Ii etap edukacyjny: klasy IV-VI język polski
Pobierz 49.33 Kb.
NazwaIi etap edukacyjny: klasy IV-VI język polski
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar49.33 Kb.
TypDokumentacja
Human 4


II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV-VI


JĘZYK POLSKI


I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy;

6) odrónia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych;


PRZYRODA


3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie. Uczeń:

3) obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska:

parowania, skraplania, topnienia i zamarzania (krzepnięcia) wody;

4) posługuje się pojęciem drobina jako najmniejszym elementem budującym materię,

prezentuje za pomocą modelu drobinowego trzy stany skupienia ciał (substancji);

5) opisuje skład materii jako zbiór różnego rodzaju drobin tworzących różne

substancje i ich mieszaniny;

6) prezentuje na modelu drobinowym właściwości ciał stałych, cieczy i gazów

(kształt i ściśliwość);

7) podaje przykłady ruchu drobin w gazach i cieczach (dyfuzja) oraz przedstawia te

zjawiska na modelu lub schematycznym rysunku;

8) obserwuje proste doświadczenia wykazujące rozszerzalnośc cieplną ciał stałych

oraz przeprowadza, na podstawie instrukcji, doświadczenia wykazujące

rozszerzalność cieplną gazów i cieczy;

9) podaje przykłady występowania i wykorzystania rozszerzalności cieplnej ciał

w życiu codziennym, wyjaśnia zasadę działania termometru cieczowego;


5. Człowiek a środowisko. Uczeń:

1) prowadzi obserwacje i proste doświadczenia wykazujące zanieczyszczenie

najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby);

2) wyjaśnia wpływ codziennych zachowań w domu, w szkole, w miejscu zabawy

na stan środowiska;

3) proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu;


6. Właściwości substancji. Uczeń:

1) wymienia znane właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich

mieszanin (ocet, sok cytrynowy) występujące w jego otoczeniu;

2) porównuje masy ciał o tej samej objętości, lecz wykonanych z różnych substancji;

3) identyfikuje, na podstawie doświadczenia, ciała (substancje) dobrze i słabo

przewodzące ciepło;

4) podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji kruchych, sprężystych

i plastycznych;

5) podaje przykłady zastosowania różnych substancji w przedmiotach codziennego

użytku, odwołując się do właściwości tych substancji;

6) bada wpływ czynników takich jak: woda, powietrze, temperatura, gleba na

przedmioty zbudowane z różnych substancji;

7) wykazuje doświadczalnie wpływ różnych substancji i ich mieszanin (np. soli

kuchennej, octu, detergentów) na wzrost i rozwój roślin, dokumentuje i prezentuje

wyniki doświadczenia;

8) uzasadnia potrzebę segregacji odpadów, wskazując na możliwość ich ponownego

przetwarzania (powołując się na właściwości substancji).


8. Organizm człowieka. Uczeń:

1) podaje nazwy układów narządów budujących organizm człowieka: układ kostny,

oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, wskazuje na planszy główne

narządy tych układów:

a) układ kostny – elementy układu: czaszka, kręgosłup, klatka piersiowa,

kończyny górne, kończyny dolne,

b) układ oddechowy – jama nosowa, krtań, tchawica, oskrzela, płuca,

c) układ pokarmowy – jama ustna, przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube,

odbytnica,

d) układ krwionośny – serce, naczynia krwionośne: żyły i tętnice,

e) układ rozrodczy żeński – jajniki, jajowody, macica, pochwa i układ rozrodczy

męski – jądra, nasieniowody, prącie;

2) wymienia podstawowe funkcje poznanych układów człowieka;

5) wykazuje doświadczalnie, że czynnikiem niezbędnym do spalania jest tlen,

identyfikuje produkty spalania i oddychania: dwutlenek węgla, para wodna oraz

podaje ich nazwy;

6) opisuje rolę zmysłów w odbieraniu wrażeń ze środowiska zewnętrznego;

8) wskazuje rodzaje źródeł dźwięku, bada dowiadczalnie zależność powstającego

dźwięku od np. naprężenia i długości struny;

9) bada rozchodzenie się dźwięków w powietrzu i ciałach stałych;

10) porównuje prędkości rozchodzenia się dźwięku i światła na podstawie obserwacji

zjawisk przyrodniczych, doświadczeń lub pokazów.


9. Zdrowie i troska o zdrowie. Uczeń:

1) podaje przykłady negatywnego wpływu wybranych gatunków zwierząt, roślin,

grzybów, bakterii i wirusów na zdrowie człowieka, wymienia zachowania

zapobiegające chorobom przenoszonym i wywoływanym przez nie;

2) wymienia zasady postępowania z produktami spożywczymi od momentu zakupu

do spożycia (termin przydatności, przechowywanie, przygotowywanie posiłków);

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ii etap edukacyjny: klasy IV-VI język polski iconKryteria oceniania język angielski II etap edukacyjny klasy IV-VI

Ii etap edukacyjny: klasy IV-VI język polski iconKryteria oceniania język angielski I etap edukacyjny klasy I-III

Ii etap edukacyjny: klasy IV-VI język polski iconJĘzyk polski III etap edukacyjny Cele kształcenia – wymagania ogólne

Ii etap edukacyjny: klasy IV-VI język polski iconI etap edukacyjny: klasy I-III edukacja wczesnoszkolna

Ii etap edukacyjny: klasy IV-VI język polski iconPodstawa programowa przedmiotu historia I społeczeństwo II etap edukacyjny: klasy iv–VI

Ii etap edukacyjny: klasy IV-VI język polski iconPodstawa programowa przedmiotu zajęcia komputerowe II etap edukacyjny: klasy iv–VI

Ii etap edukacyjny: klasy IV-VI język polski iconŚcieżki edukacyjne II etap edukacyjny klasy IV-VI edukacja czytelnicza I medialna

Ii etap edukacyjny: klasy IV-VI język polski iconZestaw podręcznikóW rok szkolny 2012/2013 I etap edukacyjny – klasy I-III

Ii etap edukacyjny: klasy IV-VI język polski iconIii etap edukacyjny gimnazjum klasy I iii wykaz podręczników na rok szkolny 2012 / 2013

Ii etap edukacyjny: klasy IV-VI język polski iconPrzedmiotowy system oceniania – JĘzyk polski klasy IV – VI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom