne metali.

-Posługują się suwmiarką.

-Wyjaśniają, jakie właściwości metali zadecydowały o ich zastosowaniu.

-Omawiają metody zabezpieczania przed korozją.

-Omawiają budowę suwmiarki.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


-Oceniają i uzasadniają potrzebę

wykorzystania surowców wtórnych.

-Proponują nowatorskie rozwiązania

techniczne, dobierają materiał do wytworu uwzględniając wymagania użytkowe, ekonomiczne i konstrukcyjne.

-Posiadają wykraczający poza program

zakres wiedzy, np. przedstawiają nietypowe zastosowania metali, prezentują sposoby uzyskiwania metali z rud, nazywają rudy.
Urządzenia techniczne

Wymagania


Osiągnięcia UczniówUmiejętnościWiadomości

Konieczne

K ocena

dopuszczająca

-Rozpoznają niektóre elementy

mechaniczne-przekładnie.

-Nazywają i rozróżniają przekładnie.

Podstawowe

K + P

ocena dostateczna

-Wskazują urządzenia techniczne, w których występują przekładnie.

-Wymieniają nazwy urządzeń technicznych wykorzystujących przekładnie.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra

-Określają zastosowanie przekładni.

-Omawiają budowę wybranych przekładni.


Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra

-Rozróżniają konstrukcyjne elementy

mechaniczne maszyn: koła zębate,

osie, wałki, łożyska, przekładnie.

-Wyjaśniają zasadę przenoszenia ruchu

w przekładniach.

-Omawiają rolę poszczególnych elementów mechanicznych zastosowanych w urządzeniach technicznych.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca

-Samodzielnie projektują oraz budują

układy mechaniczne.

-Posiadają zakres wiedzy wykraczający poza program, np. prezentuje rys

historyczny rozwoju konstrukcji

poznanych przekładni.Dom bezpieczny i wygodny

Wymagania


Osiągnięcia UczniówUmiejętnościWiadomości

Konieczne

K ocena

dopuszczająca

-Charakteryzują wybraną instalację domową.

-Czytają i rysują wybrane symbole graficzne stosowane w rysunku budowlanym.

-Wymieniają podstawowe instalacje domowe.

-Nazywają odbiorniki poszczególnych instalacji.

Podstawowe

K + P

ocena dostateczna

-Określają podstawowe funkcje instalacji domowych.

-Projektują wyposażenie mieszkania z zastosowaniem symboli graficznych.

-Wymieniają elementy instalacji domowych.

-Wymieniają rodzaje kosztów związanych z eksploatacją mieszkania.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra

-Czytają i rysują schematy domowej instalacji elektrycznej.

-Projektują funkcjonalne i estetyczne urządzenie mieszkania z uwzględnieniem zasad ergonomii.

-Wyjaśniają funkcję i przeznaczenie poszczególnych elementów instalacji domowych.

-Wyjaśniają zasady planowania przestrzeni w mieszkaniu w zależności od potrzeb rodziny.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra

-Obliczają koszt zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w swoim domu.

-Projektują układy przestrzenne domu z uwzględnieniem potrzeb własnej rodziny.

-Wskazują praktyczne sposoby zmniejszające koszt zużycia poszczególnych zasobów.

-Wyróżniają w przestrzeni mieszkania strefy, w zależności od ich przeznaczenia (do nauki, wypoczynku, zabawy).

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


-Uzasadniają potrzebę stosowania urządzeń pomiarowych celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, gazu, wody zimnej i ciepłej.

-Porównują parametry różnych elementów instalacji domowych.

-Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentują niekonwencjonalne źródła energii.

-Wyjaśniają zasady wykonywania rysunków budowlanych.
Żywność i żywienie

Wymagania


Osiągnięcia UczniówUmiejętności


Wiadomości


Konieczne

K ocena

dopuszczająca

-Grupują produkty spożywcze o zbliżonej wartości odżywczej.

-Wykonują podstawowe czynności przy obróbce wstępnej warzyw i owoców.

-Korzystają z wybranych urządzeń domowych.

-Wymieniają składniki pokarmowe.

-Wymieniają podstawowe grupy produktów spożywczych.

-Nazywają czynności wykonywane

podczas obróbki wstępnej.


Podstawowe

K + P

ocena dostateczna

-Określają cele utrwalania żywności.

-Określają wartość odżywczą wybranych produktów.


-Wymieniają podstawowe sposoby utrwalania żywności.

-Wymieniają nazwy produktów dostarczających odpowiednie składniki odżywcze.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra

-Ustalają, które produkty powinny być podstawą diety.

-Określają funkcje, jakie pełnią

składniki pokarmowe w organizmie.

-Sporządzają proste potrawy,

wykorzystując urządzenia

gospodarstwa domowego.

-Omawiają zawartość piramidy zdrowego żywienia.

-Wskazują produkty pochodzenia

zwierzęcego i roślinnego pełniące funkcję energetyczną, budulcową,

regulującą.


Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra

-Określają znaczenie poszczególnych składników odżywczych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.

-Dobierają metodę utrwalania

żywności w zależności od produktu.

-Poprawnie wykonują czynności związane z obróbką termiczną i wykańczającą oraz przygotowują posiłki zimne i gorące, stosując

zasady higienicznej pracy.

- Przedstawiają zasady właściwego odżywiania według piramidy zdrowego żywienia.

-Charakteryzują sposoby konserwacji żywności.

-Omawiają pojęcie żywności ekologicznej.

-Wyjaśniają rolę witamin i składników mineralnych w żywieniu.

-Wyjaśniają zasady obróbki wstępnej, termicznej i wykańczającej.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


-Wykorzystują zdobytą wiedzę podczas rozwiązywania zadań problemowych.

-Określają i charakteryzują

niekorzystny wpływ niektórych potraw na zdrowie i samopoczucie człowieka.

-Określają rolę makro i mikroelementów w żywieniu.


-Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. wyjaśniają znaczenie symboli niektórych szkodliwych

środków konserwujących żywność,

-Wskazują choroby powstające w wyniku niedoboru witamin i składników mineralnych oraz podają sposoby zapobiegania.

-Omawiają zagrożenia związane z chorobami, nadwagą, bulimią, anoreksją.
  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia techniczne iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne

Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia techniczne iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Zajęcia komputerowe w zakresie edukacji komputerowej dla klasy IV-VI szkoły podstawowej

Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia techniczne iconKryteria oceniania z przedmiotu Zajęcia Techniczne w klasie IV szkoły Podstawowej

Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia techniczne iconPlan wynikowy – klasy pierwsze kurs 0/ 1 Plan wyniko8 Plan wynikowy DiD1 III. 0 dla kursu podstawowego

Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia techniczne iconRozkład materiału zajęcia techniczne klasa I gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia techniczne iconInformacja dot przedmiotów „informatyka” I „zajęcia komputerowe” oraz „technika” I „zajęcia techniczne”

Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia techniczne iconPlan wynikowy z przedmiotu sztuka

Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia techniczne iconWynikowy plan nauczania przedmiotu

Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia techniczne iconPlan wynikowy przedmiotu "Kultura zawodu"

Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia techniczne iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom