Elementy hydrostatyki I aerostatyki Parcie




Pobierz 17.2 Kb.
NazwaElementy hydrostatyki I aerostatyki Parcie
Data konwersji15.10.2012
Rozmiar17.2 Kb.
TypDokumentacja
Elementy hydrostatyki i aerostatyki


 1. Parcie - siła wywierana przez ciało na po­wierzchnię w kierun­ku prostopadłym do tej powierzchni.




 1. Ciśnienie - wielkość fizyczna, któ­rej miarą jest wartość siły na­cisku działającej na jednost­kową powierzchnię. Jednost­ką ciśnienia w Układzie S1 jest Pa ( paskal ).




 1. Paskal (Pa) - ciśnienie, jakie siła 1 N wywiera na powierzch­nię 1 m2.




 1. Ciecze i gazy wywierają nacisk na ścianki na­czynia i na wszystkie ciała w nich się znajdujące. Siła ta nazywa się parciem.




 1. Siła parcia jest zawsze skierowana prostopadle do powierzchni, na którą działa.




 1. S
  tosunek wartości siły parcia do wielkości powierzchni, na którą ta siła działa, nazywa się ciśnieniem, co zapisuje się:



gdzie: p - ciśnienie,

F - wartość parcia (nacisku)

S - pole powierzchni.

Jednostką ciśnienia jest 1 Pa (paskal).




 1. Ciśnienie wywierane przez ciecze pod wpływem ich ciężaru nazywa się ciśnieniem hydrostatycznym. Rośnie ono wraz z wysokością słupa cieczy i wraz z gęstością cieczy.




 1. Ciśnienie atmosferyczne to ciśnienie powietrza, które jest wywierane na wszystkie ciała znajdujące się na Ziemi. Im wyżej nad powierzchnią Ziemi, tym ciśnienie powie­trza jest mniejsze. Do pomiaru ciśnienia służą:

 • manometry,

 • barometry

 • aneroidy.




 1. W naczyniach połączonych napełnionych cieczą jednorodną (tzn. cieczą o takiej samej gęstości w całej objętości), poziom w każdym z ramion jest jednakowy. Gdy w ramionach naczyń znajdują się ciecze o różnych gęstościach, wówczas poziom cie­czy nie jest jednakowy. Wyższy jest poziom w ramieniu, w którym znajduje się ciecz o mniejszej gęstości.




 1. Ciśnienie hydrostatyczne- ciśnienie wywierane przez ciecz pod wpływem jej własnego ciężaru.




 1. Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie, jakie wywiera powietrze na Ziemię i wszystkie ciała znajdujące się w atmosferze ziemskiej.




 1. Naczynia połączone - to najmniej dwa naczynia połączone ze sobą w odpowiedni sposób tak, że ciecz może swobodnie przepływać z jednego naczynia do drugiego.






 1. Ciała stałe, ciecze i gazy wywierają nacisk na podłoże, zwany parciem. Ciecze i gazy wywierają nacisk również na ciała w nich zanurzone i ściany boczne naczynia.

 2. War­tość siły parcia przypadająca na jednostkę powierzchni na­zywa się ciśnieniem. Oblicza się je ze wzoru:





Jednostką ciśnienia jest paskal (Pa).


 1. Ciśnienie wywierane przez ciecze nazywane jest ciśnieniem hydrostatycz­nym. Rośnie ono wraz z głębokością zanurzenia, tzn. zależy od wysokości słupa cieczy. Zależy również od gęstości cieczy. Im większa jest gęstość cieczy, tym większe jest jej ciśnienie hydrostatyczne.

Z
ależności te przedstawia wzór:


Gdzie :

p – ciśnienie hydrostatyczne


 - gęstość cieczy

g – przyspieszenie ziemskie ( ok. 9,81 m/s2 )

h – głębokość


 1. Ciśnienie wywierane przez masy powietrza na wszystkie ciała znajdujące się w atmosferze nazywa się ciśnieniem atmosferycznym. Ciśnienie atmosfe­ryczne zależy również od wysokości słupa powietrza. Im wyżej (nad pozio­mem morza), tym ciśnienie atmosferyczne jest mniejsze.

 2. Poziom cieczy w naczyniach połączonych jest jednakowy, gdy ramiona naczynia wypełnione są cieczami o takiej samej gęstości.




 1. Prawo Pascala :

Ciśnienie w gazach lub cieczach umieszczonych w zamkniętych naczyniach rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach


 1. Prawo Archimedesa:

Na każde ciało zanurzone w cieczy lub w gazie działa siła wyporu . Siła ta jest :

 • skiero­wana ku górze

 • równa co do wartości ciężarowi wypartej cieczy lub wypartego gazu.




 1. Warunki pływania ciał :

 • Ciało pływa po powierzchni cieczy częściowo w niej zanurzone, jeżeli je­go gęstość jest mniejsza od gęstości cieczy.

 • Ciało tkwi całkowicie zanurzone w cieczy (nie opadając na dno), gdy jego gęstość jest równa gęstości cieczy.

 • Ciało tonie jeżeli jego gęstość jest większa od gęstości cieczy



Pytania kontrolne :




 1. Co to jest parcie ?

 2. Co to jest ciśnienie i jaka jest jego jednostka ?

 3. Jaka jest treść prawa Pascala dla cieczy i dla gazów ?

 4. Co to jest ciśnienie hydrostatyczne i od czego zależy ?

 5. Co to jest ciśnienie atmosferyczne i od czego zależy ?

 6. Jakie przyrządy służą do pomiaru ciśnienia atmosferycz­nego?

 7. Jakie zastosowanie w życiu codziennym człowieka zna­lazły naczynia połączone?

 8. Od czego zależy siła wyporu i jakie są jej cechy?

 9. Jaka jest treść prawa Archimedesa dla cieczy i dla ga­zów?

 10. Kiedy ciało pływa, a kiedy tonie?

 11. Jak praktycznie wykorzystano prawo Archimedesa?

 12. Wykazać zależność ciśnienia hydrostatycznego od wy­sokości.

 13. Wykazać istnienie ciśnienia atmosferycznego.

 14. Wykazać istnienie siły wyporu, wyznaczyć jej wartość doświadczalnie oraz za pomocą obliczeń.



UKŁAD SI:

Międzynarodowy układ jednostek SI ( System International ) został utworzony w 1960 roku oparty jest na następujących sied­miu jednostkach podstawowych:

 1. Jednostka długości - metr (m)

 2. Jednostka masy - kilogram (kg)

 3. Jednostka czasu - sekunda (s)

 4. Jednostka natężenia prądu elektrycznego - amper (A)

 5. Jednostka temperatury termodynamicznej - kelwin (K)

 6. Jednostka światłości - kandela (cd)

 7. Jednostka ilości materii - mol


Jednostki podstawowe uzupełniają dwie jednostki miary katów:

 1. Jednostka kąta płaskiego - radian (rad)

 2. Jednostka kąta bryłowego - steradian (sr)


Na podstawie puwyiszych jednostek zdefiniowane zastały inne, tzw. jednostki pochodne.





Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Elementy hydrostatyki I aerostatyki Parcie iconSprawdzian z działU: elementy hydrostatyki I aerostatyki

Elementy hydrostatyki I aerostatyki Parcie iconZadania z hydro I aerostatyki

Elementy hydrostatyki I aerostatyki Parcie iconSprawdzian z hydro I aerostatyki gr I

Elementy hydrostatyki I aerostatyki Parcie iconZadania na sprawdzian z hydrostatyki

Elementy hydrostatyki I aerostatyki Parcie iconPojęcia z hydrostatyki Ciśnienie: jednostka praktyczna (atmosfera fizyczna)

Elementy hydrostatyki I aerostatyki Parcie iconW kolumnie "Wymagania programowe podstawowe" podkreślono te elementy wiedzy, które są konieczne do uzyskania oceny dopuszczającej; niepodkreślone elementy

Elementy hydrostatyki I aerostatyki Parcie iconCzujniki I elementy

Elementy hydrostatyki I aerostatyki Parcie iconElementy marketingu

Elementy hydrostatyki I aerostatyki Parcie iconElementy prawa

Elementy hydrostatyki I aerostatyki Parcie iconElementy rachunkowości

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom