Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego I sportu szkolnego” „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego”
Pobierz 129.71 Kb.
NazwaAlternatywny program realizacji wychowania fizycznego I sportu szkolnego” „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego”
strona1/4
Data konwersji14.10.2012
Rozmiar129.71 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4
Gimnazjum nr 1 w Brodnicy

Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego” „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego”


Autorzy:

Mgr Anna Katarzyna Sawicka – nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego

Mgr Zbigniew Sikorski – nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego


(Pełna wersja programu została dopuszczona do użytku szkolnego decyzją Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej dnia 20 czerwca 2005 r.)


WSTĘP

W roku szkolnym 2005/2006 do wszystkich gimnazjów wprowadzono czwartą godzinę wychowania fizycznego. Wielu nauczycieli dostrzegało potrzebę podjęcia w związku z tym innych niż dotąd bardziej skutecznych działań. Zaistniała konieczność stworzenia racjonalnych i realnych programów zajęć. Zadanie, przed którym stanęliśmy było trudne, ponieważ wśród części młodzieży stosunek do wychowania fizycznego był obojętny, a nawet niechętny. Spowodowane było to zbyt małą atrakcyjnością zajęć, małym poczuciem własnej wartości, wynikającej z niskiej sprawności fizycznej, niewłaściwej postawy wobec aktywności ruchowej oraz brakiem świadomości i znaczenia roli rekreacji w życiu człowieka.

W naszym Gimnazjum nr 1 w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 6 opracowaliśmy program pt. „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego” opierając się przede wszystkim na własnych doświadczeniach w prowadzeniu zajęć z młodzieżą, na ich sugestiach ( w przedkładanych ankietach ) i uwagach doświadczonych nauczycieli, z którymi współpracowaliśmy i wymienialiśmy poglądy. Program uwzględnia specyfikę szkoły, zainteresowania, potrzeby oraz bazę, jaką posiadamy (boiska, sala gimnastyczna, bieżnia sportowa), miejsce zamieszkania, tradycje sportowe szkoły oraz położenie (walory Brodnickiego Parku Krajobrazowego). Przedstawione rozwiązania zajęć rekreacyjno-sportowych kierujemy głównie do nauczycieli wychowania fizycznego i nie tylko. Program został wdrożony i realizowany jest drugi rok ( po pierwszym roku był ewaluowany).


I. CELE DYDAKTYCZNE ( zakładane rezultaty)


Program kształtuje pozytywne postawy wobec własnego ciała, doskonali umiejętności i wiadomości nie tylko z dziedziny kultury fizycznej, rozbudza uzdolnienia, pozytywne nawyki i nastawienia dzięki, którym młody człowiek będzie mógł lepiej i łatwiej radzić sobie w późniejszym życiu. Zajęcia te nie kojarzą się wyłącznie z zabiegami o poprawę sprawności fizycznej, ponieważ jest to proces, który kształtuje również zainteresowania, zamiłowania, przekonania i potrzebę uprawiania różnych form rekreacji ruchowej w czasie wolnym oraz wykształcenie działania ruchowego, które przyniesie przyjemne przeżycia, zadowolenie i radość. Program ten kształtuje odpowiednie postawy i wartości moralne co jest istotą wychowania. Ma samo wychowywać, czyli wymóc działanie wychowawcze ucznia względem siebie, ma usprawniać ciało poprzez rekreacje przede wszystkim w wyniku własnej działalności. Zmusza do zdobywania doświadczeń poprzez aktywność nie tylko ruchową.


Program składa się z dziesięciu działów, każdy z nich zawiera szczegółowe cele dydaktyczne i zakładane rezultaty. Zawiera zmiany w systemie organizacji zajęć oraz w zakresie treści programowych.


 1. Zajęcia taneczno-ruchowe (tańce towarzyskie, średniowieczne, współczesne, narodowe, aerobik, streching, step, callanetics)

 2. Szkolne zawody sportowe - gry sportowe ( piłka nożna, koszykówka, siatkówka, ręczna, tenis stołowy, tenis ziemny)

 3. Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

 4. Ćwiczenia na siłowni

 5. Turystyka rowerowa

 6. Turystyka piesza (podchody, rajdy piesze, edukacja historyczna - zamek, muzea, kuligi)

 7. Sporty zimowe (saneczkarstwo, łyżwiarstwo)

 8. Gry i zabawy rekreacyjne (ringo, badminton, kwadrant, golf, kręgle, unihokej)

 9. Jazda konna

 10. Zabawy integracyjne : dyskoteki, mikołajki, andrzejki, bale karnawałowe itp.

W programie staramy się łączyć różne formy zajęć np.: rajd pieszy z konkursem ekologicznym, nocne zajęcia edukacyjne w murach Zamku Krzyżackiego ze znajomością historii Brodnicy lub rajdu rowerowego ze zdolnościami kulinarnymi.


Ze względu na ograniczenia niniejszego druku z dziesięciu form zajęć rekreacyjnych opisujemy szczegółowo dwie wybrane ( w pozostałych wymieniamy )


ZAJĘCIA TANECZNO-RUCHOWE (1)

( tańce towarzyskie, współczesne, średniowieczne, ludowe, różne formy aerobikowe)

Na zajęciach przy muzyce uczniowie mają możliwość poznania tańców towarzyskich, współczesnych, narodowych i średniowiecznych, jak również nauki układania choreografii do poznanych tańców i prezentacji układów na zawodach sportowych, festynach. Forma tańców towarzyskich i współczesnych kończy się konkursem tańca na szczeblu powiatowym, gdzie szkoła nasza jest organizatorem a grupa młodzieży biorąca udział w tańcach średniowiecznych współpracuje z Muzeum w Brodnicy i innymi kręgami rycerskimi ( Gniew, Gniezno, Sztum , Malbork ).


Szczegółowe cele dydaktyczne i zakładane rezultaty:

   • wyrównanie poziomu sprawności ogólnej

   • kształtowanie koordynacji ruchowej i poczucia rytmu

   • kształtowanie estetyki i piękna ruchu

   • opanowanie kroków tańców klasycznych, średniowiecznych, dyskotekowych, ludowych polskich – innych narodów

   • opanowanie zasad i przekazanie wiedzy na temat tworzenia choreografii do ww. tańców

   • przekazanie wiedzy na temat wpływu tańca jako ruchu specyficznego na organizm ludzki

Tematyka zajęć:

 1. Omówienie zasad BHP na zajęciach taneczno-ruchowych

 2. Podstawowe zasady komponowania zajęć z aerobiku, callaneticsu, stretchingu

i stepu

 1. Zajęcia relaksacyjne

 2. Nauka i doskonalenie tańców średniowiecznych ( np. Cenar, Lipka, Carola Polonaisa, Dobry Taniec polski )

 3. Nauka i doskonalenie podstawowych tańców standardowych ( np. walc wiedeński, walc angielski, tango, fokstrot, quickstep)

 4. Nauka i doskonalenie tańców latynoamerykańskich ( samba, rumba, cha cha,

passodoble, jive )

 1. Nauka i doskonalenie tańców współczesnych ( hip hop, funky jazz, disco )

 2. Nauka i doskonalenie tańców ludowych - polskich i innych ( np. krakowiak,

mazur, polonez, rock & roll )

 1. Umiejętność doboru choreografii do wyżej poznanych tańców (aranżacje własne)

 2. Tworzenie układów tanecznych z przyborem ( laska, skakanka, wstążka )

 3. Umiejętność organizowania turnieju tańca ( etap klasowy, szkolny, powiatowy ), pełnienie roli zawodnika, sędziego, organizatora, kibica

 4. Podstawowe zasady dbałości o własną sylwetkę i higienicznego trybu życia,

Zajęcia taneczno-ruchowe

Postawy

Umiejętności

Wiadomości

Uczeń:

 1. Świadomie i aktywnie uczestniczy w zajęciach przy muzyce

 2. Dostrzega potrzebę czynnego wypoczynku

 3. Aktywnie i świadomie dąży do podniesienia swoich umiejętności

 4. Kształtuje w sposób świadomy swoje kontakty w gronie rówieśników

Uczeń:

 1. Potrafi komponować zestaw ćwiczeń przy muzyce kształtujący określoną grupę mięśniową do odpowiedniej formy ruchu (aerobik, stretching, step)

 2. Potrafi wykonać prosty układ kroków tanecznych

 3. Potrafi dobrać podkład muzyczny do układu tanecznego o odpowiednim tempie w zależności od rodzaju zajęć

 4. Potrafi dobrać choreografię do proponowanych tańców

Uczeń:

 1. Odróżnia i zna podstawowe formy ćwiczeń ( aerobik, callanetics, stretching, step)

 2. Wie jaki jest wpływ poszczególnych ćwiczeń ruchowych przy muzyce na jego organizm

 3. Stosuje podstawowe zasady higieny i dba o estetyczny i schludny wygląd

 4. Zna wpływ zajęć relaksacyjnych na organizm

Treści kształcenia i wychowania

l.p

Temat lekcji

Liczba godzin


Wymagania programowe

Ocena

osiągnięć ucznia

1

2

3

4

5

1.

Zapoznanie z programem zajęć i przepisami .

Uczymy się etykiety zaproszenia do tańca

2

Uczeń:

  • zna wymagania programowe kryteria i przepisy BHP

  • przestrzega zasad etykiety zaproszenia

  • dostosuje ruch do tempa muzyki

  • akcentuje prawidłowo takty

Plusy za kulturę zachowania2.

Poznajemy kroki walca angielskiego – krok podst. i zmienny w przód i w tył

2

Uczeń:

  • Wykona poprawnie krok podstawowy i zmienny

  • Łączy płynnie poznane kroki

Plusy za estetykę ruchu


3.

Uczymy się ćwierć obrotów i półobrotów w walcu angielskim

2

Uczeń:

  • Wykona poprawnie ćwierć- i półobroty zachowując właściwy rytm ćwiczeń

Plusy za prawidłowe wykonanie ćwiczeń

4.

Łączymy poznane kroki w układ taneczny

2

Uczeń:

  • Wykona poprawnie układ

  • Przedstawi własny układ taneczny

Plusy za ciekawe układy

5.

Stosujemy krok zmienny w walcu wiedeńskim

2

Uczeń:

  • Rozpozna muzykę walca

  • Wykona krok zmienny

Plusy za prawidłowe wykonanie ćwiczeń

6.

Stosujemy krok podstawowy obroty w prawo i w lewo w tangu

2

Uczeń:

  • Wyjaśni pochodzenie tanga

  • Wykona krok podstawowy, obroty i krok promenadowy

Plusy za poprawne wykonanie kroków

7.Uczymy się kroków:

- mamby

- rumby

- samby

- jive’u, - rock& roll’a

10

Uczeń:

  • Tańczy poprawnie w rytm muzyki

  • Wykona prawidłowo dowolny wybrany element

  • Asekuruje prawidłowo partnera

  • Wykona z grupą układ taneczny

Plusy za aktywność i inwencję18.

Układy choreograficzne

ww. tańców po dwie godziny na każdy taniec

2

Uczeń:

 • Wykona poprawnie elementy układu

 • Prezentuje własny układ taneczny

Plusy za najlepsze wykonanie układu


110.

Poznajemy elementy tańców średniowiecznych

- Cenar, - Lipka, - Carola Polonosa, ludowych: polki, kujawiaka, krakowiaka

5-10

Uczeń:

  • wyjaśni pochodzenie tańców

  • wyjaśni różnicę między tańcem towarzyskim a ludowym
Plusy za wiadomości i znajomość kroków


111.

Uczymy się elementów tańca narodowego ; poloneza, mazura

2

Uczeń:

  • wyjaśni pochodzenie tańców

  • poda przykłady uroczystości w czasie których wykonuje się

tańce narodowe i ludowe

Plusy za wiadomości i wykonanie tańca

112.

Organizujemy turniej tańca towarzyskiego i współczesnego

(etap szkolny, miejski, powiatowy)

2-4

Uczeń:

  • pomaga w organizacji turnieju i uczestniczy w nim

  • pełni rolę sędziego
Dyplomy nagrody rzeczowe za organizację, sędziowanie i zajęte miejsce

13

Aerobik-dance

Zestaw ćwiczeń opracowany przez nauczyciela

lub przygotowanych przez uczniów

2-8

Uczeń:

  • wie jaki jest wpływ ćwiczeń na układ oddechowy krążenia, mięśniowy

  • uczeń wie jaki jest wpływ ćwiczeń wytrzymałościowych na organizm

  • wie jak dobieramy ćwiczenia w zestawie
Plusy za samodzielny pomiar tętna, określenie tętna maksymalnego i optymalnego


14.

Ćwiczenia rytmiczno-muzyczne z przyborem (laska, skakanka, obręcz)

2-4

Uczeń:

  • wie jak samodzielnie opracować krótki układ rytmiczny z przyborem

  • potrafi dobrać ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne oraz manipulacyjne z przyborem np. szarfa

Plusy za estetykę i płynność ruchu


15.

Jazz - gimnastyka

2-4

Uczeń:

  • wie jakie jest znaczenie ruchu w podnoszeniu sprawności

fizycznej

Plusy za aktywność i dobór ćwiczeń

16.

Podstawowe zasady komponowania stretching

Callanetics step

3-6

Uczeń:

  • wie jak stosować ćwiczenia wzmacniające i rozwijające wybrane

grupy mięśniowe dla kształtowania ładnej sylwetki

Plusy za odpowiedni dobór ćwiczeńTURYSTYKA PIESZA (6)

(podchody, rajdy piesze, edukacja historyczna - zamek, muzea, kuligi)

Aktywne formy turystyki to dział na który stawiamy najbardziej. Mamy tu olbrzymie pole do popisu, ponieważ żyjemy w regionie, który charakteryzuje się przepięknie położonymi, czystymi jeziorami, niepowtarzalnym ukształtowaniem powierzchni wraz z bogatą przyrodą w rezerwatach i rzadkimi gatunkami dzikiej zwierzyny . Natomiast w samym mieście, które ma bogatą historie jest mnóstwo zabytków i miejsc, które warto zwiedzić. Różnorodność form jest przeogromna od rajdu pieszego, rowerowego, czy podchodów do jazdy konnej czy nocne zajęcia edukacyjne w murach Zamku Krzyżackiego (dołączamy przykładowy scenariusz zajęć).

Szczegółowe cele dydaktyczne i zakładane rezultaty:

 • hartowanie organizmu podczas turystyki pieszej i zajęć na śniegu

 • rozumienie sensu i potrzeby uczestnictwa w czynnym wypoczynku

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno Brodnickiego Parku Krajobrazowego

 • poznanie rezerwatów i pomników przyrody znajdujących się w Brodnickim Parku Krajobrazowym

 • docenianie wartości turystycznych regionu oraz wdrażanie do ekologicznych zachowań

 • przekazanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach

 • poznawanie historii Brodnicy i jej okolic oraz ukazanie edukacyjnej roli muzeum

Tematy zajęć:

 1. Turystyka piesza – podchody

 2. Rajd pieszy

 3. Nocne zajęcia edukacyjne na zamku

 4. Kulig

Warianty zajęć:

   • zajęcia odbywają się co tydzień w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Poznajemy ciekawe miejsca w obrębie miasta Brodnicy.

   • zajęcia odbywają się raz w miesiącu(sobota) poznajemy Brodnicę i okolice

   • zajęcia odbywają się raz na dwa miesiące. Dołączony przykładowy projekt „nocne zajęcia edukacyjne na zamku”.

Turystyka piesza

Postawy

Umiejętności

Wiadomości

Uczeń:

 1. Chętnie uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej

 2. W sposób świadomy integruje się z grupą

 3. Troszczy się o zdrowie własne i innych

 4. Dostrzega wartości turystyczne Brodnickiego Parku Krajobrazowego

 5. Świadomie dąży do poznania naszego regionu, a w szczególności miasta Brodnicy i jej historii

Uczeń:

 1. Potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić różne formy turystyki pieszej

 2. Umie posługiwać się kompasem, mapą oraz przewodnikami turystycznymi

 3. Potrafi bezpiecznie poruszać się szlakami turystycznymi

 4. Potrafi udzielić pierwszej pomocy w różnych sytuacjach

 5. Potrafi korzystać z dobrodziejstw przyrody zgodnie z zasadami ekologii

Uczeń:

 1. Zna rezerwaty i pomniki przyrody znajdujące się w Brodnickim Parku Krajobrazowym

 2. Wie jaką wartością dla zdrowia jest czynny wypoczynek

 3. Wie jak dobrać odpowiedni ubiór do panujących warunków atmosferycznych

 4. Zna historię Brodnicy
  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego I sportu szkolnego” „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego” iconAlternatywne programy realizacji wychowania fizycznego I sportu szkolnego

Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego I sportu szkolnego” „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego” iconNauczyciel wychowania fizycznego I jego rola (materiał przygotowany w ramach szkolenia Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Wychowania Fizycznego)

Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego I sportu szkolnego” „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego” iconLista profesorów I doktorów habilitowanych członków Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie potencjalnych promotorów prac doktorskich

Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego I sportu szkolnego” „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego” iconPso z wychowania fizycznego przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego gimnazjum nr 12 Olsztyn

Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego I sportu szkolnego” „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego” iconNiedostatki I potrzeby współczesnego wychowania fizycznego Michał Bronikowski Sytuacja wychowania fizycznego

Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego I sportu szkolnego” „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego” iconAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego I Turystyki

Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego I sportu szkolnego” „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego” iconAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego I Turystyki

Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego I sportu szkolnego” „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego” iconProjekt edukacyjny zajęć z wychowania fizycznego do realizacji w IV etapie edukacyjnym

Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego I sportu szkolnego” „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego” iconAkademia wychowania fizycznego katedra dydaktyki wychowania fizycznego

Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego I sportu szkolnego” „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego” iconAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom