Scenariusz lekcji chemii klasa III gimnazjum
Pobierz 25.33 Kb.
NazwaScenariusz lekcji chemii klasa III gimnazjum
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar25.33 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ LEKCJI CHEMII KLASA III GIMNAZJUM

Autor: Joanna Blajchert klasa III f 25.10.2007


DZIAŁ: Węgiel i jego związki z wodorem.


TEMAT: Poznajemy budowę, właściwości i zastosowanie etynu (acetylenu).


CELE LEKCJI:

 1. Dydaktyczne:

Uczeń: - przyporządkowuje etyn do alkinów,

  • podaje wzór sumaryczny i strukturalny etynu,

  • używa zamiennie nazw etyn i acetylen,

  • opisuje sposób otrzymywania etynu z karbidu,

  • pisze równanie reakcji otrzymywania etynu,

  • rysuje schematy prostych doświadczeń,

  • wymienia właściwości etynu,

  • podaje zastosowanie etynu,

  • pisze równania reakcji spalania całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego etynu,

  • układa równania reakcji przyłączania bromu i wodoru do etynu,

  • nazywa produkty reakcji przyłączania bromu i wodoru do etynu

 1. wychowawcze:

uczeń: - współpracuje w grupie,

  • bierze udział w dyskusji,

  • wypowiada swoje zdanie i słucha innych


FORMY PRACY:

  • indywidualna,

  • w grupach


METODY NAUCZANIA:

 • słowna – naprowadzająca,

 • praktyczna – doświadczenie w formie pokazu,

 • ćwiczeniowa


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • karbid, woda z etanolem (1:1), roztwór nadmanganianu potasu, fenoloftaleina,

 • probówki z korkami, zlewka, duży krystalizator, wężyki gumowe, lejek, łyżeczka,

 • karty pracy, domino edukacyjne,

 • ćwiczenia uczniowskie i podręcznik Kulawik, Litwin, cz.3.


TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Węgiel i jego związki. Proste węglowodory nasycone i nienasycone, alkohole, kwasy karboksylowe, mydła, estry, tłuszcze, cukry, białka.


STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH:

I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu:

1) uczeń stosuje terminy i pojęcia mat.-przyr.

II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji:

1) uczeń odczytuje informacje w formie tabeli, schematu,

2) operuje informacją.

III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych:

1) uczeń wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów,

2) posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych,

4) stosuje zintegrowana wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych.

IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów:

1) uczeń stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów,

4) tworzy i realizuje plan rozwiązania.


PRZEBIEG LEKCJI:

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Czynności organizacyjne.


2. Domino edukacyjne – zadanie na rozgrzewkę. Uczniowie w parach układają kostki domina zawierające wzory i nazwy różnych węglowodorów.

3. Przypomnienie wiadomości o węglowodorach – w formie ciągu pytań.

   1. Co to są węglowodory?

   2. Jak je dzielimy?

   3. Co to są węglowodory nasycone i nienasycone?

   4. Jak doświadczalne odróżniamy węglowodory nasycone od nienasyconych?

   5. Na czym polega polimeryzacja? – Zadanie z egzaminu gimnazjalnego.CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

Przedstawienie uczniom celów lekcji i zapisanie tematu: Poznajemy budowę, właściwości

i zastosowanie etynu (acetylenu).


 1. Zapisanie w zeszycie wzoru sumarycznego i strukturalnego etynu (acetylenu):

C2H2 H C C H


 1. Rozdanie kart pracy i wypełnianie jej przez uczniów wg wskazówek nauczyciela.

 2. Podanie tytułu pierwszego doświadczenia „Otrzymywanie etynu (acetylenu) z karbidu”, narysowanie na tablicy schematu doświadczenia i przeprowadzenie doświadczenia.
Karbid (węglik wapnia)


Woda

Z etanolem

(1:1)

fenoloftaleina

Obserwacje:

Karbid (węglik wapnia) reaguje gwałtownie z wodą. Wydzielają się pęcherzyki bezbarwnego gazu, nierozpuszczalnego w wodzie. Fenoloftaleina zabarwiła się na malinowo.

Wnioski:

Etyn (acetylen) otrzymuje się z karbidu i wody wg reakcji:

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2


(Uzupełnieniem tej części będzie rozwiązanie zadania egzaminacyjnego dotyczącego

rozpuszczalności Ca(OH)2).


 1. Podanie tytułu doświadczenia nr 2 „Badanie właściwości etynu (acetylenu)”

Wykonanie doświadczenia przez nauczyciela.

Podzielenie uczniów na czteroosobowe grupy.

Uczniowie w kartach pracy, po uzgodnieniu w grupach, rysują schemat obserwowanego doświadczenia, zapisują obserwacje, a następnie wnioski będące zbiorem wszystkich właściwości etynu. Wspólne uzupełnienie informacji.


a) b)


roztwór nadmanganianu potasu

etyn

etyn
Obserwacje:

 1. Roztwór nadmanganianu potasu odbarwił się.

 2. Etyn palił się kopcącym płomieniem.


Wnioski:

Właściwości etynu (acetylenu):

  • gaz,

  • bezbarwny,

  • bezwonny,

  • słabo rozpuszczalny w wodzie,

  • lżejszy od powietrza,

  • aktywny chemicznie,

  • jest palny, ulega reakcji spalania całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego,

  • odbarwia roztwór nadmanganianu potasu, czyli ulega reakcji przyłączania,

  • ulega polimeryzacji.
 1. Zastosowanie etynu (acetylenu) przedstawi uczennica, po wcześniejszym samodzielnym zapoznaniem się z tym zagadnieniem.

 1. stosowany w palnikach acetylenowo-tlenowych do cięcia i spawania metali

 2. do produkcji tworzyw sztucznych,

 3. do produkcji rozpuszczalników organicznych
 1. Rozwiązanie zadania 1 w karcie pracy dotyczącego spalania etynu (indywidualnie)

Spalanie całkowite: 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

Półspalanie: 2C2H2 + 3O2 → 4CO2 + 2H2O

Spalanie niecałkowite: 2C2H2 + 1O2 → 4CO2 + 2H2O


 1. Rozwiązanie zadania 2 w karcie pracy dotyczącego reakcji przyłączania cząsteczek bromu

i wodoru do etynu (w czteroosobowych grupach). Nauczyciel wspomaga pracę uczniów.

a) C2H2 + Br2 → C2H2Br2 (dibromoeten)

b) C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 (tetrabromoetan)

c) C2H2 + H2 → C2H4 (eten) uwodornienie

d) C2H4 + H2 → C2H6 (etan) uwodornienie


 1. Rozwiązanie zadania 3 w zależności od indywidualnych umiejętności uczniów. Uczniowie słabi wybierają zadanie o małym stopniu trudności polegające na uzupełnieniu tekstu.

Uczniowie zdolni rozwiązują zadanie rachunkowe z egzaminu gimnazjalnego związanego

ze spalaniem węgla.


CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA

1. Rozsypanka zawierająca kartki z właściwościami różnych substancji. Uczniowie pojedynczo podchodzą do tablicy, wybierają jedną właściwość etynu i za pomocą magnesu umieszczają ją na tablicy.


Zadanie domowe:

Zadanie 39, 40 str. 22

Dla chętnych zadanie 41 str.22

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz lekcji chemii klasa III gimnazjum iconScenariusz lekcji klasa III gimnazjum temat

Scenariusz lekcji chemii klasa III gimnazjum iconScenariusz lekcji z matematyki Klasa III gimnazjum Prowadzący: mgr Krystyna Hercuń

Scenariusz lekcji chemii klasa III gimnazjum iconScenariusz lekcji wychowawczej klasa: I-III gimnazjum temat: Mam prawo do bycia sobą – zachowania asertywne

Scenariusz lekcji chemii klasa III gimnazjum iconKonspekt do lekcji chemii (klasa III ta) I) temat lekcji

Scenariusz lekcji chemii klasa III gimnazjum iconScenariusz lekcji Przedmiot: informatyka Typ szkoły: Gimnazjum Klasa: II temat lekcji

Scenariusz lekcji chemii klasa III gimnazjum iconScenariusz lekcji z finansów klasa III temat: Dochody budżetu państwa. Cele lekcji

Scenariusz lekcji chemii klasa III gimnazjum iconWymagania edukacyjne z chemii klasa III gimnazjum

Scenariusz lekcji chemii klasa III gimnazjum iconScenariusz lekcji chemii przeprowadzonej w kl. I a Gimnazjum w Zbójnej w dniu 20. 04. 2010r

Scenariusz lekcji chemii klasa III gimnazjum iconWymagania edukacyjne z chemii. Klasa III. Gimnazjum im. T. Kościuszki w Wandowie

Scenariusz lekcji chemii klasa III gimnazjum iconScenariusz lekcji otwartej z chemii w klasie I „b” gimnazjum, z wykorzystaniem programu komputerowego – 20. 02. 2002r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom