I n s t r u k c j a bezpieczeństwa pożarowego
Pobierz 324.24 Kb.
NazwaI n s t r u k c j a bezpieczeństwa pożarowego
strona6/8
Data konwersji15.10.2012
Rozmiar324.24 Kb.
TypCharakterystyka
1   2   3   4   5   6   7   8

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIAKażda osoba zobowiązana jest w przypadku zauważenia pożaru do niezwłocznego powiadomienia osób mogących znaleźć się w strefie zagrożenia, jednostki STRAŻY POŻARNEJ lub policji.

Konieczne jest także powiadomienie zarządzającego obiektem lub osoby z personelu.


Osoby z personelu obiektu zobowiązane są do podjęcia działań gaśniczych z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego, będącego na wyposażeniu obiektów / o ile sytuacja jeszcze na to pozwala / .


Po przybyciu pierwszej jednostki STRAŻY POŻARNEJ należy udzielić informacji o podjętych dotychczas działaniach oraz innych informacji mogących mieć wpływ na prowadzenie akcji oraz podporządkować się poleceniom kierującego działaniami.


Do czasu przybycia pierwszej jednostki STRAŻY POŻARNEJ kierujący działaniami powinien dokonać :

- ewakuacji ludzi z obiektu

- wstępnego rozpoznania sytuacji oraz podjąć w miarę możliwości działania zapewniające bezpieczeństwo ludzi , a także działania ograniczające rozprzestrzenianie się pożaru /jednymi z działań ograniczającym proces palenia jest usuwanie wszelkich materiałów ze strefy pożaru i jej sąsiedztwa oraz ograniczanie dopływu tlenu do ogniska pożaru poprzez zamknięcie wszelkich otworów w obiekcie , przy całkowitej pewności, że wszyscy opuścili obiekt /.


Należy na terenie akcji zachowywać spokój i nie wywoływać paniki .

Kierowaniem działaniami przed przybyciem STRAŻY POŻARNEJ powinna zajmować się osoba energiczna, znająca obiekt i potrafiąca podejmować odpowiednie decyzje.


Wszelkie osoby nie związane z akcją powinny oddalić się ze strefy zagrożenia i podejmować działania jedynie na polecenie kierującego akcją.


Powiadomić należy :

POWIATOWE STANOWISKO KIEROWANIA

PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ

W ZIELONEJ GÓRZE


tel. 998

LUB Z TELEFONU STACJONARNEGO

tel. 112


Przekazując informację o zdarzeniu STRAŻY POŻARNEJ należy podać:


a) co się pali


b) miejsce zdarzenia / dokładny adres /


c) gdzie się pali np. na parterze, piętrze, ilość kondygnacji budynku itp.


d) czy istnieje zagrożenia dla ludzi


e) nazwisko i numer telefonu z którego się dzwoni / po odłożeniu

słuchawki należy chwilę odczekać przy aparacie, dyspozytor może

sprawdzić odwrotnie prawdziwość zdarzenia /


INSTRUKCJA ALARMOWA


w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej


I. ALARMOWANIE


1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, jest obowiązana o tym powiadomić :


- administratora obiektu

- Policję - tel. 355 20 12 lub 997


2. Zawiadamiając Policję, należy podać „


- treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą

należy prowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji

- miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem

wybuchowym

- numer telefonu z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko

- uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego powyższego zawiadomienia


II AKCJA POSZUKIWAWCZA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO PO UZYSKANIU INFORMACJI O JEGO PODŁOŻENIU


1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, a w czasie

jego nieobecności osoba przez niego upoważniona

2. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali

sprawdzenia, czy w tych pomieszczeniach znajdują się :


- przedmioty, rzeczy, urządzenia, paczki itp. których wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń ( a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby, np. interesantów )

- ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń

 • zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały ( np. dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp. )3. Pomieszczenia ogólno dostępne takie jak : korytarze, klatki schodowe, hale, windy, toalety, piwnice strychy itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinno być sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej lub ochrony.


4. Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których - w ocenie użytkowników obiektu - przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, że mogą to być ładunki wybuchowe, nie wolno dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić administratora obiektu i Policję.


5. W przypadku , gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność przedmiotów ( rzeczy, urządzeń ) , których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, należy domniemywać, iż pojawienie się tych przedmiotów lub zmiany w ich wyglądzie i usytuowaniu mogły nastąpić wskutek działania sprawcy podłożenia ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący akcją może wydać decyzję ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybycie4m Policji.


6. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki.


III AKCJA ROZPOZNAWCZO-NEUTRALIZACYJNA

ZLOKALIZOWANYCH ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH


1. Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej administrator obiektu powinien przekazać im wszystkie informacje dotyczące

zdarzenia oraz wskazać miejsca zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia i punkty newralgiczne w obiekcie.


2. Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, a administrator obiektu winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas jej prowadzenia.


3. Na wniosek policjanta kierującego akcją , administrator obiektu podejmuje decyzję o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu - o ile wcześniej to nie nastąpiło.


4. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy i urządzeń obcych oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych.


5. Policjant kierujący akcją , po zakończeniu działań przekazuje protokolarnie obiekt administratorowi - wzór protokołu w załączeniu.


IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


1. Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz administratorom obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powinni powiadomić o tym Policję, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.


2. Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenie personelu w zakresie niniejszej instrukcji oraz powinien dysponować planami ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym pomieszczenia punktów newralgicznych takich jak : węzły energetyczne i wodne, które udostępnia na żądanie policjanta kierującego akcją. Policja udziela pomocy w realizacji takiego szkolenia.


3. Administrator obiektu winien podejmować wszelkie kroki, zmierzające do fizycznej i technicznej ochrony obiektu, uniemożliwiającej podkładanie w nim ładunków wybuchowych.


4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników administracyjnych i ochrony .


WSKAZÓWKI DO PROWADZENIA ROZMOWY ZE ZGŁASZAJĄCYM O PODŁOŻENIU BOMBY


1. Rozmową prowadzić spokojnie i uprzejmie. Rozmówca ( osoba odbierająca informację ) powinna starać się podtrzymywać rozmowę, przedłużając czas jej trwania.

2. W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie jak największej ilości informacji o zgłaszającym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz o podłożonym ładunku wybuchowym.


W tym celu zadawać następujące pytania :

- gdzie podłożono bombę ?

- dlaczego bomba została podłożona ?

- jak ona wygląda ?

- kiedy nastąpi wybuch ?

 • jakie warunki muszą być spełnione by nie doszło do wybuchu bomby ?


Pytanie powyższe i inne uzależnione są od konkretnej sytuacji.


3. Zgłaszającemu uświadomić możliwość spowodowania śmierci lub zranień osób postronnych w wyniku wybuchu.

TREŚĆ ZGŁOSZENIA : .....................................................................................

................................................................................................................................

DATA I GODZ. ZGŁOSZENIA : .........................................................................

PŁEĆ I WIEK ZGŁASZAJĄCEGO : ..................................................................

GŁOS I JĘZYK ZGŁASZAJĄCEGO : ................................................................

ODGŁOSY W TLE ROZMOWY : ......................................................................

...............................................................................................................................UWAGI DODATKOWE : ..................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

POWIADOMIĆ NATYCHMIAST :


1. ADMINISTRATORA TEL. ...........................................................................

2. POLICJĘ TEL. ........................................................... LUB 997

3. ..........................................................................................................................


ZGŁOSZENIE PRZYJĄŁ : ..................................................................................


IV


SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM


SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM


Prace niebezpieczne pożarowo na terenie obiektu mogą być wykonywane jedynie na podstawie zezwolenia zarządcy lub osoby przez niego upoważnionej.


W przypadku konieczności prowadzenie takich prac, do których zalicza się między innymi : spawanie, cięcie lub podgrzewanie z użyciem palników, należy zachować warunki bezpieczeństwa uniemożliwiające powstanie pożaru lub wybuchu.


Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo właściciel lub upoważniona przez niego osoba zobowiązane są do :


1. Określenia stopnia zagrożenia pożarowego w rejonie w którym prace będą

wykonywane.


2. Ustalenia rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do

powstania i rozprzestrzeniania się pożaru.


3. Wskazania osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie miejsca prowadzenia

prac oraz za przebieg i zabezpieczenie miejsca po ich zakończeniu.


Prace niebezpieczne pożarowo


Prace, które mogą spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu ”Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo należy


 • Ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane

 • Ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu

 • Wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy

 • Uzyskać wymagane zezwolenie zgodnie z zakładowym regulaminem.

Prace niebezpieczne pożarowo, są to prace nie przewidziane instrukcją techno­logiczną lub prowadzone poza wyznaczonym na stale do tego celu miejscem, jak prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, prowadzone wewnątrz obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a

także wszelkie prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem, należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.


Podczas wykonywania prac należy przestrzegać następujących zasad :


 1. Wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz

rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i

znajdujących się w nim instalacji technicznych, należy zabezpieczyć przed

zapaleniem.


 1. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach w

których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem cieczy łatwo

zapalnych lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy gdy stężenie par cieczy lub gazów nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości.


 1. W miejscu prowadzenia prac powinien znajdować się sprzęt umożliwiający

likwidację wszelkich źródeł pożaru 1. Po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były

wykonywane oraz rejony przyległe


 1. Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione

posiadające odpowiednie kwalifikacje


 1. Zarządca obiektu jest obowiązany przed rozpoczęciem prac zapoznać wyznaczone osoby z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz rodzajem przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.


7. Sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.


V


SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI
I WARUNKÓW EWAKUACJI LUDZI


Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako właściciel/zarządca budynku zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będącymi jej stałymi użytkownikami jest zobowiązany co najmniej raz na dwa lata dokonać praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku.

O terminie przeprowadzenia tych działań Dyrektor WUP jest zobowiązany powiadomić Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. Państwowa Straż Pożarna może uczestniczyć w zaplanowanych ćwiczeniach.

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji powinno polegać w szczególności na:


1. Przeprowadzeniu przez Dyrektora WUP praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z budynku.


2. Wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji oraz na sporządzeniu stosownej dokumentacji – osobę taką powinien wyznaczyć Dyrektor WUP.


3. Sprawdzeniu warunków ewakuacji w budynku, tj. sprawdzeniu czy w praktyce budynek spełnia aktualnie obowiązujące wymagania techniczno-budowlane oraz porządkowe w zakresie ewakuacji, a w szczególności sprawdzenie czy:

 • zapewniono możliwości ewakuacji z pomieszczeń, w których przebywają ludzie na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej,

 • zamknięto drzwiami wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne,

 • zapewniono aby drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku otwierały się zgodnie z kierunkiem ewakuacji tj. na zewnątrz,

 • zachowano długości przejść ewakuacyjnych tj. odległości od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może znajdować się człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną lub bezpośrednio do wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku, tak aby nie przekraczały one w żadnym z przypadków wartości 40m w strefach pożarowych ZL,

 • zapewniono, aby przejścia ewakuacyjne nie prowadziły łącznie przez więcej jak trzy pomieszczenia,

 • zapewniono możliwości otwierania drzwi ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem ewakuacji – wymaganie dot. m.in. pomieszczeń, w których jednorazowo może przebywać ponad 50 osób,

 • zachowano wymaganą szerokości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, tj. nie mniejszych jak 0,9 m, lub co najmniej 0,8 m w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób,

 • zapewniono wymaganą szerokości (w świetle) wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń oraz z budynku, nie mniejszej jak 0,9 m,

 • zapewniono wymaganą szerokości (w świetle) drzwi na drogach ewakuacyjnych, nie mniejszej jak 0,9 m,

 • zapewniono wymaganą wysokości (w świetle) wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń i z budynku, oraz drzwi na drogach ewakuacyjnych, nie mniejszej jak 2,0 m,

 • zapewniono wymaganą szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych uwzględniającej parametr 0,6 m na każde 100 osób mogących przebywać na danej kondygnacji, jednak nie mniej jak 1,4 m, za wyjątkiem dróg, którymi będzie się ewakuować do 20 osób i które mogą posiadać szerokość co najmniej 1,2 m,

 • zapewniono, aby skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie zmniejszały wymaganej szerokości tej drogi po ich całkowitym otwarciu,

 • zapewniono wymaganą wysokość dróg ewakuacyjnych nie mniejszej niż 2,2 m, oraz wysokość lokalnych obniżeń na tej drodze (w tym drzwi) – 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka nie może być większa niż 1,5 m,

 • zapewniono wymaganą szerokość biegów (schodów) klatki schodowej co najmniej 1,2 m, zaś szerokości spoczników (podestów pomiędzy schodami) 1,5 m,

 • zapewniono biegom i spocznikom klatki schodowej służącej celom ewakuacji klasy odporności ogniowej co najmniej R 60 oraz wykonania ich z materiałów niepalnych,

 • zachowano dopuszczalną długość dojść ewakuacyjnych tj. odległości od wyjść z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku, tak aby nie przekraczały 30 m przy jednym dojściu ewakuacyjnym i 60m przy co najmniej dwóch dojściach ewakuacyjnych,

 • nie umieszczono przedmiotów (np. mebli, elementów dekoracyjnych i reklamowych, itp.) na drogach ewakuacyjnych, w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości jak wyżej,

 • nie umieszczono elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wymaganych wartości jak wyżej,

 • stosowane są wyłącznie:

 • co najmniej trudno zapalne materiały i wyroby budowlane na drogach ewakuacyjnych,

 • niepalne lub nie zapalne oraz nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia okładziny sufitowe lub sufity podwieszane na drogach ewakuacyjnych,


4. Jeżeli warunki ewakuacji jak wyżej zostały spełnione, to można przejść do etapu tworzenia założeń do praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji. Jeżeli nie, to należy podjąć natychmiastowe usuniecie nieprawidłowości i braków, gdy to jest możliwe. Natomiast w przypadku gdy nie jest to możliwe, np. ze względu na konieczność dokonywania zmian konstrukcyjno-budowlanych należy uwzględnić te miejsca w opracowanych założeniach do praktycznego sprawdzenia ewakuacji, jako miejsca o szczególnym zagrożeniu i ująć je np. w planie dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej.


 1. Przyjęciu i opracowaniu założeń do przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi z budynku, w tym:

 • ustaleniu rodzaju i miejsca zagrożenia, którego wynikiem będzie przeprowadzenie ewakuacji ludzi z obiektu (np. pożar w biurze na II kondygnacji)

 • ustaleniu czasu oraz zakresu działań w trakcie ewakuacji dla osób funkcyjnych – kierujących działaniami ewakuacyjnymi np.:

 • godz. 1000 zauważenie przez jednego z pracowników zadymienia w biurze na II kondygnacji,

 • natychmiastowe powiadomienie pracowników oraz Dyrektora,

 • Dyrektor zarządza ewakuację pracowników z całego budynku, umówionym sygnałem ogłaszamy ewakuację budynku – w sposób stanowczy ale bez oznak zdenerwowania np. za pomocą kurierów (wyznaczonych pracowników), dzwonka, urządzenia nagłaśniającego,

 • pracownicy natychmiast, sprawnie, bez zbędnej zwłoki opuszczają biura (nie musza wyłączać urządzeń elektrycznych np. komputerów, mogą zabrać ubrania, torebki), przymykają drzwi (nie muszą ich zamykać na klucz) i kierują się do uprzednio wyznaczonego i oznakowanego wg PN miejsca zbiórki do ewakuacji. Miejsce zbiórki powinno być znane wszystkim pracownikom.

 • osoby odpowiedzialne za ewakuację wskazują kierunek do wyjścia ewakuacyjnego dla pracowników i petentów,

 • w czasie prowadzonej ewakuacji osoba wyznaczona np. portier wyłącza prąd i gaz, ewentualnie kieruje przybyłe jednostki straży w pobliże budynku i miejsc szczególnie zagrożonych.

 • na miejscu zbiórki do ewakuacji wyznaczona osoba sprawdza stan zdrowia i obecność pracowników, o zaistniałych nieprawidłowościach melduje Dyrektorowi,

 • pracownicy nie mogą sami opuścić miejsca zbiórki do ewakuacji i samodzielnie wrócić do budynku,

 • kierującym ewakuacją jest Dyrektor, który w razie potrzeby informuje przybyłego dowódcę straży o stanie ewakuacji, osobach zagrożonych lub poszkodowanych, 1. Sprawdzeniu organizacji ewakuacji, poprzez jej przeprowadzenie w praktyce, przy uwzględnieniu wszystkich jej elementów składowych, tj. sprawdzeniu:

 • działania środków alarmowania oraz skuteczności przyjętych sposobów alarmowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,

 • skuteczności sił i środków przewidzianych do przeprowadzenia ewakuacji,

 • prawidłowości przyjętego sposobu prowadzenia ewakuacji (prawidłowość podjętej decyzji o ewakuacji, umiejętność kierowania ewakuacją, realizacja przyjętych zasad ewakuacji),

 • przestrzegania przez ewakuujących i ewakuowanych określonych zasad prowadzenia ewakuacji,

 • prawidłowości rozmieszczenia oznakowania dróg ewakuacyjnych.
 1. Sporządzeniu wniosków z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, które będą służyły jako:

 • materiał szkoleniowy dla pracowników oraz osób funkcyjnych,

 • podstawa do ujmowania w planach modernizacji obiektu zaleceń związanych z poprawą warunków ewakuacji.
 1. W celu urealnienia trudnych warunków ewakuacji, z jakimi użytkownicy budynku mogą się spotkać w praktyce, jako dodatkowy element można zastosować zadymienie pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych (ewakuacyjnych użyciem nietoksycznych świec dymnych).VI


SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU Z TREŚCIĄ PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI ORAZ PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

I n s t r u k c j a bezpieczeństwa pożarowego iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego

I n s t r u k c j a bezpieczeństwa pożarowego iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego

I n s t r u k c j a bezpieczeństwa pożarowego iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektóW

I n s t r u k c j a bezpieczeństwa pożarowego iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego L przepisy wstępne

I n s t r u k c j a bezpieczeństwa pożarowego iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły gimnazjalnej

I n s t r u k c j a bezpieczeństwa pożarowego iconZasady bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych

I n s t r u k c j a bezpieczeństwa pożarowego iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu

I n s t r u k c j a bezpieczeństwa pożarowego iconZasady bezpieczeństwa pożarowego w czasie żniw I omłOTÓW

I n s t r u k c j a bezpieczeństwa pożarowego iconInstrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Przedszkola Publicznego Nr

I n s t r u k c j a bezpieczeństwa pożarowego iconPodstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom