Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Pobierz 375.34 Kb.
NazwaTreści nauczania – wymagania szczegółowe
strona2/5
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar375.34 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4   5

1 Lekcja wstępna

1. Wykonujemy pomiary

Lp.

Temat lekcji

Wymagania konieczne i podstawowe

Uczeń:

Wymagania rozszerzone i dopełniające

Uczeń:

Uwagi

2

3

4

Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień

 • wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę

 • wymienia jednostki mierzonych wielkości

 • podaje zakres pomiarowy przyrządu

 • podaje dokładność przyrządu

 • oblicza wartość najbardziej zbliżoną do rzeczywistej wartości mierzonej wielkości jako średnią arytmetyczną wyników

 • przelicza jednostki długości, czasu i masy

 • wyjaśnia na przykładach przyczyny występowania niepewności pomiarowych

 • zapisuje różnice między wartością końcową i początkowa wielkości fizycznej (np. l)

 • wyjaśnia, co to znaczy wyzerować przyrząd pomiarowy,

 • wyjaśnia pojęcie szacowania wartości wielkości fizycznej5

6

Pomiar wartości siły ciężkości

 • mierzy wartość siły w niutonach za pomocą siłomierza

 • wykazuje doświadczalnie, że wartość siły ciężkości jest wprost proporcjonalna do masy ciała

 • oblicza wartość ciężaru posługując się wzorem

 • uzasadnia potrzebę wprowadzenia siły jako wielkości wektorowej

 • podaje cechy wielkości wektorowej

 • przekształca wzór i oblicza masę ciała, znając wartość jego ciężaru

 • rysuje wektor obrazujący siłę o zadanej wartości (przyjmując odpowiednią jednostkę)7

8

9

10

Wyznaczanie gęstości substancji

 • odczytuje gęstość substancji z tabeli

 • wyznacza doświadczalnie gęstość ciała stałego o regularnych kształtach

 • mierzy objętość ciał o nieregularnych kształtach za pomocą menzurki

 • wyznacza doświadczalnie gęstość cieczy

 • oblicza gęstość substancji ze związku

 • szacuje niepewności pomiarowe przy pomiarach masy i objętości

 • przekształca wzór i oblicza każdą z wielkości fizycznych w tym wzorze

 • przelicza gęstość wyrażoną w kg/m3 na g/cm3 i na odwrót

 • odróżnia mierzenie wielkości fizycznej od jej wyznaczania (pomiaru pośredniego)

 • zaokrągla wynik pomiaru pośredniego do dwóch cyfr znaczących11

12

Pomiar ciśnienia

 • wykazuje, że skutek nacisku na podłoże, ciała o ciężarze zależy od wielkości powierzchni zetknięcia ciała z podłożem

 • oblicza ciśnienie za pomocą wzoru

 • podaje jednostkę ciśnienia i jej wielokrotności

 • przelicza jednostki ciśnienia

 • mierzy ciśnienie w oponie samochodowej

 • mierzy ciśnienie atmosferyczne za pomocą barometru

 • przekształca wzór i oblicza każdą z wielkości występujących w tym wzorze

 • opisuje zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości nad poziomem morza

 • rozpoznaje w swoim otoczeniu zjawiska, w których istotną rolę odgrywa ciśnienie atmosferyczne i urządzenia, do działania, których jest ono niezbędne

 • wyznacza doświadczalnie ciśnienie atmosferyczne za pomocą strzykawki i siłomierza13

14

Sporządzamy wykresy

 • na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządza wykres zależności jednej wielkości fizycznej od drugiej

 • wykazuje, że jeśli dwie wielkości są do siebie wprost proporcjonalne, to wykres zależności jednej od drugiej jest półprostą wychodzącą z początku układu osi

 • wyciąga wnioski o wartościach wielkości fizycznych na podstawie kąta nachylenia wykresu do osi poziomej15-16

Powtórzenie. Sprawdzian

2. Niektóre właściwości fizyczne ciał

Lp.

Temat lekcji

Wymagania konieczne i podstawowe

Uczeń:

Wymagania rozszerzone i dopełniające

Uczeń:

Uwagi

17

Trzy stany skupienia ciał

 • wymienia stany skupienia ciał i podaje ich przykłady

 • podaje przykłady ciał kruchych, sprężystych i plastycznych

 • opisuje stałość objętości i nieściśliwość cieczy

 • wykazuje doświadczalnie ściśliwość gazów

 • opisuje właściwości plazmy

 • wykazuje doświadczalnie zachowanie objętości ciała stałego przy zmianie jego kształtu

 • podaje przykłady zmian właściwości ciał spowodowanych zmianą temperatury i skutki spowodowane przez tę zmianę
18

19

Zmiany stanów skupienia ciał

 • wymienia i opisuje zmiany stanów skupienia ciał

 • podaje przykłady topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji

 • odróżnia wodę w stanie gazowym (jako niewidoczną) od mgły i chmur

 • podaje temperatury krzepnięcia wrzenia wody

 • odczytuje z tabeli temperatury topnienia i wrzenia

 • opisuje zależność temperatury wrzenia od ciśnienia

 • opisuje zależność szybkości parowania od temperatury

 • wyjaśnia przyczyny skraplania pary wodnej zawartej w powietrzu, np. na okularach, szklankach i potwierdza to doświadczalnie

 • wykazuje doświadczalnie zmiany objętości ciał podczas krzepnięcia
20

Rozszerzalność temperaturowa ciał

 • podaje przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów

 • podaje przykłady rozszerzalności temperaturowej w życiu codziennym i technice

 • opisuje anomalną rozszerzalność wody i jej znaczenie w przyrodzie

 • opisuje zachowanie taśmy bimetalicznej przy jej ogrzewaniu

 • za pomocą symboli l i t lub V i t zapisuje fakt, że przyrost długości drutów lub objętości cieczy jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury

 • wyjaśnia zachowanie taśmy bimetalicznej podczas jej ogrzewania

 • wymienia zastosowania praktyczne taśmy bimetalicznej

 • wykorzystuje do obliczeń prostą proporcjonalność przyrostu długości do przyrostu temperatury
21-22

Powtórzenie. Sprawdzian

3. Cząsteczkowa budowa ciał

Lp.

Temat lekcji

Wymagania konieczne i podstawowe

Uczeń:

Wymagania rozszerzone i dopełniające

Uczeń:

Uwagi

23

24

Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał

 • opisuje doświadczenie uzasadniające hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał

 • opisuje zjawisko dyfuzji

 • przelicza temperaturę wyrażoną w skali Celsjusza na tę samą temperaturę w skali Kelvina i na odwrót

 • wykazuje doświadczalnie zależność szybkości dyfuzji od temperatury

 • opisuje związek średniej szybkości cząsteczek gazu lub cieczy z jego temperaturą

 • uzasadnia wprowadzenie skali Kelvina25

26

Siły międzyczą-steczkowe

 • podaje przyczyny tego, że ciała stałe i ciecze nie rozpadają się na oddzielne cząsteczki

 • na wybranym przykładzie opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego, demonstrując odpowiednie doświadczenie

 • wyjaśnia rolę mydła i detergentów

 • podaje przykłady działania sił spójności i sił przylegania

 • wyjaśnia zjawisko menisku wklęsłego i włoskowatości

 • podaje przykłady wykorzystania zjawiska włoskowatości w przyrodzie
27

Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów

 • podaje przykłady atomów i cząsteczek

 • podaje przykłady pierwiastków i związków chemicznych

 • opisuje różnice w budowie ciał stałych, cieczy i gazów

 • wyjaśnia pojęcia: atomu, cząsteczki, pierwiastka i związku chemicznego

 • objaśnia, co to znaczy, że ciało stałe ma budowę krystaliczną

 • doświadczalnie szacuje średnicę cząsteczki oleju
28

Od czego zależy ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku?

 • wyjaśnia, dlaczego na wewnętrzne ściany zbiornika gaz wywiera parcie

 • podaje przykłady sposobów, którymi można zmienić ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku

 • wymienia i objaśnia sposoby zwiększania ciśnienia gazu w zamkniętym zbiorniku
29

30

Powtórzenie. Sprawdzian

31

32

Do wyboru (patrz ogólny rozkład)4. Jak opisujemy ruch?

Lp.

Temat lekcji

Wymagania konieczne i podstawowe

Uczeń:

Wymagania rozszerzone i dopełniające

Uczeń:

Uwagi

33

Układ odniesienia. Tor ruchu, droga

 • opisuje ruch ciała w podanym układzie odniesienia

 • klasyfikuje ruchy ze względu na kształt toru

 • rozróżnia pojęcia toru ruchu i drogi

 • obiera układ odniesienia i opisuje ruch w tym układzie

 • wyjaśnia, co to znaczy, że spoczynek i ruch są względne

 • opisuje położenie ciała za pomocą współrzędnej x

 • oblicza przebytą przez ciało drogę jako s = x2 - x1= x
34

35

Ruch prostoliniowy jednostajny

 • wymienia cechy charakteryzujące ruch prostoliniowy jednostajny

 • na podstawie różnych wykresów s(t) odczytuje drogę przebywaną przez ciało w różnych odstępach czasu

 • doświadczalnie bada ruch jednostajny prostoliniowy i formułuje wniosek

 • sporządza wykres zależności s(t) na podstawie wyników doświadczenia zgromadzonych w tabeli
36

Wartość prędkości (szybkość) ciała w ruchu jednostajnym prostoliniowym

 • zapisuje wzór i nazywa występujące w nim wielkości

 • oblicza drogę przebytą przez ciało na podstawie wykresu zależności v(t)

 • oblicza wartość prędkości ze wzoru

 • wartość prędkości w km/h wyraża w m/s i na odwrót

 • sporządza wykres zależności v(t) na podstawie danych z tabeli

 • podaje interpretację fizyczną pojęcia szybkości

 • przekształca wzór i oblicza każdą z występujących w nim wielkości
37

Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym

 • uzasadnia potrzebę wprowadzenia do opisu ruchu wielkości wektorowej –prędkości

 • na przykładzie wymienia cechy prędkości, jako wielkości wektorowej

 • opisuje ruch prostoliniowy jednostajny używając pojęcia prędkości

 • rysuje wektor obrazujący prędkość o zadanej wartości (przyjmując odpowiednią jednostkę)
38

39

Średnia wartość prędkości (średnia szybkość). Prędkość chwilowa

 • oblicza średnią wartość prędkości

 • planuje czas podróży na podstawie mapy i oszacowanej średniej szybkości pojazdu

 • odróżnia średnią wartość prędkości od chwilowej wartości prędkości

 • wyznacza doświadczalnie średnią wartość prędkości biegu lub pływania lub jazdy na rowerze

 • wyjaśnia, że pojęcie „prędkość” w znaczeniu fizycznym to prędkość chwilowa

 • wykonuje zadania obliczeniowe, posługując się średnią wartością prędkości
40

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

 • podaje przykłady ruchu przyspieszonego i opóźnionego

 • opisuje ruch jednostajnie przyspieszony

 • z wykresu zależności v(t) odczytuje przyrosty szybkości w określonych jednakowych odstępach czasu

 • sporządza wykres zależności v(t) dla ruchu jednostajnie przyspieszonego

 • opisuje jakościowo ruch opóźniony
41

Przyspieszenie w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

 • podaje wzór na wartość przyspieszenia

 • podaje jednostki przyspieszenia

 • posługuje się pojęciem wartości przyspieszenia do opisu ruchu jednostajnie przyspieszonego

 • podaje wartość przyspieszenia ziemskiego
 • przekształca wzór i oblicza każdą wielkość z tego wzoru

 • sporządza wykres zależności dla ruchu jednostajnie przyspieszonego

 • podaje interpretację fizyczna pojęcia przyspieszenia
42

43

Powtórzenie. Sprawdzian
1   2   3   4   5

Powiązany:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe iconHistoria treści nauczania – wymagania szczegółowe

Treści nauczania – wymagania szczegółowe iconTreści nauczania – wymagania szczegółowe w klasie I gimnazjum

Treści nauczania – wymagania szczegółowe iconTreści nauczania – wymagania szczegółowe klasa III gimnazjum

Treści nauczania – wymagania szczegółowe iconWymagania szczegóŁowe z geografi według treści nauczania w klasie I gimnazium

Treści nauczania – wymagania szczegółowe iconTreści nauczania, procedury osiągania celów oraz szczegółowe cele kształcenia wyrażone w postaci przewidywanych osiągnięć ucznia

Treści nauczania – wymagania szczegółowe iconWymagania edukacyjne z biologii szczegóŁowe wymagania – zakres rozszerzony

Treści nauczania – wymagania szczegółowe iconTreści szczegółowe

Treści nauczania – wymagania szczegółowe iconZakres treści – cele szczegóŁowe

Treści nauczania – wymagania szczegółowe iconWymagania szczegółowe z podstawy programowej dla przykładowych zajęć modelarskich oraz przedstawione są działania, które mogą podejmować uczniowie, aby spełnić te wymagania

Treści nauczania – wymagania szczegółowe iconSzczegółowe treści programowe Studium Podyplomowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom